Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9

Ventspilī 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 11; 17. §)

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2021, Nr. 161) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Noteikumu nodaļu nosaukumos lietotos arābu ciparus ar romiešu cipariem;

2. Svītrot Noteikumu 9. punktu;

3. Svītrot Noteikumu 11. punktu;

4. Papildināt Noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 17. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu.";

5. Izteikt Noteikumu 15.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.18. Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām";

6. Aizstāt Noteikumu 63.2., 73.1., 112.1., 112.3. apakšpunktā skaitli "340" ar skaitli "354";

7. Aizstāt Noteikumu 81.1., 127.5. apakšpunktā un 100., 122. punktā skaitli "384" ar skaitli "400";

8. Papildināt Noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.";

9. Papildināt Noteikumus ar 115.1 punktu šādā redakcijā:

"115.1 Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.";

10. Papildināt Noteikumus ar 133.1 punktu šādā redakcijā:

"133.1 Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 133.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām piešķiršanu vai atteikumu.";

11. Izteikt Noteikumu 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā darba speciālists vai Sociālā dienesta vadītājs. Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Ja apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais lēmums adresātu neapmierina, to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

12. Svītrot Noteikumu 138. punktu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociāliem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

Attiecībā uz pensionāriem un personām ar invaliditāti, Saistošajos noteikumos noteikti divi dažādi ienākumu līmeņi:

2. ienākumu līmenis 340,00 euro mēnesī (turpmāk - 1. ienākumu līmenis):

2.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu aprūpei mājās;

2.2. ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai;

2.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 340,00 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

3. ienākumu līmenis 384,00 euro mēnesī (turpmāk - 2. ienākumu līmenis):

3.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 384,00 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

3.2. personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 384,00 euro mēnesī ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;

3.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 384,00 euro mēnesī ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu daļējai kompensēšanai, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē - martā/aprīlī un gada otrajā pusē - decembrī.

No 01.10.2021. tiek indeksētas (palielinātas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, ja tas nepārsniedz 470 euro mēnesī. Savukārt pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 470 euro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas - 470 euro. Palielinājums ir atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek indeksēts viss pensijas apmērs. Pensiju un atlīdzību indeksāciju paredz likuma "Par valsts pensijām" 26. pants.

No 01.10.2021. invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām tiek piemērots indekss 1,0423, neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Vecuma pensiju indeksācijā tiek piemēroti 4 dažādi indeksi, kas atkarīgi no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiek piemērots.

Ja personas apdrošināšanas stāžs ir:

1) līdz 29 gadiem - piemēro indeksu 1,0423;

2) no 30 līdz 39 gadiem - piemēro indeksu 1,0451;

3) no 40 līdz 44 gadiem - piemēro indeksu 1,0479;

4) 45 un vairāk gadu - piemēro indeksu 1,0507.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka ir jāpalielina ienākumu līmeņi pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, jo tos nepalielinot, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Ja Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saglabāts esošajā apmērā, tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus zaudēs vairāk nekā 235 personas, kuras pašlaik tos saņem.

Pensiju indeksācijas rezultātā iepriekš minētie pensionāri un personas ar invaliditāti zaudētu iespēju saņemt pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un sekojoši arī dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus.

Vienlaikus tiek veikti arī redakcionāli precizējumi Saistošo noteikumu 9., 11., 137. un 138. punktā, kā arī 15.18. apakšpunktā, papildinot Saistošos noteikumus ar tehniska rakstura precizējumiem 19.1, 67.1, 115.1, 133.1, punktiem, kā arī nodaļu nosaukumos lietotie arābu cipari tiek aizstāti ar romiešu cipariem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir palielināt šobrīd spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju.

Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz noteikt sekojošus ienākumu līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai:

1. personām ar 1. ienākumu līmeni pabalstus būs tiesības saņemt, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 354,00 euro mēnesī;

2. personām ar 2. ienākumu līmeni pabalstus būs tiesības saņemt, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 400,00 euro mēnesī.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Paredzams, ka palielinot ienākumu līmeņus sociālo pabalstu saņemšanai, kopējais pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits varētu palielināties par ~258 personām. Prognozējams, ka sociālo pabalstu budžeta izdevumi palielināsies par ~27 368 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests). Saistošo noteikumu grozījumu izpilde neietekmēs Sociālā dienesta funkcijas un uzdevumus.

Personas Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumi izskatīti Ventspils valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijā (12.10.2021.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu grozījumi izskatīti arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijā (13.10.2021.), Ekonomikas un budžeta komisijā (15.10.2021.) un Sociālo jautājumu komitejā (25.10.2021.). Saistošo noteikumu grozījumu projekts un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, un ir pieejams Ventspils valstspilsētas domē, Jūras ielā 36, Ventspilī, kā arī Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī un Sociālā dienesta filiālē - Talsu ielā 39, Ventspilī.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 16.11.2021.Zaudē spēku: 12.05.2023.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327633
16.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)