Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

Rīgā 2021. gada 23. novembrī (prot. Nr. 76 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 14. punktu un Attīstības finanšu
institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 158. nr.; 2018, 7. nr.; 2019, 79. nr.; 2020, 84B., 212. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Paralēlais aizdevums saimnieciskās darbības veicējam tiek sniegts kopā ar tādas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības finansējumu, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu (turpmāk - kredītiestāde)."

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" (turpmāk - noteikumi Nr. 118) 22. punktam, ERAF finansējums ir pieejams, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk - regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī programmas īstenošanas laikā pēc pasākumam pieejamā ERAF finansējuma vadības izmaksu finansēšanai attiecināšanas ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % no faktiski izsniegto aizdevumu summas."

3. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Piešķirot aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai."

4. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 8. punktā minētais publiskais finansējums sedz paralēlo aizdevumu sagaidāmos kredītriska zaudējumus un tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem. Turpmākos zaudējumus, kuri pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas risku novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrība Altum darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu var izmantot atkārtoti programmas īstenošanai saskaņā ar programmas risku novērtējumu, savukārt ERAF atmaksu daļa (ieņēmumi) tiek izmantota pasākuma vadībai atbilstoši šo noteikumu 9. punktam un kredītrisku segumam, ievērojot regulas Nr. 1303/2013 44. un 45. panta nosacījumus, kā arī programmas rādītāju novērtējumu. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai."

5. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Primāri aizdevumu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu. Ja aizdevumu nav iespējams sniegt kā reģionālo atbalstu, tad paralēlo aizdevumu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Saimnieciskās darbības veicējam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība Altum pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu."

6. Izteikt 20.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"), izņemot saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu sniegtā de minimis atbalsta gadījumā 68.1 grupai "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana", ja saimnieciskās darbības veicējs veiks tāda nekustamā īpašuma (būves) būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi, kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja un kurš atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas;".

7. Svītrot 20.19. apakšpunktu.

8. Papildināt ar 20.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.20. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām nozarēm un darbībām."

9. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētās nozares un darbības neattiecas uz paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu. Šo noteikumu 20.20. apakšpunktā minētās nozares un darbības neattiecas uz paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu."

10. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs."

11. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. ja lēmumu pieņem par paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu:
22.1.1. uz saimnieciskās darbības veicēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;
22.1.2. saimnieciskās darbības veicējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, ja paralēlais aizdevums netiek finansēts no ERAF;
22.1.3. saimnieciskās darbības veicējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF;".

12. Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. ja lēmumu pieņem par paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, - saimnieciskās darbības veicējam ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru."

13. Izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai."

14. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu sniegto paralēlo aizdevumu attiecināmās izmaksas ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu) sākotnējo investīciju ietvaros (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punktu), ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:
23.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;
23.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem;
23.3. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajām prasībām aktīvi paliek Latvijas Republikā;
23.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā noteiktajām pazīmēm."

15. Izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem."

16. Papildināt ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 651/2014, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem."

17. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai, var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi."

18. Papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, tiek vērtēts, vai darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana."

19. Izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. saimnieciskās darbības veicējs paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu (tai skaitā kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu). Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;".

20. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē saimnieciskās darbības veicēja iekārtu iegādi, var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu:
31.1. ja kredītiestādes finansējumam nav piemērots pamatsummas atliktais termiņš, - ne vairāk kā par 36 mēnešiem;
31.2. ja kredītiestādes finansējumam ir piemērots pamatsummas atliktais termiņš, tad paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksas atliktais termiņš var pārsniegt kredītiestādes finansējuma pamatsummas atlikto termiņu ne vairāk kā par 24 mēnešiem."

21. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs pirms ieguldījumu projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu. Biznesa plāns satur projekta aprakstu, mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu un citu sabiedrības Altum pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai. Sabiedrība Altum finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, lai piemērotu pamatotu projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību."

22. Papildināt ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Lai saņemtu aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai projekta iesniegumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru."

23. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis sabiedrībā Altum projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā, un ka uz to neattiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā minētais nosacījums."

24. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja paralēlo aizdevumu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad ir sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma, tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu, atbalstu šo noteikumu ietvaros nepiešķir, ja vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 000 000 euro."

25. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētos nosacījumus."

26. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Subsīdijas ekvivalents paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā paralēlā aizdevuma apmēru."

27. Papildināt ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Subsīdijas ekvivalentu paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības Altum izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam, bet ne mazāk kā 650 bāzes punktu apmērā."

28. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šo noteikumu 19. punktu, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā."

29. Papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja atbalsts, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek apvienots ar citu valsts atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs papildus šo noteikumu 35. un 35.1 punktā minētajai informācijai iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai atbalstu nenosakāmajām izmaksām (atbalsta piešķiršanas datums, atbalsta sniedzējs, atbalsta pasākums un plānotā vai piešķirtā atbalsta summa un atbalsta intensitāte)."

30. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Līdz 2021.gada 31.decembrim piešķirto finansējumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot gan šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, gan nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu:
42.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 55 %;
42.2. vidējiem komersantiem - 45 %;
42.3. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)."

31. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, bet ne agrāk, kā stājušies spēkā noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā periodam pēc 2021. gada 31. decembra, ja tie nav pretrunā ar šajā punktā noteiktajām maksimālajām atbalsta intensitātēm, piešķirto finansējumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot gan šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, gan nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu:
42.11. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 50 %;
42.12. vidējiem komersantiem - 40 %."

32. Papildināt ar 42.2 punktu šādā redakcijā:

"42.2 Atbalstu, kas sniegts ieguldījumu izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. pantu, nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu tā paša vai cita reģionālā atbalsta projekta vai programmas ietvaros attiecībā uz atbalstu paredzamo algu izmaksām."

33. Papildināt ar 42.3 punktu šādā redakcijā:

"42.3 Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā."

34. Papildināt ar 42.4 punktu šādā redakcijā:

"42.4 Attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, saimnieciskās darbības veicējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu."

35. Papildināt ar 42.5 punktu šādā redakcijā:

"42.5 Atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nedrīkst apvienot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu."

36. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Sabiedrība Altum informāciju par atbalstu, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam."

37. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

38. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, lēmumu par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 41.1 punktam var pieņemt ne agrāk, kā stājušies spēkā noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā periodam pēc 2021. gada 31. decembra."

39. Papildināt ar 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 762Pieņemts: 23.11.2021.Stājas spēkā: 25.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2021. OP numurs: 2021/227.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
327847
25.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)