Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvā procesa likumā

Izdarīt Administratīvā procesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 183. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "personiskais kaitējums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nemantiskais kaitējums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1. panta trešās daļas 5. punktā vārdus "lietvedībā administratīvā pārkāpuma lietā" ar vārdiem "administratīvā pārkāpuma procesā".

3. 21. pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja likumisko pārstāvju savstarpējās intereses vai likumisko pārstāvju un nepilngadīgās personas intereses ir atšķirīgas un ja tiesa atzīst to par lietderīgu, tā par nepilngadīgās personas pārstāvi var iecelt citu personu, izprasot bāriņtiesas viedokli, vai personu no bāriņtiesas uzturētā sevišķo aizbildņu saraksta.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sevišķā aizbildņa pienākums ir uzklausīt nepilngadīgās personas viedokli, darīt to zināmu tiesai un aizsargāt nepilngadīgās personas tiesības un intereses konkrētajā administratīvajā lietā. Ja bāriņtiesa vai tiesa konstatē, ka sevišķais aizbildnis nepienācīgi pilda likumā noteiktos pienākumus, tiesa nepilngadīgajai personai ieceļ citu sevišķo aizbildni.

(22) Prasības sevišķajam aizbildnim, kārtību, kādā bāriņtiesa veido un aktualizē sevišķo aizbildņu sarakstu, kā arī sevišķajam aizbildnim izmaksājamās atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. 38. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ierakstāms tiesas sēdes protokolā" ar vārdiem "fiksējams, izmantojot tehniskos līdzekļus";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja juridisko palīdzību sniedz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, viņa pilnvarojumu apliecina Juridiskās palīdzības administrācijas izdots norīkojums par juridiskās palīdzības nodrošināšanu."

5. 40. panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "ieraksta tiesas sēdes protokolā" ar vārdiem "fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, tiesas sēdē atsaukto pilnvarojumu ieraksta tiesas sēdes protokolā."

6. Izslēgt 49. panta trešajā daļā vārdus un skaitli "turklāt termiņa neievērošana jau pati par sevi uzskatāma par morālu kaitējumu šā likuma 92. panta izpratnē".

7. 56. pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "arī elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, ja iestāde nodrošina, ka fiziskās personas identitāte ir pārbaudīta saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs, iestāde var atstāt iesniegumu bez izskatīšanas."

8. 79. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Augstāka iestāde atsaka apstrīdēšanas iesniegumu izskatīt pēc būtības, ja tas iesniegts:

1) nokavējot apstrīdēšanas termiņu, un ja tā iesniedzējs nav lūdzis procesuālā termiņa atjaunošanu;

2) vairāk nekā trīs gadus pēc administratīvā akta spēkā stāšanās dienas vai trīs gadus pēc dienas, kad kļuva zināms vai vajadzēja kļūt zināmam par iestādes faktisko rīcību. Šajā punktā minētais termiņš nav atjaunojams.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētos lēmumus var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tiesa sūdzību izskata viena mēneša laikā rakstveida procesā."

9. Aizstāt 92. pantā vārdus "personisko kaitējumu, arī morālo" ar vārdu "nemantisko".

10. 110. pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "juridiskās personas";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesa pēc sava ieskata var nodrošināt tulku arī administratīvā procesa dalībnieka pārstāvim."

11. Izteikt 112.1 panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc procesa dalībnieka lūguma vai savas iniciatīvas tiesa rakstveida pierādījumus pārbauda tiesas sēdē."

12. Papildināt likumu ar 112.2 pantu šādā redakcijā:

"112.2 pants. Elektroniskās lietas pamatnoteikumi

(1) Administratīvajā procesā tiesā lietvedību kārto elektroniskajā lietā (turpmāk - e-lieta) tiesu informatīvajā sistēmā, un tajā sagatavo, augšupielādē un glabā ar administratīvo lietu saistītos dokumentus.

(2) Prasība pēc paraksta ir izpildīta, ja e-lietas portālā vai tiesu informatīvajā sistēmā izveidotais vai pievienotais dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK 3. panta 10. punkta izpratnē.

(3) Tiesas vai tiesneša nolēmumu, ko pieņem atsevišķa procesuāla dokumenta veidā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(4) Papīra formā sagatavotos dokumentus pārvērš elektroniskā formā un to atvasinājumus apliecina ar parakstu, ievērojot šādus noteikumus:

1) ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība tam noteiktajā glabāšanas laikā;

2) ir nodrošināta dokumenta satura lasīšana elektroniski un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;

3) pārvērstais dokuments ir aizsargāts pret papildinājumu un izmaiņu veikšanu, neatļautu piekļūšanu un iznīcināšanu.

(5) Dokumentam, kas šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā pārvērsts elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam."

13. 114.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "elektroniskā pasta adresi" ar vārdiem "elektronisko adresi";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Procesa dalībniekam ir tiesības iesniegt tiesai dokumentus e-lietas portālā. Procesa dalībnieks var iesniegt dokumentus arī elektroniski, ja tie sagatavoti un nosūtīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Procesa dalībnieks var iesniegt dokumentus arī papīra formā. Ja dokumenti nav iesniegti atbilstoši šajā likumā noteiktajam, tiesa lemj par dokumentu pievienošanu lietai. Dokumentus, kas tiesā iesniegti elektroniski, iesniedzējam neatdod.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja procesa dalībnieks ir norādījis e-lietas portālu kā saziņas veidu, tiesas turpmāka saziņa ar procesa dalībnieku notiek e-lietas portālā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "tiesu informatīvās sistēmas datu izplatīšanas sistēmā" ar vārdiem "e-lietas portālā".

14. Papildināt 10. nodaļu ar 114.3 pantu šādā redakcijā:

"114.3 pants. Klaji aizskarošs un izaicinošs procesuāls dokuments

Tiesa (tiesnesis) var nepievienot lietai un neizskatīt procesuālus dokumentus, ja to saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs."

15. Izteikt 116. pantu šādā redakcijā:

"116. pants. Aizliegums tiesnesim piedalīties lietas atkārtotā izskatīšanā

Tiesnesis, kas piedalījies lietas izskatīšanā pēc būtības, nedrīkst piedalīties šīs lietas izskatīšanā citas instances tiesā vai lietas jaunā izskatīšanā, ja nolēmums, kas sastādīts, viņam piedaloties, ir atcelts. Tas neattiecas uz gadījumu, kad lietu izskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kopsēdē."

16. Izteikt 118. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratīvā procesa dalībnieks var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam rakstveidā vai mutvārdos. Ja noraidījumu piesaka mutvārdos, to fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, par to izdara ierakstu tiesas sēdes protokolā."

17. Izteikt 125. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts nodevu, kas samaksāta par pieteikumu, atmaksā pilnīgi, ja pieteikumu atsakās pieņemt vai to atstāj bez izskatīšanas, vai izbeidz tiesvedību lietā, pamatojoties uz to, ka:

1) pieteikumu iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

2) pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību vai iestādes lēmumā nav bijusi norādīta apstrīdēšanas kārtība;

3) lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā vai pieteicējam nav subjektīvo tiesību iesniegt pieteikumu, taču pieteicējs pieteikumu iesniedzis, jo iestāde lēmumā kļūdaini norādījusi, ka pieteicējam ir tiesības pārsūdzēt lēmumu."

18. Aizstāt 126. panta ceturtajā daļā vārdus "tiesa sprieduma norakstu nosūta tiesu izpildītājam izpildei" ar vārdiem "tiesa par sprieduma izpildi paziņo tiesu izpildītājam".

19. Izteikt 132. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesas paziņojumu un pavēsti paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, izņemot šā likuma 114.1 panta pirmajā, 2.1 un trešajā daļā noteiktos gadījumus. Tiesas paziņojumu un pavēsti var paziņot personai ārvalstī uz tiesai zināmo personas adresi, ja persona nav sasniedzama tās deklarētajā dzīvesvietas adresē vai deklarācijā norādītajā papildu adresē un tiesas rīcībā ir ziņas par personas sasniedzamību ārvalsts adresē. Ja tiesai nav zināma arī personas adrese ārvalstī, tiesa paziņojumu un pavēsti var nosūtīt uz tai zināmo, ar personu juridiski saistīto adresi (piemēram, uz personai piederošā nekustamā īpašuma adresi).

(2) Pieteicējam tiesas paziņojums un pavēste tiek nosūtīta e-lietas portālā, uz oficiālo elektronisko adresi vai izmantojot elektroniskās saziņas veidu, kuru pieteicējs norādījis, vai pa pastu uz pieteicēja norādīto adresi, ja pieteicējs to ir lūdzis."

20. Izteikt 135. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz tiesu aicināmās vai izsaucamās personas pienākums ir būt sasniedzamai. Lietas dalībniekam ir pienākums paziņot tiesai par saziņas veida (adreses) maiņu tiesvedības laikā. Ja tāda paziņojuma nav, pavēsti nosūta, izmantojot pieteikumā norādīto saziņas veidu (adresi)."

21. Izteikt 135.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot saīsināto tiesas sēdes protokolu. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Pēc tiesas vai tiesneša ieskata tiesas sēdes gaitu var fiksēt, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu."

22. Papildināt 136. panta pirmo daļu pēc vārda "raksta" ar vārdu "saīsināto".

23. 136.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "var fiksēt" ar vārdu "fiksē";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesas sēdes gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem nefiksē, ja uz tiesas sēdi nav ieradies neviens administratīvā procesa dalībnieks.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "pievieno lietai un uzglabā kopā ar to vai";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc tiesas sēdes gaitas fiksēšanas, izmantojot skaņu ierakstu, personām, kurām ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, attiecīgais skaņu ieraksts pieejams nākamajā darba dienā pēc tiesas sēdes dienas. Pēc tā lietas dalībnieka rakstveida lūguma, kurš atrodas ieslodzījuma vietā, tiesa viņam nosūta attiecīgo skaņu ierakstu."

24. 137. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "Tiesas" ar vārdiem "Pilnajā tiesas";

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) to, ka tiesas sēdes gaitu fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus;";

aizstāt pirmās daļas 16. punktā vārdu "protokolu" ar vārdiem "protokolu, skaņu ierakstu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Saīsinātajā tiesas sēdes protokolā norāda šā panta pirmās daļas 1., 2., 2.1, 3., 4., 5., 6., 7., 10., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā minēto informāciju.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārpus tiesas sēdes izpildīto atsevišķo procesuālo darbību protokolam vai tādas tiesas sēdes protokolam, kas noteikta atsevišķas procesuālās darbības veikšanai vai procesuālā jautājuma izlemšanai, jāatbilst šajā pantā minētajām prasībām, ciktāl tās attiecas uz attiecīgo procesuālo darbību vai procesuālo jautājumu.";

izslēgt septīto daļu.

25. 138. pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai atsevišķo procesuālo darbību izpildīšanas";

izslēgt trešās daļas pirmo un otro teikumu.

26. Izteikt 139. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iesniegtās piezīmes tiesa pievieno protokolam, pievienojot tam atzīmi, kurā norāda, vai tiesa piekrīt šīm piezīmēm."

27. Izteikt 141. un 142. pantu šādā redakcijā:

"141. pants. Brīdinājums

Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka brīdinājumu. To fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

142. pants. Izraidīšana no sēžu zāles

Ja administratīvā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks traucē kārtību (tostarp uzvedas klaji aizskaroši un izaicinoši) atkārtoti, viņu ar tiesas lēmumu var izraidīt no sēžu zāles. Citas klātesošās personas, kuras traucē kārtību (tostarp uzvedas klaji aizskaroši un izaicinoši), var izraidīt ar tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumu arī bez iepriekšēja brīdinājuma."

28. 143. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "lēmuma norakstu" ar vārdu "lēmumu";

izslēgt trešajā daļā vārdu "noraksta".

29. 145. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) iepazīties ar lietas materiāliem (tai skaitā ar ierakstiem), izgatavot to atvasinājumus, kā arī lejupielādēt e-lietas portālā esošos lietas materiālus;";

aizstāt pirmās daļas 11. punktā vārdus "esošā sprieduma un lēmuma norakstu" ar vārdiem "esošo spriedumu un lēmumu";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "adopcijas noslēpumu" ar vārdiem "un citu ierobežotas pieejamības informāciju".

30. Izslēgt 146. panta sestās daļas otrajā teikumā vārdus "ar šo personu piekrišanu".

31. Papildināt 150. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pierādījumus iesniedz tiesā ne vēlāk kā 14 dienas pirms tiesas sēdes, ja tiesnesis nav noteicis citu termiņu pierādījumu iesniegšanai."

32. Papildināt 152. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa var atteikties pieņemt pierādījumus, ja lietas dalībniekam bija iespējams tos iesniegt laikā, kad lieta tika izskatīta iestādē, bet lietas dalībnieks bez attaisnojoša iemesla nav izpildījis procesuālās līdzdarbības pienākumu."

33. 168. pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu "noraksta" ar vārdu "atvasinājuma";

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "Norakstu" ar vārdu "Atvasinājumu";

izslēgt otrās daļas trešo teikumu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "noraksts vai izraksts no tā" ar vārdu "atvasinājums".

34. Aizstāt 170. pantā vārdu "norakstus" ar vārdu "atvasinājumus".

35. Aizstāt 171. pantā vārdu "izrakstus" ar vārdu "atvasinājumus".

36. 178. pantā:

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "Ekspertu" ar vārdiem "Tiesu ekspertīzes iestādi, lietpratēju vai tiesu ekspertu, kurš nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesa lēmumā par ekspertīzes noteikšanu norāda, par kādiem jautājumiem nepieciešams eksperta atzinums un kam uzdots izdarīt ekspertīzi (tiesu ekspertīzes iestādei, lietpratējam vai tiesu ekspertam, kurš nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē)."

37. Izteikt 183. pantu šādā redakcijā:

"183. pants. Pieaicinātās personas (Amicus curiae) viedoklis 

Tiesas procesā viedokli par faktiem vai tiesību jautājumiem pēc tiesas lūguma vai ar tiesas atļauju var sniegt personu apvienība, kura uzskatāma par atzītu interešu pārstāvi attiecīgajā nozarē un no kuras var sagaidīt lietpratīgu viedokli, vai persona, kuras viedokļa uzklausīšana var sekmēt vispusīgu un objektīvu lietas izskatīšanu."

38. 184. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikumu var iesniegt arī par:

1) administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku, ja tiesas spriedums par administratīvā akta prettiesiskumu ir nepieciešams atlīdzinājuma pieprasīšanai vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos;

2) administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta būtiska procesuālā pārkāpuma konstatēšanu, ja procesuālais pārkāpums pats par sevi ir radījis būtisku personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu un tiesas spriedums ir nepieciešams atlīdzinājuma pieprasīšanai vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrajā daļā minētos pieteikumus var iesniegt, ja attiecīgās intereses nav iespējams īstenot ar šā panta pirmajā daļā minētajiem pieteikumiem."

39. Izteikt 185. panta piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa lūgumu izskata saprātīgā termiņā, ņemot vērā situācijas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lietas ierosināšanas dienas, bet, ja lieta ir ierosināta, - no lūguma saņemšanas dienas."

40. Izteikt 186. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā: 

"2) pieteicēja, kā arī viņa pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas, kā arī citu adresi (ja tāda ir), kurā persona ir sasniedzama. Ja pieteicējs vai viņa pārstāvis ir juridiskā persona, norāda tās nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja tāds ir) un juridisko adresi. Ja pieteicējs vai viņa pārstāvis piekrīt saziņai ar tiesu izmantot e-lietas portālu, ietver norādi par e-lietas portālu kā saziņas veidu;".

41. Izslēgt 187. panta otro un trešo daļu.

42. 191. pantā:

izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) tiesai atkārtoti iesniegts tāds pieteikums, kura pieņemšanu tiesnesis (tiesa) jau atteicis, pamatojoties uz šīs daļas 1., 2., 3., 8., 9. vai 10. punktu, vai kura izskatīšana atteikta, pamatojoties uz šā likuma 191.1 pantu, vai par kuru izbeigta tiesvedība, pamatojoties uz šā likuma 282. panta 1., 2., 3., 8. vai 9. punktu;";

izslēgt pirmās daļas 12. punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzības iesniegšanas termiņu skaita no dienas, kad pieteicējs saņēmis šo lēmumu."

43. Izteikt 191.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesnesis var atteikt pieteikuma izskatīšanu un atdot to atpakaļ pieteicējam, ja pieteikums ir acīmredzami nepamatots (acīmredzami noraidāms pēc būtības), acīmredzami nepieļaujams vai objektīvi nesaprotams, vai klaji aizskarošs un izaicinošs."

44. Izteikt 199. pantu šādā redakcijā:

"199. pants. Lēmuma par pagaidu noregulējumu izpilde

Lēmumu par pagaidu noregulējumu izpilda nekavējoties, ja tiesa to noteikusi lēmumā."

45. Aizstāt 200. panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "8., 9. vai 10. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "8. vai 9. punktu".

46. Izslēgt 202. panta trešo un ceturto daļu.

47. 203. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc pieteikuma pieņemšanas izskatīšanai pieteikumu un tam pievienotos dokumentus nekavējoties nosūta atbildētājam un uzaicina viņu mēneša laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas sniegt rakstveida paskaidrojumus.";

izslēgt trešo daļu.

48. Izslēgt 204. panta pirmās daļas 10. punktu.

49. Izteikt 205. pantu šādā redakcijā:

"205. pants. Paskaidrojuma nosūtīšana

Pēc atbildētāja paskaidrojuma saņemšanas tiesa nekavējoties nosūta to pieteicējam un trešajai personai."

50. Aizstāt 219. pantā vārdu "Tiesa" ar vārdiem "Ja par ekspertu izraudzītā persona nav Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā sertificēts tiesu eksperts, tiesa".

51. Izteikt 222. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesas sēdē mutvārdos izteiktu atteikšanos no prasījuma fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, atteikšanos no prasījuma ieraksta tiesas sēdes protokolā. Atteikšanos no prasījuma, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai.

(2) Prasījuma atzīšanu tiesas sēdē fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, prasījuma atzīšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā. Prasījuma atzīšanu, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai."

52. 223. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Administratīvā procesa dalībnieki paskaidrojumos norāda apstākļus, uz kuriem pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi. Ja pieteicējs un atbildētājs ir atzinis juridisku faktu, to fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, juridiskā fakta atzīšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā.";

izslēgt astoto daļu.

53. 224. pantā:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "paraksta" ar vārdiem "dod mutvārdos";

izslēgt trešo daļu.

54. 227. pantā:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "paraksta" ar vārdiem "dod mutvārdos";

izslēgt trešo daļu.

55. Izteikt 231. pantu šādā redakcijā:

"231. pants. Liecinieka liecības pārbaude

Liecinieka liecību, kas iegūta pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā, pēc procesa dalībnieka lūguma vai tiesas iniciatīvas pārbauda tiesas sēdē."

56. Izteikt 233. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Eksperta atzinumu pārbauda tiesas sēdē."

57. 234. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietā esošo rakstveida pierādījumu vai tā apskates protokolu uzrāda administratīvā procesa dalībniekiem, bet, ja nepieciešams, - arī ekspertiem un lieciniekiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Personisko korespondenci var pārbaudīt atklātā tiesas sēdē tikai ar to personu piekrišanu, starp kurām notikusi sarakstīšanās. Ja šādas piekrišanas nav vai attiecīgās personas mirušas, minētos pierādījumus pārbauda slēgtā tiesas sēdē."

58. Izteikt 237. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lietiskā pierādījuma apskates protokolu, kas sastādīts pierādījuma nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā, pārbauda tiesas sēdē."

59. Aizstāt 243. panta pirmajā daļā vārdus "pieejams tiesas kancelejā" ar vārdu "pasludināts".

60. Izteikt 258. un 259. pantu šādā redakcijā:

"258. pants. Sprieduma pasludināšana

Spriedumu pasludina, ievietojot to e-lietas portālā.

259. pants. Sprieduma sastādīšanas laiks rakstveida procesā izskatītajās lietās

Lietā, kas izskatīta rakstveida procesā, tiesa spriedumu sastāda ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc tam, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Procesa dalībniekiem laikus paziņo datumu, kad spriedums tiks pasludināts."

61. Aizstāt 263. panta piektajā daļā vārdu "norakstu" ar vārdu "atvasinājumu".

62. Aizstāt 265. panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "8., 9. vai 10. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "8. vai 9. punktu".

63. Izteikt 267. pantu šādā redakcijā:

"267. pants. Sprieduma nosūtīšana

Tiesa spriedumu triju dienu laikā pēc tā sastādīšanas nosūta procesa dalībniekiem, izņemot gadījumu, kad sprieduma atvasinājums procesa dalībniekam izsniegts personīgi."

64. Aizstāt 268. panta 1. punktā vārdus "pieteikuma norakstu" ar vārdiem "pieteikumu un tam pievienotos dokumentus".

65. 270. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu pieņem atsevišķa procesuālā dokumenta vai rezolūcijas veidā vai fiksē tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "pret parakstu".

66. Izslēgt 282. panta 10. punktu.

67. Izslēgt 283. panta otrās daļas otro un trešo teikumu.

68. Izteikt 285. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu sastāda atsevišķa procesuālā dokumenta veidā, rezolūcijas veidā vai fiksē tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Ja tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot pilnu tiesas sēdes protokolu, lēmumu ieraksta tiesas sēdes protokolā. Lēmumu, kas tiek pieņemts lietas izskatīšanas laikā, var ietvert arī spriedumā."

69. Aizstāt 286. panta ceturtajā daļā vārdus "tiesas kancelejā" ar vārdiem "e-lietas portālā".

70. 290. pantā:

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par apelācijas sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj Administratīvās rajona tiesas tiesnesis."

71. Izslēgt 291. panta trešo daļu.

72. 292. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pilnvarota pārstāvja, ja apelācijas sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). Ja sūdzības iesniedzējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piekrīt saziņai ar tiesu izmantot e-lietas portālu, ietver norādi par e-lietas portālu kā saziņas veidu;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apelācijas sūdzībā ietvertais pamatojums ir apjomīgs, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis var lūgt sūdzības iesniedzējam iesniegt tās kopsavilkumu."

73. Izslēgt 293. pantu.

74. 296. pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "referents";

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) apelācijas sūdzība neatbilst šā likuma 292. panta pirmās vai otrās daļas vai Valsts valodas likuma prasībām;";

izslēgt pirmās daļas 2. punktu;

izteikt trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Par tiesneša lēmumu uzskatīt apelācijas sūdzību par neiesniegtu var iesniegt blakus sūdzību.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja šā panta pirmajā daļā norādītie trūkumi konstatēti Administratīvajā apgabaltiesā, lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez virzības pieņem Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis."

75. Izteikt 297. pantu šādā redakcijā:

"297. pants. Atteikums pieņemt apelācijas sūdzību

(1) Tiesnesis atsakās pieņemt apelācijas sūdzību un atdod to iesniedzējam, ja:

1) apelācijas sūdzība iesniegta par spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams;

2) pārkāpts apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktais termiņš;

3) apelācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota.

(2) Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt apelācijas sūdzību var iesniegt blakus sūdzību."

76. 298. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstus" ar vārdiem "sūdzību un tai pievienotos dokumentus";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas vai apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņa izbeigšanās, ja lietā ir iespējamas arī citas apelācijas sūdzības, lietu nekavējoties nosūta Administratīvajai apgabaltiesai."

77. 299. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratīvā procesa dalībnieks rakstveida paskaidrojumu par apelācijas sūdzību iesniedz Administratīvajai apgabaltiesai viena mēneša laikā no dienas, kad nosūtīta apelācijas sūdzība.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Paskaidrojuma norakstus" ar vārdu "Paskaidrojumu".

78. 300. pantā:

izslēgt otrajā daļā skaitli "293.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "sūdzības norakstus" ar vārdu "sūdzību".

79. Izteikt 301. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tiesnesis referents pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.

(2) Ja tiesnesis referents konstatējis, ka apelācijas sūdzība apelācijas instances tiesai nosūtīta, neievērojot šā likuma 297. panta pirmajā daļā noteikto, tiesnesis referents pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību un sūdzību kopā ar lietu nosūta pirmās instances tiesai, kas sūdzību atdod iesniedzējam.

(3) Ja tiesa šā likuma 297. panta pirmajā daļā minētos apstākļus konstatējusi, skatot apelācijas sūdzību, tā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par apelācijas tiesvedības izbeigšanu - ja apelācijas tiesvedība ierosināta par spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams;

2) par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas - ja konstatēti citi šā likuma 297. panta pirmajā daļā minētie apstākļi."

80. Izteikt 301.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apelācijas tiesvedību var atteikties ierosināt, ja jautājumā par apelācijas sūdzībā norādīto konkrēto materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpumiem attiecībā uz šo tiesību normu piemērošanu un interpretāciju citās līdzīgās lietās ir izveidojusies judikatūra un pārsūdzētais spriedums tai atbilst vai apelācijas sūdzība ir klaji aizskaroša un izaicinoša."

81. Izteikt 303. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) mutvārdu procesā izskatītā lietā tiesas sēdes protokolā vai tiesas sēdes ierakstā nav fiksētas būtiskas procesuālās darbības, lēmumi, paskaidrojumi vai liecības."

82. Aizstāt 307. panta piektajā daļā vārdus "Sprieduma norakstu" ar vārdu "Spriedumu".

83. 317. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Blakus sūdzību iesniedz tiesai, kas pieņēmusi lēmumu. Blakus sūdzību adresē:

1) Administratīvajai apgabaltiesai - par pirmās instances tiesas lēmumiem;

2) Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam:

a) par apelācijas instances tiesas lēmumiem,

b) par lēmumiem atteikties pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz šā likuma 191. panta pirmās daļas 1. vai 8. punktu,

c) par lēmumiem izbeigt tiesvedību, pamatojoties uz šā likuma 282. panta 1. vai 2. punktu,

d) par vairākiem viena nolēmuma ietvaros pieņemtiem lēmumiem, kuriem ir atšķirīga pārsūdzības kārtība.";

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par blakus sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj tiesa, kura ir pieņēmusi pārsūdzēto lēmumu."

84. Izteikt 318. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pilnvarota pārstāvja, ja blakus sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). Ja sūdzības iesniedzējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piekrīt saziņai ar tiesu izmantot e-lietas portālu, ietver norādi par e-lietas portālu kā saziņas veidu;".

85. Izslēgt 319. pantu.

86. 320. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja blakus sūdzība neatbilst šā likuma 318. panta pirmās vai otrās daļas vai Valsts valodas likuma prasībām, ja tai nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti vai ja par to nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par blakus sūdzības atstāšanu bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja iesniedzējs novērš trūkumus noteiktajā termiņā, blakus sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā tiesā iesniegta pirmoreiz. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus, blakus sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta pirmajā daļā norādītie trūkumi konstatēti tajā tiesā, kurā blakus sūdzība ir izskatāma, lēmumu par blakus sūdzības atstāšanu bez virzības pieņem šīs tiesas tiesnesis."

87. Izteikt 320.1 pantu šādā redakcijā:

"320.1 pants. Blakus sūdzības izskatīšanas atteikšana

Apelācijas instances tiesa vai Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija var pieņemt vienbalsīgu lēmumu par atteikšanos izskatīt blakus sūdzību, ja tā ir acīmredzami nepamatota vai klaji aizskaroša un izaicinoša."

88. 321. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pievienoto dokumentu norakstus" ar vārdiem "pievienotos dokumentus";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc blakus sūdzības pieņemšanas vai šīs sūdzības iesniegšanas termiņa izbeigšanās, ja lietā ir iespējamas arī citas blakus sūdzības, lietu nekavējoties nosūta tai tiesai, kurā blakus sūdzība ir izskatāma."

89. Izslēgt 327. panta trešās daļas 5. punktā vārdus "vai tiesas sēdes protokola".

90. 328. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pilnvarota pārstāvja, ja kasācijas sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). Ja sūdzības iesniedzējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piekrīt saziņai ar tiesu izmantot e-lietas portālu, ietver norādi par e-lietas portālu kā saziņas veidu;";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kasācijas sūdzībā ietvertais pamatojums ir apjomīgs, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis var lūgt sūdzības iesniedzēju iesniegt tās kopsavilkumu."

91. Papildināt 329. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību var iesniegt blakus sūdzību."

92. 331. pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par kasācijas sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj tiesa, kura ir pieņēmusi spriedumu.";

izslēgt piekto daļu.

93. Izslēgt 332. pantu.

94. 333. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par tiesneša lēmumu uzskatīt kasācijas sūdzību par neiesniegtu var iesniegt blakus sūdzību.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja šā panta pirmajā daļā norādītie trūkumi konstatēti Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, lēmumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības pieņem Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis."

95. Izteikt 334. pantu šādā redakcijā:

"334. pants. Rīcība pēc kasācijas sūdzības pieņemšanas

(1) Tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekam kasācijas sūdzību un informē viņu par tiesībām viena mēneša laikā no šīs sūdzības nosūtīšanas dienas iesniegt paskaidrojumus saistībā ar kasācijas sūdzību.

(2) Pēc kasācijas sūdzības pieņemšanas vai kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa izbeigšanās, ja lietā iespējamas arī citas kasācijas sūdzības, lietu nekavējoties nosūta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam."

96. Izslēgt 335. panta otrajā daļā vārdu "noraksta".

97. 337. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "noraksta";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "327., 328. un 332. panta" ar skaitļiem un vārdiem "327. un 328. panta".

98. Papildināt 338.1 panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kasācijas sūdzība ir klaji aizskaroša un izaicinoša."

99. Izteikt 346. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas tiesa nosaka laiku, kad spriedums būs sastādīts un pasludināts e-lietas portālā. Tiesa spriedumu sastāda mēneša laikā. Ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma pasludināšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā."

100. Izteikt 356. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikuma pieņemšana izskatīšanai atsakāma, ja tiek konstatēti procesuāli šķēršļi pieteikuma pieļaujamībai. Pieteikuma izskatīšanu var atteikt, ja tas ir klaji aizskarošs un izaicinošs. Par šādu pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas tiesneša lēmumu var iesniegt blakus sūdzību."

101. Izteikt 360.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratīvais akts, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus, nav nododams izpildei, ja no tā labprātīgas izpildes termiņa beigām pagājuši vairāk nekā pieci gadi. Noilguma termiņā neieskaita laiku, kad administratīvā akta adresātam nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir reģistrēta ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā administratīvais akts nav nododams izpildei, ja no tā labprātīgas izpildes termiņa beigām pagājuši vairāk nekā seši gadi."

102. Izteikt 370. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai - 100 euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai - 10 000 euro."

103. Aizstāt 376. panta pirmajā daļā vārdu "norakstu" ar vārdu "atvasinājumu".

104. 377.1 pantā:

izslēgt trešās daļas 6. punktu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un to apstiprina ar tiesas zīmogu".

105. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"23. Tiesa vai tiesnesis, nodrošinot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā, iespēju iepazīties ar administratīvās lietas materiāliem, ņem vērā ieslodzījuma vietas tehnisko nodrošinājumu.

24. Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. oktobrim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz:

1) izslēgt šā likuma 108.2 pantu;

2) grozījumus likumā "Par tiesu varu", nosakot administratīvajā procesā tiesā, tostarp slēgtā tiesas sēdē izskatītā lietā, pieņemto tiesas nolēmumu publicēšanas kārtību un apjomu.

25. Grozījumi šā likuma 21. panta otrās daļas otrajā teikumā par tiesas tiesībām iecelt sevišķo aizbildni un šā likuma 21. panta 2.1 un 2.2 daļa stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdod šā likuma 21. panta 2.2 daļā minētos noteikumus.

26. Līdz 2023. gada 30. novembrim tiesa nepiemēro šā likuma 112.2 pantu, izņemot gadījumus, kad lietvedības kārtošana e-lietas formā ir iespējama un lietderīga."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 11. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 24. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Administratīvā procesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 01.12.2021.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2021. OP numurs: 2021/227.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
327842
01.12.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"