Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 49/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 8. decembrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 8. decembra
sēdes lēmumu Nr. 55. (prot. Nr. 21/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta
pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Šie saistošie noteikumi nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.";

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - pašvaldības dome (turpmāk tekstā - dome).";

1.3. izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ķekavas novada administratīvā teritorija iedalās sešās administratīvajās vienībās:

5.1. Ķekavas novada Baldones pilsēta;

5.2. Ķekavas novada Baldones pagasts;

5.3. Ķekavas novada Baložu pilsēta;

5.4. Ķekavas novada Daugmales pagasts;

5.5. Ķekavas novada Ķekavas pilsēta;

5.6. Ķekavas novada Ķekavas pagasts.";

1.4. izteikt saistošo noteikumu 16.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.21. Ķekavas novada sociālais dienests;";

1.5. izslēgt saistošo noteikumu 16.22. apakšpunktu;

1.6. izslēgt saistošo noteikumu 16.23. apakšpunktu;

1.7. izslēgt saistošo noteikumu 16.25. apakšpunktu;

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, šī nolikuma 16. punktā izveidoto pašvaldības iestāžu vadītāji pašvaldības vārdā slēdz darba līgumu ar attiecīgās iestādes darbiniekiem un ir atbildīgi par normatīvo aktu, kas regulē darba tiesiskās attiecības, piemērošanu.";

1.9. izslēgt saistošo noteikumu 21.10. apakšpunktu;

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 21.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.13. biedrība "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija "LATTŪRINFO"";";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 21.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.14. Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs".";

1.12. izteikt saistošo noteikumu 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. Administratīvā komisija un tās apakškomisijas;";

1.13. izslēgt saistošo noteikumu 22.15. apakšpunktu;

1.14. izteikt saistošo noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un pašvaldības administrācijas darbinieki, atbilstoši administrācijas institucionālai struktūrai, kas ir pievienota šī nolikuma 1. pielikumā.";

1.15. izteikt saistošo noteikumu III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"III. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka pilnvaras";

1.16. izteikt saistošo noteikumu 38. punkta ievadu šādā redakcijā:

"38. Izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā organizē administrācijas darbu un atbild par to, vada centrālas administrācijas darbu, nodrošina tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Izpilddirektoru apstiprina dome, ņemot vērā uz amata vietu izsludinātā atklātā konkursa rezultātus. Izpilddirektors strādā uz darba līguma pamata, kuru ar izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs. Izpilddirektors:"

1.17. izteikt saistošo noteikumu 38.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. paraksta koplīgumu ar centrālās administrācijas darbiniekiem;"

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku apstiprina dome, ņemot vērā uz amata vietu izsludinātā atklātā konkursa rezultātus. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku slēdz pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:

38.11. nodrošina pašvaldības funkciju izpildi attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos;

38.12. koordinē pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un īstenošanu;

38.13. uzrauga pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, labas pārvaldīšanas principu ievērošanu;

38.14. veicina uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā;

38.15. atbilstoši pašvaldības funkcijām, veic citus uzdevumus, kas noteikti ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku un pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.";

1.19. izteikt saistošo noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēts izpilddirektora vietnieks vai centrālās administrācijas Administratīvas pārvaldes vadītājs. Izpilddirektora vietnieka prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldes vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs.";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1. Lēmumprojektus, kuri satur sensitīvus personu datus, vai jautājumus, kuru izskatīšana var būt saistīta ar sensitīvu personas datu izpaušanu, izskata komitejas sēdes slēgtajā daļā.";

1.21. papildināt saistošos noteikumus ar 53.2 punktu šādā redakcijā:

"53.2 Komiteju sēdes protokolē un ieraksta audioformātā. Komitejas sēdes vadītājs, atklājot sēdi, informē klātesošos sēdes dalībniekus par audio ieraksta veikšanu un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēdes audio ierakstus nedrīkst veikt šī nolikuma 53.1 punktā paredzētajos gadījumos. Centrālās administrācijas atbildīgā struktūrvienība audioierakstu par komitejas sēdes atklāto daļu izvieto pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv divu darba dienu laikā pēc komitejas sēdes protokola parakstīšanas.";

1.22. izteikt saistošo noteikumu 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes noris videokonferences formā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos gadījumos. Deputāti dalībai komitejas sēdei reģistrējas elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, kurā ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Tehnoloģisko risinājumu, kādā komitejas sēdes norisē izmanto videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), nosaka domes priekšsēdētājs, izdodot attiecīgu rīkojumu.";

1.23. izteikt saistošo noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot šā nolikuma 54. punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrību informē par attālinātās komitejas sēdes norisi."

1.24. papildināt saistošos noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Attālinātās komitejas sēdes tiek protokolētas un veikts audioieraksts šī nolikuma 53.2 punktā noteiktajā kārtībā.";

1.25. izteikt saistošo noteikumu 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Izpilddirektors vai pašvaldības iestāžu vadītāji pašvaldības vārdā budžeta ietvaros ir tiesīgi parakstīt līgumus un preču pavadzīmes par summu, kas nepārsniedz 35 000,00 euro kā arī no tiem izrietošos dokumentus. Izpilddirektors ar rīkojumu ir tiesīgs uzdot citai administrācijas amatpersonai vai darbiniekam pašvaldības vārdā slēgt administrācijas darbības nodrošināšanai nepieciešamos līgumus un preču pavadzīmes par summu, kas nepārsniedz 14 000,00 euro, kā arī no tiem izrietošos dokumentus.";

1.26. izteikt saistošo noteikumu 81. punktu šādā redakcijā:

"81.Sadarbības līgumus ar valsts vai pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām, kuru priekšmets ir abpusēja sadarbība un kuri nav saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, slēdz šā nolikuma 16. punktā izveidoto pašvaldības iestāžu vadītāji pašvaldības vārdā. Par citu sadarbības līgumu slēgšanu lemj dome un līgumu uz domes lēmuma pamata slēdz domes lēmumā pilnvarotā persona.";

1.27. izteikt saistošo noteikumu 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē izmanto videokonferenci (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos gadījumos. Deputāti dalībai domes sēdei reģistrējas elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, kurā ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Tehnoloģisko risinājumu, kādā domes sēdes norisē izmanto videokonferenci, nosaka domes priekšsēdētājs, izdodot attiecīgu rīkojumu.";

1.28. izteikt saistošo noteikumu 92. punktu šādā redakcijā:

"92. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes sēdes notiek attālināti, ievērojot šo noteikumu 91. punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrību informē par attālinātās domes sēdes norisi.";

1.29. papildināt saistošos noteikumus ar 118.1 punktu šādā redakcijā:

"118.1 Ja domes sēde notiek šī nolikuma 91. vai 92. punktā noteiktajā kārtībā un ir nepieciešams veikt balsošanu ar vēlēšanu biļeteniem, to veic atbilstoši šī nolikuma 2. pielikumā noteiktajai kārtībai.";

1.30. izteikt saistošo noteikumu 155. punktu šādā redakcijā:

"155. Administrācijas amatpersonu un pašvaldības iestāžu, kuras ir tiešā izpilddirektora pakļautībā, izdotos administratīvos aktus vai to faktisko rīcību iesniedzējs var apstrīdēt izpilddirektoram, ja vien ārējos normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība. Izpilddirektors lēmumu pieņem balstoties uz Drošības komitejas pieņemto atzinumu par iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu. Izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administrācijas izdoto aktu var pārsūdzēt tiesā. Apstrīdēšanas kārtība tiek norādīta katrā administrācijas amatpersonu un pašvaldības iestāžu izdotajā administratīvajā aktā.";

1.31. izteikt saistošo noteikumu 157. punktu šādā redakcijā:

"157. Domes izdotos administratīvos aktus, kā arī domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieku parakstītos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.";

1.32. izslēgt saistošo noteikumu 167. punktu;

1.33. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.34. papildināt saistošos noteikumus ar 2. pielikumu (2. pielikums).

2. Šie saistošie noteikumi, izņemot šo saistošo noteikumu 1.3. apakšpunktu, stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

3. Šo saistošo noteikumu 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

1. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs: J.Žilko

 

2. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021

Balsošanas kārtība balsošanai ar vēlēšanu zīmēm elektroniskā formā

1. Izskatot jautājumu par amatpersonas ievēlēšanu, kur pēc likuma noteikta procedūra balsošanai ar vēlēšanu zīmēm, deputāti ar priekšlikumiem izvirza amata kandidātus.

2. Deputāti ar priekšlikumu no klātesošo deputātu vidus izvirza trīs pretendentus Balsu skaitīšanas komisijai.

3. Sēdes vadītājs pārliecinās, vai izvirzītie pretendenti piekrīt kandidēt attiecīgajiem amatiem, prasot, lai pretendenti savu gatavību būt ievēlētiem apstiprina mutiski.

4. Deputāti ar balsojumu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā par iesniegto (-tajiem) priekšlikumu (-miem) ievēl Balsu skaitīšanas komisiju.

5. Sēdes vadītājs sēdē izsludina pārtraukumu.

6. Ievēlētie balsu skaitīšanas komisijas locekļi turpmāk veicot savus pienākumus savā starpā sazinās speciāli šai komisijai izveidotajā zoom platformā. Komisija savā starpā vienojas par komisijas priekšsēdētāju.

7. Domes sēdes sekretārs Balsu skaitīšanas komisijai e-pastā nosūta sagatavotās vēlēšanu zīmes, kurās ierakstīti visi ar deputātu priekšlikumiem izvirzītie amata kandidāti, un neaizpildītu balsu skaitīšanas protokolu.

8. Balsu skaitīšanas komisija pārbauda sagatavoto vēlēšanu zīmju atbilstību un pēc pārbaudes nosūta katram sēdē klātesošajam domes deputātam viņam sagatavoto vēlēšanu zīmi uz viņam piešķirto oficiālo darba e-pastu (vārds.uzvārds@kekava.lv).

9. Deputāti e-pastā saņemto vēlēšanu zīmi saglabā savā datorā (piemēram, datora darbvirsmā).

10. Ja kāds deputāts nav saņēmis savu vēlēšanu zīmi, viņš par to telefoniski informē balsu skaitīšanas komisiju, kura nodrošina vēlreizēju vēlēšanu zīmes nosūtīšanu.

11. Deputāts elektroniski savā datorā atver saņemto vēlēšanu zīmi, izdara savu izvēli, balsojot ar balsojumu tikai par vienu no izvirzītajiem amata kandidātiem, un noformē savu balsojumu vēlēšanu zīmē šādi:

- balsojums "Par" - tukšajā rūtiņā pirms izvēlētā amata kandidāta vārda un uzvārda ievelk simbolu "X" vai "+";

- balsojums "Pret" - pārsvītro amata kandidāta(u) vārdu un uzvārdu, izmantojot datora burtu svītrošanas rīku (iezīmē vārdu, uzvārdu, izvēlas word - home - rīkjoslā zem fontu saraksta ikonu "abc" un to nospiež).

- pēc iepriekšminēto labojumu izdarīšanas vēlēšanas zīmē, izmaiņas saglabā.

12. Pēc 11.punktā minēto darbību veikšanas, deputāts savā datorā (darbvirsmā) paraksta savu vēlēšanu zīmi ar drošu elektronisko parakstu un pēc parakstīšanas izmaiņas saglabā.

13. Deputāts aizpildīto, elektroniski parakstīto un savā datorā saglabāto vēlēšanu zīmi iesniedz ar priekšlikumu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā pie izskatāmā jautājuma, priekšlikumu formulējot šādi - piemēram, "Vārds, Uzvārds (deputāta) vēlēšanu zīme".

14. Balsu skaitīšanas komisija seko vēlēšanu zīmju iesniegšanas procesam. Kad ar priekšlikumiem iesniegtas balsošanas zīmes no visiem klātesošajiem deputātiem, komisija pārbauda iesniegtās zīmes, izvērtē to atbilstību noteiktajai balsošanas formai un saskaita balsošanas rezultātu par derīgām atzītajās balsošanas zīmēs.

15. Pēc balsu saskaitīšanas viens no Balsu skaitīšanas komisijas dalībniekiem aizpilda skaitīšanas protokolu atbilstoši rezultātiem, par kuriem komisija iepriekš vienojusies, paraksta to ar elektronisko parakstu un nosūta e-pastā nākamajam komisijas loceklim, tas tāpat elektroniski paraksta protokolu un nosūta tālāk trešajam komisijas loceklim, arī tas paraksta protokolu ar elektronisko parakstu. Pēc tam, kad skaitīšanas protokolu ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši visi trīs Balsu skaitīšanas komisijas locekļi, pēdējais, kurš protokolu parakstījis, iesniedz to ar priekšlikumu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā pie izskatāmā jautājuma ar tekstu - Balsu skaitīšanas protokols.

16. Sēdes vadītājs seko iesniegtajiem priekšlikumiem un, pēc skaitīšanas protokola iesniegšanas, atsāk domes sēdi.

17. Pēc pārtraukuma sēdes vadītājs dod vārdu Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam, kurš paziņo vēlēšanu rezultātus.

18. Par lēmuma projektu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā nebalso.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 49/2021 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otrās daļas 2., 3. punktu pašvaldības nolikumā nosaka administrācijas struktūru un domes komitejas, komisijas. Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" piemērošanu praksē, konstatēts, ka nepieciešams veikt precizējumus administrācijas struktūrā, precizējumus domes un domes komiteju darbībā, ja domes deputāti piedalās sēdēs attālināti.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" 24., 38., 39., 54., 55., 77., 81., 91., 92., 155. un 157. punktu un 38.3. apakšpunktu izteikšanu jaunā redakcijā, papildināt ar jauniem 16.1, 23.1, 53.1, 53.2, 55.1 un 118.1 punktiem un 5.6., 21.13. un 21.14. apakšpunktiem un 2. pielikumu, izslēgts 167. punkts un 16.22., 16.23., 16.25., 21.10., 22.15. apakšpunkti.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu SN ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu 28 236 euro gadā, jo tiek izveidota amata vieta "Pašvaldības izpilddirektora vietnieks".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā;

5.2. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī saistoši noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Ķekavas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49/2021Pieņemts: 08.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 21.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328606
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"