Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 835

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 60. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
12. panta trešo un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46., 195. nr.; 2009, 19. nr.; 2010, 14., 108. nr.; 2011, 38. nr.; 2013, 228. nr.; 2015, 252. nr.; 2019, 251. nr.; 2021, 130. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu izlietošanas kārtību;
1.2. mērķdotācijas daļas lielumu;
1.3. kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām;
1.4. mērķdotācijas izlietošanas kārtību;
1.5. kārtību, kādā veicama mērķdotācijas izlietošanas likumības un parei­zības kontrole;
1.6. kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlie­tojumu;
1.7. pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību.
2. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai ir šādas apakš­programmas:
2.1. apakšprogramma "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" (turpmāk - valsts autoceļu apakšprogramma);
2.2. apakšprogramma "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" (turpmāk - mērķdotācija).
3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" katru mēnesi līdz desmitajam datumam kontroles funkciju veikšanai sniedz pārskatu Satiksmes ministrijai par iepriekšējā mēnesī faktiski izlietotajiem valsts autoceļu fonda programmas līdzekļiem.
3.1 Iela šo noteikumu izpratnē ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēts ceļš apdzīvotā vietā. Ielas statusu pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem piešķir pašvaldība.";

1.2. izteikt 6.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17. pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecībai, ja tas nepieciešams valsts autoceļu būvniecībai un satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem;"

1.3. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija sadala šādi:
9.1. no 2022. līdz 2024. gadam sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;
9.2. no 2025. gada sadala atbilstoši šo noteikumu 51. punktā minētajai kārtībai.";

1.4. papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Satiksmes ministrija ne vairāk kā piecus gadus pārskaita attiecīgajai pašvaldībai papildu mērķdotācijas finansējumu 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietējā autoceļa vai tā posma kilometru.";

1.5. papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minēto papildu mērķdotācijas finansējumu attiecīgajai pašvaldībai Satiksmes ministrija sāk pārskaitīt nākamajā gadā pēc gada, kurā veikta valsts vietējā autoceļa vai tā posma pārņemšana attiecīgās pašvaldības īpašumā, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem".";

1.6. papildināt ar 9.3 punktu šādā redakcijā:

"9.3 Šo noteikumu 9.1 punktā minēto papildu mērķdotācijas finansējumu Satiksmes ministrija katru gadu līdz 1. februārim pārskaita attiecīgajai pašvaldībai pilnā apmērā.";

1.7. papildināt ar 9.4 punktu šādā redakcijā:

"9.4 Šo noteikumu 9.1 punktā minētajam papildu mērķdotācijas finansējumam piemēro šo noteikumu 11., 23., 24. un 24.1 punktā minētās prasības.";

1.8. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Satiksmes ministrija līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskaita mērķdotāciju (vienu ceturto daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību norādītajos pamatbudžeta kontos.";

1.9. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu 1., 2. un 3. ceturksnī (2. pielikums) pašvaldības iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" (turpmāk - informācijas sistēma "ePārskati") līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam, bet pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu 4. ceturksnī (2. pielikums) - līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. janvārim. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.";

1.10. izteikt 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu ierakstu veikšanai grāmatvedībā, Satiksmes ministrija līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda un apstiprina pārskatus par 1., 2. un 3. ceturksni, bet līdz pārskata gadam sekojošā gada 20. janvārim - par 4. ceturksni.";

1.11. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Līdzekļus pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas līdzfinansēšanai piešķir projektiem, kuri iekļauti valsts autoceļu apakšprogrammā un kuriem ir gatavi būvprojekti vai kuriem finansējums nepieciešams būvprojektu izstrādei.";

1.12. izteikt 39.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1. pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projekta nosaukumu un atjaunošanas darbu aprakstu, ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas būvprojekta izstrādei;"

1.13. izteikt 39.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. projekta īstenošanas laiku;"

1.14. izteikt 40.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2. vienu būvprojekta eksemplāru;"

1.15. papildināt ar 40.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8. apliecinājumu, ka projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem un ka projekta ietvaros plānotās darbības atšķiras no darbībām, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem;"

1.16. papildināt ar 40.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.9. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veikto tranzīta ielas maršrutā ietilpstoša tilta seguma stāvokļa novērtējumu, ja pilsētas tranzīta ielas posmā ir tilts;"

1.17. papildināt ar 40.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.10. pārskatu par tilta speciālo inspekciju vai sertificēta eksperta atzinumu par tilta tehnisko stāvokli, ja pilsētas tranzīta ielas posmā ir tilts.";

1.18. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas būvprojektēšanai, būvprojekta eksemplārs, pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas attiecināmo izmaksu aprēķins vidējās prognozētajās cenās, pašvaldības domes apliecinājums par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi un informācija par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi iesniegumam nav jāpievieno.";

1.19. izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. kravas automobiļu diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 100 transportlīdzekļiem diennaktī;"

1.20. svītrot 43.7. apakšpunktu;

1.21. papildināt ar 43.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.9. tranzīta ielas maršrutā ietilpstošā tilta seguma stāvoklis atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veiktajam tranzīta ielas seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam "apmierinošs" vai "slikts".";

1.22. izteikt 46.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. projekta izmaksas, kas minētas šo noteikumu 47. punktā, pašvaldība finansē 50 procentu apmērā;"

1.23. svītrot 50. punktu;

1.24. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. No 2025. gada mērķdotāciju starp pašvaldībām Satiksmes ministrija sadala šādi:
51.1. 30 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaitam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):
51.1.1. vieglie automobiļi, k = 1,0;
51.1.2. kravas automobiļi, k = 3,4;
51.1.3. autobusi, k = 2,8;
51.1.4. piekabes un puspiekabes, k = 5,7;
51.2. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošajam autoceļu brauktuvju, ielu brauktuvju un tiltu (tostarp satiksmes pārvadu) laukumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):
51.2.1. pagastu autoceļu brauktuvju laukums, k = 1;
51.2.2. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 6400, k = 1,4;
51.2.3. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 6400 līdz 35000, k = 3,8;
51.2.4. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 35000, k = 4,8;
51.2.5. tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k = 27;
51.3. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošo autoceļu garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):
51.3.1. pašvaldību reģistrētie autoceļi ar melno segumu, k = 3;
51.3.2. pārējie pašvaldību reģistrētie autoceļi, k = 1.";

1.25. svītrot 53. punktu;

1.26. svītrot 54. punktu;

1.27. svītrot 55. punktu;

1.28. svītrot 57. punktu;

1.29. svītrot 60. punktu;

1.30. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
noteikumiem Nr. 835

"1. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 173

Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p. k. Pašvaldība Procenti no kopējās pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas apjoma
2022. gads 2023. gads 2024. gads
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 3,37967 3,26315 3,14662
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2,55475 2,56280 2,57086
3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 3,03526 2,98252 2,92978
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība 2,96733 2,84875 2,73018
5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība 1,24891 1,11572 0,98253
6. Rīgas valstspilsētas pašvaldība 21,13543 20,82425 20,51308
7. Ventspils valstspilsētas pašvaldība 1,78487 1,76784 1,75081
8. Aizkraukles novads 1,85896 1,81233 1,76569
9. Alūksnes novads 1,27176 1,29461 1,31747
10. Augšdaugavas novads 2,73702 2,75455 2,77207
11. Ādažu novads 0,60288 0,63645 0,67003
12. Balvu novads 1,60597 1,60235 1,59872
13. Bauskas novads 2,38745 2,41941 2,45136
14. Cēsu novads 3,19061 3,16851 3,14642
15. Dienvidkurzemes novads 2,89577 2,95993 3,02410
16. Dobeles novads 2,08304 2,02628 1,96951
17. Gulbenes novads 1,38978 1,42547 1,46115
18. Jelgavas novads 2,04050 2,03039 2,02029
19. Jēkabpils novads 3,08748 3,04796 3,00844
20. Krāslavas novads 2,28491 2,22391 2,16292
21. Kuldīgas novads 2,19507 2,26705 2,33902
22. Ķekavas novads 0,89971 0,99633 1,09294
23. Limbažu novads 2,43671 2,46702 2,49732
24. Līvānu novads 0,63259 0,62598 0,61937
25. Ludzas novads 2,21262 2,15564 2,09866
26. Madonas novads 2,64938 2,63635 2,62333
27. Mārupes novads 1,01306 1,12111 1,22917
28. Ogres novads 3,04819 3,05818 3,06818
29. Olaines novads 0,47955 0,50861 0,53766
30. Preiļu novads 1,50596 1,52581 1,54567
31. Rēzeknes novads 2,51298 2,53506 2,55714
32. Ropažu novads 1,02515 1,04550 1,06585
33. Salaspils novads 0,85292 1,12304 1,39316
34. Saldus novads 1,95563 1,97526 1,99489
35. Saulkrastu novads 0,50693 0,53076 0,55458
36. Siguldas novads 1,56427 1,54103 1,51780
37. Smiltenes novads 1,34251 1,41622 1,48993
38. Talsu novads 2,36604 2,35568 2,34532
39. Tukuma novads 2,65306 2,68172 2,71038
40. Valkas novads 0,47885 0,48760 0,49635
41. Valmieras novads 2,78396 2,76092 2,73788
42. Varakļānu novads 0,26940 0,27219 0,27499
43. Ventspils novads 1,07313 1,14577 1,21840"

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 835Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328540
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"