Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.  1/14

Rīgā 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 52, 11. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra lēmumā Nr.  1/14 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 15. panta septīto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 1.oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 193.8.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 12.6.apakšpunktu;

1.2. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja šo noteikumu 2.pielikumā noteiktais krātuves jaudas rezervēšanas veids ir izsoles procedūra:

24.1. sistēmas operators līdz katra kalendārā gada 10.janvārim publicē savā tīmekļvietnē ar regulatoru saskaņotu informāciju par visām krātuves jaudas izsolēm jaudas produktiem, kuru izmantošanas perioda sākums ir nākamais krātuves cikls, norādot krātuves jaudas izsoļu norises laiku un krātuves jaudas produktus, uz kuriem krātuves jaudas izsoles attiecas;

24.2. sistēmas operators krātuves jaudas izsoles nolikumu, kurā norāda izsoles ietvaros jaudas produktam attiecīgā krātuves ciklā maksimāli pieejamo krātuves jaudas apjomu un kurš saskaņots ar regulatoru, vai informāciju par krātuves jaudas izsoles atcelšanu, ja iestājas kāds no šo noteikumu 24.1punktā noteiktajiem apstākļiem, publicē savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms noteiktā izsoles sākuma;

24.3. sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par attiecīgā jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu un tam piemērojamo prēmiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc krātuves jaudas izsoles noslēguma, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu;

24.4. pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos, uzglabāšanas pakalpojuma līgumā un izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju.";

1.3. papildināt lēmumu ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Izsoles krātuves jaudas rezervēšanai notiek saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicēto informāciju, izņemot, ja:

24.11. krātuves pieejamā jauda nākamajam krātuves ciklam ir mazāka par 5% no krātuves tehniskās jaudas prognozes nākamajam krātuves ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu;

24.12. nav apstiprināti vai noteikti krātuves jaudas produktu tarifi nākamajam krātuves ciklam vai

24.13. jaudas produkta rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms ir 0 kWh.";

1.4. papildināt 31.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Tirdzniecības paziņojumā norādītais dabasgāzes daudzums tiek sadalīts vienmērīgi pa visām gāzes dienas stundām.";

1.5. papildināt lēmumu ar 33.1punktu šādā redakcijā:

"33.1 Sistēmas lietotājs, iesniedzot jaunu tirdzniecības paziņojumu ne vēlāk kā 30 minūtes līdz gāzes dienas beigām, gāzes dienas laikā var koriģēt tirdzniecības paziņojumā norādīto dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves atlikušajām gāzes dienas stundām, kas sākas no stundas, kuras laikā tiek iesniegts jaunais tirdzniecības paziņojums. Sistēmas lietotāja jaunajā tirdzniecības paziņojumā norādīto dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves sadala vienmērīgi pa atlikušajām stundām, ievērojot iepriekšējās stundās krātuvē novietoto vai izņemto dabasgāzes daudzumu. Sistēmas operators jauno tirdzniecības paziņojumu noraida, ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums tiek palielināts un tas pārsniedz dabasgāzes daudzumu, ko var novietot vai izņemt no krātuves gāzes dienas atlikušajās stundās, vai ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums tiek samazināts un tas ir mazāks par atbilstoši tirdzniecības paziņojumam iepriekšējās stundās krātuvē novietoto vai izņemto dabasgāzes daudzumu.";

1.6. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Sistēmas operators izvērtē saņemtos tirdzniecības paziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 30.punktā noteikto grafiku un atbilstoši šo noteikumu 33.1punktā noteiktajam, ievērojot, vai jaudas produkts tiek piedāvāts ar konstantu vai atslēdzamu jaudu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.";

1.7. izteikt 39.2. un 39.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. nodotās vai saņemtās dabasgāzes daudzums (kWh) vai jaudas produkta apjoms (kWh/ jaudas produkta izmantošanas periodā);

39.3. dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas un saņemšanas laiks, kas nav agrāks par nākamo gāzes dienu pēc pieteikuma nosūtīšanas;";

1.8. izteikt 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"40. Sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas pieteikuma saņemšanu atbilstoši standarta saziņas protokolam.

41. Sistēmas operators 39.punktā noteiktajos pieteikumos minēto darījumu apstiprina vienas stundas laikā pēc otra saskanīgā pieteikuma saņemšanas, ja abos pieteikumos par darījumu norādītā informācija ir vienāda.

42. Dabasgāze vai jaudas produkts sistēmas lietotājam, kuram tas tiek nodots, ir pieejams izmantošanai ar visām tiesībām, kas ar to saistītas, no pieteikumā norādītās saņemšanas gāzes dienas sākuma, ja saņemts sistēmas operatora darījuma apstiprinājums.";

1.9. svītrot 45.punktu;

1.10. papildināt 49.punktu pirms vārdiem "Krātuvē novietoto" ar vārdiem "Iesūknēšanas sezonas laikā";

1.11. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu atbilstoši sistēmas operatora noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam iesūknēšanas sezonā un faktiski uzskaitītajam degvielas gāzes patēriņam izņemšanas sezonā par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas lietotājs. Sistēmas operators vismaz vienu mēnesi pirms iesūknēšanas sezonas sākuma publicē savā tīmekļvietnē dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās degvielas gāzes patēriņa koeficientu un tā noteikšanas metodiku.";

1.12. papildināt lēmumu ar 57.1, 57.2 un 57.3punktu šādā redakcijā:

"57.1 Sistēmas operators izņemšanas sezonas laikā sadala mēnesī faktiski patērēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu starp sistēmas lietotājiem proporcionāli to tirdzniecības paziņojumos norādītajam dabasgāzes daudzumam, kura iesūknēšanu vai izņemšanu nodrošinājusi dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbība.

57.2 Sistēmas lietotājs dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai kalendārajā mēnesī nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu nodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā līdz nākamā mēneša 14.datumam.

57.3 Sistēmas operators faktiski patērēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu gāzes dienā D publicē savā tīmekļvietnē nākamajā darba dienā.";

1.13. papildināt lēmumu ar 67.1punktu šādā redakcijā:

"67.1 Ja sistēmas operators ierobežo dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē šo noteikumu 60. un 62.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja apkopes darbi tiek veikti termiņos, kas publicēti saskaņā ar šo noteikumu 64. un 65.punktu, vai ierobežo dabasgāzes izņemšanu no krātuves gāzes dienas laikā šo noteikumu 60.punktā noteiktajos gadījumos, sistēmas operators dabasgāzes iesūknēšanas vai izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem sadala saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā "Krātuves pārslodzes vadība" noteikto pārslodzes vadības kārtību.";

1.14. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā sistēmas lietotājs nodrošina līgumsaistību izpildi, izmantojot atbilstošu sistēmas lietotāja kredītreitingu vai saistību izpildes nodrošinājumu. Sistēmas lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus saistību izpildes nodrošinājuma veidus (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kas atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju).";

1.15. papildināt 69.punktu aiz vārdiem "Sistēmas lietotājs" ar vārdiem ", ja izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu,";

1.16. papildināt 70.punktu pirms vārdiem "Sistēmas operators" ar vārdiem "Ja sistēmas lietotājs ir izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu," un svītrot vārdus "noslēgšanas vai tā";

1.17. svītrot 71.4.apakšpunktu;

1.18. svītrot 72.punkta otro teikumu;

1.19. svītrot 74.1.apakšpunkta otro teikumu;

1.20. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas lietotājs ir izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar saistību izpildes nodrošinājumu.";

1.21. papildināt lēmumu ar 75.1punktu šādā redakcijā:

"75.1 Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam, kurš izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu, saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 70.punktu. Ja sistēmas lietotājs šo noteikumu 73.punktā noteiktajā laikā neiesniedz sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.";

1.22. izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru sistēmas operators nosaka un piemēro divu mēnešu šo noteikumu 24.4.apakšpunktā noteiktās maksas apmērā par krātuves ciklu par sistēmas lietotāja visiem rezervētajiem jaudas produktiem katrā krātuves ciklā.";

1.23. papildināt lēmumu ar 76.1punktu šādā redakcijā:

"76.1 Sistēmas operators pēc saistību izpildes nodrošinājuma šo noteikumu 76.punktā noteiktajā apmērā izmantošanas no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai nosūta sistēmas lietotājam brīdinājumu par dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē, izņemšanas no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas ierobežošanu vai pārtraukšanu. Ja sistēmas lietotājs brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par desmit darba dienām, neatjauno saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.";

1.24. papildināt 77.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja sistēmas lietotājs norādītajā termiņā neiesniedz jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.";

1.25. papildināt lēmumu ar 82.1, 82.2, 82.3 un 82.4punktu šādā redakcijā:

"82.1 Šo noteikumu 33.1punktu piemēro no 2022./2023.gada krātuves cikla sākuma.

82.2 Grozījumi šo noteikumu 49.-50.punktā un 71.4.apakšpunktā stājas spēkā 2022.gada 1.maijā. Šo noteikumu 57.1 un 57.2punkts stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.

82.3 Izmaksas, kas sistēmas operatoram radušās līdz 2022.gada 30.aprīlim, izņemšanas sezonā nodrošinot saskaņā ar šo noteikumu 57.3punktu publicēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu, sistēmas operators ietver izmaksās, kas nepieciešamas uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma efektīvai sniegšanai.

82.4 Sistēmas lietotājiem, kuri līdz 2022.gada 30.aprīlim nodrošina līgumsaistību izpildi ar šo noteikumu 71.4.apakšpunktā noteikto kredītreitingu, sistēmas operators pieprasa septiņu dienu laikā no grozījumu šo noteikumu 71.4.apakšpunktā stāšanās spēkā iesniegt sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu šo noteikumu 76.punktā noteiktajā apmērā. Ja sistēmas lietotājs norādītajā termiņā neiesniedz jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.";

1.26. svītrot 1.pielikumā vārdus "vai reitingu aģentūra";

1.27. izteikt 2.pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā un beidzot to ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.jūnijā.";

1.28. papildināt 2.pielikuma 1.7.2.apakšpunktu aiz vārdiem "uzglabāt ar" ar vārdiem "sistēmas lietotāja";

1.29. izteikt 2.pielikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā un beidzot to ne vēlāk kā sestajā darba dienā pēc krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.";

1.30. izteikt 2.pielikuma 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: 4 000 000 000 (četri miljardi) kWh uz diviem secīgiem krātuves cikliem. Ja, beidzoties jaudas produkta rezervēšanas laikam, jaudas produkta ietvaros ir rezervēts krātuves jaudas apjoms, kas ir mazāks par 4 000 000 000 (četriem miljardiem) kWh, nerezervēto krātuves jaudas apjomu iekļauj grupētās jaudas produkta rezervēšanai pieejamās krātuves jaudas apjomā.";

1.31. papildināt 2.pielikuma 2.7.2.apakšpunktu aiz vārdiem "uzglabāt ar" ar vārdiem "sistēmas lietotāja";

1.32. izteikt 2.pielikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 1.jūlijā un beidzot to ne vēlāk kā attiecīgā gada 29.septembrī.";

1.33. izteikt 2.pielikuma 5.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.1. iesūknēšanas sezonā - atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai informācijai par rezervēšanai pieejamo jaudas apjomu, kas nav mazāks par kopējo saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu apstiprināto sistēmas lietotāju krātuvē novietojamo dabasgāzes daudzumu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros attiecīgajā gāzes dienā, no kura atņemtas 27,7 GWh/dienā. Rezervēšanai pieejamais jaudas apjoms nav mazāks par 0;";

1.34. aizstāt 2.pielikuma 5.3.2.apakšpunktā vārdus "ir vienāds ar" ar vārdiem "nav mazāks par".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Inčukalna .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/14Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 21.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.21
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Konsultāciju dokuments
328525
21.12.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"