Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 940

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 29. §)
Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062) Saulkrastos, Saulkrastu novadā

1. Ministru kabinets (adrese – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis Saulkrastu novada domes (reģ. Nr. 90000068680, adrese – Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160) 2021. gada 1. aprīlī iesniegto atmežošanas iesniegumu Nr. 7.1/2021/IZ468 "Par atmežošanu krasta kāpu aizsargjoslā Katrīnbādes ielā, Saulkrastos" (turpmāk – iesniegums), tam pievienotos dokumentus un papildus iegūto informāciju.

2. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

2.1. nekustamais īpašums "Katrīnbādes iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8013 003 0258) Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – īpašums), ierakstīts zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000580222). Īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062) 0,7661 ha platībā (turpmāk – zemesgabals). Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemesgabala lietošanas veids: mežs – 0,5706 ha un pārējās zemes – 0,1955 ha;

2.2. Saulkrastu novada pašvaldība plāno zemesgabalā izbūvēt Katrīnbādes ielu kā labiekārtotu promenādi ar cieto segumu, tai skaitā ar ielas paplašinājumiem, atpūtas un tirdzniecības laukumiem, kā arī ar autostāvvietām starp Lašu un Katrīnbādes ielām un betona paneļu nobrauktuvi uz jūru (turpmāk – paredzētā darbība), lai nodrošinātu iedzīvotāju, apmeklētāju, piekrastes zvejnieku, operatīvā un komunālā transporta ērtu piekļuvi pludmalei;

2.3. saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Paredzētās darbības rezultātā tiks uzlabota piekļuve jūras piekrastes sauszemes daļai (nekustamā īpašuma "Jūras piekrastes josla" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8013 002 0003) sastāvā esošajai zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0098)). Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15. panta piektajai daļai vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, veic teritorijas plānošanu, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību vietējās pašvaldības apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams;

2.4. atbilstoši Saulkrastu novada 2017. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. SN11/2017 "Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumi" (turpmāk – teritorijas plānojums) zemesgabalam noteikta plānotā (atļautā) izmantošana – transporta infrastruktūras teritorija (TR). Pludmales posmā pretim zemesgabalam teritorijas plānojumā atzīmēta ūdenstransporta piestātne. Saskaņā ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir inženiertehniskā, transporta lineārā un transporta apkalpojošā infrastruktūra, kā arī vairākas papildizmantošanas, tai skaitā tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve. Atbilstoši teritorijas plānojumam  zemesgabala daļa (tai skaitā paredzētās darbības teritorijas) atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslā (pludmale), lielākā daļa (tai skaitā paredzētās darbības īstenošanai atmežojamā meža platība) – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk – krasta kāpu aizsargjosla). Saskaņā ar teritorijas plānojumu Saulkrastu novada būvvalde 2020. gada 15. jūnijā izsniegusi būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2020-308 Katrīnbādes ielas Saulkrastos jaunbūvei;

2.5. atmežošana 0,1851 ha platībā ierosināta zemesgabala 3. kvartāla 1. un 2. nogabalā. Atmežošana nepieciešama paredzētās darbības ietvaros plānotajai Katrīnbādes ielas, tai skaitā autostāvvietu, izbūvei. Paredzēta astoņu koku ciršana;

2.6. saskaņā ar Meža likuma 41. panta pirmo daļu platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai vai valsts apdraudējuma situācijas novēršanai militārajos objektos un to aizsargjoslās un ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus;

2.7. saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 3. punktam krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus 36. panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek pilsētas teritorijā un šīs darbības ir saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi. Attiecīgi Aizsargjoslu likuma 36. panta 2.1 daļa noteic, ka 36. panta otrajā daļā minētās darbības veic, ja veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām;

2.8. saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes Ievas Mārdegas (sertifikāta Nr. 131) 2020. gada 22. jūlija atzinumu Nr. IM131-2020/2 "Katrīnbādes iela, Saulkrasti" (turpmāk – atzinums) paredzētās darbības teritorijā konstatēti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi – mežainās piejūras kāpas (biotopa kods 2180), aiz meža jūras virzienā – priekškāpas (biotopa kods 2120). Eksperta atzinumā norādīts, ka paredzētās darbības īstenošanas laikā tiks iznīcināta daļa minēto biotopu, tomēr iznīcinātā biotopu platība ir neliela, turklāt piemērotas infrastruktūras izbūve var uzlabot kāpu biotopu stāvokli blakus, koncentrējot atpūtnieku plūsmu labiekārtotajās vietās. Plānotās infrastruktūras atrašanās vieta pilsētas teritorijā vērtēta pozitīvi, jo tuvumā nav labiekārtotas piekļuves vietas pludmalei. Atzinumā norādīti ieteikumi paredzētās darbības ietekmes uz vidi mazināšanai (piemēram, pēc iespējas izvairīties no kāpu norakšanas, būvniecības laikā saudzēt tuvumā augošās priedes) un blakus kāpu biotopu teritoriju kvalitātes uzlabošanai (piemēram, invazīvo sugu krūmu izciršana un izvākšana, paredzētās darbības īstenošanas laikā izcirstā lapu koku pameža un paaugas izvākšana);

2.9. paredzētajai darbībai ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām. Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde (turpmāk – pārvalde) 2020. gada 27. oktobrī izsniedza ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. VI20SI0080, kurā vērtēta paredzētās darbības ietekme uz vidi, un pieņēma lēmumu nepiemērot paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Paredzētā darbība īstenojama, ievērojot tehniskajos noteikumos minētās atbilstošās vides aizsardzības prasības;

2.10. pārvalde 2020. gada 27. oktobrī ir izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. VI20TN0324 (spēkā līdz 2025. gada 26. oktobrim) (turpmāk – tehniskie noteikumi) Katrīnbādes ielas būvniecībai (garums 190 metri). Tehniskie noteikumi izdoti, nosakot vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai, kā arī ņemot vērā eksperta ieteikumus;

2.11. saskaņā ar šā rīkojuma 2.9. apakšpunktā minēto izvērtējumu paredzētā darbība nav pretrunā Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķim, kā arī vides aizsardzības principiem. Paredzētā darbība neatstās būtisku un neatgriezenisku ietekmi uz apkārtējo vidi un krasta kāpu aizsargjoslu. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturtās daļas 2. punktu krasta kāpu aizsargjoslā aizliegts bez Ministru kabineta ikreizēja rīkojuma mežā veikt būvniecību, kuras rezultātā platība tiek atmežota;

2.12. saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 11. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 34 24. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi""" 2. punktu atbildīgā institūcija par ikreizēja Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā gadījumos, kad plānota meža zemes atmežošana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, ir Zemkopības ministrija, ja būvniecības ierosinātājs ir akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" vai Zemkopības ministrijas padotības iestāde, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ja būvniecības ierosinātājs ir pašvaldība vai cita persona.

3. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturtās daļas 2. punktu, kā arī minētos apsvērumus, secināms, ka tikai Ministru kabinets var lemt par atmežošanu Katrīnbādes ielas izbūvei krasta kāpu aizsargjoslā. Ministru kabinetam neizdodot Saulkrastu novada pašvaldībai labvēlīgu administratīvo aktu – Ministru kabineta rīkojumu par atmežošanu zemesgabalā, netiks nodrošināta Saulkrastu novada pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana)) izpilde, kvalitatīva operatīvā transporta piekļuve pie jūras. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), tādējādi nodrošinot labvēlīgu dzīves vidi. Līdz ar to netiek ierobežotas sabiedrības intereses – ikvienas personas publiskās subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 115. pantu, jo paredzētā darbība neradīs būtisku ietekmi uz apkārtējiem biotopiem un krasta kāpu aizsargjoslu.
Tādējādi, ņemot vērā tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības, netiek paredzēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem plašākā mērogā, jo ielas būvniecība paredzēta pilsētā pa jau antropogēni daļēji ietekmētu teritoriju (izbūvei plānotās Katrīnbādes ielas trasē ir esoša koka laipa) un plānotā ietekme uz meža teritoriju un iespējamā antropogēnā slodze uz krasta kāpu aizsargjoslu ir nebūtiska (nav būtiski negatīva). Ievērojot minētos apsvērumus, Katrīnbādes ielas izbūve zemesgabalā ir atbalstāma.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 105. pantu, Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 3. punktu un ceturtās daļas 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, 66. panta pirmo daļu un 68. panta pirmo daļu, Ministru kabinets nolemj atļaut Saulkrastu novada pašvaldībai atmežot mežu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062) Saulkrastos, Saulkrastu novadā, krasta kāpu aizsargjoslā 0,1851 hektāru kopplatībā, kas nepieciešama Katrīnbādes ielas izbūvei.

4. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 940Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 17.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 16.12.2021. OP numurs: 2021/243.33
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328400
17.12.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)