Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 14. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 154. nr.; 2010, 162. nr.; 2012, 49. nr.; 2013, 246. nr.; 2014, 149., 255. nr.; 2015, 202. nr.; 2016, 92. nr.; 2017, 201. nr.; 2019, 124. nr.; 2020, 69B., 83A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:
1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevuma veidā (turpmāk - aizdevums), lai veicinātu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstību (turpmāk - saimnieciskās darbības veicēji), kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas, atjaunojamo energoresursu veicināšanas, oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas un enerģijas izmaksu galapatērētājiem samazināšanas pasākumu (turpmāk - energoefektivitātes pasākumi) īstenošanai;
1.2. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu veidā šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma ietvaros un kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.7. pasākumu "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstībai" (turpmāk - 3.1.1.7. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākumu "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai" (turpmāk - 13.1.1.1. pasākums) (turpmāk abi kopā - pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;
1.3. atbalsta īstenošanas kārtību;
1.4. pieejamo finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Kopējais aizdevumu apmērs ir 236 047 797,11 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 25 000 000 euro apmērā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem šo noteikumu II un III nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai 3.1.1.7. pasākumā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5 950 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 050 000 euro apmērā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem šo noteikumu II un III nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai 13.1.1.1. pasākumā, no tiem 2021. gadā - 5 404 134 euro apmērā (4 593 514 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 810 620 euro valsts budžeta finansējums) un 2022. gadā - 1 595 866 euro apmērā (1 356 486 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 239 380 euro valsts budžeta finansējums). Papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums:
5.1. 5 000 000 euro apmērā garantiju un procentu likmju subsīdijas fonda izveidei. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā;
5.2. 1 772 360,80 euro šo noteikumu III1 nodaļā minēto aizdevumu pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 581 642,18 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 1 190 718,62 euro apmērā;
5.3. 2 000 000 euro šo noteikumu III2 nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai un pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļa."

4. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību."

5. Izteikt 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Sabiedrība "Altum" izveido iekšēji nodalītu garantiju un procentu likmes subsīdijas fondu saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto papildus pieejamo finansējumu."

6. Papildināt ar 5.4 punktu šādā redakcijā:

"5.4 Sabiedrība "Altum" izveido aizdevumu fondu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem."

7. Papildināt ar 5.5 punktu šādā redakcijā:

"5.5 Sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas šo noteikumu 5.4 punktā minētā aizdevumu fonda ietvaros tiek segtas no atmaksātā publiskā finansējuma par aizdevumiem, kas izsniegti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, - no atbalsta saņēmēja maksājumiem par šiem aizdevumiem."

8. Papildināt ar 5.6 punktu šādā redakcijā:

"5.6 3.1.1.7. pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais iznākuma rādītājs - 125 saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti."

9. Papildināt ar 5.7 punktu šādā redakcijā:

"5.7 13.1.1.1. pasākuma ietvaros:
5.71. sasniedzamie iznākuma rādītāji par 2021. gada finansējumu - 38 saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti;
5.72. sasniedzamie iznākuma rādītāji par 2022. gada finansējumu - 17 saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti;
5.73. sasniedzamie rezultatīvie rādītāji par 2021. gada finansējumu:
5.73.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem - 38 komersanti;
5.73.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto (euro, 2010. gada salīdzināmajās cenās) - 13 500 euro;
5.74. sasniedzamie rezultatīvie rādītāji par 2022. gada finansējumu:
5.74.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem - 40 komersanti;
5.74.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto (euro, 2010. gada salīdzināmajās cenās) - 16 757 euro."

10. Papildināt ar 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 702/2014), 51. panta 4. punktā;".

11. Papildināt ar 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L 369) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1388/2014), 46. panta 4. punktā."

12. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām;".

13. Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību un atbilst Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām;".

14. Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai noslēgts vienošanās līgums;".

15. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. tam, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14., 15., 15.1, 21., 22., 22.1, 30.2, 30.10, 30.11 vai 30.14 punktā minētajam aizdevumam, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru (atbilstību šim nosacījumam apliecina aizņēmēja sabiedrībā "Altum" iesniegts apliecinājums);".

16. Izteikt 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22.1 punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1388/2014 3. panta 5. apakšpunktu;".

17. Izteikt 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"), izņemot 68.1 grupu "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana", ja saimnieciskās darbības veicējs veiks nekustamā īpašuma (būves), kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas;".

18. Svītrot 11.8. apakšpunktu.

19. Papildināt ar 11.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.9. neapbūvētas zemes iegādei un citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu īstenošanai, ja aizdevuma finansēšanai tiek izmantots šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums."

20. Papildināt ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums sedz zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, kas izsniegti šo noteikumu 5. punktā minētā aizdevumu fonda ietvaros."

21. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Lai saņemtu investīciju aizdevumu, tai skaitā šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija."

22. Papildināt ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Lai saņemtu investīciju aizdevumu kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, tiek vērtēts, vai darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana."

23. Izteikt 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Aizdevumi ir paredzēti ar energoefektivitātes pasākumiem saistītu projektu īstenošanai."

24. Izteikt 30.3 punktu šādā redakcijā:

"30.3 Lai saņemtu aizdevumu, tai skaitā šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju, saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pasākumu sniedzējs, iesniedz aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija."

25. Izteikt 30.8 punktu šādā redakcijā:

"30.8 Aizdevuma maksimālais apmērs saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam, ir 5 000 000 euro. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi. Saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, var saņemt atkārtotu aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā aizdevuma un vēl neatmaksāto aizdevumu atlikumu kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu."

26. Izteikt 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. šo noteikumu II nodaļā, 21. punktā, III1 un III2 nodaļā, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja:
32.1.1. iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
32.1.2. plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;".

27. Izteikt 37.4 punktu šādā redakcijā:

"37.4 Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts valsts atbalsts, visu šo noteikumu ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu."

28. Papildināt ar 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētajām prasībām."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 749Pieņemts: 16.11.2021.Stājas spēkā: 23.11.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 22.11.2021. OP numurs: 2021/225.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
327727
23.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)