Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 138

Rīgā 2021. gada 9. decembrī (prot. Nr. 51, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 1.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JT Unimetal", vienotais reģistrācijas numurs: 40103854259, juridiskā adrese: Jelgavas iela 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (turpmāk - SIA "JT Unimetal"), iesniegumu (2021gada 1.aprīlis bez numura) ar tam pievienotu saražotās siltumenerģijas tarifa projektu un 2021.gada 31.maijā, 12.jūlijā, 7.septembrī, 19.oktobrī un 27.novembrī papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifa projekta precizējumu (2021.gada 31.maijs bez numura, 2021.gada 12.jūlijs bez numura, 2021.gada 7.septembris bez numura, 2021.gada 19.oktobris bez numura un 2021.gada 26.novembris bez numura) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "JT Unimetal" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 9.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2021, 68.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā un SIA "JT Unimetal" nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "JT Unimetal" pilnvarotais pārstāvis piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "JT Unimetal" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "JT Unimetal" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "JT Unimetal" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "JT Unimetal".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "JT Unimetal" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "JT Unimetal" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "JT Unimetal" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "JT Unimetal" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "JT Unimetal" pienākums savlaicīgi pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja kurināmā cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "JT Unimetal" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "JT Unimetal" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "JT Unimetal" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "JT Unimetal" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "JT Unimetal" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "JT Unimetal" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11. un 14.punktu, 31.22.apakšpunktu un 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 50,78 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2022.gada 11.janvāra;

3. piešķirt SIA "JT Unimetal" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā (šķeldas) cenas izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "JT Unimetal";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "JT Unimetal" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja kurināmā cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā;

6. uzdot SIA "JT Unimetal" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

7. uzdot SIA "JT Unimetal" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "JT Unimetal" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JT Unimetal" saražotās siltumenerģijas tarifu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 138Pieņemts: 09.12.2021.Stājas spēkā: 09.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 10.12.2021. OP numurs: 2021/239.10
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
328308
09.12.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"