Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 59., 156. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 118., 140., 224. nr.; 2020, 37., 40., 240.A, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 89., 90., 128., 129. un 130. punktu, vārdus "elektroniskās cigaretes" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "elektroniskās smēķēšanas ierīces" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 1. panta otrajā daļā:

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15) patstāvīgais mazais alus ražotājs - alus ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem alus ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus ražotāju telpām, un kura saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;";

papildināt daļu ar 15.1, 15.2 un 15.3 punktu šādā redakcijā:

"151) patstāvīgais vidējais vīna ražotājs - vīna ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem vīna ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu vīna ražotāju telpām, un kura saražotā vīna apjoms nepārsniedz 100 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

152) patstāvīgais vidējais raudzēto dzērienu ražotājs - raudzēto dzērienu ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem raudzēto dzērienu ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu raudzēto dzērienu ražotāju telpām, un kura saražoto raudzēto dzērienu apjoms nepārsniedz 1500 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

153) patstāvīgais vidējais starpproduktu ražotājs - starpproduktu ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem starpproduktu ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu starpproduktu ražotāju telpām, un kura saražoto starpproduktu apjoms nepārsniedz 80 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;".

3. 2. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atsevišķi šā likuma nosacījumi neattiecas uz darbībām ar:

1) bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju - šā likuma 8. panta piektā daļa, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa un 26., 31. un 32. pants;

2) dabasgāzi - šā likuma 2. panta sestā un septītā daļa, 8. pants, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. pants, izņemot tā septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu, 26. pants, izņemot tā 1.2 daļu, un 31. un 32. pants;

3) uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, - šā likuma 2. panta sestā un septītā daļa un 8., 20., 25., 26., 27., 31. un 32. pants;

4) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem - šā likuma 8. panta piektā daļa, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa un 31. un 32. pants.";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Šā likuma nosacījumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz šādām valstīm vai teritorijām:";

izslēgt trešās daļas 3. punktu;

papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes muitas teritoriju Ziemeļīrijā saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 8. pantu.";

izslēgt 3.1 daļas 6. punktu;

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Labvēlīgu lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju rakstveidā neizsniedz, bet izsniedz speciālo atļauju (licenci). Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, ja tas pieņemts, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu, rakstveidā neizsniedz, bet nosūta nodokļu maksātājam paziņojumu par pieņemto lēmumu.

(10) Persona ar Valsts ieņēmumu dienestu sazinās elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ja šajā likumā un citos likumos nav noteikts citādi."

4. 3. pantā:

aizstāt trešās daļas 2. punktā skaitļus un vārdus "2204. un 2205. preču pozīcijā" ar skaitļiem un vārdiem "2204 10., 2204 21 06., 2204 21 07., 2204 21 08., 2204 21 09., 2204 29 10. un 2205. preču pozīcijā";

aizstāt ceturtās daļas 2. punktā skaitļus un vārdus "2204., 2205. un 2206. preču pozīcijā" ar skaitļiem un vārdiem "2206 00 31. un 2206 00 39. preču pozīcijā, kā arī Kombinētās nomenklatūras 2204 10., 2204 21 06., 2204 21 07., 2204 21 08., 2204 21 09., 2204 29 10. un 2205. preču pozīcijā";

aizstāt septītajā daļā vārdus "nosaka kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus izmanto" ar vārdiem "izdod noteikumus par alkoholisko dzērienu izmantošanu".

5. Aizstāt 6.1 panta ceturtajā daļā vārdus "kuru vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators izlieto dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām" ar vārdiem "kura tiek izmantota vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmā un dabasgāzes sadales sistēmā dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai".

6. Izteikt 7. panta 5. punktu šādā redakcijā:

"5) persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem bezalkoholiskos dzērienus, kafiju vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus;".

7. Papildināt 9. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs ieved Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķējamas akcīzes preces, tām ievešanas brīdī jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām atbilstoši šā likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam."

8. 12. pantā:

izteikt otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(2) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā mazā alus ražotāja saražotajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes.

(3) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā vīna ražotāja saražotajiem 100 hektolitriem vīna vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo vīnu, saražotajiem 150 hektolitriem vīna piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes.

(4) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā raudzēto dzērienu ražotāja saražotajiem 1500 hektolitriem raudzēto dzērienu vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo raudzētos dzērienus, saražotajiem 150 hektolitriem raudzēto dzērienu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktās likmes.

(5) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā starpproduktu ražotāja saražotajiem 80 hektolitriem starpproduktu vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo starpproduktus, saražotajiem 10 hektolitriem starpproduktu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes.";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Par vienā kalendāra gadā mazās alkoholisko dzērienu darītavas saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 1000 litriem absolūtā spirta piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās likmes.

(7) Citās dalībvalstīs saražotajam un kalendāra gadā no tām ievestajam alum par 10 tūkstošiem hektolitru alus piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtais alus saražots citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā alus darītavā.

(8) Citās dalībvalstīs saražotajam un kalendāra gadā no tām ievestajam vīnam par 100 hektolitriem vīna piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtais vīns saražots citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā vīna darītavā.

(9) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem raudzētiem dzērieniem par 1500 hektolitriem raudzēto dzērienu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie raudzētie dzērieni saražoti citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā raudzēto dzērienu darītavā.

(10) Lai piemērotu šā panta ceturtajā un devītajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi, saražotie raudzētie dzērieni iegūstami, raudzējot augļus, ogas, dārzeņus, šķīdinot ūdenī medu vai raudzējot svaigu sulu vai paša ražotu sulas koncentrātu, kas iegūts no iepriekš minētā. Ražojot raudzētos dzērienus, nav atļauts pievienot nekādu citu spirtu vai alkoholisko dzērienu. Par spirta pievienošanu neuzskata gadījumu, kad vajadzīgajā devā tiek pievienots spirts, kuru izmanto, lai atšķaidītu vai izšķīdinātu aromatizētājus, ciktāl spirta tilpumkoncentrācija nepalielinās vairāk kā par 1,2 tilpumprocentiem.

(11) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem starpproduktiem par 80 hektolitriem starpproduktu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie starpprodukti saražoti citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā starpproduktu darītavā.

(12) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 1000 litriem absolūtā spirta piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie pārējie alkoholiskie dzērieni saražoti citas dalībvalsts mazajā alkoholisko dzērienu darītavā.

(13) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz sertifikātu, kurš apliecina to patstāvīgo mazo alus ražotāju, patstāvīgo vidējo vīna ražotāju, patstāvīgo vidējo raudzēto dzērienu ražotāju un patstāvīgo vidējo starpproduktu ražotāju statusu, kas attiecīgi ražo alu, vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus, kā arī kārtību, kādā atsaka piešķirt statusu un anulē sertifikātu;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz mazo alkoholisko dzērienu darītavu sertifikātu, atsaka izsniegt sertifikātu un anulē sertifikātu;

3) kārtību, kādā piemēro šajā pantā noteikto samazināto akcīzes nodokļa likmi;

4) nosacījumus, kādos gadījumos patstāvīgie mazie alus ražotāji, patstāvīgie vidējie vīna ražotāji, patstāvīgie vidējie raudzēto dzērienu ražotāji un patstāvīgie vidējie starpproduktu ražotāji un mazās alkoholisko dzērienu darītavas nav uzskatāmi par juridiski un saimnieciski neatkarīgiem no citiem ražotājiem;

5) kārtību, kādā Latvijas Republikā pārvieto patstāvīgo mazo alus ražotāju, patstāvīgo vidējo vīna ražotāju, patstāvīgo vidējo raudzēto dzērienu ražotāju un patstāvīgo vidējo starpproduktu ražotāju un mazo alkoholisko dzērienu darītavu attiecīgi saražoto alu, vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus un citas dalībvalsts mazo alkoholisko dzērienu ražotāju saražotos alkoholiskos dzērienus, kas kalendāra gadā ievesti Latvijas Republikā."

9. Izslēgt 14. panta 2.1 daļu.

10. 16. pantā:

izteikt pirmās daļas 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) uztura bagātinātāji, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz 150 mililitrus;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju denaturētā spirta iegādei, denaturētā spirta izmantošanas nosacījumus un kārtību, kā arī nosaka spirta denaturēšanas vielas un nosacījumus, kādos gadījumos spirts ir uzskatāms par denaturētu spirtu, informāciju, kas ietverama atļaujā denaturētā spirta iegādei, atļaujas denaturētā spirta iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības denaturētā spirta lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, lai alkoholiskos dzērienus izmantotu atbilstoši šā panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam, prasības un kārtību, kādā piegādā alkoholiskos dzērienus lietotājam, kā arī nosaka informāciju, kas ietverama atļaujā alkoholisko dzērienu iegādei, atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības alkoholisko dzērienu piegādātājam un lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai."

11. 17. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"17. pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un denaturēto tabakas izstrādājumu piegādi";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kabineta noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem."

12. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Nodokļa atbrīvojumi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem

(1) No nodokļa ir atbrīvots elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukts, kuru:

1) izmanto kvalitātes noteikšanai;

2) iznīcina.

(2) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā piemēro šā panta pirmajā daļā minētos nodokļa atbrīvojumus, un nosaka prasības elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējprodukta iznīcināšanai."

13. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

"19. pants. Nodokļa atbrīvojumi bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) No nodokļa ir atbrīvota kafija, kuru izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai.

(2) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni:

1) kurus izmanto bezalkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

2) kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;

3) kuri ir nefasēti un izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā patērēšanai uz vietas.

(3) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kurus izmanto citu pārtikas preču (arī alkoholisko dzērienu) ražošanā.

(4) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kurus iznīcina.

(5) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā piemēro šā panta pirmajā daļā, otrās daļas 1. punktā, trešajā un ceturtajā daļā minēto nodokļa atbrīvojumu, un nosaka prasības bezalkoholisko dzērienu un kafijas iznīcināšanai."

14. 20. pantā:

aizstāt pirmās daļas 6. punktā vārdus "patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām" ar vārdiem "vajadzībām, kā arī civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei";

papildināt pirmo daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) jebkuras tādas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kas nav dalībvalsts, kurā nodoklis ir iekasējams, - minēto bruņoto spēku vajadzībām, civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei, ja šādi spēki piedalās aizsardzības pasākumā, lai īstenotu Eiropas Savienības darbību saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku;";

aizstāt pirmās daļas 8. punktā vārdus "patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām" ar vārdiem "vajadzībām, kā arī civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei";

aizstāt otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā skaitli un vārdu "6. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "6. un 6.1 punktā";

papildināt sestās daļas 1. punktu pēc skaitļa "6." ar skaitli "6.1";

aizstāt devītās daļas 1. punktā skaitli un vārdu "6. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "6. un 6.1 punktā".

15. 23. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma 25. panta trešās daļas nosacījumiem" ar vārdiem un skaitli "piecu darbdienu laikā pēc šā likuma 25. panta trešās daļas nosacījumu iestāšanās";

aizstāt devītajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 25. panta trešās daļas 1. punktā noteiktajā termiņā" ar vārdiem "piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču iztrūkuma konstatēšanas";

izteikt desmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21. panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces no citas dalībvalsts uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai saskaņā ar šā likuma 25. pantu, nodokli samaksā persona vai personas, kuras šā likuma 25. panta devītajā daļā minētajos dokumentos norādītas kā garantētājas, mēneša laikā pēc dienas, kad paziņots Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļa aprēķinu.";

izslēgt trīspadsmitajā daļā vārdu "trešo";

izslēgt četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito daļu;

aizstāt septiņpadsmitās daļas ievaddaļā skaitli un vārdus "15 dienu laikā" ar vārdiem un skaitli "ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam";

izteikt divdesmit pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Persona nodokli par uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, samaksā valsts budžetā:".

16. 25. pantā:

izteikt divpadsmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas citā dalībvalstī;";

izteikt piecpadsmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas citā dalībvalstī;";

izteikt astoņpadsmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas un saņemta citā dalībvalstī;".

17. 27. pantā:

papildināt trešo daļu ar 1.4 punktu šādā redakcijā:

"14) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;";

papildināt trešo daļu ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"22) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 20. un 21. pantu;";

aizstāt trešās daļas 3., 4. un 5. punktā vārdus "un tabakas izstrādājumus" ar vārdiem "tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus";

aizstāt sestajā daļā vārdus "iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu" ar vārdiem "samaksā nodokli";

papildināt 7.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja akcīzes nodokļa markas ir iznīcinātas kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemt par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām samaksāto nodokli triju gadu laikā pēc iznīcināto akcīzes nodokļa marku saņemšanas.";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Ja iznīcina akcīzes nodokļa markas kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, atbilstoši šā panta vienpadsmitajai, divpadsmitajai un 12.1 daļai, akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas ir saņēmis akcīzes nodokļa markas.";

aizstāt vienpadsmitās daļas pirmajā teikumā vārdus "bojātās akcīzes nodokļa markas" ar vārdiem "bojātās akcīzes nodokļa markas vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma";

izteikt divpadsmito un 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, un nodoklis par akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku identificēšanas.

(121) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa markas par laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm, kuras izvestas uz citu dalībvalsti, uz valsti, kas nav dalībvalsts, kuras iznīcinātas vai pārstrādātas, vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, un nodoklis par attiecīgajām laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm ir samaksāts, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku identificēšanas. Ministru kabinets nosaka kārtību (tajā skaitā prasības nodokļa maksātājam un iesniedzamos dokumentus), kādā saskaņā ar šīs daļas nosacījumiem minēto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā un veic to akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi, kuras ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām.";

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:

"(122) Šā panta divpadsmitajā un 12.1 daļā minētajos gadījumos nodokli neatmaksā, nepārskaita nodokļu parāda segšanai vai turpmākajiem nodokļa maksājumiem, ja nodokļa maksātājs nav sedzis šā panta astotajā un devītajā daļā minētos izdevumus."

18. Izslēgt 30. panta otrajā daļā vārdus un skaitli "kā arī tās akcīzes nodokļa markas, kuras minētas šā likuma 23. panta četrpadsmitajā daļā".

19. Izslēgt 34. panta sestajā daļā vārdus "četrpadsmitajā un piecpadsmitajā".

20. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12.1 punkta 2. apakšpunktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma 23. panta četrpadsmito daļu";

papildināt pārejas noteikumus ar 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140. un 141. punktu šādā redakcijā:

"134. Ja nodoklis par saņemtajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam, atkārtoti nodoklis nav jāmaksā, bet, palielinoties nodokļa likmei, ir jāmaksā nodokļa starpība.

135. Grozījumi par šā likuma 1. panta otrās daļas 15. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī papildināšanu ar 15.1, 15.2, 15.3 punktu un 12. panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī papildināšanu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu par deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par sertifikāta izsniegšanas kārtību un aprites nosacījumiem stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

136. Persona, kas 2022. gada 1. janvārī veic darbības ar uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, inventarizē pēc stāvokļa 2022. gada 1. janvārī tos šai personai piederošo uztura bagātinātāju krājumus, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem, un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas, ieskaitot inventarizācijas dienu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatētajiem uztura bagātinātāju krājumiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem, aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2022. gada 23. februārim.

137. Līdz 2021. gada 31. decembrim izsniegtās Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei uztura bagātinātāju ražošanai, kuri satur spirtu, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

138. Ar 2022. gada 1. janvāri, palielinoties nodokļa likmēm elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, inventarizē elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas, ieskaitot inventarizācijas dienu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa starpības aprēķinu. Aprēķināto nodokļa starpību iemaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša 15. datumam (neattiecas uz personu, kas saņēmusi šā likuma 2. panta sestās daļas 1. punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

139. Šā likuma 16. panta 2.1 un sestā daļa stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

140. Grozījums par šā likuma 19. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

141. Grozījumi šā likuma 20. pantā un šā likuma informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām papildināšana ar 17. punktu saistībā ar akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu akcīzes precēm, kuras tiek piegādātas jebkuras tādas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kas nav dalībvalsts, kurā nodoklis ir iekasējams, stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā."

21. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16) Padomes 2020. gada 29. jūlija direktīva (ES) 2020/1151, ar ko groza direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

17) Padomes 2019. gada 16. decembra direktīva (ES) 2019/2235, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējo režīmu attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā."

22. Pielikumā:

izslēgt 1.12. apakšpunktu;

izslēgt 2.4. apakšpunktu;

izslēgt 3.6. apakšpunktu;

izslēgt 4.9. apakšpunktu;

izslēgt 5.6. apakšpunktu.

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 21. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 4. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
327397
01.01.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"