Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28

Siguldā 2021. gada 2. decembrī

Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. decembra lēmumu
(prot. Nr. 13, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
un "Likumu par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" šādu grozījumu:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam saskaņā ar 1. un 2. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu apvienotajā Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2021. gada 1. janvārī ir 9 918 172.00 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2021. gadam 50 965 499.00 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

1.3. 2021. gadā piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 3 843 907.00 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumus 58 107 947.00 euro apmērā;

1.5. 2021. gadā atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 4 194 671.00 euro apmērā;

1.6. Akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 371 413.00 euro apmērā;

1.7. Brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada apvienotās pašvaldības budžetā 2021. gada 31. decembrī 2 053 547.00 euro apmērā."

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28
"Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam""
(prot. Nr. 13, 16. § )

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APVIENOTAIS BUDŽETS 2021. GADAM

Klasifikācijas kods

Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai

Plāns 2021. gads
EUR

Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -)

Plāns 2021. gadam ar grozījumiem

 

BUDZETA IEŅĒMUMI

     
  IEŅĒMUMI KOPĀ

50 021 064

944 435

50 965 499

1100

IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA

23 659 577

88 730

23 748 307

1112

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23 659 577

88 730

23 748 307

4100

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

2 737 174

50 882

2 788 056

4110

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 643 272

17 456

1 660 728

4111

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1 493 272

16 774

1 510 046

4112

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

150 000

682

150 682

4120

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

733 004

11 188

744 192

4121

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

675 704

2 667

678 371

4122

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

57 300

8 521

65 821

4130

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

360 898

22 238

383 136

4131

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

316 008

20 124

336 132

4132

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

44 890

2 114

47 004

  NODOKĻI ATSEVIŠĶĀM PRECĒM UN PAKALPOJUMU VEIDIEM

50 000

0

50 000

5410

Azartspēļu nodoklis

50 000

 

50 000

5500

NODOKĻI PAR TIESĪBĀM LIETOT ATSEVIŠĶAS PRECES

218 195

-11 970

206 225

5531

Dabas resursu nodoklis

218 195

-11 970

206 225

8000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

4 208

0

4 208

8640

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātās pirk. maksas daļas

4 208

 

4 208

9000

VALSTS, PAŠVALDĪBAS NODEVAS

28 274

-2 250

26 024

9100

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

350

0

350

9186

Nodeva par ziņu par dzīvesvietas deklarēšanu

350

 

350

9400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

13 528

-1 080

12 448

9420

Valsts nodeva par apliecinājumiem bāriņtiesā, pagasttiesā

7 000

-660

6 340

9430

Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu personu apliec. dok.

1 000

 

1 000

9450

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 050

-200

3 850

9490

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

1 478

-220

1 258

9500

Pašvaldības nodevas

14 396

-1 170

13 226

9511

Pašvaldības nodeva par oficiālo izstrādāto dokumentu izsniegšanu

170

-40

130

9514

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

12 116

-1 027

11 089

9517

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

1 110

77

1 187

9529

Pašvaldības novada pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība

1 000

-180

820

10000

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

27 460

-1 828

25 632

10140

Naudas sodi, ko piemēro pašvaldības administratīvā komisija, pašvaldības polic.

19 260

-1 298

17 962

10154

Naudas sodi, ko uzliek pašv. policija par automašīnu stāvēšanas noteik. pārkāp.

8 200

-530

7 670

12000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

18 799

394

19 193

12260

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursu izmantošanu

1 500

 

1 500

12300

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

17 299

394

17 693

12393

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

10 004

 

10 004

12395

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

200

 

200

12399

Nenodokļu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš

7 095

394

7 489

13000

IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

1 754 601

900

1 755 501

13100

Ieņēmumi no pašvaldības ēku un būvju pārdošanas

60 874

 

60 874

13200

Ieņēmumi no zemes un meža resursu atsavināšanas

1 693 224

900

1 694 124

13400

Ieņēmumi no kustamās mantas atsavināšanas

503

 

503

17200

PAŠVALDĪBAS SAŅEMTIE TRANSFERTI NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒTĀM DAĻĒJI ATSAVINĀTĀM IESTĀDĒM

154 167

0

154 167

17200

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta finansētām iestādēm

154 167

 

154 167

18000

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

16 981 610

1 971 500

18 953 110

18600

Saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem

16 981 610

1 971 500

18 953 110

18620

Valsts budžeta transferti pašvaldības budžetam

1 077

 

1 077

18621

Sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai

241 991

 

241 991

18622

Dotācija Mākslas un Mūzikas skolām pedagoģisko darbinieku darba samaksai

631 534

30 286

661 820

18624

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku algām vispārizglītojošajās skolās un interešu izglītībai

5 325 466

1 855 548

7 181 014

18625

Mērķdotācija 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībai

578 653

315 106

893 759

18629

Pārējās mērķdotācijas

2 647 796

98 174

2 745 970

18630

Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai

3 740 842

42 309

3 783 151

18640

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

3 814 251

-369 923

3 444 328

19000

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

1 995 128

-1 101 100

894 028

19200

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

1 995 128

-1 101 100

894 028

192001

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

545 005

-23 150

521 855

192003

Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām

372 173

 

372 173

192003

Ieņēmumi no savstarpējo norēķinu veikšanas ar Ropažu novada pašvaldību

1 077 950

-1 077 950

0

21000

IESTĀŽU IEŅĒMUMI

2 391 871

-50 823

2 341 048

21100

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 168

0

1 168

21194

Ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem ES politiku instrumentu projektiem

1 168

 

1 168

21300

IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM

2 390 703

-50 823

2 339 880

21350

Maksa par izglītības pakalpojumiem

404 315

-38 667

365 648

21351

Mācību maksa

169 448

-17 972

151 476

21352

Ieņēmumi no vecāku maksām

171 096

-20 695

150 401

21359

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem

63 771

 

63 771

21370

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem

1 528

-21

1 507

21379

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumi

1 528

-21

1 507

21380

Ieņēmumi par nomu

949 229

-9 643

939 586

21381

Ieņēmumi par telpu un kiosku nomu

593 947

9 696

603 643

21382

Mālpils novada ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

125 000

 

125 000

21383

Ieņēmumi par kustamās mantas iznomāšanu

6 095

372

6 467

21384

Ieņēmumi par zemes nomu

41 266

898

42 164

21389

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

182 921

-20 609

162 312

21390

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

918 448

-1 200

917 248

21391

Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās palīdz. Iestādēs

593 142

 

593 142

21393

Ieņēmumi no biļešu realizācijas

321 806

-1 200

320 606

21397

Krimuldas novada saņemtā atlīdzība no apdroš. sab. par bojātu nekustamo īpaš. un kust. Mantu

3 500

 

3 500

21399

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

116 833

-3 043

113 790

213991

Siguldas novada ieņēmumi par koncesiju

13 108

 

13 108

213992

Laulību ceremonijas pakalpojumi

11 000

-93

10 907

213994

Ieņēmumi par ID karšu un suvenīru realizācijas

35 730

 

35 730

213996

Būvvaldes pakalpojumi

22 000

-2 950

19 050

213997

Siguldas novada reklāmas pakalpojumi

82

 

82

213998

Dalības maksa par semināru un citu pasākumu organizēšanu

4 170

 

4 170

213999

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

30 743

 

30 743

21490

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

350

1 751

2 101

21429

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

350

1 751

2 101

 

BUDŽETA IZDEVUMI

     
 

BUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

55 996 920

2 111 027

58 107 947

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

5 409 697

1 147 040

6 556 737

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

4 252 435

39 690

4 292 125

1111

Siguldas novada pašvaldības pārvalde

1 006 738

346 639

1 353 377

11111

Administratīvi teritoriālās reformas izdevumi

263 644

247 500

511 144

1113

Siguldas novada Mores pagasta pārvalde

30 766

 

30 766

1115

Siguldas novada vēlēšanu komisijas darbība

85 672

 

85 672

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

9 245

 

9 245

11152

Inčukalna novada Inčukalna vēlēšanu komisija

12 405

 

12 405

11152V

Inčukalna novada Vangažu vēlēšanu komisija

10 855

-10 855

0

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

13 434

 

13 434

1116

Siguldas novada sabiedriskās attiecības

189 706

15 035

204 741

11162

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskās attiecības

16 543

-6 935

9 608

11162V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskās attiecības

5 345

-3 663

1 682

1117

Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs

166 732

-7 500

159 232

11171

Mālpils novada klientu apkalpošanas centrs

20 000

 

20 000

11172

Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs

19 975

-3 341

16 634

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

10 663

2 745

13 408

11174

Dokumentu pārvaldības nodaļa

0

18 380

18 380

1118

Siguldas novada Allažu pagasta pārvalde

24 896

 

24 896

1120

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

59 390

11 580

70 970

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

21 000

-3 413

17 587

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

22 276

-8 775

13 501

1121

Siguldas novada Informācijas tehnoloģiju nodaļa

239 246

13 246

252 492

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

387 163

-70 467

316 696

1123

Inčukalna novada Inčukalna pašvaldības pārvalde

857 804

-240 714

617 090

1123V

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde

197 474

-106 426

91 048

1124

Krimuldas novada pašvaldības pārvalde

541 788

-138 897

402 891

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

39 675

-14 449

25 226

01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

6 000

0

6 000

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

 

6 000

01.720 Pašvaldības parāda darījumi

146 927

-1 945

144 982

1721

Siguldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

122 816

7 708

130 524

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

10 820

-3 245

7 575

17212

Inčukalna novada Inčukalna iekšējie valsts parāda darījumi

1 420

-1 054

366

17212V

Inčukalna novada Vangažu novada iekšējie valsts parāda darījumi

6 325

-1 945

4 380

17213

Krimuldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

5 546

-3 409

2 137

01.830 Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem

840 847

1 150 595

1 991 442

1831

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

253 247

54 572

307 819

18311

Mālpils novada savstarpējie norēķini ar cirtām pašvaldībām

105 000

-27 556

77 444

18312

Inčukalna novada Inčukalna savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

185 000

32 621

217 621

18312V

Inčukalna novada Vangažu savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

146 000

-146 000

0

18313

Krimuldas novada norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

140 000

-59 637

80 363

18313

Krimuldas novada norēķini par citu pašvaldību soc.palīdz.iest. sniegtajiem pak.

11 600

 

11 600

18314

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar Ropažu pašvaldību (Vangažu atdalīšana)

0

1 296 595

1 296 595

01.890 Pārējie neklasificētie vispārēja rakstura transferti

163 488

-41 300

122 188

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

 

41 688

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

5 000

-5 000

0

1892

Inčukalna novada Inčukalna izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

 

80 500

1892V

Inčukalna novada Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

36 300

-36 300

0

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

896 479

-18 623

877 856

03.200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem

19 050

15 000

34 050

3200

Krimuldas ugunsdrošības pasākumi

13 900

-13 900

0

3200

Krimuldas civilās aizsardzības pasākumi

5 150

-5 150

0

3200

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumi

0

34 050

34 050

03.310. Tiesa un prokuratūras iestādes

287 975

-33 920

254 055

3312

Siguldas novada Bāriņtiesa

132 845

14 720

147 565

33121

Mālpils bāriņtiesa

40 000

-13 032

26 968

33122

Inčukalna Bāriņtiesa

45 600

-9 164

36 436

33122V

Vangažu bāriņtiesa

0

1 020

1 020

33123

Krimuldas bāriņtiesa

69 530

-27 464

42 066

03.600. Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

589 454

297

589 751

3610

Siguldas novada pašvaldības policija

355 069

77 591

432 660

36101

Mālpils novada pašvaldības policija

82 000

-30 508

51 492

36102

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskā kārtība un civilā aizsardzība

82 740

22 511

105 251

36102V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskā kārtība

49 645

-49 593

52

36103

Krimuldas novada pašvaldības policija

20 000

-19 704

296

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

9 952 416

259 798

10 212 214

04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi

40 334

32 277

72 611

4121

Siguldas novada bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

14 000

8 267

22 267

4122

Inčukalna NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

4 400

7 499

11 899

4122V

Vangažu NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

6 510

-6 510

0

4123

Krimuldas NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

15 424

23 021

38 445

   

0

 

0

04.430 Būvniecība

429 266

-47 507

381 759

4431

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa

139 158

68 835

207 993

44311

Mālpils novada būvvalde

26 500

-5 612

20 888

44312

Inčukalna novada būvvalde

126 890

-62 389

64 501

44313

Krimuldas novada būvvalde

136 718

-48 341

88 377

04.500 Transports

8 220 940

303 103

8 524 043

4507

Siguldas novada transporta būves

5 288 768

232 113

5 520 881

45071

Mālpils novada transporta būves

1 257 644

89 093

1 346 737

45072

Inčukalna transporta būves

723 302

 

723 302

45072V

Vangažu transporta būves

18 480

-13 612

4 868

45073

Krimuldas transporta būves

0

56 649

56 649

4509

Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

522 454

64 177

586 631

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

83 426

12 839

96 265

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

89 600

-7 819

81 781

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

70 400

-61 140

9 260

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

166 866

-69 197

97 669

04.730 Tūrisms

1 177 365

-17 250

1 160 115

4731

Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas attīstības aģentūra"

1 014 944

 

1 014 944

4733

Inčukalna novada sporta un atpūtas pasākumi

5 000

 

5 000

4732-1

Projekts "Meža dienas"

1 500

 

1 500

4732

Krimuldas novada tūrisma pasākumi

155 921

-17 250

138 671

04.740 Attīstības projekti

73 111

-10 825

62 286

4746

Siguldas novada līdzfinansējums infrastruktūras objektu sakārtošanai

10 500

 

10 500

47496

Siguldas novada līdzfinansējums biedrību realizētajiem ES projektiem

6 162

 

6 162

47497

Krimuldas novada attīstības projekti

56 449

-10 825

45 624

04.920 Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība

11 400

0

11 400

4921

Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšana

11 400

 

11 400

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA

573 427

317 146

890 573

05.100 Atkritumu apsaimniekošana

185 172

317 146

502 318

5101

Siguldas novada atkritumu apsaimniekošana

94 983

317 146

412 129

51011

Mālpils novada vides aizsardzības projekti (DR nodoklis)

90 189

 

90 189

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

0

28 498

5201

Siguldas novada lietus ūdens kanalizācija no DR nodokļa

28 498

 

28 498

05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

0

76 697

5401

Krimuldas novada Lēdurgas dendroparks

72 337

 

72 337

5401

Mērķdotācija Krimuldas novada LAD projektiem

4 360

 

4 360

05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

283 060

0

283 060

5600

Krimuldas novada vides aizsardzības pasākumi no DR nodokļa

283 060

 

283 060

06.000 PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 871 893

-752 155

6 119 738

06.200 Teritoriju attīstība

5 378 524

-673 849

4 704 675

6210

Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvalde

704 703

172 869

877 572

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

396 825

-116 739

280 086

62101-2

Mālpils video novērošana

15 000

 

15 000

62102

Inčukalna novada Inčukalna teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

475 705

-162 521

313 184

62102-1

Medību pils apsaimniekošana

0

8 600

8 600

62102-2

Kopmītnes Kārļzemnieki apsaimniekošana

0

7 950

7 950

62102V

Inčukalna novada Vangažu teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

628 004

-436 829

191 175

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

212 277

-110 853

101 424

62103-1

Inciema torņa ēkas uzturēšana

0

38 033

38 033

62103-2

Turaidas pamatskolas ēkas uzturēšana

0

21 798

21 798

6212

Siguldas novada zaļumsaimniecība

681 785

134 041

815 826

62121-1

Mālpils bērnu laukuma izveidošana

210 000

 

210 000

62121-2

Mālpils parka celiņu izveidošana

100 000

-100 000

0

62122

Inčukalna novada teritorijas apsaimniekošana

208 095

-118 391

89 704

62123

Krimuldas novada ielu, teritorijas apsaimniekošana

342 595

-27 733

314 862

6213

Siguldas novada kapu saimniecība, un kapu apsaimniekošana

87 288

13 882

101 170

62133

Krimuldas novada kapu saimniecība

61 009

-16 641

44 368

6214

Siguldas novada pašvaldības pārējie nekustamie īpašumi

68 309

1 089

69 398

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā - biroja ēka

8 350

 

8 350

6219-1

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija"

769 487

-1 200

768 287

6219-2

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - finansējums pārējiem partneriem

121 547

 

121 547

6219-3

Proj. "Siltumnīcgāzu emisijas samazināšana Siguldas Jaunās pils ēkā"

13 744

 

13 744

6226

Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

93 947

2 974

96 921

62262

Inčukalna novada Inčukalna dzīvokļu uzturēšana

4 500

-2 974

1 526

62262V

Inčukalna novada Vangažu dzīvokļu uzturēšana

10 950

-10 925

25

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība

82 054

29 721

111 775

6227

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas apsaimniekošana

82 350

 

82 350

06.400 Ielu apgaismošana

654 756

-20 190

634 566

6410

Siguldas novada ielu apgaismojums

324 326

12 385

336 711

64101

Mālpils novada ielu apgaismojums

95 000

-36 860

58 140

64102

Inčukalna novada Inčukalna ielu apgaismojums

83 720

16 825

100 545

64102V

Inčukalna novada Vangažu ielu apgaismojums

27 280

-27 280

0

64103

Krimuldas novada ielu apgaismojums

124 430

14 740

139 170

06.600 Pārējie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi

838 613

-58 116

780 497

6610

Siguldas novada koncesiju uzraudzība

12 162

 

12 162

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

 

249 280

6615

Siguldas novada Transporta nodaļa

264 515

104 264

368 779

66151

Mālpils novada skolēnu pārvadājumi

60 000

-32 231

27 769

66152

Inčukalna novada Inčukalna skolēnu pārvadājumi

102 226

-54 949

47 277

66152V

Inčukalna novada Vangažu skolēnu pārvadājumi

20 200

-20 200

0

66153

Krimuldas novada skolēnu pārvadājumi

130 230

-55 000

75 230

07.000 VESELĪBA

33 938

0

33 938

07.620 Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

33 938

0

33 938

7621

Krimuldas novada Krimuldas doktorāts

11 151

 

11 151

7622

Krimuldas novada Lēdurgas doktorāts

22 787

 

22 787

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

4 153 114

-160 090

3 993 024

08.100 Atpūtas un sporta iestādes

1 326 453

-46 353

1 280 100

8110

Siguldas novada Sporta pārvalde

381 032

 

381 032

8111

Siguldas novada Sporta komitejas lēmumu īstenošana

104 695

-38 790

65 905

8112

Mālpils Sporta komplekss

231 778

 

231 778

8113

Inčukalna Sporta komplekss

358 095

 

358 095

8115

Inčukalna novada Inčukalna sporta pasākumi

77 630

 

77 630

8115

Inčukalna novada sporta laukuma uzturēšana

10 045

 

10 045

8113V

Inčukalna novada Vangažu sporta pasākumi

8 770

-7 563

1 207

8114

Krimuldas novada atpūtas un sporta pasākumi

154 408

 

154 408

08.200 Bibliotēkas

527 508

-26 912

500 596

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

 

169 169

8213

Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

 

16 979

8214

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

 

33 212

8215

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka

14 396

 

14 396

8216

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka

21 258

 

21 258

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

 

40 000

8218

Mālpils novada Sidgundas bibliotēka

15 000

 

15 000

8219

Inčukalna novada Inčukalna bibliotēka

70 164

 

70 164

8222

Inčukalna novada Vangažu bibliotēka

58 285

-26 912

31 373

8220

Krimuldas novada Krimuldas pagasta bibliotēka

59 290

 

59 290

8221

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka

29 755

 

29 755

08.230 Kultūras centri, nami, klubi

2 184 618

-43 871

2 140 747

8231

Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons"

666 128

2 500

668 628

82311

Siguldas pils kompleksa paviljons

15 400

 

15 400

8232

Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nams

86 137

 

86 137

8233

Siguldas novada Mores Tautas nams

65 259

 

65 259

8235

Siguldas novada Allažu Tautas nams

74 100

8 890

82 990

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis"

16 320

 

16 320

8238

Mālpils Kultūras centrs

456 746

11 298

468 044

8238-01

Mālpils simtgades pasākumi

8 894

-8 894

0

8239

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams

262 693

2 606

265 299

8242

Inčukalna novada Vangažu Kultūras nams

208 735

-115 326

93 409

8240

Krimuldas tautas nams

136 499

1 002

137 501

82401

Anšlava Eglīša ekspozīcija

0

17 250

17 250

8241

Lēdurgas tautas nams

187 707

36 803

224 510

08.600 Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi

114 535

-42 954

71 581

8610

Siguldas novada Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

47 700

 

47 700

8611

Inčukalna novada Inčukalna finansējums dziesmu svētkiem

27 010

-27 010

0

8611V

Inčukalna novada Vangažu finansējums dziesmu svētkiem

13 160

-13 160

0

8614

Mālpils maksājumi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

3 664

 

3 664

86141

Krimuldas novada pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi

3 400

 

3 400

8613

Avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana

19 601

-2 784

16 817

09.000 IZGLĪTĪBA

22 089 577

1 734 130

23 823 707

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

15 575 786

-624 124

14 951 662

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

6 513 791

2 358 254

8 872 045

09.100 Pirmskolas izglītība

7 031 341

-58 955

6 972 386

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 403 986

-351 549

6 052 437

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

627 355

292 594

919 949

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

636 123

27 079

663 202

9101

Pašvaldības budžeta līdzekļi

563 205

-9 189

554 016

9111

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

72 918

36 268

109 186

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

389 235

10 634

399 869

9102

Pašvaldības budžeta līdzekļi

342 704

-8 890

333 814

9112

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

46 531

19 524

66 055

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

577 510

52 124

629 634

9103

Pašvaldības budžeta līdzekļi

492 352

 

492 352

9113

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

85 158

52 124

137 282

  Siguldas novada privātie bērnudārzi

459 000

15 552

474 552

9104

Dotācijas privātajiem bērnudārziem

459 000

 

459 000

91041

Dotācija privātajiem bērnudārziem Inčukalns

0

15 552

15 552

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

400 523

20 204

420 727

9106

Pašvaldības budžeta līdzekļi

347 456

 

347 456

9117

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

53 067

20 204

73 271

  Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas

478 267

21 290

499 557

9107

Pašvaldības budžeta līdzekļi

456 346

14 370

470 716

9115

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 921

6 920

28 841

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

398 216

37 743

435 959

9108

Pašvaldības budžeta līdzekļi

346 676

1 087

347 763

9118

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

51 540

36 656

88 196

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši"

693 670

26 112

719 782

9109

Pašvaldības budžeta līdzekļi

615 804

 

615 804

9119

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

77 866

26 112

103 978

91101

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

576 762

31 764

608 526

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

508 600

 

508 600

  Mērķdotācija mācību līdzekļiem

1 743

 

1 743

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

66 419

31 764

98 183

91102

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestāde "Minka"

579 292

18 944

598 236

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

543 304

 

543 304

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

35 988

18 944

54 932

91106

Vangažu pirmskolas izglītības iestāde "Jancis"

685 425

-361 007

324 418

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

664 090

-364 479

299 611

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 335

3 472

24 807

91103

Pirmsskolas izglītības iestāde "Krimulda"

592 143

21 870

614 013

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

542 245

 

542 245

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

49 898

21 870

71 768

91104

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ezerciems"

380 528

12 220

392 748

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

349 897

 

349 897

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

30 631

12 220

42 851

91105

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmskolas grupas

184 647

6 516

191 163

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

170 564

 

170 564

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 083

6 516

20 599

09.210 Vispārējā izglītība

11 864 616

1 887 596

13 752 212

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

7 049 137

-271 811

6 777 326

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

4 815 479

2 159 407

6 974 886

  Siguldas Valsts ģimnāzija

1 118 784

363 677

1 482 461

9211

Pašvaldības budžeta līdzekļi

420 864

6 933

427 797

9221

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

697 920

356 744

1 054 664

  Siguldas novada Laurenču sākumskola

790 979

200 387

991 366

9213

Pašvaldības budžeta līdzekļi

422 525

6 256

428 781

9223

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

368 454

194 131

562 585

  Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola

930 759

268 245

1 199 004

9214

Pašvaldības budžeta līdzekļi

411 001

6 839

417 840

9224

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

519 758

261 406

781 164

  Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola

1 817 668

557 719

2 375 387

9216

Pašvaldības budžeta līdzekļi

589 397

1 704

591 101

9216-1

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija"

191 388

 

191 388

9226

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 036 883

556 015

1 592 898

  Siguldas novada Mores pamatskola

563 365

121 824

685 189

9217

Pašvaldības budžeta līdzekļi

337 620

3 735

341 355

9227

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

208 016

107 669

315 685

9229

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

17 729

10 420

28 149

9230

Mērķdotācija asistentu darba samaksai

23 643

 

23 643

9218

Siguldas novada norēķini ar privātajām izglītības iestādēm

16 000

 

16 000

  Siguldas novada Allažu pamatskola

364 530

76 819

441 349

9220

Pašvaldības budžeta līdzekļi

215 837

171

216 008

9228

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

148 693

76 648

225 341

92201

Mālpils vidusskola

1 167 137

182 508

1 349 645

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

612 091

 

612 091

  Mērķdotācija mācību līdzekļiem

7 482

 

7 482

  Mērķdotācija ēdināšanas pakalpojumiem

15 681

 

15 681

92201-1

Projekts "Skolas soma"

2 220

 

2 220

92201-2

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

7 483

4 059

11 542

92201-3

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

30 904

 

30 904

92201-4

Projekts "EDC/KA2 skolu partnerība"

9 362

 

9 362

92201-5

Projekts "RESPECT"

16 472

 

16 472

92201-6

Projekts "DRAMA"

17 272

 

17 272

92201-7

Projekts "ROCHIL"

27 435

-27 435

0

  Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

2 154

 

2 154

  Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

418 581

205 884

624 465

92202

Inčukalna novada Inčukalna pamatskola

948 221

140 911

1 089 132

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

510 933

 

510 933

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

346 178

121 471

467 649

  Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

0

15 564

15 564

  ERASMUS projekts

30 210

 

30 210

  Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai"

58 160

3 876

62 036

  Projekts "Latvijas skolas soma"

2 740

 

2 740

92206

Inčukalna novada Vangažu vidusskola

1 048 527

-321 264

727 263

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

602 998

-284 186

318 812

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

443 199

-37 255

405 944

  Projekts "Latvijas skolas soma"

2 330

177

2 507

92203

Krimuldas vidusskola

2 416 825

258 189

2 675 014

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 879 394

 

1 879 394

  Projekts "Skolas soma"

5 572

 

5 572

  Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

6 899

5 172

12 071

  COMENIUS projekts Krimuldas vidusskolā

1 100

 

1 100

  Projekts "Krimuldas vidusskolai "Vides nometne "

6 448

 

6 448

  Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

4 219

 

4 219

  Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

513 193

253 017

766 210

92204

Krimuldas Sporta centrs

254 136

 

254 136

92205

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

358 054

38 581

396 635

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

290 229

 

290 229

  Projekts "Skolas soma"

966

 

966

  Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

0

888

888

  Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 859

37 693

104 552

9231

Allažu Sporta centrs

45 988

 

45 988

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2 623 900

-96 261

2 527 639

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 552 943

-2 514

1 550 429

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 070 957

-93 747

977 210

  Siguldas novada mākslu skola "Baltais flīģelis"

796 982

4 504

801 486

9512

Pašvaldības budžeta līdzekļi

381 563

-5 270

376 293

9522

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

415 419

9 774

425 193

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

203 850

1 522

205 372

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

110 000

 

110 000

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

93 850

1 522

95 372

9516

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

114 966

32 650

147 616

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

114 966

 

114 966

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

0

32 650

32 650

9516V

Inčukalna novada Vangažu mūzikas skola

212 112

-194 688

17 424

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

41 783

-37 204

4 579

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

170 329

-157 484

12 845

9517

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

251 475

1 696

253 171

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

145 423

 

145 423

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

106 052

1 696

107 748

9518

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola

63 950

252

64 202

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

48 990

 

48 990

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 960

252

15 212

  Siguldas novada Jaunrades centrs

339 534

14 629

354 163

9514

Pašvaldības budžeta līdzekļi

312 849

1 170

314 019

9524

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

26 685

13 459

40 144

  Siguldas Sporta skola

641 031

43 174

684 205

9515

Pašvaldības budžeta līdzekļi

397 369

38 790

436 159

9525

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

243 662

4 384

248 046

09.810 Pārējā izglītības vadība

569 720

1 750

571 470

9811

Siguldas novada Izglītības pārvalde

467 628

15 979

483 607

9812

Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības centrs

53 252

 

53 252

9815

Inčukalna novada PII uzņemšanas komisija

3 100

-3 100

0

9815

Inčukalna novada norēķini par izglītības vadību

15 222

-5 870

9 352

9813

|Mālpils atbalsta fonds

20 000

 

20 000

9814

Krimuldas norēķini par izglītības vadību

10 518

-5 259

5 259

10.900 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

6 016 379

-416 219

5 600 160

1091

Siguldas novada Sociālais dienests

1 372 402

310 574

1 682 976

1091-

Siguldas novada Grupu māju būvniecība

65 040

 

65 040

10911

Mālpils Sociālais dienests

201 054

-97 186

103 868

10911-1

ERAF DI projekts "Sociālā aizsardzība"

341 718

 

341 718

10911-2

Projekts "ROCHIL"

0

27 435

27 435

10912

Inčukalna novada Inčukalna sociālā aizsardzība

511 864

-135 410

376 454

10932

Inčukalna novada asistentu pakalpojumi

30 772

-16 723

14 049

10932V

Vangažu asistentu pakalpojumi

0

7 631

7 631

10995

Sociālās aprūpes māja "Gauja"

558 424

 

558 424

10912-1

Inčukalna novada ERAF projekts "pakalpojumu infrastruktūra"

20 910

 

20 910

10912V

Inčukalna novada Vangažu sociālā aizsardzība

458 905

-414 860

44 045

10913

Krimuldas novada sociālā aizsardzība

837 235

-586 874

250 361

10913-1

Projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Krimuldas novadā" realizācija

0

481 000

481 000

1093

Siguldas novada asistentu pakalpojumi

301 276

12 803

314 079

10931

Mālpils asistentu pakalpojumi

47 428

-12 998

34 430

10933

Krimuldas asistentu pakalpojumi

0

9 287

9 287

1094

Siguldas novada sociālie pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

229 345

 

229 345

1097

Siguldas novada algotie pagaidu sabiedriskie darbi

14 725

17 722

32 447

10971

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Mālpils novadā

19 441

-11 609

7 832

10972

Inčukalna novada Vangažu pagaidu sabiedriskie darbi

17 334

-5 218

12 116

10973

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Krimuldas novadā

12 629

-6 113

6 516

10990

Sociālās aprūpes centrs administrācija

0

4 320

4 320

1098

Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

271 878

 

271 878

10991

Sociālās aprūpes māja "Mālpils"

415 000

 

415 000

10993

Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"

266 535

 

266 535

10994

Veco ļaužu nams "Krimulda"

22 464

 

22 464

 

FINANSĒŠANA

     
  Aizdevumu saņemšana no valsts kases

3 458 693

385 214

3 843 907

  Aizdevuma pamatsummas atmaksa Valsts kasei

4 194 671

 

4 194 671

  Akcijas un cita līdzdalība komersantu pamatkapitālā

371 413

 

371 413

  Budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2021.

9 918 172

 

9 918 172

  Budžeta līdzekļu atlikums 31.12.2021.

2 834 925

-781 378

2 053 547

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28
"Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam""
(prot. Nr. 13, 16. §)

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA APVIENOTĀ IZDEVUMU TĀME 2021. GADAM

EKK grupa

2021.gada budžeta plāns ar grozījumiem

1100

1200

2100

2200

2300

2400

2500

3200

3290

4000

4300

5100

5200

6200

6300

6400

6500

7200

7300

Funkcionālā kategorija

Struktūrvienība

Atalgojums

Darba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompen-
sācijas

Mācību, darba un dienesta koman-
dējumi, darba braucieni

Pakal-
pojumi

Krājumi, materiāli, energo-
resursi, preces, biroja preces un inventārs

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

Subsīdijas un dotācijas komer-
santiem, biedrībām, nodibi-
nājumiem un fiziskām personām

Subsīdijas un dotācijas komer-
santiem, biedrībām un nodibi-
nājumiem, ostām un speciālajām ekono-
miskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

Procentu izdevumi

Pārējie procentu izdevumi

Nemate-
riālie iegul-
dījumi

Pamat-
līdzekļi, iegul-
dījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi

Pensijas un sociālie pabalsti naudām

Sociālie pabalsti natūrā

Pārējie klasifi-
kācijā neminētie maksājumi iedzīvo-
tājiem natūrā un kompen-
sācijasm

Kompen-
sācijas, kuras izmaksā personām, pamato-
joties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēk-
tiesību tiesas nolēmu-
miem

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

Valsts budžeta uzturē-
šanas izdevumu transferti citiem budžetiem Eiropas Savienības politiku instruē-
mentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinan-
sētajiem projektiem (pasā-
kumiem)

KOPĀ

58 107 947

20 579 442

5 522 482

162 137

10 407 291

2 876 561

17 252

90 093

1 199 719

32 313

1 719

2 141

87 992

13 240 736

473 090

106 117

910 810

268

2 276 237

121 547

01.000

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

6 556 737

2 133 949

636 803

7 460

1 171 217

131 602

350

9 626

48 769

 

1 719

2 141

27 065

345 023

14 829

 

919

268

2 024 997

 
 

01.100

IZPILDVARA, LIKUMDOŠANAS VARA

4 298 125

2 128 314

634 753

6 340

956 712

131 602

350

9 626

3 289

     

27 065

305 023

14 829

 

919

268

79 035

 
 

1111

Pārvalde

1 353 377

767 376

224 418

2 350

298 454

28 542

150

6 165

       

2 986

12 254

6 204

 

212

268

3 998

 
 

11111

ATR izdevumi

511 144

151 970

60 565

 

162 500

109

           

20 400

115 600

           
 

1113

Mores pagasta pārvalde

30 766

20 155

5 336

 

4 358

902

 

15

                       
 

1115

Vēlēšanu komisija

85 672

54 480

12 729

0

2 867

15 596

             

0

           
 

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

9 245

                                 

9 245

 
 

11152

Inčukalna novada vēlēšanu komisijas darbība

12 405

0

0

0

0

33

             

0

       

12 372

 
 

11152V

Vēlēšanu komisija Vangaži

0

0

0

0

0

0

             

0

           
 

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

13 434

0

0

 

0

0

                       

13 434

 
 

1116

Sabiedrisko attiecību pārvalde

204 741

73 591

19 765

1 100

102 735

7 350

200

                         
 

11162

Inčukalna sabiedriskās attiecības

9 608

     

6 447

3 161

                           
 

11162V

Vangažu sabiedriskās attiecības

1 682

     

1 682

                             
 

1117

Pakalpojumu centrs

159 232

88 332

26 347

280

40 347

3 226

 

700

                       
 

11171

Mālpils klientu apkalpošanas centrs

20 000

10 297

3 255

 

2 183

4 265

                           
 

11172

Inčukalna klientu apkalpošanas centrs

16 634

10 619

3 870

10

905

1 230

                           
 

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

13 408

7 060

1 667

 

791

2 660

           

325

666

       

239

 
 

11174

Dokumentu pārvaldības nodaļa

18 380

14 670

3 460

   

250

                           
 

1118

Allažu pagasta pārvalde

24 896

13 803

3 846

 

5 312

1 435

 

500

                       
 

1120

Dzimtsarakstu nodaļa

70 970

36 878

10 441

100

3 990

17 301

 

1 500

         

760

           
 

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

17 587

8 803

7 732

 

112

940

                           
 

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

13 501

10 210

2 483

0

41

731

 

36

         

0

           
 

1121

Informācijas tehnoloģijas nodaļa

252 492

72 607

19 889

2 500

151 491

5 885

 

120

                       
 

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

316 696

181 010

62 815

 

32 572

3 280

0

165

               

707

 

36 147

 
 

1123

Inčukalna novada pašvaldības pārvalde

617 090

282 704

81 899

0

69 328

8 891

0

24

       

2 870

168 932

2 442

         
 

1123V

Vangažu pilsētas pārvalde

91 048

47 940

16 315

0

16 662

3 796

             

2 735

       

3 600

 
 

1124

Krimuldas novada pašvaldības pārvalde

402 891

275 809

67 921

 

39 533

14 782

 

286

       

484

4 076

           
 

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

25 226

 

0

 

14 402

4 526

 

115

       

0

 

6 183

         
 

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

       

2 711

   

3 289

                     
 

01.700

Vispārējas vadības sektora parāda darījumi

144 982

     

141 122

         

1 719

2 141

               
 

1721

Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi

130 524

     

128 805

         

1 719

                 
 

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

7 575

     

6 965

           

610

               
 

17212

Inčukalna novada iekšējie valsts parāda darījumi

366

     

366

           

0

               
 

17212V

Inčukalna novada iekšējie valsts parāda darījumi Vangažu pilsētai

4 380

     

4 380

                             
 

17213

Krimuldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

2 137

     

606

           

1 531

               
 

01.800

Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem

2 113 630

5 635

2 050

1 120

73 383

     

45 480

       

40 000

       

1 945 962

 
 

1831

Norēķini ar pašvaldību budžetiem-par izglītību

307 819

                                 

307 819

 
 

18311

Mālpils novada norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

77 444

                                 

77 444

 
 

18312

Inčukalna savstarpējie norēķini

217 621

             

45 480

                 

172 141

 
 

18312V

Vangažu savstarpējie norēķini

0

             

0

                 

0

 
 

18313

Krimuldas novada norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

91 963

                                 

91 963

 
 

18314

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar Ropažu pašvaldību (Vangažu atdalīšana)

1 296 595

                                 

1 296 595

 
 

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

     

41 688

                             
 

1892

Inčukalna novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

5 635

2 050

1 120

31 695

               

40 000

           
 

1892V

Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

0

0

0

0

                             
 

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

     

0

                             

03.000

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

877 856

439 243

128 179

4 443

103 345

44 622

360

510

31 222

     

260

29 399

   

2 253

 

94 020

 
 

03.200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem

34 050

     

5 300

6 750

   

20 297

       

1 703

   

0

     
 

3200

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumi

34 050

     

5 300

6 750

   

20 297

       

1 703

   

0

     
 

03.300

Tiesa un prokuratūras iestādes

254 055

175 456

49 061

1 643

18 990

5 706

160

280

       

260

2 499

           
 

3312

Bāriņtiesas

147 565

97 125

24 221

1 625

17 289

5 105

160

280

       

260

1 500

           
 

33121

Mālpils bāriņtiesa

26 968

19 253

7 186

 

521

8

0

           

0

           
 

33122

Inčukalna bāriņtiesa

36 436

27 206

8 431

18

726

55

 

0

         

0

           
 

33122V

Vangažu bāriņtiesa

1 020

     

21

               

999

           
 

33123

Krimuldas bāriņtiesa

42 066

31 872

9 223

0

433

538

 

0

       

0

             
 

03.600

Pārējie neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

589 751

263 787

79 118

2 800

79 055

32 166

200

230

10 925

       

25 197

   

2 253

 

94 020

 
 

3610

Pašvaldības policija

432 660

242 831

65 086

2 800

63 210

30 853

200

230

         

25 197

   

2 253

     
 

36101

Mālpils pašvaldības policija

51 492

20 956

14 032

 

15 191

1 313

                           
 

36102

Inčukalna pašvaldības policija

105 251

     

306

     

10 925

                 

94 020

 
 

36102V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskā kārtība

52

     

52

                         

0

 
 

36103

Krimuldas pašvaldības policija

296

0

0

 

296

0

                           

04.000

EKONOMISKĀ DARBĪBA

10 212 214

501 869

142 176

1 220

3 082 467

130 602

50

14 388

115 248

     

16 674

6 205 905

   

1 615

     
 

04.100

Vispārējās nodarbinātības jautājumi

72 611

42 540

10 240

         

19 831

                     
 

4121

Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

22 267

1 971

465

         

19 831

                     
 

4122

Inčukalna bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

11 899

9 646

2 253

                                 
 

4122V

Vangažu bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

0

0

0

                                 
 

4123

Krimuldas bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

38 445

30 923

7 522

                                 
 

04.400

Būvniecība

381 759

226 543

61 990

320

63 931

9 834

50

4 338

       

8 374

6 379

           
 

4431

Būvniecības kontroles nodaļa

207 993

117 253

31 204

320

40 325

6 648

50

2 464

       

3 350

6 379

           
 

44311

Mālpils būvvalde

20 888

15 396

4 880

 

175

437

                           
 

44312

Inčukalna būvvalde

64 501

46 254

13 777

 

3 481

904

0

85

         

0

           
 

44313

Krimuldas būvvalde

88 377

47 640

12 129

0

19 950

1 845

 

1 789

       

5 024

             
 

04.500

Transports

8 524 043

22 845

6 376

 

2 535 399

17 744

             

5 941 679

           
 

4507

Transporta būves

5 520 881

14 450

3 410

 

1 592 955

13 746

             

3 896 320

           
 

45071

Mālpils transporta būves

1 346 737

                       

1 346 737

           
 

45072

Inčukalna transporta būves

723 302

     

29 520

               

693 782

           
 

45072V

Vangažu transporta būves

4 868

     

28

               

4 840

           
 

45073

Krimuldas transporta būves

56 649

     

52 651

3 998

                           
 

4509

Ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

586 631

     

586 631

                             
 

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

96 265

     

96 265

                             
 

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

81 781

     

81 781

                             
 

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

9 260

     

9 260

                             
 

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

97 669

8 395

2 966

 

86 308

0

                           
 

04.700

Citas nozares

1 222 401

209 941

63 570

900

471 787

103 024

 

10 000

95 417

     

8 300

257 847

   

1 615

     
 

473101

SAA administrācija

195 175

54 813

15 535

500

78 591

6 920

   

28 880

       

9 936

           
 

473102

Tūrisma informācijas centrs

171 741

38 504

9 718

 

59 844

40 525

   

5 150

       

18 000

           
 

473103

Livonija ordeņa Siguldas pils

144 224

27 815

6 366

 

45 561

5 442

 

10 000

         

49 040

           
 

473105

Pils Komplekss

131 803

2 400

511

 

116 892

6 000

           

6 000

             
 

473106

ID kartes un to apkalpošana

45 139

14 306

3 664

 

17 570

7 707

             

1 892

           
 

473107

Uzņēmējdarbības atbalsta punkts

78 132

16 760

3 852

 

36 420

1 100

   

20 000

                     
 

473108

GNP apmeklētāju centrs

79 930

23 261

9 202

 

32 607

4 860

             

10 000

           
 

473110

Pilsētas plānošanas nodaļa

27 263

14 632

3 787

 

200

600

           

2 000

6 044

           
 

473111

Siguldas Jaunā pils

141 537

14 590

10 111

 

39 016

7 620

             

70 200

           
 

4732

Krimuldas tūrisma pasākumi

138 671

0

0

400

24 936

21 800

           

300

91 235

           
 

4733

Inčukalna tūrisma pasākumi

6 500

     

2 500

     

2 500

       

1 500

           
 

4746

Līdzfinansējums infrastruktūras sakārtošanai

10 500

     

10 500

                             
 

47496

Līdzfinansējums biedrībām projektu realizēšanai

6 162

             

6 162

                     
 

47497

Līdzfinansējums biedrībām projektu realizēšanai Krimuldas novadā

45 624

2 860

824

 

7 150

450

   

32 725

       

0

   

1 615

     
 

04.900

Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība

11 400

     

11 350

   

50

                       
 

4921

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

11 400

     

11 350

   

50

                       

05.000

Vides aizsardzība

890 573

24 400

5 976

87

140 416

8 780

 

15

6 000

     

1 000

703 899

           
 

05.100

Atriktumu apsaimniekošana

502 318

     

84 479

     

6 000

       

411 839

           
 

5101

Atkritumu apsaimniekošana

412 129

     

1 000

               

411 129

           
 

51011

Vides aizsardzības projekti(DR nodoklis)_Mālpils

90 189

     

83 479

     

6 000

       

710

           
 

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

     

28 498

                             
 

5202

Lietusūdeņu kanalizācijas izdevumi no dabas resursu nodokļa

28 498

     

28 498

                             
 

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

24 400

5 976

87

8 439

8 780

 

15

       

1 000

28 000

           
 

5401

Lēdurgas Dendroparks

76 697

24 400

5 976

87

8 439

8 780

 

15

       

1 000

28 000

           
 

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

283 060

     

19 000

               

264 060

           
 

5600

Vides aizsardzība(dabas resursu nodoklis)_Krimulda

283 060

     

19 000

               

264 060

           

06.000

TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 119 738

1 121 690

323 814

3 554

2 147 756

237 333

301

31 071

90 000

12 993

   

37 520

1 970 557

21 502

 

100

   

121 547

 

06.200

Teritoriju attīstība

4 704 675

842 046

242 426

1 278

1 593 357

135 235

301

14 641

0

12 993

   

37 520

1 685 629

17 602

 

100

   

121 547

 

6210

Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa

877 572

403 864

107 879

1 078

249 867

37 991

300

3 446

 

0

   

23 716

31 829

17 602

         
 

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

295 086

35 868

11 713

 

172 993

1 574

 

7 106

         

65 832

           
 

62102

Inčukalna novada teritorijas attīstība(tautsaimniecība)

329 734

151 069

47 913

0

65 013

13 764

1

865

 

2 750

   

0

48 259

   

100

     
 

62102V

Vangažu novada teritorijas attīstība

191 175

33 299

11 156

0

39 397

7 031

 

376

 

10 243

     

89 673

           
 

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

161 255

17 706

4 959

 

42 732

7 120

 

23

       

2 256

86 459

           
 

6212

Zaļumsaimniecība

815 826

91 122

26 765

200

625 920

18 453

           

100

53 266

           
 

62121

Mālpils zaļumsaimniecība

210 000

     

1 000

11 993

             

197 007

           
 

62122

Inčukalna zaļumsaimniecība

89 704

40 607

13 711

 

14 692

16 885

             

3 809

           
 

62123

Krimuldas ielu, teritorijas apsaimniekošana

314 862

28 504

7 453

 

196 040

9 980

             

72 885

           
 

6213

Kapu pārraudzība

101 170

29 516

8 107

 

30 250

3 369

           

2 198

27 730

           
 

62133

Krimuldas kapu pārraudzība

44 368

10 491

2 770

 

12 955

1 707

           

9 250

7 195

           
 

6214

Pašvaldības īpašumu remonts un apsaimniekošana

69 398

     

9 795

   

100

         

59 503

           
 

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā-biroja ēka

8 350

     

7 550

800

                           
 

6219

Siguldas pils kompleksa Jaunā pils

903 578

                       

782 031

         

121 547

 

6226

Pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

96 921

     

51 534

   

160

         

45 227

           
 

62262

Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

1 526

     

1 526

                             
 

62262V

Vangažu dzīvokļu uzturēšana

25

     

25

                             
 

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu uzturēšana

111 775

     

9 018

4 268

 

365

0

       

98 124

   

0

     
 

6227

Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošana

82 350

     

63 050

300

 

2 200

         

16 800

           
 

9231

Allažu sporta halle

0

       

0

                           
 

06.400

Ielu apgaismošana

634 566

     

343 038

8 370

 

30

         

283 128

           
 

6410

Ielu apgaismošana

336 711

     

253 935

550

 

30

         

82 196

           
 

64101

Mālpils ielu apgaismojums

58 140

     

31 057

1 268

             

25 815

           
 

64102

Inčukalna ielu apgaismojums

100 545

     

49 741

3 500

             

47 304

           
 

64102V

Vangažu ielu apgaismojums

0

     

0

0

                           
 

64103

Krimuldas ielu apgaismojums

139 170

     

8 305

3 052

             

127 813

           
 

06.600

Pārējie pašvaldības teritorijas mājokļu apsaimn. izdevumi

780 497

279 644

81 388

2 276

211 361

93 728

 

16 400

90 000

       

1 800

3 900

         
 

6610

Koncesijas uzraudzība

12 162

8 000

1 887

       

2 275

                       
 

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

95 076

28 037

 

88 907

26 180

 

9 280

         

1 800

           
 

6615

Autotransporta uzturēšana

368 779

103 332

30 284

2 260

83 964

51 996

 

3 043

90 000

         

3 900

         
 

66151

Skolēnu pārvadājumi Mālpils novadā

27 769

12 816

4 342

 

7 253

3 154

 

204

                       
 

66152

Skolēnu pārvadājumi Inčukalna novadā

47 277

23 871

7 593

0

12 405

3 293

 

115

           

0

         
 

66152V

Skolēnu pārvadājumi Vangažos

0

     

0

0

               

0

         
 

66153

Skolēnu pārvadājumi Krimuldas novadā

75 230

36 549

9 245

16

18 832

9 105

 

1 483

                       

07.000

VESELĪBA

33 938

     

10 651

560

             

22 727

           
 

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

33 938

     

10 651

560

             

22 727

           
 

7621

Krimuldas doktorāts

11 151

     

10 651

500

                           
 

7622

Lēdurgas doktorāts

22 787

       

60

             

22 727

           

08.000

ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

3 993 024

1 597 037

442 616

4 590

909 805

329 452

12 121

21 061

339 496

     

1 353

321 955

   

2 600

 

10 938

 
 

08.100

Atpūtas un sporta pasākumi

1 280 100

381 098

109 912

1 130

301 473

80 374

 

16 291

276 396

       

110 826

   

2 600

     
 

8110

Sporta pārvalde

381 032

41 016

9 454

 

101 640

5 485

 

13 461

206 491

       

3 485

           
 

8111

Sporta komitejas lēmumu īstenošana

65 905

             

65 905

                     
 

8112

Mālpils Sporta centrs

231 778

90 725

26 992

 

80 897

24 386

 

2 180

         

6 598

           
 

8113

Inčukalna Sporta centrs

358 095

178 520

55 010

300

89 550

29 765

 

650

         

4 300

           
 

8113V

Vangažu sporta pasākumi

1 207

   

0

1 207

0

   

0

             

0

     
 

8114

Lēdurgas Sporta centrs

154 408

50 407

12 441

 

20 479

14 638

 

0

4 000

       

51 443

   

1 000

     
 

8115

Inčukalna sporta pasākumi

87 675

20 430

6 015

830

7 700

6 100

             

45 000

   

1 600

     
 

08.210

Bibliotēkas

500 596

261 802

73 802

607

72 888

19 464

11 941

60

         

53 395

       

6 637

 
 

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

84 535

23 294

150

46 505

2 270

2 100

           

8 900

       

1 415

 
 

8213

Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

9 871

2 983

2

491

798

656

           

2 178

           
 

8214

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

17 927

4 817

75

6 457

1 506

600

30

         

1 800

           
 

8215

Mores pagasta bibliotēka

14 396

9 087

2 515

60

753

319

600

           

1 062

           
 

8216

Allažu pagasta bibliotēka

21 258

13 611

3 582

 

821

459

755

30

         

2 000

           
 

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

20 646

6 068

0

1 182

3 704

1 380

           

6 320

       

700

 
 

8218

Sidgundas bibliotēka

15 000

6 885

2 127

 

1 264

710

1 000

           

2 654

       

360

 
 

8219

Inčukalna bibliotēka

70 164

34 150

10 240

230

5 240

4 964

1 500

           

12 830

       

1 010

 
 

8220

Krimuldas pagasta bibliotēkas

59 290

33 145

8 429

60

5 161

1 450

2 150

           

6 390

       

2 505

 
 

8221

Lēdurgas pagasta bibliotēkas

29 755

15 313

3 903

30

4 899

910

1 200

           

3 500

           
 

8222

Vangažu bibliotēka

31 373

16 632

5 844

 

115

2 374

0

           

5 761

       

647

 
 

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

2 140 747

947 310

257 177

2 853

522 218

226 575

180

4 710

20 000

     

1 353

157 734

       

637

 
 

8231

Siguldas novada Kultūras centrs

668 372

326 898

83 575

1 700

171 614

44 335

60

3 510

20 000

     

1 323

15 357

           
 

82311

Siguldas pils paviljons

15 656

215

0

 

13 697

1 744

                           
 

8232

Siguldas pagasta Kultūras nams

86 137

51 042

12 890

253

15 614

6 038

 

300

                       
 

8233

Mores pagasta Tautas nams

65 259

37 665

8 189

 

12 481

5 271

             

1 653

           
 

8235

Allažu pagasta Tautas nams

82 990

34 227

9 131

250

32 262

7 030

 

90

                       
 

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis"

16 320

4 394

120

 

10 256

1 430

 

120

                       
 

8238

Mālpils Kultūras centrs

468 044

203 642

59 965

300

95 348

85 171

 

640

         

22 394

       

584

 
 

8239

Inčukalna Tautas nams

265 299

93 488

31 321

250

30 440

43 008

120

           

66 672

           
 

8240

Krimuldas Tautas nams

137 501

56 515

13 669

100

51 878

13 237

           

30

2 072

           
 

82401

Anšlava Eglīša ekspozīcija

17 250

13 800

2 409

                   

1 041

           
 

8241

Lēdurgas kultūras nams

224 510

81 468

20 066

0

75 308

8 140

 

50

         

39 478

           
 

8242

Vangažu Tautas nams

93 409

43 956

15 842

0

13 320

11 171

             

9 067

       

53

 
 

08.610

Kultūras pārvalde

71 581

6 827

1 725

 

13 226

3 039

   

43 100

                 

3 664

 
 

8610

Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

47 700

     

6 700

1 300

   

39 700

                     
 

8611

Dziesmu svētki

0

     

0

0

                           
 

8611V

Vangaži Dziesmu svētki

0

     

0

0

                           
 

8613

Avīzes Krimuldas novada Vēstis sagatvošana

16 817

6 827

1 725

 

6 526

1 739

                           
 

8614

Maksājumi Pierīgas,izglītības, kultūras un sporta pārvaldei-Mālpils

3 664

                                 

3 664

 
 

86141

Maksājumi Pierīgas,izglītības, kultūras un sporta pārvaldei-Krimulda

3 400

             

3 400

                     

09.000

IZGLĪTĪBA

23 823 707

13 260 508

3 429 932

132 827

2 329 668

1 518 775

2 950

11 992

537 936

19 320

   

3 817

2 509 966

4 948

 

6 505

 

54 563

 
 

09.100

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBA

6 972 386

3 975 739

1 093 024

10 195

608 830

393 826

336

6 441

474 552

     

253

405 696

       

3 494

 
 

9101

PII "ĀBELĪTE"

554 016

361 237

100 591

200

50 639

22 255

116

826

         

18 152

           
 

9102

PII "Pīlādzītis"

333 814

214 162

58 314

70

46 638

14 630

             

0

           
 

9103

PII "Saulīte"

492 352

299 302

80 829

600

62 807

24 960

 

350

         

23 504

           
 

9104

Privātie bērnudārzi

459 000

             

459 000

                     
 

91041

Privātie bērnudārzi Inčukalns

15 552

             

15 552

                     
 

9106

PII "Ieviņa"

347 456

216 957

59 076

8 492

34 548

21 000

100

600

         

6 683

           
 

9107

Allažu pamatskolas pirmskolas grupas

470 716

164 534

42 941

30

40 008

29 288

70

           

193 845

           
 

9108

PII "Pasaciņa" Skolas ielā 5

347 763

233 430

61 109

420

38 312

12 917

50

920

         

605

           
 

9109

PII "Tornīši", Skolas ielā 3

615 804

343 597

94 115

0

61 549

33 464

 

745

         

82 334

           
 

91101

Mālpils PII "Māllēpīte"

608 526

356 712

106 574

100

105 401

12 924

 

0

       

0

26 655

       

160

 
 

91102

Inčukalna PII "Minka"

598 236

361 354

115 357

50

35 934

76 357

 

3 000

         

6 184

           
 

91103

PII "Krimulda"

614 013

373 032

93 836

133

54 040

72 539

             

20 433

           
 

91104

PII "Ezerciems"

392 748

230 586

58 304

70

45 542

34 205

           

253

23 788

           
 

91105

Lēdurgas PII grupas

191 163

135 028

33 640

30

7 885

12 660

             

1 920

           
 

91106

Vangažu PII Jancis

324 418

196 765

70 572

 

25 527

26 627

 

0

         

1 593

       

3 334

 
 

9111

PII "ĀBELĪTE "pedagogu atlīdzība

109 186

88 015

21 171

                                 
 

9112

PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzība

66 055

53 341

12 714

                                 
 

9113

PII "Saulīte" pedagogu atlīdzība

137 282

110 626

26 656

                                 
 

9115

Allažu bērnudārza padagogu atlīdzība

28 841

23 191

5 650

                                 
 

9117

PII "IEVIŅA" pedagogu atlīdzība

73 271

59 264

14 007

                                 
 

9118

PII "Pasaciņa" pedagogu atlīdzība

88 196

70 623

17 573

                                 
 

9119

PII "Tornīši" pedagogu atlīdzība

103 978

83 983

19 995

                                 
 

09.210

Pamatizglītība

13 752 212

7 476 378

1 884 454

80 100

1 265 319

920 151

2 100

4 059

16 000

     

2 064

2 073 334

748

 

2 734

 

24 771

 
 

9211

Siguldas Valsts ģimnāzija

427 797

178 795

47 838

2 300

157 102

30 553

200

100

         

10 856

       

53

 
 

9213

Siguldas sākumskola Laurenči

428 781

163 292

43 107

1 800

104 920

106 699

300

550

       

500

7 613

           
 

9214

Siguldas 1.pamatskola

417 840

145 555

41 130

28 079

97 500

96 304

160

500

         

8 612

           
 

9216

Siguldas pilsētas vidusskola

782 489

204 844

54 510

10 897

132 500

145 718

675

25

         

233 320

           
 

9217

Mores pamatskola

341 355

157 480

44 630

2 287

61 806

71 000

50

100

         

4 002

           
 

9218

Privātās vidusskolas, sākumskolas

16 000

             

16 000

                     
 

9220

Allažu pamatskola

216 008

103 357

29 420

65

31 552

48 848

65

374

         

2 327

           
 

92201

Mālpils vidusskola

1 349 645

654 205

172 435

33 562

230 228

85 453

150

900

       

0

171 410

203

     

1 099

 
 

92202

Inčukalna pamatskola

1 089 132

619 852

168 131

450

169 955

113 073

500

         

400

15 571

   

1 200

     
 

92203

Krimuldas vidusskola

2 675 014

806 332

199 703

360

128 930

101 236

           

700

1 437 753

           
 

92204

Krimuldas Sporta centrs

254 136

49 429

12 760

 

62 090

11 090

             

118 767

           
 

92205

Lēdurgas pamatskola

396 635

205 707

52 008

300

31 741

46 893

 

460

       

464

59 062

           
 

92206

Vangažu vidusskola

727 263

460 685

126 123

0

48 763

61 953

0

           

4 041

545

 

1 534

 

23 619

 
 

9221

SVĢ pedagogu atlīdzība

1 054 664

851 814

202 850

                                 
 

9223

Sākumskolas Laurenči pedagogu atlīdzība

562 585

454 594

107 991

                                 
 

9224

1.pamatskolas pedagogu atlīdzība

781 164

630 683

150 481

                                 
 

9226

Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogu atlīdzība

1 592 898

1 282 850

310 048

                                 
 

9227

Mores pedagogu atlīdzība

315 685

254 992

60 693

                                 
 

9228

Allažu pamatskolas pedagogu atlīdzība

225 341

182 395

42 946

                                 
 

9229

Mores psk pedagogu atlīdzība 5-6 gad.

28 149

22 677

5 472

                                 
 

9230

Skolu asistentu pakalpojumi

23 643

19 130

4 513

                                 
 

9231

Allažu sporta halle

45 988

27 710

7 665

 

8 232

1 331

 

1 050

                       
 

09.510

Interešu izglītība ( Līmeņos nedefinētā izglītība)

2 527 639

1 572 586

392 836

41 866

337 061

117 968

514

1 478

30 000

     

1 500

16 932

   

1 470

 

13 428

 
 

9512

Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"

376 293

231 200

59 134

416

60 125

20 906

156

446

         

2 440

   

1 470

     
 

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

205 372

150 981

37 843

 

10 029

4 886

50

           

1 000

       

583

 
 

9514

Siguldas novada Jaunrades centrs

314 019

178 964

43 368

23 809

43 840

23 038

200

         

200

600

           
 

9515

Sporta skola

436 159

141 704

36 900

17 141

165 216

43 418

58

1 032

30 000

       

690

           
 

9516

Inčukalna mūzikas skola

147 616

78 655

25 905

 

31 750

5 100

50

           

6 156

           
 

9516V

Inčukalna mūzikas skola Vangažos

17 424

0

0

 

4 079

500

                       

12 845

 
 

9517

Krimuldas mūzikas un mākslas skola

253 171

178 146

44 299

200

7 330

16 150

           

1 000

6 046

           
 

9518

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola

64 202

35 740

9 200

300

14 692

3 970

           

300

             
 

9522

Mākslu skolas pedagogu atlīdzība

425 193

343 950

81 243

                                 
 

9524

SN Jaunrades centra pedagogu atlīdzība

40 144

32 525

7 619

                                 
 

9525

Sporta skolas pedagogu atlīdzība

248 046

200 721

47 325

                                 
 

09.810

Pārējā izglītības vadība

571 470

235 805

59 618

666

118 458

86 830

 

14

17 384

19 320

     

14 004

4 200

 

2 301

 

12 870

 
 

9811

Izglītības pārvalde

483 607

206 731

53 042

666

115 428

80 101

 

14

7 000

19 320

     

1 004

   

301

     
 

9812

Tehnoloģiju izglītības centrs

53 252

25 662

6 060

 

2 530

6 000

             

13 000

           
 

9813

Mālpils atbalsta fonds

20 000

2 314

257

 

500

729

   

10 000

         

4 200

 

2 000

     
 

9814

Norēķini par izglītības vadību-Krimulda

5 259

                                 

5 259

 
 

9815

Norēķini par izglītības vadību-Inčukalns

9 352

1 098

259

         

384

                 

7 611

 
 

9816

Nelieto

0

0

0

                             

0

 

10.000

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

5 600 160

1 500 746

412 986

7 956

511 966

474 835

1 120

1 430

31 048

     

303

1 131 305

431 811

106 117

896 818

 

91 719

 
 

10.900

Sociālais dienests ar visiem pakalpojumiem

5 600 160

1 500 746

412 986

7 956

511 966

474 835

1 120

1 430

31 048

     

303

1 131 305

431 811

106 117

896 818

 

91 719

 
 

1091

SN pašvaldības Sociālais dienests

1 748 016

317 225

80 330

2 007

92 025

18 399

275

1 100

27 599

     

80

114 506

255 901

79 609

714 647

 

44 313

 
 

10911

Mālpils Sociālais dienests

473 021

52 661

16 688

4 241

4 463

33 502

   

1 146

       

309 718

8 225

8 807

10 720

 

22 850

 
 

10912

Inčukalna sociālais dienests

397 364

133 171

45 197

4

14 820

6 182

0

 

2 303

       

26 031

49 088

6 079

93 472

 

21 017

 
 

10912V

Sociālais dienests Vangaži

44 045

6 235

2 243

0

9 708

953

0

           

0

7 415

7 981

9 510

     
 

10913

Krimuldas sociālais dienests

731 361

84 612

22 429

0

9 459

2 402

 

0

       

0

495 338

43 462

3 641

68 369

 

1 649

 
 

1093

Asistentu pakalpojumi

314 079

211 221

57 438

 

19 055

16 564

             

8 001

50

 

100

 

1 650

 
 

10931

Mālpils asistenta pakalpojumi

34 430

25 463

5 742

   

2 236

             

989

           
 

10932

Inčukalna asistenta pakalpojumi

14 049

11 364

2 685

                                 
 

10932V

Vangažu asistenta pakalpojumi

7 631

6 194

1 437

                                 
 

10933

Krimuldas asistenta pakalpojumi

9 287

7 581

1 706

                                 
 

1094

Pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invalīditāti

229 345

     

229 345

                             
 

1097

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

32 447

9 381

2 616

   

566

               

19 884

         
 

10971

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Mālpils novadā

7 832

1 609

363

   

244

               

5 616

         
 

10972

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Vangažos

12 116

536

127

   

268

               

11 185

         
 

10973

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Krimuldas novadā

6 516

1 307

285

   

99

               

4 585

     

240

 
 

1098

Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

271 878

120 548

31 743

930

14 627

97 800

200

130

         

5 900

           
 

10990

Sociālās aprūpes centrs

4 320

3 000

710

 

20

590

                           
 

10991

Sociālās aprūpes māja "Mālpils"

415 000

145 866

43 221

324

15 234

61 460

245

         

178

148 472

           
 

10993

Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"

266 535

137 013

34 277

 

15 000

57 650

 

200

       

45

22 350

           
 

10994

Veco ļaužu nams "Krimulda"

22 464

     

21 844

620

                           
 

10995

Sociālās aprūpes māja "Gauja"

558 424

225 759

63 749

450

66 366

175 300

400

             

26 400

         

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam""

Pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Klasifikācijas kods

Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai

Plāns 2021.gads
EUR

Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -)

Plāns 2021.g. ar grozījumiem

IEŅĒMUMI KOPĀ

50 021 064

944 435

50 965 499

1100

IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA

23 659 577

88 730

23 748 307

1112

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23 659 577

88 730

23 748 307

4100

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

2 737 174

50 882

2 788 056

4110

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 643 272

17 456

1 660 728

4111

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1 493 272

16 774

1 510 046

4112

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

150 000

682

150 682

4120

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

733 004

11 188

744 192

4121

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

675 704

2 667

678 371

4122

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

57 300

8 521

65 821

4130

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

360 898

22 238

383 136

4131

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

316 008

20 124

336 132

4132

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

44 890

2 114

47 004

5500

NODOKĻI PAR TIESĪBĀM LIETOT ATSEVIŠĶAS PRECES

218 195

-11 970

206 225

5531

Dabas resursu nodoklis

218 195

-11 970

206 225

9000

VALSTS, PAŠVALDĪBAS NODEVAS

28 274

-2 250

26 024

9400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

13 528

-1 080

12 448

9420

Valsts nodeva par apliecinājumiem bāriņtiesā, pagasttiesā

7 000

-660

6 340

9450

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 050

-200

3 850

9490

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

1 478

-220

1 258

9500

Pašvaldības nodevas

14 396

-1 170

13 226

9511

Pašvaldības nodeva par oficiālo izstrādāto dokumentu izsniegšanu

170

-40

130

9514

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

12 116

-1 027

11 089

9517

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

1 110

77

1 187

9529

Pašvaldības novada pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība

1 000

-180

820

10000

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

27 460

-1 828

25 632

10140

Naudas sodi, ko piemēro pašvaldības administratīvā komisija, pašvaldības polic.

19 260

-1 298

17 962

10154

Naudas sodi, ko uzliek pašv. policija par automašīnu stāvēšanas noteik. pārkāp.

8 200

-530

7 670

12000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

18 799

394

19 193

12300

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

17 299

394

17 693

12399

Nenodokļu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš

7 095

394

7 489

13000

IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

1 754 601

900

1 755 501

13200

Ieņēmumi no zemes un meža resursu atsavināšanas

1 693 224

900

1 694 124

18000

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

16 981 610

1 971 500

18 953 110

18600

Saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem

16 981 610

1 971 500

18 953 110

18622

Dotācija Mākslas un Mūzikas skolām pedagoģisko darbinieku darba samaksai

631 534

30 286

661 820

18624

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku algām vispārizglītojošajās skolās un interešu izglītībai

5 325 466

1 855 548

7 181 014

18625

Mērķdotācija 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībai

578 653

315 106

893 759

18629

Pārējās mērķdotācijas

2 647 796

98 174

2 745 970

18630

Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai

3 740 842

42 309

3 783 151

18640

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

3 814 251

-369 923

3 444 328

19000

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

1 995 128

-1 101 100

894 028

19200

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

1 995 128

-1 101 100

894 028

192001

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

545 005

-23 150

521 855

192003

Ieņēmumi no savstarpējo norēķinu veikšanas ar Ropažu novada pašvaldību

1 077 950

-1 077 950

0

21000

IESTĀŽU IEŅĒMUMI

2 391 871

-50 823

2 341 048

21300

IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM

2 390 703

-50 823

2 339 880

21350

Maksa par izglītības pakalpojumiem

404 315

-38 667

365 648

21351

Mācību maksa

169 448

-17 972

151 476

21352

Ieņēmumi no vecāku maksām

171 096

-20 695

150 401

21370

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem

1 528

-21

1 507

21379

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumi

1 528

-21

1 507

21380

Ieņēmumi par nomu

949 229

-9 643

939 586

21381

Ieņēmumi par telpu un kiosku nomu

593 947

9 696

603 643

21383

Ieņēmumi par kustamās mantas iznomāšanu

6 095

372

6 467

21384

Ieņēmumi par zemes nomu

41 266

898

42 164

21389

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

182 921

-20 609

162 312

21390

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

918 448

-1 200

917 248

21393

Ieņēmumi no biļešu realizācijas

321 806

-1 200

320 606

21399

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

116 833

-3 043

113 790

213992

Laulību ceremonijas pakalpojumi

11 000

-93

10 907

213996

Būvvaldes pakalpojumi

22 000

-2 950

19 050

21490

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

350

1 751

2 101

21429

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

350

1 751

2 101

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz:

- budžeta izpildes analīzi par 2021. gada 10 mēnešiem;

- Vangažu pilsētas budžeta plāna 2021. gada 2. pusgadam izslēgšanas no Siguldas novada pašvaldības budžeta plāna.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 944 435.00 euro, t.sk.:

- palielinājums par 11 155.00 euro valsts budžeta finansējums interneta pilnveidošanai pašvaldības izglītības iestādēs;

- palielinājums par 2091.00 euro valsts budžeta finansējums par interneta pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldību dibinātajās vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēs par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam;

- palielinājums par 2404.00 euro, mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam Mālpils Kultūras centrā;

- palielinājums par 2606.00 euro, mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam Inčukalna Tautas namā;

- palielinājums par 1002.00 euro, mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam Krimuldas Tautas namā;

- palielinājums par 1603.00 euro, mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam Lēdurgas Tautas namā;

- palielinājums par 315 106.00 euro, mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam;

- palielinājums par 2 089 240.00 euro, mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam;

- palielinājums par 103 126.00 euro, mērķdotācija izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu atalgojumam;

- palielinājums par 5993.00 euro, valsts budžeta finansējums Siguldas Valsts ģimnāzijas metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumu sniegšanai;

- palielinājums par 6484.00 euro, finansējums projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" Inčukalnā realizācijai;

- palielinājums par 5625.00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldības struktūras projekta izstrādei Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā;

- palielinājums par 6768.00 euro¸ mērķdotācija Krimuldas skolēnu nodarbinātības organizēšanai;

- palielinājums par 1000.00 euro, valsts budžeta finansējums Jaunrades centra īstenotā projekta Nr. VP2021/4-10 "Jaunietis jaunietim" realizācijai;

- palielinājums par 30286.00 euro, valsts budžeta dotācija Siguldas novada mākslu un mūzikas skolu pedagogu atalgojumam;

- palielinājums par 28201.00 euro, finansējums projekta SAM 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" trešajam posmam vispārējās un pamata izglītības iestādēm;

- palielinājums par 751.00 euro, finansējums no biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" Mores pamatskolai, lai nodrošinātu aktivitātes ERASMUS+ programmas finansētā projekta "Eiropas Sporta nedēļa 2021" (European Week of Sport (Grant Agreement Nr. 101047517 - EWOS Latvia 2021) projektu konkursa "Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros" realizācijai;

- palielinājums par 1000.00 euro, finansējums Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņai, lai nodrošinātu projekta "Digitālo mācību un metodisko materiālu izstrāde" realizāciju;

- palielinājums par 20554.00 euro, finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai;

- palielinājums par 4462.00 euro, saņemts finansējums Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/20/I/006 "Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam";

- palielinājums par 9646.00 euro, saņemts finansējums projekta Nr. 5.2.1.2/20/A/001 "Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā";

- palielinājums par 2500.00 euro Kultūras centram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "izstāde LATVJU RAKSTI.CITĀDĪBA" realizācijai

- samazinājums par 1 707 168.00 euro veidojas pēc Vangažu pilsētas budžeta 2. pusgada plāna izslēgšanas.

2. Izdevumi (2. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Funkcionālās kategorijas, struktūrvienības kods

Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai

Plāns 2021. gads,
EUR

Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -)

Plāns 2021. g. ar grozījumiem

IZDEVUMI KOPĀ

55 996 920

2 111 027

58 107 947

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

5 409 697

1 147 040

6 556 737

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

4 252 435

39 690

4 292 125

1111

Siguldas novada pašvaldības pārvalde

1 006 738

346 639

1 353 377

11111

Administratīvi teritoriālās reformas izdevumi

263 644

247 500

511 144

11152V

Inčukalna novada Vangažu vēlēšanu komisija

10 855

-10 855

0

1116

Siguldas novada sabiedriskās attiecības

189 706

15 035

204 741

11162

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskās attiecības

16 543

-6 935

9 608

11162V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskās attiecības

5 345

-3 663

1 682

1117

Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs

166 732

-7 500

159 232

11172

Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs

19 975

-3 341

16 634

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

10 663

2 745

13 408

11174

Dokumentu pārvaldības nodaļa

0

18 380

18 380

1120

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

59 390

11 580

70 970

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

21 000

-3 413

17 587

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

22 276

-8 775

13 501

1121

Siguldas novada Informācijas tehnoloģiju nodaļa

239 246

13 246

252 492

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

387 163

-70 467

316 696

1123

Inčukalna novada Inčukalna pašvaldības pārvalde

857 804

-240 714

617 090

1123V

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde

197 474

-106 426

91 048

1124

Krimuldas novada pašvaldības pārvalde

541 788

-138 897

402 891

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

39 675

-14 449

25 226

01.720 Pašvaldības parāda darījumi

146 927

-1 945

144 982

1721

Siguldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

122 816

7 708

130 524

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

10 820

-3 245

7 575

17212

Inčukalna novada Inčukalna iekšējie valsts parāda darījumi

1 420

-1 054

366

17212V

Inčukalna novada Vangažu novada iekšējie valsts parāda darījumi

6 325

-1 945

4 380

17213

Krimuldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

5 546

-3 409

2 137

01.830 Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem

840 847

1 150 595

1 991 442

1831

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

253 247

54 572

307 819

18311

Mālpils novada savstarpējie norēķini ar cirtām pašvaldībām

105 000

-27 556

77 444

18312

Inčukalna novada Inčukalna savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

185 000

32 621

217 621

18312V

Inčukalna novada Vangažu savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

146 000

-146 000

0

18313

Krimuldas novada norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

140 000

-59 637

80 363

18314

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar Ropažu pašvaldību (Vangažu atdalīšana)

0

1 296 595

1 296 595

01.890 Pārējie neklasificētie vispārēja rakstura transferti

163 488

-41 300

122 188

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

5 000

-5 000

0

1892V

Inčukalna novada Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

36 300

-36 300

0

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

896 479

-18 623

877 856

03.200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem

19 050

15 000

34 050

3200

Krimuldas ugunsdrošības pasākumi

13 900

-13 900

0

3200

Krimuldas civilās aizsardzības pasākumi

5 150

-5 150

0

3200

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumi

0

34 050

34 050

03.310. Tiesa un prokuratūras iestādes

287 975

-33 920

254 055

3312

Siguldas novada Bāriņtiesa

132 845

14 720

147 565

33121

Mālpils bāriņtiesa

40 000

-13 032

26 968

33122

Inčukalna Bāriņtiesa

45 600

-9 164

36 436

33122V

Vangažu bāriņtiesa

0

1 020

1 020

33123

Krimuldas bāriņtiesa

69 530

-27 464

42 066

03.600. Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

589 454

297

589 751

3610

Siguldas novada pašvaldības policija

355 069

77 591

432 660

36101

Mālpils novada pašvaldības policija

82 000

-30 508

51 492

36102

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskā kārtība un civilā aizsardzība

82 740

22 511

105 251

36102V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskā kārtība

49 645

-49 593

52

36103

Krimuldas novada pašvaldības policija

20 000

-19 704

296

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

9 952 416

259 798

10 212 214

04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi

40 334

32 277

72 611

4121

Siguldas novada bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

14 000

8 267

22 267

4122

Inčukalna NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

4 400

7 499

11 899

4122V

Vangažu NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

6 510

-6 510

0

4123

Krimuldas NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

15 424

23 021

38 445

04.430 Būvniecība

429 266

-47 507

381 759

4431

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa

139 158

68 835

207 993

44311

Mālpils novada būvvalde

26 500

-5 612

20 888

44312

Inčukalna novada būvvalde

126 890

-62 389

64 501

44313

Krimuldas novada būvvalde

136 718

-48 341

88 377

04.500 Transports

8 220 940

303 103

8 524 043

4507

Siguldas novada transporta būves

5 288 768

232 113

5 520 881

45071

Mālpils novada transporta būves

1 257 644

89 093

1 346 737

45072V

Vangažu transporta būves

18 480

-13 612

4 868

45073

Krimuldas transporta būves

0

56 649

56 649

4509

Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

522 454

64 177

586 631

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

83 426

12 839

96 265

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

89 600

-7 819

81 781

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

70 400

-61 140

9 260

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

166 866

-69 197

97 669

04.730 Tūrisms

1 177 365

-17 250

1 160 115

4732

Krimuldas novada tūrisma pasākumi

155 921

-17 250

138 671

04.740 Attīstības projekti

73 111

-10 825

62 286

47497

Krimuldas novada attīstības projekti

56 449

-10 825

45 624

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA

573 427

317 146

890 573

05.100 Atkritumu apsaimniekošana

185 172

317 146

502 318

5101

Siguldas novada atkritumu apsaimniekošana

94 983

317 146

412 129

06.000 PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 871 893

-752 155

6 119 738

06.200 Teritoriju attīstība

5 378 524

-673 849

4 704 675

6210

Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvalde

704 703

172 869

877 572

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

396 825

-116 739

280 086

62102

Inčukalna novada Inčukalna teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

475 705

-162 521

313 184

62102-1

Medību pils apsaimniekošana

0

8 600

8 600

62102-2

Kopmītnes Kārļzemnieki apsaimniekošana

0

7 950

7 950

62102V

Inčukalna novada Vangažu teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

628 004

-436 829

191 175

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

212 277

-110 853

101 424

62103-1

Inciema torņa ēkas uzturēšana

0

38 033

38 033

62103-2

Turaidas pamatskolas ēkas uzturēšana

0

21 798

21 798

6212

Siguldas novada zaļumsaimniecība

681 785

134 041

815 826

62121-2

Mālpils parka celiņu izveidošana

100 000

-100 000

0

62122

Inčukalna novada teritorijas apsaimniekošana

208 095

-118 391

89 704

62123

Krimuldas novada ielu, teritorijas apsaimniekošana

342 595

-27 733

314 862

6213

Siguldas novada kapu saimniecība, un kapu apsaimniekošana

87 288

13 882

101 170

62133

Krimuldas novada kapu saimniecība

61 009

-16 641

44 368

6214

Siguldas novada pašvaldības pārējie nekustamie īpašumi

68 309

1 089

69 398

6219-1

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija"

769 487

-1 200

768 287

6226

Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

93 947

2 974

96 921

62262

Inčukalna novada Inčukalna dzīvokļu uzturēšana

4 500

-2 974

1 526

62262V

Inčukalna novada Vangažu dzīvokļu uzturēšana

10 950

-10 925

25

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība

82 054

29 721

111 775

06.400 Ielu apgaismošana

654 756

-20 190

634 566

6410

Siguldas novada ielu apgaismojums

324 326

12 385

336 711

64101

Mālpils novada ielu apgaismojums

95 000

-36 860

58 140

64102

Inčukalna novada Inčukalna ielu apgaismojums

83 720

16 825

100 545

64102V

Inčukalna novada Vangažu ielu apgaismojums

27 280

-27 280

0

64103

Krimuldas novada ielu apgaismojums

124 430

14 740

139 170

06.600 Pārējie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi

838 613

-58 116

780 497

6615

Siguldas novada Transporta nodaļa

264 515

104 264

368 779

66151

Mālpils novada skolēnu pārvadājumi

60 000

-32 231

27 769

66152

Inčukalna novada Inčukalna skolēnu pārvadājumi

102 226

-54 949

47 277

66152V

Inčukalna novada Vangažu skolēnu pārvadājumi

20 200

-20 200

0

66153

Krimuldas novada skolēnu pārvadājumi

130 230

-55 000

75 230

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

4 153 114

-160 090

3 993 024

08.100 Atpūtas un sporta iestādes

1 326 453

-46 353

1 280 100

8111

Siguldas novada Sporta komitejas lēmumu īstenošana

104 695

-38 790

65 905

8113V

Inčukalna novada Vangažu sporta pasākumi

8 770

-7 563

1 207

08.200 Bibliotēkas

527 508

-26 912

500 596

8222

Inčukalna novada Vangažu bibliotēka

58 285

-26 912

31 373

08.230 Kultūras centri, nami, klubi

2 184 618

-43 871

2 140 747

8231

Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons"

666 128

2 500

668 628

8235

Siguldas novada Allažu Tautas nams

74 100

8 890

82 990

8238

Mālpils Kultūras centrs

456 746

11 298

468 044

8238-01

Mālpils simtgades pasākumi

8 894

-8 894

0

8239

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams

262 693

2 606

265 299

8242

Inčukalna novada Vangažu Kultūras nams

208 735

-115 326

93 409

8240

Krimuldas tautas nams

136 499

1 002

137 501

82401

Anšlava Eglīša ekspozīcija

0

17 250

17 250

8241

Lēdurgas tautas nams

187 707

36 803

224 510

08.600 Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi

114 535

-42 954

71 581

8611

Inčukalna novada Inčukalna finansējums dziesmu svētkiem

27 010

-27 010

0

8611V

Inčukalna novada Vangažu finansējums dziesmu svētkiem

13 160

-13 160

0

8613

Avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana

19 601

-2 784

16 817

09.000 IZGLĪTĪBA

22 089 577

1 734 130

23 823 707

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

15 575 786

-624 124

14 951 662

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

6 513 791

2 358 254

8 872 045

09.100 Pirmskolas izglītība

7 031 341

-58 955

6 972 386

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 403 986

-351 549

6 052 437

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

627 355

292 594

919 949

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

636 123

27 079

663 202

9101

Pašvaldības budžeta līdzekļi

563 205

-9 189

554 016

9111

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

72 918

36 268

109 186

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

389 235

10 634

399 869

9102

Pašvaldības budžeta līdzekļi

342 704

-8 890

333 814

9112

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

46 531

19 524

66 055

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

577 510

52 124

629 634

9113

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

85 158

52 124

137 282

  Siguldas novada privātie bērnudārzi

459 000

15 552

474 552

91041

Dotācija privātajiem bērnudārziem Inčukalns

0

15 552

15 552

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

400 523

20 204

420 727

9117

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

53 067

20 204

73 271

  Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas

478 267

21 290

499 557

9107

Pašvaldības budžeta līdzekļi

456 346

14 370

470 716

9115

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 921

6 920

28 841

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

398 216

37 743

435 959

9108

Pašvaldības budžeta līdzekļi

346 676

1 087

347 763

9118

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

51 540

36 656

88 196

  Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši"

693 670

26 112

719 782

9119

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

77 866

26 112

103 978

91101

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

576 762

31 764

608 526

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

66 419

31 764

98 183

91102

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestāde "Minka"

579 292

18 944

598 236

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

35 988

18 944

54 932

91106

Vangažu pirmskolas izglītības iestāde "Jancis"

685 425

-361 007

324 418

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

664 090

-364 479

299 611

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 335

3 472

24 807

91103

Pirmsskolas izglītības iestāde "Krimulda"

592 143

21 870

614 013

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

49 898

21 870

71 768

91104

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ezerciems"

380 528

12 220

392 748

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

30 631

12 220

42 851

91105

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmskolas grupas

184 647

6 516

191 163

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 083

6 516

20 599

09.210 Vispārējā izglītība

11 864 616

1 887 596

13 752 212

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem

7 049 137

-271 811

6 777 326

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

4 815 479

2 159 407

6 974 886

  Siguldas Valsts ģimnāzija

1 118 784

363 677

1 482 461

9211

Pašvaldības budžeta līdzekļi

420 864

6 933

427 797

9221

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

697 920

356 744

1 054 664

  Siguldas novada Laurenču sākumskola

790 979

200 387

991 366

9213

Pašvaldības budžeta līdzekļi

422 525

6 256

428 781

9223

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

368 454

194 131

562 585

  Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola

930 759

268 245

1 199 004

9214

Pašvaldības budžeta līdzekļi

411 001

6 839

417 840

9224

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

519 758

261 406

781 164

  Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola

1 817 668

557 719

2 375 387

9216

Pašvaldības budžeta līdzekļi

589 397

1 704

591 101

9226

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 036 883

556 015

1 592 898

  Siguldas novada Mores pamatskola

563 365

121 824

685 189

9217

Pašvaldības budžeta līdzekļi

337 620

3 735

341 355

9227

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

208 016

107 669

315 685

9229

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

17 729

10 420

28 149

  Siguldas novada Allažu pamatskola

364 530

76 819

441 349

9220

Pašvaldības budžeta līdzekļi

215 837

171

216 008

9228

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

148 693

76 648

225 341

92201

Mālpils vidusskola

1 167 137

182 508

1 349 645

92201-2

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

7 483

4 059

11 542

92201-7

Projekts "ROCHIL"

27 435

-27 435

0

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

418 581

205 884

624 465

92202

Inčukalna novada Inčukalna pamatskola

948 221

140 911

1 089 132

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

346 178

121 471

467 649

  Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

0

15 564

15 564

  Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai"

58 160

3 876

62 036

92206

Inčukalna novada Vangažu vidusskola

1 048 527

-321 264

727 263

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

602 998

-284 186

318 812

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

443 199

-37 255

405 944

  Projekts "Latvijas skolas soma"

2 330

177

2 507

92203

Krimuldas vidusskola

2 416 825

258 189

2 675 014

  Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

6 899

5 172

12 071

  Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

513 193

253 017

766 210

92205

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

358 054

38 581

396 635

  Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

0

888

888

  Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 859

37 693

104 552

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2 623 900

-96 261

2 527 639

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 552 943

-2 514

1 550 429

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 070 957

-93 747

977 210

  Siguldas novada mākslu skola "Baltais flīģelis"

796 982

4 504

801 486

9512

Pašvaldības budžeta līdzekļi

381 563

-5 270

376 293

9522

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

415 419

9 774

425 193

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

203 850

1 522

205 372

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

93 850

1 522

95 372

9516

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

114 966

32 650

147 616

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

0

32 650

32 650

9516V

Inčukalna novada Vangažu mūzikas skola

212 112

-194 688

17 424

  Pašvaldības budžeta līdzekļi

41 783

-37 204

4 579

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

170 329

-157 484

12 845

9517

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

251 475

1 696

253 171

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

106 052

1 696

107 748

9518

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola

63 950

252

64 202

  Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 960

252

15 212

  Siguldas novada Jaunrades centrs

339 534

14 629

354 163

9514

Pašvaldības budžeta līdzekļi

312 849

1 170

314 019

9524

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

26 685

13 459

40 144

  Siguldas Sporta skola

641 031

43 174

684 205

9515

Pašvaldības budžeta līdzekļi

397 369

38 790

436 159

9525

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

243 662

4 384

248 046

09.810 Pārējā izglītības vadība

569 720

1 750

571 470

9811

Siguldas novada Izglītības pārvalde

467 628

15 979

483 607

9815

Inčukalna novada PII uzņemšanas komisija

3 100

-3 100

0

9815

Inčukalna novada norēķini par izglītības vadību

15 222

-5 870

9 352

9814

Krimuldas norēķini par izglītības vadību

10 518

-5 259

5 259

10.900 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

6 016 379

-416 219

5 600 160

1091

Siguldas novada Sociālais dienests

1 372 402

310 574

1 682 976

10911

Mālpils Sociālais dienests

201 054

-97 186

103 868

10911-2

Projekts "ROCHIL"

0

27 435

27 435

10912

Inčukalna novada Inčukalna sociālā aizsardzība

511 864

-135 410

376 454

10932

Inčukalna novada asistentu pakalpojumi

30 772

-16 723

14 049

10932V

Vangažu asistentu pakalpojumi

0

7 631

7 631

10912V

Inčukalna novada Vangažu sociālā aizsardzība

458 905

-414 860

44 045

10913

Krimuldas novada sociālā aizsardzība

837 235

-586 874

250 361

10913-1

Projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Krimuldas novadā" realizācija

0

481 000

481 000

1093

Siguldas novada asistentu pakalpojumi

301 276

12 803

314 079

10931

Mālpils asistentu pakalpojumi

47 428

-12 998

34 430

10933

Krimuldas asistentu pakalpojumi

0

9 287

9 287

1097

Siguldas novada algotie pagaidu sabiedriskie darbi

14 725

17 722

32 447

10971

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Mālpils novadā

19 441

-11 609

7 832

10972

Inčukalna novada Vangažu pagaidu sabiedriskie darbi

17 334

-5 218

12 116

10973

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Krimuldas novadā

12 629

-6 113

6 516

10990

Sociālās aprūpes centrs administrācija

0

4 320

4 320

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz:

- budžeta izpildes analīzi par 2021. gada 10 mēnešiem;

- budžeta struktūras izmaiņām administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Administrācija atbilstoši jaunajai struktūrai uzsāka darbu ar 2021. gada 1. oktobri;

- Vangažu pilsētas budžeta plāna 2021. gada 2. pusgadam izslēgšanas no Siguldas novada pašvaldības budžeta plāna.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 2 111 027.00 euro.

Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2021. gada 10 mēnešiem, izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 8890.00 euro PII Pīlādzītis remontdarbiem plānotais finansējums;

- 1087.00 euro Siguldas 1. pamatskolas remontdarbiem plānotais finansējums;

- 9189.00 euro PII Ābelīte remontdarbiem plānotais finansējums;

- 5270.00 euro Mākslu skolai Baltais flīģelis projektēšanai plānotais finansējums;

- 30000.00 euro sporta komitejas lēmumu īstenošanai plānotais finansējums;

- 10825.00 euro Krimuldas attīstības projekti;

- 4375.00 euro avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana;

- 5000.00 euro Krimuldas izdevumi neparedzētiem gadījumiem;

- 15000.00 euro Krimuldas būvvalde.

Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2021. gada 10 mēnešiem, izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 8890.00 euro Allažu Tautas nama elektroietaišu pārbūves darbu veikšanai;

- 1087.00 euro PII Pasaciņa remontdarbu veikšanai;

- 1089.00 euro Puķu ielas 4 stāvlaukuma projektēšanas darbu veikšanai;

- 30000.00 euro Siguldas Sporta skolai Skeletona akadēmijas deleģēšanas līgumam;

- 13370.00 euro Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņu telpām jumta remontdarbu veikšanai;

- 35200.00 euro Lēdurgas tautas nama katlu mājas pārbūvei.

Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2021. gada 10 mēnešiem, veikta finansējuma precizēšana struktūrvienību griezumā un klasificēšana atbilstoši valdības funkcijām:

- 8790.00 euro pārcelti saskaņā ar Attīstības un sporta komitejas lēmumu no Sporta komitejas lēmumiem paredzētā budžeta uz Sporta skolas budžetu inventāra iegādei;

- 17250.00 euro Anšlava Eglīša ekspozīcijas uzturēšana no 04.730 Krimuldas tūrisma pasākumi pārcelts uz valdības funkciju 08.230 Kultūras centri.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).

3. Aizņēmumi:

Budžetā ieplānota šādu aizņēmumu saņemšana kopumā par 385 214.00 euro, t.sk.:

- piešķirts aizņēmums 307500.00 euro projekta Nr. 5.2.1.2/20/A/001 "Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā" realizācijai;

- piešķirts aizņēmums 89093.00 euro Enerģētikas ielas pārbūvei;

- samazināts aizņēmums par 11379.00 euro Lauku ielas pārbūvei.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 03.12.2021.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 14.12.2021. OP numurs: 2021/241.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
328367
03.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"