Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 788

Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 19. §)

Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027. gadam projektu

Lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" starpreģionu sadarbības programmā INTERREG EUROPE 2021.-2027. gadam:

1. Atbalstīt starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027. gadam (turpmāk - programma) projekta turpmāku virzību apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai (pielikums) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem, 16. panta 5. punktam.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021.-2027. gadā veikt ikgadējos maksājumus programmas tehniskās palīdzības budžetā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar šā rīkojuma 2. punktā minēto dokumentu, nepārsniedzot kopējo nacionālā līdzfinansējuma summu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
rīkojumam Nr. 788

Piekrišana INTERREG EUROPE sadarbības programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai

Atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesisko ietvaru, kas nosaka vispārējos noteikumus struktūrfondu ieviešanai, t.i., Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulu Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Kopīgo noteikumu regula), Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulu Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (turpmāk - ERAF un Kohēzijas fondu regula), Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulu Nr. 2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (turpmāk - Interreg regula), kā arī INTERREG EUROPE sadarbības programmu ar CCI 2021 TC 16 RFIR 001, kas tika apstiprināta Programmēšanas komitejā 2021.gada 23.jūnijā, un atbilstoši Interreg regulas16. panta 5. punkta noteiktajam, Latvija:

1. pants

Apliecina savu piekrišanu INTERREG EUROPE sadarbības programmas saturam 2021.-2027. gada plānošanas periodam.

2. pants

Apņemas nodrošināt INTERREG EUROPE programmas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.

Projektu līdzfinansējums ir finansējuma saņēmēju atbildība. Atbilstoši valstu īpašajiem noteikumiem, līdzfinansējums var tikt nodrošināts gan no valsts, gan reģionālajiem vai vietējiem avotiem, vai arī no finansējuma saņēmēju pašu līdzekļiem. Līdzfinansējumu var saņemt arī no privātiem avotiem (gadījumā, ja ir iesaistīti privātie partneri).

Attiecībā uz budžeta apmēru, kas piešķirts "tehniskajai palīdzībai" (turpmāk - TP), partnervalsts Nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina nepieciešamo līdzfinansējumu. Maksājums tiek veikts 7 ikgadējos maksājumos, sākot no 2021. gada līdz 2027. gadam. Maksājuma pieprasījums par gadu "n" tiek nosūtīts katrai partnervalstij līdz 1. oktobrim "n-1". Samaksas termiņš ir 31. janvāris "n". Pirmos divus maksājumus par 2021. un 2022. gadu Vadošā iestāde/Kopīgais sekretariāts pieprasīs pēc programmas apstiprināšanas Eiropas Komisijā. Samaksas termiņš ir 4 mēneši pēc maksājuma pieprasījuma.

Ziemeļfrancija-Padekalē reģions (Hauts-de France Region) kā INTERREG EUROPE programmas Vadošā iestāde apņemas pārvaldīt TP budžetu, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus un Francijas tiesību aktus, kas piemērojami Kopīgā sekretariāta uzņemošajai iestādei, kas pārvalda tehniskās palīdzības budžeta līdzekļus. Tehniskās palīdzības budžeta līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši Kopīgo noteikumu regulas 36. pantā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar ikgadējiem Uzraudzības komitejas pieņemtajiem lēmumiem. Vadošā iestāde katru gadu sniegs pārskatu par izdevumiem, kas apliecina precizitāti un izlietojumu atbilstoši minētajiem principiem.

Latvijas Republikas vārdā

Institūcijas nosaukums: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Datums un laiks:  
Parakstītāja vārds, uzvārds, amats: Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Paraksts/zīmogs:  

 

Pielikums Nr.1: Kontaktinformācija

1. Latvijas pārstāvja vārds, uzvārds, kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds  
Institūcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Adrese Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefona Nr.  
e-pasta adrese  

2. Institūcija, kas ir atbildīga Latvijā par finanšu kontroles sistēmas izveidošanu saskaņā ar Interreg regulas 46 (3). pantu:

Institūcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Adrese iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Kontaktpersona  
Telefona Nr.  
e-pasta adrese  

Lūdzu, norādiet izvēlēto finanšu kontroles sistēmu, atzīmējot vienu no zemāk esošajām izvēlēm:

Centralizētā sistēma, t.i,. centrālā iestāde/ iestādes, kuras koordinē viena galvenā iestāde, ir nozīmēta/nozīmētas veikt finanšu kontroli saskaņā ar Interreg regulas 46 (3). pantu.

Valstu specifiskie noteikumi (ja attiecināms)

Decentralizēta sistēma, t.i., iestāde nozīmēs neatkarīgu, kvalificētu finanšu kontrolieri, lai veiktu finanšu kontroli saskaņā ar Interreg regulas 46 (3). pantu. Nozīmēšana notiek saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto priekšlikumu vai arī Partnervalsts sagatavoto sarakstu.

Valstu specifiskie noteikumi (ja attiecināms)

3. Institūcija, kas Latviju pārstāvēs revidentu grupā saskaņā ar Interreg regulas 48 (1). pantu:

Institūcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Adrese Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Kontaktpersona  
Telefona Nr.  
e-pasta adrese  

 

Pielikums Nr. 2: Ikgadējās nacionālā līdzfinansējuma iemaksas tehniskās palīdzības budžetā1

Partnervalsts

Kopējais valsts ieguldījums

Ikgadējie maksājumi (7)
2021.-2027.

Austrija

139 716

19 959

Beļģija

181 294

25 899

Bulgārija

109 115

15 588

Horvātija

63 699

9 100

Kipra

13 939

1 991

Čehijas Republika

167 858

23 980

Dānija

91 397

13 057

Igaunija

20 860

2 980

Somija

86 728

12 390

Francija

1 053 222

150 460

Vācija

1 305 433

186 490

Grieķija

168 106

24 015

Ungārija

153 348

21 907

Īrija

77 915

11 131

Itālija

945 635

135 091

Latvija

29 944

4 278

Lietuva

43 858

6 265

Luksemburga

9 828

1 404

Malta

8 077

1 154

Nīderlande

273 240

39 034

Norvēģija

184 545

26 364

Polija

595 813

85 116

Portugāle

161 611

23 087

Rumānija

303 226

43 318

Slovākija

85 670

12 239

Slovēnija

32 898

4 700

Spānija

742 919

106 131

Zviedrija

162 108

23 158

Šveice

92 273

13 1821 Šīs summas balstītas uz Eiropas Komisijas 2021. gada 20. janvāra vēstulē norādīto Programmas ERAF budžetu. Tās var būt jāpielāgo, tiklīdz tiek publicēts īstenošanas akts, kas fiksē programmas galīgos ERAF resursus. Ja nepieciešams, pēc īstenošanas akta publicēšanas šis pielikums tiks grozīts ar Programmēšanas komitejas lēmumu saskaņā ar šo īstenošanas aktu.]

 

Agreement to the Contents of the Interreg Europe Cooperation Programme and Confirmation of National Co-financing

Having regard to the EU regulations laying down provisions on the Structural Funds, in particular Regulation (EU) 2021/1060of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy [CPR], Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund [ERDF] and Regulation 2021/1059 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments [ETC], as well as the Interreg Europe cooperation programme with the CCI 2021 TC 16 RFIR 001, as validated by the programming committee on 23 June 2021 and with specific reference to Article 16 (5) of Regulation No 2021/1059 [ETC], the Partner State agrees to the following:

Article 1

The Partner State confirms its agreement to the contents of the cooperation programme of the Interreg Europe programme for the 2021-2027 programming period.

Article 2

The Partner State is committed to provide the co-financing necessary to implement the Interreg Europe programme.

The co-financing of projects is the responsibility of beneficiaries. Depending on country-specific provisions, the co-financing can be provided from the national/federal level as well as from regional or local sources or from the own resources of the beneficiaries. The co-financing can also come from private sources (notably if private partners are involved).

Concerning the budget allocated to 'technical assistance' (TA), national/regional authorities of the Partner State shall provide the co-financing necessary. Payment shall be made in 7 annual instalments maximum between 2021 and 2027. A request for payment for the year n is sent to each Partner State by 1 October n-1. The deadline for payment is 31 January n. The first two annual instalments 2021 and 2022 will be requested by the MA/JS after programme approval by the EC. The payment deadline is 4 months following the request.

The Hauts-de France Region as managing authority of the Interreg Europe programme commits itself to manage the TA budget incl. national contributions in line with the principles of sound financial management and the French law applicable to the JS hosting institution managing the TA funds. The TA funds will be used for the purposes outlined in Article 36 of Regulation (EU) No 2021/1060 [CPR] and in line with the annual decisions taken by the MC. The MA will annually provide a statement of expenditure confirming its accuracy and the use in line with the aforementioned principles.

On behalf of the Republic of Latvia

Title of the institution:    The Ministry of Environmental Protection and Regional Development

Place and date:

Name and function of the signatory: Artūrs Toms Plešs, Minister for Environmental Protection and Regional Development

Signature/Stamp:

 

Annex 1: Contact details

1. Name and contact details of the Partner State representative:

Name

Institution    Ministry of Environmental Protection and Regional Development

Address        Peldu iela 25, Rīga, LV 1494, LATVIA

Telephone

Email

2. Name and contact details of the body responsible for establishing the system for management verifications in the EU-MS/Norway according to Article 46(3) of Regulation (EU) 2021/1059 [ETC]

Institution    Ministry of Environmental Protection and Regional Development

Address        Peldu iela 25, Rīga, LV 1494, LATVIA

Contact person

Telephone

Email

Please specify the control system opted for by selecting one of the tick boxes below:

Centralised system, i.e. a central body/central bodies coordinated by one main body is/are appointed to carry out the control in accordance with article 46(3) of Regulation (EU) 2021/1059 [ETC].

Country specific modalities (if applicable)

Decentralised system, i.e. a body will designate an independent, qualified controller to carry out the control in accordance with article 46(3) of Regulation (EU) 2021/1059 [ETC]. The designation is based on a proposal made by the project partner or based on a shortlist established by the Partner State.

Country specific modalities (if applicable)

3. Name and contact details of the body representing the EU-MS/Norway in the group of auditors according to Article 48(1) of Regulation (EU) No 2021/1059 [ETC]:

Institution    Ministry of Environmental Protection and Regional Development

Address        Peldu iela 25, Rīga, LV 1494, LATVIA

Contact person

Telephone

Email

 

Annex 2: Annual instalments technical assistance2

Partner State

Total national contribution

Annual instalments (7)
2021-2027

Austria

139,716

19,959

Belgium

181,294

25,899

Bulgaria

109,115

15,588

Croatia

63,699

9,100

Cyprus

13,939

1,991

Czech Republic

167,858

23,980

Denmark

91,397

13,057

Estonia

20,860

2,980

Finland

86,728

12,390

France

1,053,222

150,460

Germany

1,305,433

186,490

Greece

168,106

24,015

Hungary

153,348

21,907

Ireland

77,915

11,131

Italy

945,635

135,091

Latvia

29,944

4,278

Lithuania

43,858

6,265

Luxembourg

9,828

1,404

Malta

8,077

1,154

Netherlands

273,240

39,034

Norway

184,545

26,364

Poland

595,813

85,116

Portugal

161,611

23,087

Romania

303,226

43,318

Slovakia

85,670

12,239

Slovenia

32,898

4,700

Spain

742,919

106,131

Sweden

162,108

23,158

Switzerland

92,273

13,1822 These amounts are based on the programme ERDF budget indicated in the European Commission's letter dated 20 January 2021. They may need to be adjusted once the Implementing Act fixing the final ERDF resources by programme is published. If needed, following the Implementing Act publication, this annex will be amended in line with this Implementing Act through a programming committee decision.

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027. gadam projektu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 788Pieņemts: 02.11.2021.Stājas spēkā: 02.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214.10
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327368
02.11.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)