Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 13. nr.; 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" (turpmāk - specifiskais atbalsts) pirmo un otro projektu iesniegumu atlases kārtu;".

3. Papildināt 1.3. apakšpunktu aiz vārdiem "specifiskajam atbalstam" ar vārdiem "un tā atlases kārtām".

4. Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Specifiskā atbalsta mērķi īsteno, veicot šo noteikumu 20. un 50.6 punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

5.1. pirmās atlases kārtas ietvaros:

5.1.1. iznākuma rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai, - 20, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim - 10;

5.1.2. rezultāta rādītāju - līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību, - 20;

5.1.3. finanšu rādītāju - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 1 000 000 euro apmērā;

5.2. otrās atlases kārtas ietvaros - specifiskos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.2.1. Ministru kabinetā apstiprināto valsts dibinātu augstskolu stratēģisko specializāciju skaits - 15;

5.2.2. augstskolu padomēs apstiprināto un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju skaits - 15;

5.2.3. valsts dibinātās augstskolās izveidoto padomju skaits, kurām sniegts atbalsts darbības
nodrošināšanai, - 15.

6. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 18 852 242 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 16 024 405 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 827 837 euro, tai skaitā:

6.1. pirmajai atlases kārtai - 14 138 942 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 12 018 100 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 120 842 euro;

6.2. otrajai atlases kārtai - 4 713 300 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums - 4 006 305 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 706 995 euro."

5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pirmo atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Otro atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par visu otrajai atlases kārtai pieejamo finansējumu."

6. Svītrot 10. punktu.

7. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Prasības pirmās atlases kārtas projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim".

8. Aizstāt 12. un 17. punktā vārdus "specifiskā atbalsta" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas".

9. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Pirmās atlases kārtas projektu atbalstāmās darbības un izmaksas".

10. Aizstāt 20., 29. un 38. punktā vārdus "specifiskā atbalsta" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas".

11. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Pirmās atlases kārtas projektu īstenošanas nosacījumi".

12. Papildināt 46.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - regula Nr. 1303/2013)".

13. Aizstāt 49. punktā vārdus "publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru".

14. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Otrās atlases kārtas projekta īstenošanas nosacījumi

50.1 Projekta iesniedzējs otrajā atlases kārtā ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju.

50.2 Otrajā atlases kārtā mērķa grupa ir šādas valsts dibinātas augstskolas:

50.2 1. Latvijas Universitāte;

50.2 2. Rīgas Tehniskā universitāte;

50.2 3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

50.2 4. Rīgas Stradiņa universitāte;

50.2 5. Daugavpils Universitāte;

50.2 6. Liepājas Universitāte;

50.2 7. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

50.2 8. Vidzemes Augstskola;

50.2 9. Ventspils Augstskola;

50.2 10. Latvijas Jūras akadēmija;

50.2 11. Latvijas Mākslas akadēmija;

50.2 12. Latvijas Kultūras akadēmija;

50.2 13. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;

50.2 14. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

50.2 15. Banku augstskola.

50.3 Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šo noteikumu 50.2 punktā minēto augstskolu apliecinājumu par gatavību piedalīties projekta īstenošanā.

50.4 Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020. gadam.

50.5 Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

50.6 Otrajā atlases kārtā atbalstāmas ir šādas darbības:

50.6 1. valsts dibinātu augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšana;

50.6 2. Ministru kabineta virzītu augstskolas padomes locekļu kandidātu atlase un kompetenču novērtēšana;

50.6 3. valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju izstrāde un ieviešana;

50.6 4.  kompetences celšanas pasākumi valsts dibinātu augstskolu padomju locekļiem;

50.6 5. stratēģiskā komunikācija un mērķauditorijas informēšana;

50.6 6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

50.6 7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

50.7 Otrajā atlases kārtā ir šādi izmaksu veidi:

50.7 1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

50.7 2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

50.8 Šo noteikumu 50.7 1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

50.8 1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kuras ietver projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;

50.8 2. augstskolu padomju locekļu atlīdzības un administratīvo resursu izmaksas šo noteikumu 50.6 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai.

50.9 Šo noteikumu 50.8 1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi sešu procentu apmērā no šo noteikumu 50.8 2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

50.10 Šo noteikumu 50.7 2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 68. panta "a" apakšpunktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi piecu procentu apmērā no šo noteikumu 50.8 punktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienotās izmaksu likmes metodikai.

50.11 Finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no 2021. gada 1. oktobra.

50.12 Finansējuma saņēmējs otrajā atlases kārtā ievēro šādu laika grafiku projekta pasākumu īstenošanai:

50.12 1. līdz 2022. gada 31. janvārim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās ir izveidotas padomes;

50.12 2. līdz 2022. gada 30. aprīlim šo noteikumu 50.2 punktā minētajām augstskolām Ministru kabinetā ir apstiprinātas augstskolu stratēģiskās specializācijas;

50.12 3. līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās padomes ir apstiprinājušas augstskolu attīstības stratēģijas;

50.12 4. līdz 2023. gada 31. decembrim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās padomes ir saskaņojušas augstskolu attīstības stratēģijas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

50.13 Uz otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju ir attiecināmi arī šo noteikumu 33., 34., 35., 37., 44. punkta, 46.1. apakšpunkta, kā arī 48., 49. un 50. punkta nosacījumi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 809Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 17.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 16.12.2021. OP numurs: 2021/243.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
328399
17.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"