Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 95

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 34, 15. §)

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 84, Nr. 195; 2017, Nr. 233; 2020, Nr. 17; 2021, Nr. 84A, Nr. 173) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. nekustamā īpašuma teritorijā:

4.1.1. teritorijas sakopšanu, t. sk. nepieļauj nokritušo koku lapu un zaru uzkrāšanos uz publiskā lietošanā esošām brauktuvēm, piebrauktuvēm, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem (bērnu rotaļu, sporta, atpūtas, gājēju u. tml.), kā arī autostāvvietām un 2 m uz katru pusi no tām. Pārējā teritorijā nokritušās koku lapas savācamas līdz kārtējā gada 31. oktobrim vai, ja tehniski iespējams, sasmalcināmas pavasarī līdz kārtējā gada 30. aprīlim, veicot kopīgu zāliena pļaušanu un lapu sasmalcināšanu;

4.1.2. zāliena nopļaušanu:

4.1.2.1. neapbūvēta nekustamā īpašuma teritorijā - zālienu nopļaušanu (visa pret publisku vietu vērstā teritorija pļaujama ne retāk kā divas reizes gadā, līdz kārtējā gada 30. jūnijam un 15. septembrim; papildus pļaujama 2 m plata zona uz katru pusi no publiskā lietošanā esošām piebrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem, autostāvvietām, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem un 4 m plata zona gar īpašuma robežām, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 20 cm);

4.1.2.2. apbūvēta nekustamā īpašuma teritorijā - zālienu nopļaušanu visā teritorijā, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 20 cm;

4.1.3. apstādījumu uzturēšanu - koku zaru un krūmu zaru apzāģēšanu gar piebrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem, autostāvvietām, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem, ja tas traucē transporta vai gājēju pārvietošanos;

4.1.4. publiskā lietošanā esošo piebrauktuvju, piebraucamo ceļu un autostāvvietu regulāru kopšanu - tīrības uzturēšanu, sniega un apledojuma laikā attīrīšanu no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams; ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00; sniega vaļņu veidošana atļauta tikai gadījumos, ja gar publiskā lietošanā esošo piebrauktuvi, piebraucamo ceļu un autostāvvietu ir izbūvēta nodalīta gājēju ietve un tas netraucē transporta pārvietošanos; aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem un tuvāk par 5 m no gājēju pārejām un krustojumiem;

4.1.5. publiskā lietošanā esošo gājēju ietvju, gājēju ceļu un laukumu ar cieto segumu regulāru kopšanu - tīrības uzturēšanu, sniega un apledojuma laikā gājēju ietvju, gājēju ceļu un laukumu drošas lietošanas nodrošināšanu, veicot attīrīšanu no sniega vismaz 50 % platumā no kopējā gājēju ietves, gājēju ceļa un laukuma platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m, un pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams; ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, periodiski - visas dienas garumā; atļauts veidot sniega vaļņus, ja tas netraucē gājēju kustību;".

2. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. īpašumam piegulošajā teritorijā:

4.2.1. teritorijas sakopšanu, t. sk. nepieļauj nokritušo koku lapu un zaru uzkrāšanos uz esošajām gājēju ietvēm un 2 m uz katru pusi no tām; pārējā piegulošajā teritorijā nokritušās koku lapas savācamas līdz kārtējā gada 31. oktobrim;

4.2.2. zālienu nopļaušanu (visa piegulošā teritorija pļaujama, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 20 cm);

4.2.3. esošo gājēju ietvju ar cieto segumu regulāru kopšanu - tīrības uzturēšanu, sniega un apledojuma laikā gājēju ietvju drošas lietošanas nodrošināšanu, veicot attīrīšanu no sniega vismaz 50 % platumā no kopējā gājēju ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m, un pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams; ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, periodiski - visas dienas garumā; aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem un tuvāk par 5 m no gājēju pārejām un krustojumiem; aizliegts veikt sniega uzkrāšanu uz apstādījumu apdobēm;".

3. Svītrot 4.3. un 4.4. apakšpunktu.

4. Izteikt 4.7. apakšunktu šādā redakcijā:

"4.7. publiskās teritorijās esošo parku, dārzu un skvēru teritorijās - zālienu un apstādījumu uzturēšanu, teritorijas sakopšanu un celiņu attīrīšanu no sniega vismaz 50 % platumā no celiņa platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m, un pretslīdes materiāla kaisīšanu."

5. Papildināt II nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Nekustamā īpašuma teritorijas un piegulošās teritorijas ziemas uzturēšanas darbos slīdamības mazināšanai aizliegts izmantot tīru sāls (tehniskā) kaisāmo materiālu, atļauts izmantot smilts un sāls maisījumu, kur sāls koncentrācija maisījumā nepārsniedz 20 %. Magmatisko iežu (granīta) sīkšķembiņu izmantošana atļauta tikai pēc attiecīga saskaņojuma ar slēgtas lietus notekūdeņu sistēmas uzturētāju."

6. Papildināt 10. punktu ar 10.4. un 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. sagrābto un maisos salikto lapu centralizētu savākšanu periodā no 15. oktobra līdz 30. novembrim;

10.5. pretslīdes kaisāmā materiāla (minerālmateriālu) izsniegšanu 50 kg apjomā bez samaksas katram šo noteikumu 3. punktā noteiktajam subjektam, kurš kopj piegulošo teritoriju, ja piegulošajā teritorijā atrodas gājēju ietves ar cieto segumu."

7. Izteikt 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbību var apturēt šo saistošo noteikumu 13.5 punktā noteiktajos gadījumos, lai noteiktā termiņā veiktu būves atjaunošanas būvdarbus vai remontdarbus, novēršot visus vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumā norādītos trūkumus, ja būves galvenais lietošanas veids ir:

13.2 1. "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir seši vai vairāk dzīvokļi, un vienam kopīpašniekam, ja būve nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, pieder ne vairāk kā viena ceturtā domājamā daļa no būves vai kurā vienam dzīvokļa īpašuma īpašniekam pieder ne vairāk kā viena ceturtā daļa no būvē esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

13.2 2. "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir no trim līdz pieciem dzīvokļiem, un vienam kopīpašniekam, ja būve nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, neatkarīgi no domājamās daļas lieluma lietošanā ir viena telpu grupa vai kurā vienam dzīvokļa īpašuma īpašniekam pieder tikai viens dzīvokļa īpašums;

13.2 3. "divu dzīvokļu māja", kura pieder vismaz diviem kopīpašniekiem, ja būve nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, vai vismaz diviem dzīvokļa īpašuma īpašniekiem."

8. Izteikt 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.3 Būves īpašniekam ir tiesības lūgt vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbības apturēšanu, iesniegumam pievienojot dokumentus, kas pamato vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbības apturēšanai nepieciešamo laiku."

9. Izteikt 13.4 punktu šādā redakcijā:

"13.4 Lēmumu par vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbības apturēšanu atceļ no tā izdošanas dienas, ja šajā lēmumā norādītajā termiņā nav novērsti visi vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumā norādītie trūkumi."

10. Papildināt IV nodaļu ar 13.5 un 13.6 punktu šādā redakcijā:

"13.5 Saistošo noteikumu 13.2 punktā minētajai būvei klasificēšanas lēmumu var apturēt uz laiku:

13.5 1. līdz 12 mēnešiem, ja būves tehniskais stāvoklis atbilst Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām mehāniskajai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ir saskaņota būvniecības iecere;

13.5 2. līdz 18 mēnešiem, ja būves tehniskais stāvoklis atbilst Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām mehāniskajai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā nav saskaņota būvniecības iecere;

13.5 3. līdz 30 mēnešiem, ja būves tehniskais stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām mehāniskajai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai.

13.6 Pamatojoties uz motivētu lūgumu, saistošo noteikumu 13.5 punktā minēto termiņu var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja pagarinājums nepieciešams būvdarbu pabeigšanai."

11. Aizstāt 18. punktā skaitļus un vārdu "4.3.-4.5. apakšpuntā" ar skaitļiem un vārdiem "4.2. un 4.5. apakšpunktā".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 6. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 95 "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"" tika sagatavoti, lai precizētu nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju kopšanas prasības attiecībā uz apstādījumu kopšanu, zālienu pļaušanu, ietvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu.

Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts diferencēt prasības zālienu pļaušanai apbūvētās un neapbūvētās nekustamo īpašumu teritorijās; noteikts, ka sniega un apledojuma laikā ietves attīrāmas vismaz 50 % apjomā no kopējā to platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m; noteikta prasība savākt ietvju kaisīšanai izmantoto pretslīdes materiālu, kolīdz tas nav vairs nepieciešams; noteikts aizliegums pretslīdes nodrošināšanai izmantot tīru sāls kaisāmo materiālu, tā vietā izmantojot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nepārsniedz 20 %, vai, saskaņojot ar lietus notekūdeņu sistēmas uzturētāju, - granīta sīkšķembiņas.

Saistošajos noteikumos noteikta kārtība sagrābto kritušo lapu centralizētai savākšanai, kā arī bezmaksas pretslīdes kaisāmā materiāla saņemšanai 50 kg apjomā piegulošajās teritorijās esošo ietvju un gājēju ceļu kopšanai.

Tāpat saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz kopīpašnieku lūgumu, aptur vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (turpmāk - mājoklis).

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu iedzīvotājiem uzlikto slogu nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju kopšanā, kā arī mazinātu izmantojamo pretslīdes materiālu kaitīgo ietekmi uz vidi.

Turklāt, tā kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas sanitāro tīrību (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts) un atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  1. pantam administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi, pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu, ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sanitārās tīrības uzturēšanu ne tikai attiecībā uz pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem, bet arī attiecībā uz privātpersonu īpašumā esošiem zemesgabaliem, nosakot kārtību, kādā uzturama sanitārā tīrība.

Attiecībā uz vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu norādāms, ka grozāmo saistošo noteikumu tiesību normas piešķīra būvju īpašniekiem tiesības lūgt atlikt šī lēmuma darbību vidi degradējošu pazīmju novēršanai pagaidām neklasificētai būvei, proti, veikt proaktīvas darbības pirms nelabvēlīgo seku iestāšanās. Taču prakse pierādīja, ka būvju īpašnieki rīkojas reaktīvi, proti, gatavība sakārtot būvi ir sekas vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumam un faktiski noteiktajam pienākumam maksāt paaugstināto nodokli. Turklāt kopīpašuma gadījumā parasti rodas strīdi par sakārtošanas metodēm un izmaksām.

Vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbības apturēšanas mērķis ir radīt kopīpašniekiem labvēlības periodu, kurā naudas līdzekļus paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodoklis) maksāšanas vietā varētu novirzīt mājokļa sakārtošanai, novēršot visas vidi degradējošās pazīmes. Ja iepriekšminētais mērķis ir sasniegts, vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu galīgi atceļ. Pretējā gadījumā lēmums par apturēšanu tiks atcelts no tā izdošanas dienas, un kopīpašniekiem būs pienākums samaksāt paaugstināto nodokli par visu labvēlības periodu.

Saistošo noteikumu daļā par vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbības apturēšanu subjekti ir kopīpašnieki, kas pārsvarā mājokļus izmanto dzīvošanai, nevis saimnieciskajā darbībā. Līdz ar to saistošo noteikumu objektu kopa ir ierobežota proporcionāli viena kopīpašnieka domājamās daļas lielumam vai īpašumā esošajam dzīvokļa īpašumu skaitam.

Raugoties pēc būvniecības ieceres gatavības pakāpes, mājokļa tehniskā stāvokļa un plānoto būvdarbu ilguma, saistošie noteikumi paredz trīs alternatīvus klasificēšanas apturēšanas termiņus, no 18 līdz 30 mēnešiem. Mājokļa kopīpašniekiem vēlamais termiņš jāpamato, piemēram, ar projektēšanas līguma vai būvdarbu līguma izpildes termiņu.

Savukārt varbūtība, ka lēmums par vidi degradējošas būves klasificēšanas apturēšanu tiks atcelts no tā izdošanas dienas un kopīpašniekiem nāksies samaksāt paaugstināto nodokli par visu labvēlības periodu, atturēs mājokļu kopīpašniekus no grūti realizējamu saistību uzņemšanās. Vienlaikus saistošie noteikumi neierobežo kopīpašnieku mēģinājumu skaitu sakārtot mājokli un uz sakārtošanas periodu samazināt paaugstināto nodokli.

Vienlaikus kopīpašnieki var lūgt vidi degradējošas būves klasificēšanas apturēšanas lēmuma pagarinājumu līdz trim mēnešiem būvdarbu vai remontdarbu pabeigšanai. Šādi mājokļa kopīpašnieki tiks pasargāti no labvēlīga lēmuma atcelšanas gadījumā, kad mājoklis ir gandrīz sakārtots.

Saprātīgi samērojot pašu resursus, mājokļa sakārtošanai nepieciešamo laiku un Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājokļa atjaunošanas līdzfinansējuma programmu, piemēram, "Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un siltināšanai" un "Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai", būvdarbu izdevumu kompensācijas instrumentus, mājokļu kopīpašnieki nodrošinās sava īpašuma atbilstību prasībām būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildu izdevumi pašvaldības budžetā 50 000 euro parr smilts un sāls kaisāmā materiāla iegādi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 2021. gada 29. janvāra sēdē nolemts atbalstīt Avotu apkaimes biedrības un citu iedzīvotāju ierosinājumus saistībā ar paaugstināta nodokļa sloga samazināšanu par klasificētiem mājokļiem, kurus plānots sakārtot vai kuri ir sakārtošanas procesā. Saistošie noteikumi ir integrēti kopējā mājokļu sakārtošanu stimulējošā sistēmā, kopā ar Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 87 "Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā"" un Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 88 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā"".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 06.10.2021.Stājas spēkā: 12.11.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 11.11.2021. OP numurs: 2021/219.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327561
12.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"