Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā

Izdarīt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 230. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) elektroniskā pakalpojuma sniedzējs - tāda privātpersona, kas veic saimniecisko darbību un sniedz elektronisko pakalpojumu Latvijas Republikā vai veic saimniecisko darbību ārpus Latvijas Republikas un elektronisko pakalpojumu Latvijas Republikā sniedz ar pilnvarota pārstāvja starpniecību, vai publiska persona, ja tās elektroniskā pakalpojuma sniegšanai izmanto elektroniskās identifikācijas pakalpojumu;";

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31elektroniskais pakalpojums - elektroniskā pakalpojuma sniedzēja pakalpojums, kas pilnībā vai daļēji tiek sniegts elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko identifikāciju;";

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41nacionālais elektroniskās identifikācijas līdzeklis - tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegts kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas iekļauts personas apliecībā, vai Ministru kabineta uzdevumā nodrošināts elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas iekļauts Latvijas Republikas paziņotajā identifikācijas shēmā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk - regula Nr. 910/2014/ES);".

2. 2. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktā vārdus "ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas vai uzdevumus";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Iedzīvotāju reģistrā" ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā".

3. Papildināt 3. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētā rakstveida vienošanās nedrīkst ierobežot fiziskās personas tiesības izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli elektroniskajai identifikācijai, ievērojot šā likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļu. Vienošanās nosacījumi, kas ierobežo fiziskās personas tiesības izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli elektroniskajai identifikācijai, ja nepastāv šā likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktie izņēmumi, nav spēkā."

4. Aizstāt 6. panta otrās daļas 2. un 3. punktā vārdus "Iedzīvotāju reģistra" ar vārdiem "Fizisko personu reģistra".

5. Izteikt 7. panta 8. punktu šādā redakcijā:

"8) tā nodrošina pārbaudi attiecībā uz personas elektronisko identifikācijas datu atbilstību Fizisko personu reģistrā esošajiem fiziskās personas datiem, kas nav vecāki par 24 stundām pirms elektroniskās identifikācijas veikšanas."

6. Aizstāt 8. panta pirmās daļas 7. punktā skaitli un vārdu "14. panta" ar skaitli un vārdiem "14. panta pirmās daļas".

7. 14. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus "elektroniskā pakalpojuma sniegšanai bez" ar vārdiem "tāda elektroniskā pakalpojuma sniegšanai, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, bez";

papildināt pantu ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18) nodrošina personu konsultēšanu un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma saņemšanas diennakts atbalstu;

19) savā tīmekļvietnē nodrošina elektronisko pakalpojumu sniedzējiem informāciju par gadījumiem, kad elektroniskās identifikācijas pakalpojuma darbība ir traucēta, ja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma pieejamība ir mazāka par normatīvajos aktos par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām noteikto pakalpojuma pieejamības laiku.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nodrošina elektroniskā pakalpojuma sniedzējam un fiziskajai personai iespēju bez maksas izmantot nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa pakalpojumu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. 19. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11)  Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, ciktāl to neierobežo tehnoloģiskā savietojamība tā parastās lietošanas ietvaros un ir iespējams nodrošināt atbilstību citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības, kuras ievērojamas attiecīgo pakalpojumu sniegšanas procesā.

(12) Ja elektroniskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, ciktāl to neierobežo tehnoloģiskā savietojamība, ievērojot šā panta 1.1 daļu, atbilstoši elektroniskā pakalpojuma riskam kopā ar droša elektroniskā paraksta sertifikātu vai atsevišķi. Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs pirms elektroniskā pakalpojuma sniegšanas ir tiesīgs piemērot papildu fiziskās personas identitātes pārbaudes mehānismus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības, kuras ievērojamas attiecīgo pakalpojumu sniegšanas procesā.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecībā uz elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, elektroniskā pakalpojuma sniedzējs gada laikā pēc elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas reģistrā par saviem līdzekļiem nodrošina minētā elektroniskā pakalpojuma saņemšanu, izmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu saskaņā ar šā likuma 13. pantā noteiktajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kuras elektroniskā pakalpojuma sniedzējam, saņemot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, ir pienākums ievērot, sniedzot elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiskas personas un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina elektronisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo elektroniskās identifikācijas līdzekļu pieprasīšanu un saņemšanu neklātienē, ja tehnoloģiskās savietojamības dēļ piekļuvei to sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli."

9. Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa paziņošana un piekļuve elektroniskajiem pakalpojumiem ar Eiropas Komisijai paziņotiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

20. pants. Nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa paziņošana Eiropas Komisijai

(1) Nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli Eiropas Komisijai paziņo pēc elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma kā elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst augstam vai būtiskam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(2) Nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas izsniegts saskaņā ar elektroniskās identifikācijas shēmu, uzraudzības institūcija Eiropas Komisijai paziņo, ja tas atbilst regulas Nr. 910/2014/ES prasībām.

(3) Uzraudzības institūcija nodrošina regulā Nr. 910/2014/ES uzraudzības iestādei noteikto un regulas Nr. 910/2014/ES 10. pantā Eiropas Savienības dalībvalstij noteikto pienākumu izpildi.

21. pants. Piekļuve elektroniskajiem pakalpojumiem ar Eiropas Komisijai paziņotiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

(1) Lai pieprasītu un saņemtu no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, Latvijā pieņem Eiropas Komisijai paziņotās un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās elektroniskās identifikācijas shēmas.

(2) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot visus elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst zemam, būtiskam vai augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(3) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(4) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot tikai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 20. panta pirmajā daļā minētais paziņošanas pienākums neattiecas uz tiem nacionālajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kuri paziņoti Eiropas Komisijai līdz 2021. gada 30. novembrim.

6. Grozījums šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

7. Šā likuma 21. panta nosacījumi par Eiropas Komisijai paziņoto elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tāda elektroniskā pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, tiek piemēroti ne vēlāk kā no 2023. gada 1. janvāra.

8. Grozījums šā likuma 3. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu un grozījums šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar 1.1 un 1.2 daļu stājas spēkā 2023. gada 1. februārī."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 14. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 26. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.10.2021.Stājas spēkā: 01.12.2021.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 26.10.2021. OP numurs: 2021/207.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
327125
01.12.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)