Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 121

Rīgā 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 43, 2. p.)

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 8.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk - SIA "Jēkabpils siltums"), 2021.gada 8.oktobra iesniegumu Nr.1-4/64 un 2021.gada 18.oktobra iesniegumu Nr.1-4/66 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena un pārdotās elektroenerģijas cena.

Regulators konstatē

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Metodikas 43.7punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

3. No Metodikas 43.8 un 43.9punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena un pārdotās elektroenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā, iepirktās siltumenerģijas un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņām.

4. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

5. SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.87 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 149.nr.) (turpmāk - Lēmums). Ar Lēmumu apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes, šķeldas, zāģskaidu, koksnes granulu kā kurināmā izmaksas, iepirktās siltumenerģijas izmaksas un pārdotās elektroenerģijas ieņēmumi.

6. SIA "Jēkabpils siltums" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja izteikto lūgumu par atļaujas izsniegšanu un izteica atbalstu sagatavotajam lēmumam.

Regulators secina

1. SIA "Jēkabpils siltums" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Jēkabpils siltums" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk arī - Likums) 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Jēkabpils siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Jēkabpils siltums" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka piešķirtā atļauja SIA "Jēkabpils siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus SIA "Jēkabpils siltums" savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā (dabasgāze, šķelda, zāģskaidas, koksnes granulas) cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Atļauja SIA "Jēkabpils siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Jēkabpils siltums" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Jēkabpils siltums" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja SIA "Jēkabpils siltums" plānotā dabasgāzes cena, vidējā svērtā šķeldas cena, vidēji svērtā zāģskaidu cena vai vidēji svērtā koksnes granulu cena ir zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā, plānotā vidējā svērtā iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā un pārdotās elektroenerģijas cena, ko nosaka kā pēdējo sešu mēnešu elektroenerģijas tirgus faktisko cenu, ir augstāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā un ja šo lielumu izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,25 EUR ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifu, vai arī ja ik pēc divpadsmit mēnešiem no brīža, kad stājas spēkā pirmie saskaņā ar šo atļauju SIA "Jēkabpils siltums" pašas noteiktie siltumenerģijas tarifi, saskaņā ar Metodikas 26.punkta nosacījumiem ir radušies neparedzētie ieņēmumi.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Jēkabpils siltums" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Jēkabpils siltums" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "Jēkabpils siltums" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Jēkabpils siltums" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Jēkabpils siltums" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Jēkabpils siltums" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7 un 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "Jēkabpils siltums" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāze, šķelda, zāģskaidas, koksnes granulas) cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Jēkabpils siltums";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Jēkabpils siltums" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja SIA "Jēkabpils siltums" plānotā dabasgāzes cena, vidējā svērtā šķeldas cena, vidēji svērtā zāģskaidu cena vai vidēji svērtā koksnes granulu cena ir zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā, plānotā vidējā svērtā iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā un pārdotās elektroenerģijas cena, ko nosaka kā pēdējo sešu mēnešu elektroenerģijas tirgus faktisko cenu, ir augstāka nekā piemērotajā siltumenerģijas tarifā un ja šo lielumu izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,25 EUR ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifu, vai arī ja ik pēc divpadsmit mēnešiem no brīža, kad stājas spēkā pirmie saskaņā ar šo atļauju SIA "Jēkabpils siltums" pašas noteiktie siltumenerģijas tarifi, saskaņā ar Metodikas 26.punkta nosacījumiem ir radušies neparedzētie ieņēmumi;

4. uzdot SIA "Jēkabpils siltums" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā no līguma noslēgšanas vai grozīšanas brīža vai, ja dabasgāzes iegādes procesi paredz dabasgāzes cenas izmaiņas reizi mēnesī, iesniegt Regulatoram informāciju par iepriekšējā mēneša un kārtējā mēneša dabasgāzes cenām līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai;

5. uzdot SIA "Jēkabpils siltums" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

6. uzdot SIA "Jēkabpils siltums" iesniegt līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai iepriekšējā mēneša vidējās svērtās iepirktās siltumenerģijas cenas aprēķinu, norādot iepirktos apjomus un cenas;

7. uzdot SIA "Jēkabpils siltums" iesniegt līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai iepriekšējā mēneša vidējās svērtās pārdotās elektroenerģijas cenas aprēķinu, norādot pārdotos apjomus un cenas;

8. uzdot SIA "Jēkabpils siltums" sešu darbdienu laikā ik pēc divpadsmit mēnešiem no brīža, kad stājas spēkā pirmie saskaņā ar šo atļauju SIA "Jēkabpils siltums" pašas noteiktie siltumenerģijas tarifi, iesniegt saskaņā ar Metodikas 26.punktu neparedzēto ieņēmumu vai izmaksu aprēķinu, izdalot pa divpadsmit mēnešiem.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Jēkabpils siltums" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 121Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 28.10.2021.Zaudē spēku: 01.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 01.11.2021. OP numurs: 2021/211.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
327312
28.10.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"