Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 713

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 72 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11. panta otrās daļas
19. punktu, 24.2 panta otro daļu, 45. panta pirmo daļu
un 46. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 8. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8. punktā vārdus "Lai novērtētu jaunas" ar vārdiem "Lai pēc būtisku izmaiņu veikšanas novērtētu esošas, kā arī jaunas".

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Lai aprēķinātu iekārtas faktiski radītās emisijas, kā arī dabas resursu nodokli atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam, operators emisiju aprēķinus veic vienā no šādiem veidiem:

9.1. A un B kategorijas piesārņojošām darbībām - atbilstoši normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktajai kārtībai;

9.2. C kategorijas piesārņojošām darbībām (tai skaitā C kategorijas piesārņojošas darbības jaudai atbilstošām sadedzināšanas iekārtām, kas ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības sastāvdaļa) - ņemot vērā iekārtas izgatavotāja apliecinājumā norādīto iekārtas radīto emisijas faktoru daudzumu vai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

9.3. izmantojot emisiju mērījumos iegūto koncentrāciju un dūmgāzu plūsmas parametrus, kas noteikti atbilstoši standartam par emisijas ātruma un tilpuma plūsmas ātruma noteikšanu."

3. Papildināt noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Šo noteikumu 73. punktā minētā prasība neattiecas uz būvēm, kurām piemēro normatīvos aktus par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija."

4. Svītrot 90. punktā vārdus "tai skaitā augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus piesārņojošām vielām, kurām tādi noteikti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa kvalitāti".

5. Aizstāt 117. punktā vārdus "ne vēlāk kā viena gada laikā no šo noteikumu stāšanās spēkā" ar vārdiem "līdz 2023. gada 7. janvārim".

6. Aizstāt 11. nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

7. Papildināt noteikumus ar 132. punktu šādā redakcijā:

"132. Lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību ievērošanu, mazas un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu operatori, kuriem atļaujā vai C kategorijas reģistrācijas apliecinājumā noteiktie emisiju limiti pārsniedz šajos noteikumos minētās jaunās emisijas robežvērtības, pirms jauno emisijas robežvērtību spēkā stāšanās apliecina atbilstību noteiktajām emisijas robežvērtībām, iesniedzot iesniegumu par atļaujas vai C kategorijas reģistrācijas pārskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai."

8. Izteikt 1. pielikuma 1. un 2. tabulu šādā redakcijā:

"1. tabula

Emisijas faktori mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām

Nr.
p. k.

Kurināmā veids

Emisijas faktors (mg/MJ)

SO2

NOx

CO

putekļi jeb daļiņas

1.

Piemēro esošajām iekārtām līdz 2026. gada 31. decembrim

1.1.

dabasgāze

-

98

42

-

1.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

56

98

42

-

1.3.

cietā biomasa:

1.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

8973

215

718

359

1.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

10163

244

813

406

1.4.

kūdra

897

215

718

359

1.5.

dīzeļdegviela (gāzeļļa)

-

114

114

14

1.6.

šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2

492

116

116

15

2.

Piemēro esošajām iekārtām, sākot ar 2027. gada 1. janvāri

2.1.

dabasgāze

-

70

42

-

2.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

56

70

42

-

2.3.

cietā biomasa:

2.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

723

233

359

54

2.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

813

264

406

61

2.4.

kūdra

395

233

359

54

2.5.

dīzeļdegviela (gāzeļļa)

-

57

114

-

2.6.

šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2

101

188

116

15

3.

Piemēro jaunajām iekārtām

3.1.

dabasgāze

-

28

42

-

3.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

10

56

42

-

3.3.

cietā biomasa:

3.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

723

179

359

54

3.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

813

203

406

61

3.4.

kūdra

144

179

359

54

3.5.

dīzeļdegviela (gāzeļļa)

-

57

114

-

3.6.

šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2

101

87

116

15

2. tabula

Emisijas faktori vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

Nr.
p. k.

Kurināmā veids

Emisijas faktors (mg/MJ)

SO2

NOx

CO

putekļi jeb daļiņas

1.

Piemēro esošajām iekārtām līdz 2029. gada 31. decembrim

1.1.

dabasgāze

-

98

42

-

1.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

56

98

42

-

1.3.

cietā biomasa:

1.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

8973

215

718

359

1.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

10163

244

813

406

1.4.

kūdra

897

215

718

359

2.

Piemēro esošajām iekārtām, sākot ar 2030. gada 1. janvāri

2.1.

dabasgāze

-

70

28

-

2.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

56

70

-

-

2.3.

cietā biomasa:

2.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

723

233

359

18

2.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

813

264

406

20

2.4.

kūdra

395

233

359

18

3.

Piemēro jaunajām iekārtām

3.1.

dabasgāze

-

28

28

-

3.2.

gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1

10

56

28

-

3.3.

cietā biomasa:

3.3.1.

koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais

723

179

359

18

3.3.2.

šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais

813

203

406

20

3.4.

kūdra

144

179

359

18

Piezīmes.

1 Attiecas arī uz tādu gāzveida kurināmo kā biogāze.

2 Attiecas arī uz bioloģisko šķidro kurināmo.

3 Emisiju aprēķinus neveic, ja iekārtā dedzina tikai cieto biomasu."

9. Izteikt 7. pielikuma III nodaļas tabulas trešo rindu šādā redakcijā:

"3.

Cietais kurināmais

2500(3)

600

2000

1000"

10. Izteikt 9. pielikuma II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Informācija par nepieciešamo dūmeņa augstumu

9. Operators sagatavo un iesniedz Valsts vides dienestā šādu informāciju, kas pamato iekārtas dūmeņa minimālā augstuma noteikšanu:

9.1. iekārtas adrese;

9.2. informācija par katrai sadedzināšanas iekārtai (emisijas avotam) noteikto minimālo nepieciešamo dūmeņa augstumu:

Nr.
p. k.

Parametri

Emisijas avota kods1

A1

A2

...

1.

Emisijas avota koordinātas (nosaka Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92)      

2.

Sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)      

3.

Kurināmā veids      

4.

Iedarbības zona, R (m)      

5.

Dūmeņa izvietojums pret jumta kori.

Izvēlas vienu no šādiem variantiem:

- tuvāk par 1,5 m no jumta kores

- no 1,5 m līdz 3 m no jumta kores

- tālāk par 3 m no jumta kores

- līdzās ēkai (ēkai ir plakans jumts)

     

6.

Emisijas avota iedarbības zonā vai pie zonas robežas ir izvietota dzīvojamā vai publiskā ēka/ēkas (jā/nē)2      

7.

Atskaites līmenis, HA (m)      

8.

Ēkas adrese, kurai nosaka atskaites līmeni      

9.

Jumta seguma augstums dūmeņa izvietošanas vietā vai jumta kores augstums, ja dūmenis tiek izvietots tālāk par 3 m no jumta kores vai līdzās ēkai, HĒka (m)      

10.

Minimālais nepieciešamais dūmeņa augstums virs atskaites līmeņa, HJ (m)      

11.

Dūmeņa minimālais augstums no jumta seguma, HD (m)      

12.

Dūmeņa plānotais augstums no jumta seguma (m)      

Piezīmes.

1 Katru dūmeni identificē ar iekšēju kodu, piemēram, A1, A2, A3. Minētais kods pēc tam jāizmanto, arī iesniedzot iesniegumu atļaujas vai reģistrācijas saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

2 Ja atbilde ir "nē", par attiecīgo emisiju avotu tabulas 7., 8., 9., 10. un 11. punkts nav jāaizpilda."

 Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 713Pieņemts: 26.10.2021.Stājas spēkā: 29.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
327226
29.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"