Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Farmācijas likumā

Izdarīt Farmācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 2. nr.; 2000, 2., 13. nr.; 2001, 14. nr.; 2003, 9., 11. nr.; 2004, 10. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 12., 24. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 131., 183. nr.; 2012, 200. nr.; 2019, 86. nr.; 2020, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu pēc vārdiem "juridisko personu" ar vārdiem "kā arī Nacionālo bruņoto spēku".

2. Izteikt 5. panta 18. punktu šādā redakcijā:

"18) prasības un kārtību, kādā veterinārmedicīniskās prakses iestādes iegādājas, uzglabā, uzskaita, lieto un iznīcina zāles;".

3. 10. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus "praktizējošu veterinārārstu un veterinārmedicīniskās aprūpes iestāžu" ar vārdiem "un veterinārmedicīniskās prakses iestāžu";

aizstāt 7. punkta "b" apakšpunktā vārdus "praktizējoša veterinārārsta vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādes";

papildināt pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) izsniedz medikamentu izplatīšanas atļaujas ārvalstīs nereģistrētām zālēm, kuras tiek lietotas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai kurām ir izstrādātas starptautiskas rekomendācijas par to lietošanu un kuras ir paredzētas dzīvībai bīstamu vai hroniski stipri novājinošu slimību ārstēšanai, diagnostikai vai profilaksei, ja Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles, kā arī ārvalstīs reģistrētās zāles, kurām ir spēkā esoša Zāļu valsts aģentūras izsniegta nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauja, medicīnisku indikāciju dēļ nevar izmantot vai to izmantošana ir ierobežota, - pamatojoties uz stacionāras ārstniecības iestādes pieprasījumu un ārstu profesionālās asociācijas atzinumu;".

4. Aizstāt 12. panta pirmās daļas 3. punktā vārdu "aprūpes" ar vārdu "prakses".

5. Aizstāt 14. panta 1. punktā vārdus "veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādes".

6. Aizstāt 17. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "10. panta 7. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. panta 7. un 7.1 punktā".

7. Aizstāt 18. pantā vārdus "likums "Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību" un likums "Par prekursoriem"" ar vārdiem "un Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums".

8. Aizstāt 20. panta 1. punktā vārdu "aprūpes" ar vārdu "prakses".

9. Aizstāt 22. panta otrās daļas 2. punktā vārdus "praktizējošam veterinārārstam vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādei".

10. 35. panta pirmajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdu "aprūpes" ar vārdu "prakses";

papildināt 3. punktu pēc vārdiem "receptes vai" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādei - pēc";

papildināt 4. punktu ar vārdiem "kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavai".

11. 48. panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "praktizējošiem veterinārārstiem" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavai";

aizstāt vārdus "veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādēm".

12. Aizstāt 54. pantā vārdus "veterinārmedicīnas iestādēm" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses iestādēm".

13. Aizstāt 62. pantā vārdus "veterinārmedicīniskās aprūpes" ar vārdiem "veterinārmedicīniskās prakses".

14. Papildināt likumu ar X1 nodaļu šādā redakcijā:

"X1 nodaļa
Ārstniecības līdzekļu aprite Nacionālajos bruņotajos spēkos

68.1 pants. Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildi, ārstniecības līdzekļu apriti Nacionālajos bruņotajos spēkos nodrošina Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava.

68.2 pants. Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava iegādājas, uzglabā un nodod bezatlīdzības lietošanā ārstniecības līdzekļus Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

68.3 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) prasības attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavas telpām, aprīkojumu, iekārtām, dokumentāciju un personālu;

2) kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava iegādājas, uzglabā, nodod bezatlīdzības lietošanā, uzskaita un iznīcina ārstniecības līdzekļus;

3) kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava tās rīcībā esošos ārstniecības līdzekļus var nodot bezatlīdzības lietošanā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām.

68.4 pants. Par amatpersonu, kas atbildīga par ārstniecības līdzekļu aprites prasību ievērošanu Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavā, tiek apstiprināta persona:

1) kuras profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavas personālam;

2) kura neslimo ar psihisku slimību vai kurai nav alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;

3) kurai ir nevainojama reputācija, kas par tādu tiek atzīta, ja:

a) persona nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,

b) persona gada laikā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem farmācijas jomā.

68.5 pants. Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava ir atbildīga par iegādāto ārstniecības līdzekļu kvalitāti. Tai ir atļauts iegādāties, uzglabāt un nodot bezatlīdzības lietošanā tikai Latvijas Republikā reģistrētas un Latvijas zāļu reģistrā iekļautas zāles. Tai ir aizliegts iegādāties un nodot bezatlīdzības lietošanā zāles, ja to kvalitāte neatbilst apstiprinātās tehnisko normatīvu dokumentācijas (farmakopeja, tehniskie noteikumi, zāļu reģistrācijas gaitā apstiprinātā dokumentācija u. c.) prasībām vai ir beidzies zāļu derīguma termiņš.

68.6 pants. Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava iegādājas zāles tikai no zāļu lieltirgotavām un vispārēja tipa aptiekām.

68.7 pants. Lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, Nacionālie bruņotie spēki, dodoties piedalīties militārajās mācībās ārzemēs vai starptautiskajā operācijā, saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprinātu sarakstu ir tiesīgi pārvest pāri valsts robežai ārstniecības līdzekļus.

68.8 pants. Veselības inspekcijas amatpersonām ir tiesības farmācijas uzraudzības nolūkā uzraudzīt un kontrolēt Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavu, izvērtēt zāļu aprites atbilstību farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši kompetencei dot Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavai saistošus rīkojumus farmācijas jautājumos. Veselības inspekcijas amatpersonām atbilstoši kompetencei ir tiesības:

1) izvērtēt telpas, aprīkojumu, personālu un dokumentāciju atbilstoši veicamajam darbam un tā apjomam;

2) izteikt rakstveida brīdinājumu par konstatētajiem farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, noteikt brīdinājumā ietverto pārkāpumu novēršanas termiņu, kas nav īsāks par šā likuma 66. panta otrajā un trešajā daļā noteikto, un, ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi nav novērsti noteiktajā termiņā, pieņemt lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavas darbības apturēšanu;

3) aizliegt jebkuru zāļu apriti, ja konstatēts, ka tās ir nekvalitatīvas vai viltotas, bet gadījumā, kad rodas šaubas par šo zāļu kvalitāti, apturēt attiecīgo zāļu apriti līdz to kvalitātes galīgai noskaidrošanai atbilstoši farmācijas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem."

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"29. Grozījums šā likuma 2. pantā, 35. panta pirmās daļas 4. punktā un 48. panta pirmajā daļā, kā arī grozījums par likuma papildināšanu ar X1 nodaļu attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku darbību farmācijas jomā un ārstniecības līdzekļu apriti Nacionālajos bruņotajos spēkos stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

30. Veselības inspekcija līdz 2022. gada 2. maijam pārbauda Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavu un izsniedz pārbaudes aktu, ja Nacionālo bruņoto spēku noliktava atbilst farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

31. Līdz šā likuma 5. panta 18. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. maijam piemērojami Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 258 "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 9. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Farmācijas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.12.2021.Stājas spēkā: 22.12.2021.Tēma: Patērētāju tiesības; Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2021. OP numurs: 2021/246.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328589
22.12.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"