Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 98., 113. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 223., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 192.A nr.; 2020, 21., 193. nr.; 2021, 84.B, 182.A, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta 37. punktu pēc vārdiem "pakalpojumu kopums" ar vārdiem "ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi".

2. Izslēgt 13. panta pirmās daļas 6. punktu.

3. Papildināt 27. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai mazinātu universālā pasta pakalpojuma sniegšanas izmaksas, šā pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot valsts pārvaldē pieejamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas risinājumus un valsts informācijas sistēmu savietotāju, kā arī izmantot oficiālo elektronisko adresi saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem."

4. Papildināt 27.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "saistības, kuras" ar vārdiem un skaitli "ietver pienākumu sniegt šā likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktos pakalpojumus, uzskaitot tos katru atsevišķi, kā arī".

5. Izslēgt 27.3 pantu.

6. Izteikt 30. un 31. pantu šādā redakcijā:

"30. pants. Tīro izmaksu noteikšana

(1) Ja universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde ir radījusi zaudējumus un šā pakalpojuma sniedzējs pakļauts netaisnīgam finansiālajam apgrūtinājumam, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniegt Regulatoram apstiprināšanai universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu (turpmāk - tīrās izmaksas) aprēķinu un tā pamatojumu par iepriekšējo kalendāra gadu.

(2) Tīrās izmaksas veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta komersantam, kuram Regulators noteicis universālā pasta pakalpojuma saistības sniegt šo pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta izmaksām, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības.

(3) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs tīrās izmaksas aprēķina saskaņā ar šo izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, ievērojot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto. Regulators nosaka tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.

(4) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs tīrajās izmaksās neiekļauj izmaksas, kas radušās universālajā pasta pakalpojumā ietverto pakalpojumu tarifu atlaižu un īpašo tarifu piemērošanas dēļ.

(5) Aprēķināto tīro izmaksu apmēru samazina par papildu ieguvuma vērtību, ko veido nemateriālie un tirgus ieguvumi - universālā pasta pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi no citiem šajā pakalpojumā neietvertajiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja šādus ieņēmumus iespējams gūt, tikai sniedzot universālo pasta pakalpojumu.

(6) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam. Tīro izmaksu aprēķina pārbaude ietver arī aprēķinu veikšanai izmantoto datu patiesuma un pamatotības pārbaudi.

(7) Regulators pārbauda universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iesniegto tīro izmaksu aprēķinu un līdz kārtējā gada 31. oktobrim apstiprina tīro izmaksu apmēru. Regulators tīrās izmaksas apstiprina, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir ievērojis universālā pasta pakalpojuma saistības un to izpildes nosacījumus. Universālā pasta pakalpojuma saistības uzskata par izpildītām arī tad, ja ar Regulatoru ir saskaņotas atsevišķas izmaiņas noteikto universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē, kā arī tad, ja konstatētās universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes nepilnības novērstas Regulatora norādītajā veidā un termiņā;

2) tīrās izmaksas un papildu ieguvums ir aprēķināts atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajai metodikai;

3) universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir pakļauts netaisnīgam finansiālajam apgrūtinājumam, ja tīrās izmaksas, no kurām atņemts papildu ieguvums, veido zaudējumu, kas vienāds ar vienu procentu no kopējiem ieņēmumiem par universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu vai ir lielāks par to.

(8) Regulators savā tīmekļvietnē publisko informāciju par tīro izmaksu apmēru, kas apstiprinātas saskaņā ar šā panta septīto daļu.

31. pants. Tīro izmaksu kompensācijas nosacījumi

(1) Regulatora apstiprinātās tīrās izmaksas pilnā apmērā kompensē no valsts budžeta, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Satiksmes ministrija nodrošina kompensācijas izmaksu no gadskārtējā valsts budžeta likumā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Ministru kabinets nosaka termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī nosaka šo izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību."

7. Izslēgt 31.1 un 31.2 pantu.

8. Papildināt 35. panta ceturto daļu pēc vārda "tarifiem" ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 35.1 pantā noteiktos gadījumus".

9. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksa

(1) Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus universālā pasta pakalpojuma sniedzējam apmaksā pilnā apmērā saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) maksa par pakalpojumiem ir sadalīta divās daļās, no kurām vienu maksā preses izdevējs, bet otra tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk kopā - dalītais maksājums), ievērojot dalītā maksājuma procentuālo apmēru, kas noteikts saskaņā ar šā panta piekto daļu;

2) veicot maksājumu no valsts budžeta, ievēro valsts atbalsta nosacījumus attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(2) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs rēķinu par sniegtajiem abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem izraksta par pilnu kalendāra mēnesi, balstoties uz datiem par faktiski piegādāto abonēto preses izdevumu apjomu.

(3) Preses izdevējs dalītā maksājuma daļu par saņemtajiem abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

(4) Dalītā maksājuma valsts daļu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam izmaksā no valsts budžeta ne retāk kā reizi ceturksnī.

(5) Ministru kabinets nosaka abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtību, norādot:

1) Regulatora apstiprinātā abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifa dalītā maksājuma procentuālo apmēru, kādu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam maksā preses izdevējs un kādu maksā Satiksmes ministrija no gadskārtējā valsts budžeta likumā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

2) termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa samaksu par sniegtajiem abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem, un termiņus un kārtību, kādā Satiksmes ministrija uzrauga un izmaksā dalītā maksājuma valsts maksājuma daļu.

(6) Ministru kabinets, izdodot šā panta piektajā daļā minētos noteikumus, var paredzēt atšķirīgu dalītā maksājuma procentuālo apmēru valstspilsētās un pārējā Latvijas teritorijā."

10. Pārejas noteikumos:

izteikt 21. punkta 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus kompensē trijās daļās - pirmo un otro maksājumu, pamatojoties uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja aprēķinu, kas balstīts uz pirmā pusgada un otrā pusgada operatīvajiem datiem, veic kārtējā gadā Satiksmes ministrijai valsts budžetā šiem mērķiem paredzēto līdzekļu ietvaros, bet trešo maksājumu veic nākamajā gadā pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas Satiksmes ministrijai, pilnā apmērā kompensējot zaudējumus, kas radušies 2021. gadā.";

izteikt 21.1 punkta 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus kompensē trijās daļās - pirmo un otro maksājumu, pamatojoties uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja aprēķinu, kas balstīts uz pirmā pusgada un otrā pusgada operatīvajiem datiem, veic kārtējā gadā Satiksmes ministrijai valsts budžetā šiem mērķiem paredzēto līdzekļu ietvaros, bet trešo maksājumu veic nākamajā gadā pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas Satiksmes ministrijai, pilnā apmērā kompensējot zaudējumus, kas radušies 2022. gadā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"24. Šā likuma grozījums (2021. gada 21. oktobra likuma redakcijā) par 30. un 31. panta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums par 31.1 un 31.2 panta izslēgšanu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Grozījums šā likuma 35. panta ceturtajā daļā par tās papildināšanu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 35.1 pantā noteiktos gadījumus" stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, kā arī 35.1 panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

25. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. decembrim izdod šā likuma 31. panta otrajā daļā (2021. gada 21. oktobra likuma redakcijā) minētos noteikumus.

26. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. maijam izdod šā likuma 35.1 panta piektajā daļā minētos noteikumus.

27. Regulators līdz 2022. gada 31. martam izdod šā likuma 30. panta trešajā daļā minēto metodiku. Līdz šā likuma 30. panta trešajā daļā minētās metodikas spēkā stāšanās dienai piemēro Regulatora 2013. gada 11. oktobra lēmumu Nr. 1/29 "Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 21. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pasta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 27.10.2021.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 26.10.2021. OP numurs: 2021/207.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
327128
27.10.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)