Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Izdarīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 216. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 120. nr.; 2018, 57. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 243. nr.; 2021, 86.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21) nozīmīga apjoma darījums - kapitālsabiedrības darījums, kura rezultātā samaksātā vai saņemamā naudas summa, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtība vai kapitālsabiedrības saistības, kas izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, ir vismaz 10 procenti no kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai vismaz 10 procenti no kapitālsabiedrības pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu (ja tāds tiek sagatavots) - atkarībā no tā, kurš no rādītājiem ir mazāks, bet ne mazāk par 35 000 euro."

2. Papildināt 7. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt vispārējo stratēģisko mērķi publiskas personas kapitālsabiedrībai, kuras kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas."

3. 8. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) atkarīgās kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļus nominē publiskas personas kapitālsabiedrības valde vai atkarīgās kapitālsabiedrības padome atbilstoši šā likuma 31. pantam (izņemot nosacījumu par koordinācijas institūcijas izvirzītā pārstāvja dalību nominācijas komisijā) vai 37. pantam;";

aizstāt pirmās daļas 6. punktā un otrās daļas 2. punktā vārdus un skaitli "šā likuma 58. panta pirmajai un otrajai daļai" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 58. panta pirmajai, 1.1, 1.2 un otrajai daļai";

aizstāt trešās daļas 3. punktā vārdus un skaitli "šā likuma 58. panta pirmajai un otrajai daļai" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 58. panta pirmajai, 1.1 un otrajai daļai".

4. 31. pantā:

papildināt ceturtās daļas 5. punktu ar vārdiem "kura īsteno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības vadību, tai skaitā pieņem tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību (piemēram, valdes loceklis, vadītājs, prezidents, priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs)";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Valdes vai padomes locekļa kandidāts, iesniedzot pieteikumu publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros, apliecina atbilstību šā panta ceturtās daļas prasībām.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) vai koordinācijas institūcija (valsts kapitālsabiedrības padomes locekļu nominācijai) izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes un padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā iekļauj valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) un koordinācijas institūcijas (izņemot atkarīgo kapitālsabiedrību nominācijas komisijas) izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.";

papildināt sestās daļas 2. punktu ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad padomes loceklis saņem vai ir saņēmis atalgojumu par padomes locekļa pienākumu izpildi un atbilst pārējiem šajā daļā minētajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem";

izteikt sestās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) padomes loceklis pēc ievēlēšanas amatā attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;

4) padomes loceklim vai tā ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem, vecākiem) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijis nozīmīga apjoma darījumu ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneriem, akcionāriem vai augstākā līmeņa vadītājiem;";

aizstāt sestās daļas 5. punktā vārdus "nozīmīgas darījumu attiecības" ar vārdiem "nozīmīga apjoma darījums";

izteikt sestās daļas 6. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes loceklis,";

papildināt sestās daļas 6. punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) pārvaldes amatpersona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē ilgāk kā vienu gadu."

5. 37. pantā:

papildināt ceturtās daļas 5. punktu ar vārdiem "kura īsteno politiskās partijas vai politisko personu apvienības vadību, tai skaitā pieņem tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību (piemēram, valdes loceklis, vadītājs, prezidents, priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs)";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Valdes vai padomes locekļa kandidāts, iesniedzot pieteikumu publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros, apliecina atbilstību šā panta ceturtās daļas prasībām.";

izteikt sestās daļas 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"2) padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības, izņemot gadījumu, kad padomes loceklis saņem vai ir saņēmis atalgojumu par padomes locekļa pienākumu izpildi un atbilst pārējiem šajā daļā minētajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem;

3) padomes loceklis pēc ievēlēšanas amatā attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;

4) padomes loceklim vai tā ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem, vecākiem) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijis nozīmīga apjoma darījumu ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneriem, akcionāriem vai augstākā līmeņa vadītājiem;";

aizstāt sestās daļas 5. punktā vārdus "nozīmīgās darījuma attiecības" ar vārdiem "nozīmīga apjoma darījums";

izteikt sestās daļas 6. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes loceklis."

6. 58. pantā:

papildināt 1.1 daļas 1. punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) paziņojumu par korporatīvo pārvaldību;";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība papildus savā mājaslapā internetā publicē arī nefinanšu paziņojumus vai konsolidētos nefinanšu paziņojumus par pēdējiem pieciem gadiem, ja divus gadus pēc kārtas tās vidējais darbinieku skaits ir lielāks par 250 un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) bilances kopsumma - lielāka par 20 miljoniem euro;

2) neto apgrozījums - lielāks par 40 miljoniem euro."

7. Papildināt likuma C sadaļas XII nodaļu ar 58.1, 58.2 un 58.3 pantu šādā redakcijā:

"58.1 pants. Paziņojums par korporatīvo pārvaldību

(1) Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība (akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām) sagatavo paziņojumu par korporatīvo pārvaldību. Ministru kabinets nosaka piemērojamos korporatīvās pārvaldības ieteikumus. 

(2) Paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) atsauci uz korporatīvās pārvaldības ieteikumiem, kurus kapitālsabiedrība piemēro;

2) informāciju par to, vai un kā kapitālsabiedrība piemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumos iekļautos principus;

3) ja kapitālsabiedrība nepiemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumos iekļautos principus, - informāciju par to, kuri principi netiek piemēroti, un šādas rīcības pamatojumu, pietiekami skaidri, precīzi un plaši paskaidrojot:

a) katra atsevišķā principa nepiemērošanas iemeslu un iespējamās sekas, kā arī veidu, kādā pieņemts lēmums par šā principa nepiemērošanu,

b) kad plānots uzsākt konkrētā principa piemērošanu, ja šā punkta "a" apakšpunktā minētais lēmums attiecas uz ierobežotu laikposmu,

c) kādā veidā pasākums, kas veikts konkrētā principa piemērošanas vietā (ja tāds bijis), sasniedz šā principa vai korporatīvās pārvaldības ieteikumu (kuros iekļauts šis princips) mērķi vai veicina labu korporatīvo pārvaldību kapitālsabiedrībā.

(3) Kapitālsabiedrība paziņojumu par korporatīvo pārvaldību iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu.

(4) Ja kapitālsabiedrība sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, tā sagatavo vienu paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un to saskaņā ar šā panta trešās daļas prasībām iekļauj vienā no šiem pārskatiem.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā minētās kapitālsabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgū, tā paziņojumu par korporatīvo pārvaldību sagatavo atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

58.2 pants. Nefinanšu paziņojums

(1) Šā likuma 58. panta 1.2 daļā minētā kapitālsabiedrība sagatavo nefinanšu paziņojumu, kuru iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu.

(2) Nefinanšu paziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) informāciju par kapitālsabiedrības attīstību, darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī par tās komercdarbības ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas un kukuļošanas novēršanas pasākumiem (turpmāk - korporatīvās sociālās atbildības jomas);

2) aprakstu par kapitālsabiedrības politiku īstenošanu attiecībā uz korporatīvās sociālās atbildības jomām, tai skaitā aprakstu par procedūrām, kādas kapitālsabiedrībā ir ieviestas, lai nodrošinātu pienācīgu uzmanību šo politiku īstenošanas procesam;

3) informāciju par galvenajiem ar korporatīvās sociālās atbildības jomām saistītajiem riskiem, kuri raksturīgi kapitālsabiedrības darījumiem, un, ja tas ir būtiski un samērīgi, arī informāciju par riskiem, kuri izriet no kapitālsabiedrības komercdarbības ietvaros noslēgtajiem tiesiskajiem darījumiem vai ir saistīti ar tās ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un kuri var radīt negatīvas sekas korporatīvās sociālās atbildības jomās, kā arī par to, kā kapitālsabiedrība šos riskus pārvalda;

4) galvenos korporatīvās sociālās atbildības jomu nefinanšu rādītājus, kas raksturīgi konkrētajai kapitālsabiedrībai un nozarei, kurā tā darbojas.

(3) Nefinanšu paziņojumā iekļauj arī atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām, ja finanšu pārskatā norādītā summa ir saistīta ar kādu no kapitālsabiedrības korporatīvās sociālās atbildības jomām.

(4) Lai sniegtu informāciju par korporatīvās sociālās atbildības jomām, kapitālsabiedrība var izmantot Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktos vai Apvienoto Nāciju Organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Starptautiskās Darba organizācijas, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas vai citas starptautiskās organizācijas izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus (turpmāk - Latvijas, Eiropas Savienības vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumi). Vadības ziņojumā norāda, kuras Latvijas, Eiropas Savienības vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus kapitālsabiedrība izmanto.

(5) Ja kapitālsabiedrība neīsteno politiku attiecībā uz vienu vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, nefinanšu paziņojumā sniedz skaidru un argumentētu pamatojumu, kādēļ to nedara.

(6) Kapitālsabiedrība ir atbrīvota no pienākuma iekļaut vadības ziņojumā nefinanšu paziņojumu, ja tā nefinanšu paziņojumu sagatavo kā atsevišķu dokumentu, kurā sniedz informāciju atbilstoši šajā pantā nefinanšu paziņojumam noteiktajām prasībām, un to publicē kopā ar vadības ziņojumu kā gada pārskata sastāvdaļu.

(7) Ja kapitālsabiedrība nefinanšu paziņojumu ir iekļāvusi vadības ziņojumā vai to sagatavojusi kā šā panta sestajā daļā minēto atsevišķo dokumentu, tā ir atbrīvota no gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma attiecībā uz noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu un analīzi vadības ziņojumā.

(8) Ja šā likuma 58. panta 1.2 daļā minētā kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgū, sasniedz kritērijus, kas kapitālsabiedrībai noteikti attiecībā uz nefinanšu paziņojuma sagatavošanas pienākumu, tā nefinanšu paziņojumu sagatavo atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

58.3 pants. Konsolidētais nefinanšu paziņojums

(1) Šā likuma 58. panta 1.2 daļā minētajai kapitālsabiedrībai, kura ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ir pienākums konsolidētajā vadības ziņojumā ietvert konsolidēto nefinanšu paziņojumu.

(2) Ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu izpratni par šā panta pirmajā daļā minētā koncerna attīstību, darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī par tā komercdarbības ietekmi uz korporatīvās sociālās atbildības jomām, konsolidētajā nefinanšu paziņojumā sniedz informāciju par šo koncernu kopumā, attiecīgi piemērojot šā likuma 58.2 panta otrās un ceturtās daļas noteikumus.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētais koncerns neīsteno politiku attiecībā uz vienu vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, konsolidētajā nefinanšu paziņojumā sniedz skaidru un argumentētu pamatojumu, kādēļ to nedara.

(4) Konsolidētajā nefinanšu paziņojumā iekļauj arī atsauces uz konsolidētajā finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām, ja konsolidētajā finanšu pārskatā norādītā summa attiecas uz kādu no koncerna korporatīvās sociālās atbildības jomām.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība neiekļauj konsolidētajā vadības ziņojumā konsolidēto nefinanšu paziņojumu, ja tā šo paziņojumu sagatavo kā atsevišķu dokumentu, kurā sniedz informāciju atbilstoši šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā konsolidētajam nefinanšu paziņojumam noteiktajām prasībām, un to publicē kopā ar vadības ziņojumu kā konsolidētā gada pārskata sastāvdaļu.

(6) Ja šā panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība konsolidēto nefinanšu paziņojumu ir iekļāvusi konsolidētajā vadības ziņojumā vai to sagatavojusi kā šā panta piektajā daļā minēto atsevišķo dokumentu, tā ir atbrīvota no gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma attiecībā uz noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu un analīzi vadības ziņojumā un konsolidētajā vadības ziņojumā.

(7) Attiecībā uz konsolidēto nefinanšu paziņojumu piemēro šā likuma 58.2 panta astotajā daļā noteikto."

8. Papildināt 79. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Šā panta piektajā daļā minētajā līgumā valdes loceklim var pielīgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veidošanas, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, kam prēmijas apmērs, kas apmaksāts no kapitālsabiedrības līdzekļiem, nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistītu apdrošināšanu. Pirms apdrošināšanas pielīgšanas izvērtē tās finansiālo pamatojumu un lietderību."

9. Papildināt 117. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma 115. panta otrajā daļā minētajā līgumā valdes loceklim var pielīgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veidošanas, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, kam prēmijas apmērs, kas apmaksāts no kapitālsabiedrības līdzekļiem, nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistītu apdrošināšanu. Pirms apdrošināšanas pielīgšanas izvērtē tās finansiālo pamatojumu un lietderību."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 32., 33. un 34. punktu šādā redakcijā:

"32. Šā likuma 58.1 pantā minēto paziņojumu par korporatīvo pārvaldību publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai (akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kura atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām) ir pienākums sagatavot, sākot ar 2022. gadu par 2021. finanšu gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2021. gada 1. janvārī vai 2021. kalendāra gada laikā).

33. Šā likuma 58.2 pantā minēto nefinanšu paziņojumu un šā likuma 58.3 pantā minēto konsolidēto nefinanšu paziņojumu publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai, kura atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kritērijiem ir liela kapitālsabiedrība un kuras darbinieku skaits ir lielāks par 250, ir pienākums sagatavot, sākot ar 2026. gadu par 2025. finanšu gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2025. gada 1. janvārī vai 2025. kalendāra gada laikā), bet publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai, kura atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kritērijiem ir liela kapitālsabiedrība un kuras darbinieku skaits ir lielāks par 500, - sākot ar 2022. gadu par 2021. finanšu gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2021. gada 1. janvārī vai 2021. kalendāra gada laikā).

34. Publiskas personas kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka publiskas personas kapitālsabiedrība noslēdz apdrošināšanas līgumus, kuri atbilst attiecīgi šā likuma 79. panta devītajā daļā un 117. panta piektajā daļā noteiktajam, un tie apdrošināšanas līgumi, kuri neatbilst minētajām prasībām, tiek izbeigti vai grozīti ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. martam."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 11. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 24. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2021. OP numurs: 2021/227.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
327844
08.12.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)