Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.; 2017, 90., 242. nr.; 2018, 196., 244. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 240.A, 243., 247.A, 250. nr.; 2021, 86.A, 186.A nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "un kompetenču novērtējumu" ar vārdiem "kompetenču un darba snieguma līmeni".

2. 2. pantā:

izslēgt pirmās daļas 7. punktu;

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3. panta astotā un devītā daļa, 4.3 pants, 19. panta 2.2, 2.3 un ceturtā daļa, 22. pants, 37. panta 5.1 daļa un 38. pants.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "Likums neattiecas uz zemessargiem" ar vārdiem "Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras Atbalsta sekretariāta darbiniekiem";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un uz darbiniekiem, kuri nodarbināti Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā".

3. 3. pantā:

izteikt ceturtās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) pabalstu 750 euro apmērā reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;";

izslēgt ceturtās daļas 8. punktā vārdus "nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus";

papildināt pantu ar 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(43) Prokuroriem šā panta ceturtās daļas 5. punktā minēto naudas balvu neizmaksā.";

izteikt piektās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) valsts vai pašvaldības institūcija no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības vai pakalpojumu līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums), lai īstenotu kādu projektu (aktivitāti), maksā par paveikto darbu tām amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir tieši iesaistītas attiecīgo sadarbības vai pakalpojumu līgumu izpildē;";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja amatpersona (darbinieks) ar iestādes vadītāja rīkojumu ir nosūtīta darbā ārvalstī, lai nodrošinātu sadarbības vai pakalpojumu līguma īstenošanu, institūcija amatpersonas (darbinieka) prombūtnes laikā saglabā tās amatu (darba vietu), bet atlīdzību šajā laikposmā maksā saskaņā ar sadarbības vai pakalpojumu līguma nosacījumiem, un tās noteikšanā var neievērot šajā likumā noteiktos atlīdzības ierobežojumus.";

aizstāt 6.2 daļā skaitļus un vārdus "1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15. punktā";

izteikt 6.7 daļu šādā redakcijā:

"(67) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs nodrošina, ka šā likuma 3. panta ceturtās daļas 5. punktā, 14. panta divpadsmitajā un 12.1 daļā un 16. panta trešajā daļā noteiktā atlīdzība netiek izmaksāta par to pašu sasniegumu, notikumu vai paveikto darbu."

4. 4. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Amatpersonām (darbiniekiem), izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 un 13. pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus, vai konkrētiem amatiem noteiktajai mēnešalgai var piemērot tirgus koeficientu, nodrošinot, ka ar šo koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 15 procentus no valsts vai pašvaldības institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita, bet institūcijās, kuras nodrošina pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām pārresoru līmenī, šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 30 procentus. Ja konkrētiem amatiem, izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatus, un amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajai mēnešalgai piemērots tirgus koeficients, valsts vai pašvaldības institūcija ne retāk kā reizi divos gados to pārskata, izvērtējot šā koeficienta piemērošanas nepieciešamību un pamatojumu. Ministru kabinets nosaka profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients. Tirgus koeficientu nosaka robežās no 1,1 līdz 1,5.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "Centrālās zemes komisijas";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kuras ir iesaistītas izmeklēšanas darbību veikšanā minētā veida lietās, var noteikt mēnešalgu līdz 95 procentiem no rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgas."

5. Izteikt 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Mēnešalgas pārskatīšana

Amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgu pārskata saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī izmaiņas normatīvajos aktos vai Ministru kabineta apstiprinātajā profesiju vai specifisko jomu sarakstā, kam piemērojams tirgus koeficients, atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru, amatu klasificēšanas rezultātus un individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni."

6. Papildināt likumu ar 4.3 pantu šādā redakcijā:

"4.3 pants. Valsts prezidenta mēnešalga

(1) Valsts prezidentam mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot koeficientu 7,00.

(2) Valsts prezidentam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas. Ja Valsts prezidentam ir laulātais, papildus sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas."

7. Izteikt 5. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots šāds koeficients:

1) galvaspilsētas domes priekšsēdētājam - līdz 6,00;

2) galvaspilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, - līdz 5,2;

3) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, - līdz 4,2;

4) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, - līdz 4,0;

5) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, - līdz 3,7;

6) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētājam - līdz 3,1;

7) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētājam - līdz 2,8;

8) valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam - līdz 2,5;

9) galvaspilsētas domes deputātam - līdz 1,7;

10) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, - līdz 1,6;

11) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, - līdz 1,5.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto iedzīvotāju skaitu nosaka atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem vēlēšanu dienā. Pašvaldības dome reglamentē šā panta pirmajā daļā minētās mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā norādītos ierobežojumus."

8. Izteikt 5.1 un 6. pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Saeimas deputāta mēnešalga

(1) Saeimas priekšsēdētājam mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot koeficientu 7,00.

(2) Saeimas deputāta mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot koeficientu 3,5.

(3) Deputātiem, kuri pilda kādu no šajā daļā minētajiem amatiem, papildus šā panta otrajā daļā noteiktajam izmaksā arī mēnešalgas daļu par attiecīgo amatu pildīšanu. To nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:

1) Saeimas priekšsēdētāja biedram - 2,5;

2) Saeimas sekretāram - 2,5;

3) Saeimas sekretāra biedram - 2,5;

4) Saeimas komisijas priekšsēdētājam - 2;

5) Saeimas frakcijas priekšsēdētājam - 2;

6) Saeimas komisijas priekšsēdētāja biedram - 1,5;

7) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedram - 1;

8) Saeimas komisijas sekretāram - 0,5;

9) Saeimas apakškomisijas priekšsēdētājam - 0,5;

10) Saeimas apakškomisijas sekretāram - 0,3.

(4) Ja šā panta trešās daļas 1., 2. vai 3. punktā minētā amatpersona papildus pilda kādu no šā panta trešās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10. punktā minētajiem amatiem, kopējais bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojamais koeficients nedrīkst pārsniegt 6,2. Ja Saeimas deputāts pilda vairākus no šā panta trešās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10. punktā minētajiem amatiem, kopējais bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojamais koeficients nedrīkst pārsniegt 6,0.

(5) Saeimas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas.

6. pants. Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalga

(1) Ministru kabineta locekļiem un parlamentārajiem sekretāriem mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:

1) Ministru prezidentam - 7,00;

2) Ministru prezidenta biedram - 6,2;

3) ministram, īpašu uzdevumu ministram - 6,2;

4) parlamentārajam sekretāram - 5,5.

(2) Saeimas ievēlētajām, apstiprinātajām un ieceltajām amatpersonām - valsts kontrolierim un Valsts kontroles padomes locekļiem, tiesībsargam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam un locekļiem, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam un locekļiem, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam, komisijas sekretāram un locekļiem, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam - mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:

1) valsts kontrolierim - 6,2;

2) Valsts kontroles padomes loceklim - 5,00;

3) tiesībsargam - 6,2;

4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam - 5,5;

5) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam - 4,48;

6) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniekam - 4,34;

7) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim - 4,2;

8) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam - 4,48;

9) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim - 4,2;

10) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam - 3,32;

11) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniekam - 2,82;

12) Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram - 2,82;

13) Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim - 2,12;

14) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam - 2,33;

15) Augstākās izglītības padomes loceklim - 0,22.

(3) Šā panta otrās daļas 13. punktā minētā amatpersona mēnešalgu saņem proporcionāli nostrādātajam laikam.

(4) Ministru kabineta loceklis saņem piemaksu 30 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu Ministru kabineta locekli, kā arī aizvieto Ministru kabineta locekli, kurš beidzis pildīt savus pienākumus, pirms cita persona apstiprināta attiecīgā Ministru kabineta locekļa amatā.

(5) Ministru prezidentam un ministram sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas."

9. 6.1 pantā:

izslēgt 1.1 daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesnešu mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:

1) rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim - 3,2;

2) rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietniekam un rajona (pilsētas) tiesas tiesu nama priekšsēdētājam - 3,52;

3) rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājam - 3,84;

4) apgabaltiesas tiesnesim - 3,84;

5) apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekam un kolēģijas priekšsēdētājam, kā arī apgabaltiesas tiesu nama priekšsēdētājam - 4,09;

6) apgabaltiesas priekšsēdētājam - 4,32;

7) Augstākās tiesas tiesnesim - 5,00;

8) Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājam - 5,3;

9) Augstākās tiesas priekšsēdētājam - 7,00;

10) Satversmes tiesas tiesnesim - 5,76;

11) Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniekam - 6,00;

12) Satversmes tiesas priekšsēdētājam - 7,00.";

izslēgt sesto daļu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Satversmes tiesas priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 10 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas."

10. 6.2 pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prokuroru mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:

1) rajona (pilsētas) prokuroram - 3,05;

2) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokurora vietniekam - 3,26;

3) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokuroram - 3,53;

4) tiesu apgabala prokuroram - 3,35;

5) tiesu apgabala virsprokurora vietniekam - 3,56;

6) tiesu apgabala virsprokuroram - 3,77;

7) Ģenerālprokuratūras prokuroram - 3,77;

8) Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokuroram - 4,4;

9) Ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram - 4,7;

10) ģenerālprokuroram - 6,7."

11. 7. pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

papildināt otro daļu pēc vārda "raksturojumu" ar vārdiem "un sadalījumu pa mēnešalgu grupām";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu saimes un to līmeņus sadala mēnešalgu grupās (zemākajā mēnešalgu grupā ir amati, kuru pildītāji veic fizisku darbu, bet augstākajās mēnešalgu grupās - vadītāju amati), ņemot vērā amatā veicamo pienākumu sarežģītību, atbildību, vadības funkcijas un amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi. Attiecīgās mēnešalgu grupas mēnešalgu intervālus, kas izteikti kā koeficienti pret bāzes mēnešalgu (4. panta otrā daļa), nosaka šā likuma 3. pielikums."

12. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) mēnešalga

(1) Centrālās vēlēšanu komisijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, tiesu (izņemot Satversmes tiesu un Augstāko tiesu) un prokuratūras, publisko nodibinājumu, zinātnisko institūtu, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstākās izglītības padomes, pašvaldību, plānošanas reģionu un pastarpinātās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību) un konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas, nepārsniedzot attiecīgajam amatam šā likuma 3. pielikumā noteikto mēnešalgu grupas intervāla maksimumu. Amatus klasificē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un līmeni nosaka, kā arī klasificēšanas rezultātus apstiprina šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas).

(2) Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatpersonām (darbiniekiem), Valsts kontroles, Tiesībsarga biroja, valsts dibinātu augstskolu vispārējam augstskolas personālam, kas neieņem pedagogu amatu sarakstā noteiktos amatus, un zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem, kas neieņem akadēmiskos amatus, mēnešalgu nosaka šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas), ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību) un konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas, nepārsniedzot attiecīgajam amatam šā likuma 3. pielikumā noteikto mēnešalgu grupas intervāla maksimumu."

13. Izslēgt 13.4 un 13.8 pantu.

14. 14. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem" ar vārdu "vai";

izslēgt otro daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ārstniecības persona un medicīnas asistents par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, ārstniecības persona, kura strādā dzemdību vai jaundzimušo nodaļā, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs saņem piemaksu par nakts darbu 75 procentu apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Amatpersonai (darbiniekam) (izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 un 13. pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus) var noteikt piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.";

papildināt pantu ar 12.1 un 12.2 daļu šādā redakcijā:

"(121) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonai, kura ir iesaistīta izmeklēšanas darbību veikšanā, kā arī prokuroram var noteikt piemaksu par procesuālo darbību veikšanu liela apjoma vai juridiski sarežģītās smagu vai sevišķi smagu noziegumu lietās. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.

(122) Šā panta divpadsmitajā un 12.1 daļā minēto piemaksu regulāri - ne retāk kā reizi gadā - pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu. Valsts un pašvaldības institūcija piemaksu nosaka tādējādi, lai amatpersonas (darbinieka) mēnešalga kopā ar piemaksu nepārsniegtu Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šā panta pirmajā, divpadsmitajā vai 12.1 daļā minētās piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentus no mēnešalgas, izņemot ārstniecības personu, kurai piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50 procentus no mēnešalgas, kā arī karavīru un amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, kura saņem piemaksu par papildu pedagoģisko darbu un kurai piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt amatpersonai noteikto mēnešalgu. Piemaksu kopsumma kopā ar mēnešalgu nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu."

15. 15. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "priekšsēdētāju" ar vārdu "tiesnesi";

aizstāt sestajā daļā vārdus "pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "otrās daļas 1. punktā";

aizstāt astotajā daļā vārdu "pirmās" ar vārdu "otrās";

aizstāt devītajā daļā vārdus "pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "otrās daļas 1. punktā";

izslēgt desmito un vienpadsmito daļu;

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda "amatpersona" ar vārdiem "izņemot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku".

16. 17. pantā:

izslēgt devītās daļas 1. punktu;

izteikt devītās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) Valsts prezidenta padomniekam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Valsts prezidenta pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Valsts prezidenta padomnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs vai viņa vietnieks turpina veikt tos pašus pienākumus tā paša vai nākamā Valsts prezidenta pilnvaru laikā, veic Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas (darbinieka), Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra vai Saeimas deputāta, valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;";

papildināt devīto daļu ar 3.2 un 3.3 punktu šādā redakcijā:

"32) Satversmes tiesas tiesneša palīgam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru laiku, un Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniekam un palīgam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Satversmes tiesas priekšsēdētāja pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Satversmes tiesas tiesneša palīgs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks vai palīgs turpina veikt tos pašus pienākumus tā paša vai cita Satversmes tiesas tiesneša vai Satversmes tiesas priekšsēdētāja pilnvaru laikā, veic valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;

33) Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāram un Prezidija locekļa biroja vadītājam, padomniekam un konsultantam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Saeimas Prezidija locekļa pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs, Prezidija locekļa biroja vadītājs, padomnieks vai konsultants turpina veikt tos pašus pienākumus vai sāk pildīt Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra, Saeimas Prezidija locekļa biroja vadītāja, padomnieka vai konsultanta pienākumus, Saeimas frakcijas darbinieka, Saeimas deputāta palīga pienākumus tās pašas vai nākamās Saeimas pilnvaru laikā, citas valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā.";

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Atlaišanas pabalstu triju mēnešalgu apmērā izmaksā:

1) Satversmes tiesas tiesnesim, Augstākās tiesas priekšsēdētājam, ģenerālprokuroram, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes loceklim, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklim, tiesībsargam, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam, vietniekam vai padomes loceklim, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam vai loceklim, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, vietniekam vai komisijas sekretāram, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, Satversmes aizsardzības biroja direktoram un Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam, tam atstājot amatu pēc pilnvaru termiņa beigām, ar nosacījumu, ka tas nav atkārtoti ievēlēts, apstiprināts vai iecelts šajā pašā amatā;

2) Ministru kabineta ieceltai vai apstiprinātai vai ministra ieceltai amatpersonai, tai atstājot amatu sakarā ar termiņa izbeigšanos, ar nosacījumu, ka tā nav atkārtoti apstiprināta vai iecelta šajā pašā amatā vai pārcelta citā amatā.";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Izbeidzot amata (dienesta, darba) tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, atlaišanas pabalstu var izmaksāt viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja atlaišanas pabalsta izmaksa nav noteikta citās šā panta daļās vai šajā likumā nav noteikts, ka attiecīgajā jautājumā piemērojams cits likums."

17. Aizstāt 20. pantā vārdus "laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas" ar vārdiem "laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas".

18. Aizstāt 31. panta pirmajā un otrajā daļā skaitli "142,29" ar skaitli "250".

19. Papildināt 33. pantu pēc vārda "māsas" ar vārdiem "pusbrāļa, pusmāsas".

20. Aizstāt 36. panta otrās daļas 7. punktā vārdus "laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas" ar vārdiem "laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas".

21. 37. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto apmēru, amatpersona (darbinieks), izņemot šā panta piektajā un 5.1 daļā minētās amatpersonas (darbiniekus), sedz prēmiju starpību.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Valsts prezidenta kanceleja apdrošina Valsts prezidenta un viņa laulātā veselību. Veselības apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka Valsts prezidenta kanceleja atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem."

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 52., 53. un 54. punktu šādā redakcijā:

"52. Šā likuma 3. pielikumā noteiktais minimums valsts un pašvaldības institūcijai jāsasniedz līdz 2027. gada 1. janvārim.

53. Grozījums par šā likuma 2. panta trešās daļas pirmā teikuma papildināšanu ar atsaucēm uz šā likuma 4.3 pantu, grozījumi šā likuma 3. pantā, ar kuriem ceturtās daļas 7. punkts izteikts jaunā redakcijā un 6.2 daļā aizstāti skaitļi un vārdi "1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā", nosacījums šā likuma 4. panta 1.1 daļā, ka ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, 4.3 pants, grozījumi par 5.1 un 6. panta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi par 6.1 panta 1.1 daļas izslēgšanu, otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un papildināšanu ar septīto daļu, grozījumi par 6.2 panta pirmās daļas izslēgšanu un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, nosacījums šā likuma 14. panta 12.2 un trīspadsmitajā daļā, ka mēnešalga kopā ar piemaksu (piemaksām) nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, grozījumi šā likuma 15. pantā, kuri saistīti ar grozījumiem šā likuma 6., 6.1 un 6.2 pantā un ar kuriem ceturtajā daļā aizstāts vārds "priekšsēdētāju", sestajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā", astotajā daļā aizstāts vārds "pirmās", devītajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā" un izslēgta desmitā daļa, grozījums šā likuma 15. pantā, ar kuru divpadsmitā daļa papildināta pēc vārda "amatpersona", kā arī grozījums šā likuma 17. pantā, ar kuru devītā daļa papildināta ar 3.3 punktu, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

54. No 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kuras ir iesaistītas izmeklēšanas darbību veikšanā minētā veida lietās, maksimālo mēnešalgu nosaka atbilstoši rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgai."

23. Izslēgt 1. un 2. pielikumu.

24. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
3. pielikums

Mēnešalgu grupas un intervāli

Mēnešalgu grupa Mēnešalgu intervāli (koeficienti pret bāzes mēnešalgu)
minimums* viduspunkts maksimums
1. 0,513 0,581 0,755
2. 0,513 0,592 0,769
3. 0,570 0,814 1,059
4. 0,582 0,832 1,080
5. 0,623 0,890 1,156
6. 0,666 0,950 1,236
7. 0,796 1,137 1,479
8. 0,850 1,220 1,579
9. 1,017 1,453 1,817
10. 1,230 1,757 2,197
11. 1,535 2,194 2,743
12. 1,911 2,730 3,276
13. 2,369 3,385 4,062
14. 2,836 4,050 4,860
15. 3,194 4,562 5,475
16. 3,355 4,793 5,751
17. 3,684 5,263 6,051

Piezīme. * Mēnešalga, kuru nosaka, piemērojot koeficientu pret bāzes mēnešalgu, nedrīkst būt zemāka par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros."

25. Izslēgt 4. un 5. pielikumu.

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 4. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.11.2021.Stājas spēkā: 01.07.2022.Tēma: Pašvaldības; Darba tiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 234A, 04.12.2021. OP numurs: 2021/234A.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
328115
01.07.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"