Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 49

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Saldus novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 19, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 62 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināta un apmaksāta aprūpe mājās pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi (turpmāk – aprūpe mājās pakalpojums):

1.1. piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību;

1.2. kritērijus aprūpe mājās pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai;

1.3. prasības aprūpe mājās pakalpojuma sniedzējam;

1.4. aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus un kārtību.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2. No Saldus novada pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpe mājās pakalpojumu piešķir un apmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt Saldus novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai (turpmāk – persona):

3.1. kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja personai pēc pilngadības ir noteikta invaliditāte;

3.2. ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, saturisku brīvā laika pavadīšanu un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

3.3. ja Aģentūra ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

(Saldus novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

4. Aprūpe mājās pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2024. un iekļauta saistošo noteikumu redakcijā uz 01.07.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Pakalpojuma sniedzējs aprūpe mājās pakalpojumu var sniegt vairākām personām, kalendāra gada laikā nepārsniedzot stundu skaitu normālā darba laika ietvaros kalendāra gadā vai kalendāra mēnesī nepārsniedzot stundu skaitu, kas atbilst mēnesim ar lielāko stundu skaitu kalendāra gadā, kas noteikts normālā darba laika ietvaros.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

6. (Svītrots ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

7. Aprūpe mājās pakalpojuma, vienas stundas izmaksa, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, ir 5,24 euro stundā.

(Saldus novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

II. Aprūpe mājās pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumi un kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

8. Lai saņemtu aprūpe mājās pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

8.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2. likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

8.3. vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju, ja tas ir zināms;

8.4. informāciju par vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādi, kurā persona iegūst izglītību.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

9. Iesniegumam papildus pievieno personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja šāda informācija nav Aģentūras rīcībā un ja dokumenti tiek iesniegti klātienē.

10. Aģentūra izskata šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un:

10.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

10.2. ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, citām institūcijām vai personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja.

11. Aģentūra novērtē aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu:

11.1. līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.2. līdz 60 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.3. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.4. līdz 160 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darbu laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

(Saldus novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

12. Aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu:

12.1. par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes mājās pakalpojuma apjomu un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par trijiem gadiem;

12.2. par atteikumu piešķirt aprūpe mājās pakalpojumu, ja persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpe mājās pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

13. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni.

14. Aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

14.1. personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedz Aģentūrā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpe mājās pakalpojuma;

14.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

14.3. beidzies šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

14.4. Aģentūra konstatē, ka persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpe mājās pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

15. Aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanu personai pārtrauc un neapmaksā par laika periodu, kamēr persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

16. Ja personai aprūpe mājās pakalpojums nepieciešams atkārtoti, pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Aģentūrā iesniegumu par aprūpe mājās pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

III. Aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi un kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

17. (Svītrots ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

18. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpe mājās pakalpojuma piešķiršanu, Aģentūra slēdz līgumu ar personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un pakalpojuma sniedzēju vai pakalpojuma sniedzēju, kas ir juridiska persona. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

19. Pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, šo noteikumu 18. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Aģentūrā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpe mājās pakalpojumu, un Aģentūra kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanas dienas un tajās nostrādāto stundu skaitu un līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

20. Personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Aģentūru par:

20.1. personas deklarētās dzīvesvietas maiņu;

20.2. personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

20.3. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpe mājās pakalpojumā vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

21. Aģentūra izlases kārtībā veic aprūpe mājās pakalpojuma saņēmušo personu lietu kontroli ne mazāk kā 10 % apmērā no kalendāra gadā aprūpe mājās pakalpojuma saņēmušo personu skaita un pārliecinās par pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas pamatotību.

(Grozīts ar Saldus novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

IV. Noslēguma jautājums

22. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 18.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327704
{"selected":{"value":"15.02.2024","content":"<font class='s-1'>15.02.2024.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"15.02.2024","iso_value":"2024\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2024.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2021","iso_value":"2021\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2021.-14.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.02.2024
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"