Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 231. nr.; 2018, 57., 220., 225. nr.; 2019, 240. nr.; 2021, 121.B, 139. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

"34. Zvērināts notārs nosūta Latvijas Zvērinātu notāru padomei, visiem tiesu priekšsēdētājiem un tieslietu ministram sava paraksta un zīmoga nospieduma, kā arī sava palīga paraksta paraugu."

2. Aizstāt 37. pantā vārdus "pilsētās vai ciemos" ar vārdiem "apdzīvotajās vietās".

3. Izteikt 45. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) reģistri visu viņa taisīto aktu un apliecinājumu, kā arī konsultāciju notariālu darbību jautājumos, ja tām neseko notariāls akts vai apliecinājums, un darījumu projektu ierakstīšanai;".

4. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

"48. Reģistra lapa sadalīta desmit ailēs, kurās ieraksta:

1) kārtas numuru, ik gadu sākot jaunu numerāciju;

2) mēnesi un dienu, kad izpildīta notariālā darbība;

3) konsultācijas, darījuma projekta, akta vai apliecinājuma nosaukumu;

4) darījuma projektā vai aktā norādītā vai konsultācijā minētā darījuma naudas summu, ja tāda noteikta vai tādu var noteikt;

5) samaksātās valsts nodevas summu;

6) atlīdzības summu par zvērināta notāra amata darbību;

7) personu, kurai izpildīta notariālā darbība, sniegta konsultācija, sagatavots darījuma projekts, - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu), ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi, vietu un valstspiederību; juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un pārstāvi;

8) juridiskās personas patieso labuma guvēju - atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajai informācijai;

9) politiski nozīmīgu personu - vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu), ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi, vietu un valstspiederību;

10) zvērināta notāra atzīmi, kam un kad dokumenti izdoti vai nosūtīti vai sniegta konsultācija."

5. Izteikt 54. pantu šādā redakcijā:

"54. Glabājumu grāmata sastāv no septiņām ailēm, kurās ieraksta:

1) kārtas numuru;

2) gadu, mēnesi un dienu, kad glabājuma priekšmets saņemts;

3) glabājuma devēju - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu), ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi, vietu un valstspiederību; juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un pārstāvi;

4) glabājumā nodotā priekšmeta apzīmējumu;

5) summu ar cipariem, ja glabājumā nodota nauda;

6) personu, kurai izsniedzams glabājuma priekšmets;

7) zvērināta notāra atzīmi, kuram un kad glabājuma priekšmets izsniegts, - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu), ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi, vietu un valstspiederību; juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un pārstāvi."

6. Papildināt likumu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:

"76.1 Ja normatīvie akti paredz personas rīcībspējas pārbaudi, zvērināts notārs to pārbauda, tostarp ieskatoties Iedzīvotāju reģistra datos."

7. Papildināt 136. pantu pēc vārda "personiski" ar vārdiem "nosūtīt uz oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts".

8. 138.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja personai, kura lūdz nodot paziņojumu, nav zināma adresāta oficiālā elektroniskā adrese, juridiskā adrese vai dzīvesvieta, zvērināts notārs to saņem attiecīgi no oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas, komercreģistra vai Iedzīvotāju reģistra.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja adresāta (fiziskās personas) dzīvesvieta Iedzīvotāju reģistrā nav norādīta un nav arī aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, zvērināts notārs pēc tās personas lūguma, kura lūgusi nodot paziņojumu, publicē šo paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

9. Izslēgt 139.13 pantu.

10. Papildināt 154. panta otrās daļas 7. punktu pēc vārdiem "zvērinātu notāru" ar vārdiem "vai zvērināta notāra biroju".

11. Papildināt 181. panta otro daļu ar vārdiem "un viņa vietnieku, kas aizstāj priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā".

12. 213. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) zvērināts notārs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas nav saistīts ar zvērināta notāra amata pienākumu pildīšanu;";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministrs atstādina zvērinātu notāru no amata, ja:

1) zvērināts notārs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar zvērināta notāra amata pienākumu pildīšanu;

2) zvērinātam notāram Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums."

13. Papildināt 230. pantu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pārbauda zvērināta notāra biroja atbilstību šā likuma prasībām un izsniedz piekrišanu šā biroja reģistrācijai un izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos un dokumentos."

14. Izteikt 239. pantu šādā redakcijā:

"239. Zvērinātu notāru profesionālā darbība (prakse) ir intelektuāls darbs, par kuru zvērinātam notāram ir tiesības saņemt atlīdzību, bet tā mērķis nav peļņas gūšana."

15. Izteikt 241. panta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Par savas prakses saimnieciskās darbības tiesisko formu un prakses vietas adresi, kā arī to maiņu zvērināts notārs paziņo Valsts ieņēmumu dienestam un Latvijas Zvērinātu notāru padomei."

16. Izteikt 245. pantu šādā redakcijā:

"245. Zvērināti notāri praktizē tikai individuāli. Sadarbība ar citiem zvērinātiem notāriem pieļaujama tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos.

Zvērināts notārs var kārtot savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti kā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, vai izveidot zvērināta notāra biroju, kurā uz nenoteiktu laiku var praktizēt viens vai vairāki zvērināti notāri. Neatkarīgi no izvēlētās prakses saimnieciskās darbības tiesiskās formas zvērināts notārs profesionālajā darbībā praktizē savā vārdā un personīgi atbild par veiktajām amata un citām profesionālajām darbībām.

Zvērināta notāra biroju veido kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā. Šādām sabiedrībām piemēro Komerclikumā noteikto, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.

Zvērināta notāra biroja dalībnieks var būt tikai zvērināts notārs. Zvērināts notārs var būt tikai viena zvērināta notāra biroja dalībnieks.

Ja tiek izveidots zvērināta notāra birojs, tas ir zvērināta notāra kā pašnodarbinātas personas saimniecisko darījumu saistību un tiesību pārņēmējs.

Par zvērināta notāra biroja valdes vai padomes locekli var būt tikai zvērināts notārs, kurš ir attiecīgā zvērināta notāra biroja dalībnieks. Zvērināts notārs, kurš ir attiecīgā zvērināta notāra biroja dalībnieks, ieņem zvērināta notāra biroja valdes vai padomes locekļa amatu, ja padome ir izveidota. Zvērināts notārs kā valdes vai padomes loceklis saņem atlīdzību un ir darba ņēmējs likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē."

17. Papildināt likumu ar 245.1, 245.2, 245.3 un 245.4 pantu šādā redakcijā:

"245.1 Pieteikumam par zvērināta notāra biroja reģistrēšanu komercreģistrā un izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos un dokumentos pievieno Latvijas Zvērinātu notāru padomes piekrišanu.

Lai saņemtu piekrišanu zvērināta notāra biroja reģistrācijai, zvērināta notāra biroja dibinātājs iesniedz Latvijas Zvērinātu notāru padomei iesniegumu un Komerclikumā noteiktos dibināšanas dokumentus. Lai veiktu izmaiņas komercreģistra ierakstos un iesniegtajos dokumentos, zvērināta notāra biroju pārstāvēt tiesīgā persona Latvijas Zvērinātu notāru padomei iesniedz attiecīgās izmaiņas apstiprinošus dokumentus.

Zvērināta notāra biroju pārstāvēt tiesīgā persona piekrišanas saņemšanai nepieciešamos dokumentus Latvijas Zvērinātu notāru padomei iesniedz desmit dienu laikā no pēdējā reģistrācijai vai izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos vai dokumentos nepieciešamā dokumenta (kas nav Latvijas Zvērinātu notāru padomes piekrišana) parakstīšanas dienas.

Latvijas Zvērinātu notāru padome šā panta trešajā daļā minētos dokumentus izskata mēneša laikā un lemj par piekrišanas došanu vai atteikumu dot piekrišanu.

Latvijas Zvērinātu notāru padome atsaka dot piekrišanu, ja zvērināta notāra biroja:

1) dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekļu sastāvs neatbilst šā likuma prasībām;

2) dalībnieki ir cita zvērināta notāra biroja dalībnieki;

3) tiesiskā forma neatbilst šā likuma prasībām;

4) statūti, dibināšanas līgums vai dibināšanas lēmums neatbilst šā likuma prasībām.

245.2 Komerclikumā noteikto termiņu pieteikuma iesniegšanai skaita no dienas, kad sniegta Latvijas Zvērinātu notāru padomes piekrišana.

245.3 Zvērināts notārs tikai savā saimnieciskajā darbībā lieto zvērināta notāra biroja nosaukumu, kurā papildus lieto apzīmējumu "zvērināta notāra birojs" vai abreviatūru "ZNB". Tikai zvērinātu notāru birojiem ir tiesības savā nosaukumā lietot minēto apzīmējumu un tā abreviatūru.

245.4 Ja zvērināts notārs, kurš praktizē zvērināta notāra birojā, šajā likumā noteiktajos gadījumos tiek atbrīvots vai atcelts no amata, Latvijas Zvērinātu notāru padome pēc tam, kad stājies spēkā galīgais lēmums par zvērināta notāra atbrīvošanu vai atcelšanu, nosūta šo lēmumu zvērināta notāra birojam, kurā no amata atbrīvotais vai atceltais zvērināts notārs bija dalībnieks, valdes vai padomes loceklis. Zvērināta notāra biroju pārstāvēt tiesīgajai personai ir pienākums sagatavot pieteikumu komercreģistra iestādei par izmaiņu veikšanu zvērināta notāra biroja dalībnieku sarakstā, valdes vai padomes sastāvā.

Atbrīvotais vai atceltais zvērināts notārs viņam piederošās pamatkapitāla daļas viena mēneša laikā atsavina citam zvērinātam notāram. Ja atbrīvotais vai atceltais zvērināts notārs viena mēneša laikā neatsavina viņam piederošās pamatkapitāla daļas, zvērināta notāra birojs izmaksā šim zvērinātam notāram kompensāciju, kas nav mazāka par pamatkapitāla daļu nominālvērtību, ja nav panākta vienošanās par citu vērtību. Šajā gadījumā pamatkapitāla daļas dzēš Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Ja vienīgais zvērināta notāra biroja dalībnieks tiek atcelts vai atbrīvots no zvērināta notāra amata, viņš pieņem lēmumu par zvērināta notāra biroja darbības izbeigšanu un likvidatora iecelšanu un piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to komercreģistra iestādei ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumam komercreģistra iestādei pievieno likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Rakstveida piekrišanā likvidators norāda tā zvērināta notāra biroja nosaukumu un reģistrācijas numuru, par kura likvidatoru piekrīt kļūt, un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. Par zvērināta notāra biroja likvidāciju un likvidatora iecelšanu no amata atbrīvotais vai atceltais zvērināts notārs nekavējoties paziņo Latvijas Zvērinātu notāru padomei.

Ja no amata atceltais vai atbrīvotais vienīgais zvērināta notāra biroja dalībnieks nepaziņo Latvijas Zvērinātu notāru padomei par šā panta trešajā daļā noteikto darbību veikšanu desmit dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā tieslietu ministra lēmums par viņa atcelšanu vai atbrīvošanu no amata, vai gadījumā, kad ir iestājusies vienīgā zvērināta notāra biroja dalībnieka nāve, Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņem lēmumu par zvērināta notāra biroja darbības izbeigšanu un likvidatora iecelšanu un piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to komercreģistra iestādei ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumam komercreģistra iestādei pievieno arī likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Rakstveida piekrišanā likvidators norāda tā zvērināta notāra biroja nosaukumu un reģistrācijas numuru, par kura likvidatoru piekrīt kļūt, un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu.

Latvijas Zvērinātu notāru padome nosaka likvidatora atlīdzību, kas izmaksājama no likvidējamā zvērināta notāra biroja mantas.

Šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos zvērināta notāra grāmatas, lietas, akti un glabājamās vērtības nododamas tieslietu ministra rīkojumā noteiktajam zvērinātam notāram atbilstoši šā likuma 61. pantam."

18. Izteikt 247. un 248. pantu šādā redakcijā:

"247. Zvērināts notārs vai zvērināta notāra birojs uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata var nolīgt tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, par kura darbību viņš atbild un kuram ir aizliegts veikt zvērināta notāra amata darbības un sniegt juridisko palīdzību. Zvērinātam notāram un zvērināta notāra birojam kā darba devējam ir saistoši visi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības un valsts sociālo apdrošināšanu.

248. Zvērināts notārs, kas reģistrējies kā pašnodarbināta persona, kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti kā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

Zvērināta notāra birojs kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kas paredzēta zvērināta notāra biroja tiesiskajai formai.

Zvērināta notāra, kas reģistrējies kā pašnodarbināta persona, un zvērināta notāra biroja ieņēmumus veido klientu maksājumi par notariālo darbību pildīšanu un sniegto juridisko palīdzību, kā arī ieņēmumi, kas saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu vai noteikti šajā likumā.

Zvērināta notāra, kas reģistrējies kā pašnodarbināta persona, un zvērināta notāra biroja izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu, notariālo darbību pildīšanu, juridiskās palīdzības sniegšanu vai noteikti šajā likumā."

19. Papildināt likumu ar 248.1 pantu šādā redakcijā:

"248.1 Aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām zvērināta notāra biroja pamatkapitāla daļas. Uz zvērināta notāra biroja pamatkapitāla daļām nevar vērst piedziņu, un zvērināta notāra nāves gadījumā tās neietilpst mantojuma masā.

Mantinieki iegūst tiesības saņemt tikai to, kas pienāktos mirušajam zvērinātam notāram (mantojuma atstājējam) pie galīgās norēķināšanās, ja sabiedrība tiktu izbeigta mantojuma atklāšanās brīdī.

Zvērināta notāra biroja pamatkapitāla daļas zvērinātam notāram var atsavināt tikai Komerclikumā vai šajā likumā paredzētajos gadījumos."

20. Aizstāt 324.9 pantā vārdu "iesniedz" ar vārdiem "var iesniegt".

21. Izteikt 326. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Piekritību šķirt laulību pārrobežu lietā nosaka saskaņā ar Padomes 2019. gada 25. jūnija regulas (ES) 2019/1111 par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (turpmāk - regula Nr.  2019/1111) 3. pantu."

22. Izteikt 339. pantu šādā redakcijā:

"339. Pēc šķirtā laulātā lūguma zvērināts notārs izsniedz Padomes 2003. gada 27. novembra regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 39. pantā minēto apliecību laulību lietās (regulas Nr. 2201/2003 I pielikums) vai regulas Nr.  2019/1111 66. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minēto apliecību laulību lietās (regulas Nr.  2019/1111 VIII pielikums)."

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 37., 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"37. Zvērinātam notāram, kurš savu biroju reģistrējis Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 245. pantā, kas paredz, ka zvērināta notāra biroju veido kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, jāiesniedz pieteikums komercreģistrā, ievērojot šā likuma prasības. Komercreģistrā reģistrētais zvērināta notāra birojs ir tā zvērināta notāra biroja tiesību un saistību pārņēmējs, kurš bija izveidots līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi šā likuma 245. pantā. Ja zvērināts notārs, kurš savu biroju reģistrējis Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, šajā termiņā nav vērsies Latvijas Zvērinātu notāru padomē piekrišanas saņemšanai zvērināta notāra biroja reģistrācijai komercreģistrā, Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņem lēmumu par biroja tiesībspējas zaudēšanu un piecu dienu laikā lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu notāru padomes lēmumu, izslēdz zvērināta notāra biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra. Ja zvērināta notāra birojs šajā pārejas noteikumu punktā noteiktajā kārtībā tiek izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra, par izslēgtā zvērināta notāra biroja nokavētajiem nodokļu maksājumiem ir atbildīgs konkrētais zvērināts notārs.

38. Latvijas Zvērinātu notāru padome, pieņemot lēmumu par piekrišanu reģistrēt zvērināta notāra biroju komercreģistrā, vienlaikus lemj par tā zvērināta notāra biroja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra, kurš bija izveidots līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 245. pantā, kas paredz, ka zvērināta notāra biroju veido kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā. Latvijas Zvērinātu notāru padome piecu dienu laikā lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu notāru padomes lēmumu, izslēdz zvērināta notāra biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.

39. Grozījumi šā likuma 326. un 339. pantā attiecībā uz regulas Nr.  2019/1111 piemērošanu stājas spēkā 2022. gada 1. augustā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 14. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Notariāta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.10.2021.Stājas spēkā: 09.11.2021.Tēma: Tiesu vara; Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Nekustamais īpašums, būvniecība; Mantojuma tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 26.10.2021. OP numurs: 2021/207.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
327127
09.11.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"