Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas novada domes lēmums

Jelgavā 2021. gada 10. decembrī (prot. Nr. 33, 28. §)

Par ēkas nojaukšanu
(Saules iela 8, Valgunde, Valgundes pag.)

(Z. Caune, O. Cīrulis)

Izvērtējot būves - dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54860100455001 Saules iela 8, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk - Ēka), tehnisko stāvokli un iespējamo turpmāko būves uzturēšanu, konstatēts:

1) Ēka atrodas Valgundes ciema centrālajā daļā pie Saules ielas, netālu no informācijas, kultūras un sporta centra "Avoti", blakus pludmales volejbola laukumiem. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Ēka atrodas mirušas personas - Andreja Merzlīkina tiesiskajā valdījumā, īpašuma tiesības uz būvi nav reģistrētas zemesgrāmatā;

2) Ēka izvietota uz valsts rezerves zemes fondā esošas zemes vienības. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. pantam, rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu valdītājs ir vietējā pašvaldība;

3) 2021. gada 27. janvārī Jelgavas novada būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) speciālisti apsekoja Ēku un, veicot vizuālo apskati konstatēja, ka tā ir daļēji sagruvusi, vertikālās konstrukcijas ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī, bojāts jumta segums, kā rezultātā tiek bojātas nesošās starpstāvu konstrukcijas, iebrukuši griesti, ēka apdraud garāmgājēju drošību. Par Ēkas kritisko stāvokli 2021. gada 27. janvārī būvinspektors uzrakstīja Atzinumu Nr. BIS-BV-15.1-2021-30 par būves pārbaudi (turpmāk - Atzinums), pamatojoties uz kuru Būvvalde 2021. gada 1. februārī pieņēma lēmumu par ēkas ekspluatāciju (turpmāk - Lēmums), ar kuru informēja Jelgavas novada pašvaldību (turpmāk - Pašvaldība) un divas Ēkā deklarētās personas, ka aizliegta Ēkas ekspluatācija un jāveic Ēkas konservācija vai atjaunošana līdz 2021. gada 28. aprīlim;

4) 2021. gada 14. jūnijā LR oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tika publicēts paziņojums par īpašnieka mantinieku uzaicināšanu, ar kuru Ēkas īpašnieka mantinieki tika aicināti pieteikt īpašuma tiesības, vēršoties Pašvaldībā līdz 2021. gada 1. septembrim. Minētajā termiņā Ēkas īpašnieka mantinieki nav pieteikušies;

5) Ņemot vērā, ka Lēmumā noteiktie Ēkas konservācijas vai atjaunošanas darbi noteiktajā termiņā netika veikti, bet Ēka atrodas Valgundes ciema centrālajā daļā, kur notiek aktīva iedzīvotāju plūsma, 2021. gada 26. oktobrī Būvvaldes speciālisti atkārtoti veica Ēkas apsekošanu, konstatēja, ka ēka netiek ekspluatēta un atkārtoti konstatēja, ka tā ir daļēji sagruvusi, konstrukcijas ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī, ārsienu mūrī ir caurejošas bīstamas plaisas, iespējams stūra nobrukums, konstatēts logu ailu pārsedzes bojājums, pastāv sabrukšanas bīstamība, Ēka apdraud garāmgājēju drošību, tai ir veikta logu un durvju aizdare ar dēļiem. Par Ēkas stāvokli 2021. gada 28. oktobrī būvinspektors uzrakstīja Atzinumu Nr. BIS-BV-15.1-2021-889 par būves pārbaudi (turpmāk - Atzinums Nr. 2) ar kuru informēja Pašvaldību, ka ir aizliegta būves vai tās daļu ekspluatācija, nepieciešams norobežot bīstamās Ēkas zonas un pieņemt lēmumu par Ēkas turpmāko ekspluatāciju;

6) Kopumā Ēka ir vērtējama kā avārijas stāvoklī esoša. Ēkas tehniskais un vizuālais stāvoklis turpina pasliktināties. Piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, Ēka rada reālu apdraudējumu trešo personu veselībai un drošībai, kā arī degradē Valgundes ciema ainavu;

7) Ņemot vērā to, ka Ēkas īpašnieki nav zināmi un nav veikuši nekādus pasākumus, lai novērstu Ēkas bīstamību un Ēka ir tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama un bojā ainavu, tad atbilstoši Būvniecības likuma 21. panta devītajai daļai šīs būves īpašniekiem atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jānojauc. Būvniecības likuma 21. panta desmitā daļa paredz, ka šā panta septītajā un devītajā daļā minētie lēmumi izpildāmi nekavējoties. Šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību. Ja kāds no attiecīgajiem lēmumiem netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā izpildi piemērojot aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus;

8) Civillikuma 1084. panta pirmā un trešā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķinu;

9) Atbilstoši Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktam pašvaldības kompetencē ir izskatīt jautājumus par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu. Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana ir pašvaldības autonomā funkcija atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 14. punktam;

10) Pamatojoties uz iepriekš minēto, Būvvaldes Atzinumu un Lēmumu, Atzinumu Nr. 2 un ņemot vērā, ka Pašvaldībai nav zināms Ēkas īpašnieks, Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu virzīt izskatīšanai domes sēdē jautājumu par Ēkas nojaukšanu.

Ievērojot augstāk norādīto, lai nodrošinātu sakārtotu teritoriju un novērstu Ēkas radīto bīstamību cilvēku drošībai, dzīvībai un veselībai, un ņemot vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas dienu Ēkas tehniskais stāvoklis ir kritisks un apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā ainavu, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. pantu, Civillikuma 1084. pantu, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, 9. pantu, 21. panta ceturto daļu, septītās daļas 3. punktu, devīto un desmito daļu, Administratīvā procesa likuma 57. pantu, 79. panta pirmo daļu, 2021. gada 27. janvāra Atzinumu Nr. BIS-BV-15.1-2021-30 par būves pārbaudi, Jelgavas novada Būvvaldes 2021. gada 1. februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-490 par ēkas ekspluatāciju, 2021. gada 28. oktobra Atzinumu Nr. BIS-BV-15.1-2021-889 par būves pārbaudi un, ņemot vērā apstākli, ka Ēkas īpašnieki ilgstoši neuztur Ēku atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR - 15 (Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ilze Vītola, Jānis Kažotnieks, Juris Lavenieks, Juris Razživins, Lolita Duge, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune); PRET - nav; ATTURAS - nav; NEPIEDALĀS - nav, nolemj:

1. Uzdot dzīvojamās ēkas Saules ielā 8, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 54860100455001) tiesiskā valdītāja mantiniekiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. janvārim veikt Ēkas nojaukšanu, atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

2. Ja dzīvojamās ēkas Saules ielā 8, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 54860100455001) tiesiskā valdītāja mantinieki neizpilda šī lēmuma 1. punktā uzdoto noteiktajā termiņā, pilnvarot Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldi organizēt Ēkas nojaukšanu, atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

3. Pilnvarot Īpašuma pārvaldi uzsākt mantojuma lietu, lūdzot zvērinātam notāram izsludināt mantojuma atklāšanos atbilstoši Notariāta likuma 294. pantam, lai izlietotos Pašvaldības līdzekļus piedzītu no dzīvojamās ēkas Saules iela 8, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 54860100455001) īpašniekiem.

4. Lēmumu par ēkas nojaukšanu piecu darba dienu laikā pēc tā spēka stāšanās dienas nodot publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Jelgavas novada domes lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ēkas nojaukšanu Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: lēmums Pieņemts: 10.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.4
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
328629
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"