Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 161. nr.; 2013, 194. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 250. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 61. nr.; 2020, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā lietotie termini "speciālā militārā tehnika" un "speciālās militārās tehnikas piekabe" atbilst Ceļu satiksmes likumā lietotajiem terminiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Aizstāt 3.1 panta pirmajā daļā vārdus "(turpmāk - speciālā militārā tehnika)" ar vārdiem "un speciālās militārās tehnikas piekabes (turpmāk kopā - speciālā militārā tehnika)".

3. Papildināt likumu ar 9.2 pantu šādā redakcijā:

"9.2 pants. Paziņošanai par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa un neizmantotās apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas atmaksu nepieciešamie dati

(1) Paziņošanai par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa un neizmantotās apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas atmaksu:

1) apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī apdrošinājuma ņēmējs norāda transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja un apdrošinājuma ņēmēja elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru;

2) apdrošinātājs šīs daļas 1. punktā minētos datus pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas nosūta Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un pēc nosūtīšanas šos datus dzēš.

(2) Tiklīdz apdrošināšanas līgums ir izbeidzies kādā no šā likuma 10. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, izņemot šā likuma 10. panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 11. punkta "b" apakšpunktā minēto gadījumu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nosūta paziņojumu:

1) apdrošinātājam, kas noslēdzis apdrošināšanas līgumu, par to, ka apdrošināšanas līgums ir izbeidzies pirms termiņa;

2) transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam uz tā elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru par to, ka apdrošināšanas līgums ir izbeidzies pirms termiņa;

3) apdrošinājuma ņēmējam uz tā elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru par to, ka apdrošināšanas līgums ir izbeidzies pirms termiņa un personai ir tiesības uz neizmantotās apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas atmaksu.

(3) Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par šā panta pirmās daļas 1. punktā sniegtās informācijas patiesumu."

4. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

"10. pants. Apdrošināšanas līguma izbeigšana pirms termiņa

(1) Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa brīdī, kad:

1) transportlīdzeklim mainās īpašnieks:

a) pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības maiņu apliecinošu ierakstu valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā,

b) pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, kad transportlīdzeklis vēl nav pārreģistrēts valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā;

2) transportlīdzeklis, kuram ir citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas numura zīme un attiecībā uz kuru noslēgts apdrošināšanas līgums saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, tiek reģistrēts Latvijas Republikā;

3) transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte;

4) transportlīdzeklim izsniegtas taksometra numura zīmes;

5) transportlīdzeklim stājas spēkā licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili;

6) transportlīdzeklim izsniegts apliecinājums par tā norakstīšanu;

7) transportlīdzekļa līzinga gadījumā - mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs;

8) transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrā;

9) transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (šasijas) numurs, transportlīdzekli pārreģistrējot valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā;

10) transportlīdzeklis tiek izslēgts no valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistra;

11) transportlīdzeklis, kuram ir Latvijas Republikas numura zīme, tiek reģistrēts citā valstī, un šī informācija:

a) ir pieejama valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā,

b) nav pieejama valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumi neattiecas uz:

1) transportlīdzekļa līzinga gadījumiem, kad transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts un tiek izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs kļūst par transportlīdzekļa īpašnieku,

b) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks kļūst par transportlīdzekļa turētāju,

c) mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks, nemainot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju;

2) gadījumiem, kad transportlīdzeklim apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī:

a) ir bijušas izsniegtas taksometra numura zīmes un apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek izsniegtas jaunas taksometra numura zīmes,

b) ir bijusi spēkā licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili un apdrošināšanas līguma darbības laikā stājas spēkā jauna licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili,

c) ir bijušas izsniegtas tranzīta numura zīmes un apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek izsniegtas jaunas tranzīta numura zīmes.

(3) Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa - ar apdrošinātājam iesniegtajā pieteikumā norādīto laiku, bet ne agrāk kā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa un pievieno dokumentus, kas apstiprina šādu apstākļu iestāšanos:

1) transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda;

3) tiek likvidēta juridiskā persona - transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs;

4) tiek mainīts transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja nosaukums (juridiskajai personai) vai vārds vai uzvārds (fiziskajai personai);

5) apdrošinātājam anulēta licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākta apdrošinātāja likvidācija;

7) transportlīdzeklim ir noņemtas taksometra numura zīmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, kas izdoti, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likumu;

8) ir beidzies transportlīdzeklim izsniegtās licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili derīguma termiņš;

9) ir pārtraukta uz laiku transportlīdzekļa reģistrācija valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā, jo transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē.

(4) Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa šā panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 11. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā, transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir pienākums paziņot par šā panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 11. punkta "b" apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc to iestāšanās:

1) valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistram, pievienojot dokumentus, kas apstiprina šādu apstākļu iestāšanos;

2) apdrošinātājam, pievienojot dokumentus, kas apstiprina šādu apstākļu iestāšanos.

(5) Ja apdrošināšanas līgums izbeigts pirms termiņa šā panta pirmajā vai trešajā daļā minētajā gadījumā, apdrošinājuma ņēmējam, iesniedzot apdrošinātājam pieteikumu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas pirms termiņa un norādot norēķina konta numuru, kurā ieskaitāma neizmantotā apdrošināšanas prēmija vai tās daļa, ir tiesības uz neizmantoto apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu, kura atbilst:

1) atlikušajam laikposmam no apdrošināšanas līguma izbeigšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts šā panta pirmās daļas vai trešās daļas 3., 4., 7., 8. vai 9. punktā minēto apstākļu dēļ un ja, pamatojoties uz attiecīgo apdrošināšanas līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa;

2) atlikušajam laikposmam no apdrošināšanas līguma izbeigšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts šā panta trešās daļas 1., 2., 5. vai 6. punktā minēto apstākļu dēļ un ja, pamatojoties uz attiecīgo apdrošināšanas līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

(6) Nokavējot šā panta piektajā daļā minēto termiņu, neizmantotā apdrošināšanas prēmija vai tās daļa tiek atmaksāta no brīža, kad tiek saņemts pieteikums par neizmantotās apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas atmaksu.

(7) Šā panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 11. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā neizmantoto apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu saskaņā ar šā panta piekto daļu atmaksā, ja informācija par minēto apstākļu iestāšanos ir iekļauta valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"25. Šā likuma 9.2 pants stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

26. Grozījumi šā likuma 10. pantā attiecībā uz panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā un piemērojami apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2022. gada 1. jūliju."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 9. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.12.2021.Stājas spēkā: 04.01.2022.Tēma: Apdrošināšana; Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2021. OP numurs: 2021/246.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
328591
04.01.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"