Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 60

Daugavpilī 2021. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 42, 7. §)
Kārtība, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2022. gadā, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 689

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
24. pantu, likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli
" 5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem un sabiedriskā labuma organizācijām par atsevišķām nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kategorijām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir ēkas vai to daļas (telpu grupas), kurās nodokļa maksātājs pats veic saimniecisko darbību vai kuru iznomā saimnieciskās darbības veikšanai (turpmāk – nekustamais īpašums).

4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par 2022. taksācijas gada 1. ceturksni.

5. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2022. gada 31. martam iesniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (turpmāk – Departaments) motivētu iesniegumu.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Departaments.

7. Juridiskām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, Departaments piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.

8. De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

9. Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

10. Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam." Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

11. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

II. Nekustamo īpašumu kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs

12. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

13. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta vajadzībām un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (kods 1265), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

14. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots bērnu izklaides centram un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas veids (vai viens no lietošanas veidiem) "Ēkas plašizklaides pasākumiem; plašizklaides pasākumu telpu grupa" (kods 1261), piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

15. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots skaistumkopšanas pakalpojumiem un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons", piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

16. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs" vai "Tirdzniecības paviljons", piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ar nosacījumu, ka nodokļa atvieglojuma summa (EUR) nepārsniedz šo noteikumu 27. punktā noteikto ierobežojumu un ja izpildīts šo noteikumu 28. punktā noteiktais.

17. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ar nosacījumu, ka nodokļa maksātāja ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021.gada mēnesī – novembrī vai decembrī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

18. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā šo noteikumu 27. punktā noteiktais ierobežojums, ar nosacījumu, ka nomnieka, kurš faktiski izmanto nekustamo īpašumu, ieņēmumi no saimnieciskās darbības (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") konkrētajā 2021. gada mēnesī – novembrī vai decembrī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

19. Nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots saimnieciskajā darbībā un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā ar nosacījumu, ka saimnieciskās darbības veicējs ir nodibināts pēc Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" spēkā stāšanās dienas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piešķir nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

20. Nodokļa maksātājiem par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kuru lieto vai nomā sabiedriskā labuma organizācijas piešķir nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

21. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

22. Departaments patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt iesniegto dokumentu un to apliecinājumu pēcpārbaudi viena gada laikā, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta vai no citām informācijas sistēmām.

23. Personai, kura sniedz nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojums tiek piešķirts, Departaments atceļ lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu un Departaments aprēķina personai nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, aprēķinot nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

24. Ja tiek konstatēti regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

25. Par atvieglojumu piešķiršanu Departaments paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

26. Departamenta izdoto maksāšanas paziņojumu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļa maksātājs var apstrīdēt Pašvaldībā, rakstiski vēršoties pie Domes priekšsēdētāja. Domes priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

27. Ja šo noteikumu 16., 18., 19. punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad piešķirtais nodokļa atvieglojumu apmērs par taksācijas gada 1.ceturksni nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto ārkārtējas situācijas izsludināšanas laika periodā kopš 2021. gada 11. oktobra nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.

28. Noteikumu 16., 18., 19. punktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaidi sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuru pamatdarbības veids neatbilst Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.16. punktā noteiktajam.

29. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

29.1. nodokļa maksātājam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

29.2. ja nodokļa maksātājs nav iesniedzis Departamentā pamatojumu un šo noteikumu V daļā noteiktajos attiecīgajai nekustamo īpašumu kategorijai dokumentus;

29.3. ja nekustamajā īpašumā saimnieciskā darbība uzsākta pēc šo noteikumu spēkā stāšanās datuma;

29.4. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

29.5. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

30. Atvieglojumus nepiešķir par šādiem nekustamajiem īpašumiem vai to daļām:

30.1. ja būve ar Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu (atzinumu) klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;

30.2. ja nekustamais īpašums (vai tā daļa) tiek izmantots finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī vakcinācijas kabineti, optikas veikali, automašīnu tirdzniecības veikali/centri, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, degvielas uzpildes stacijas;

30.3. ja nekustamais īpašums pieder valstij vai valsts kapitālsabiedrībām;

30.4. ja nekustamais īpašums atbilst Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

V. Atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

31. Šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 19., 20. punktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

32. Šo noteikumu 16. punktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

32.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

32.2. pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru (1. pielikums);

32.3. pierādījumi par nomas maksas atlaides piešķiršanu (starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas, vai nomnieku iesniegumu un nodokļu maksātāja rīkojumu par atlaides piešķiršanu apliecinātas kopijas, apliecināti konta apgrozījuma izraksti par norēķiniem ar nomnieku un citi dokumenti).

33. Šo noteikumu 17., 18. punktā minētajiem nodokļa maksātajiem motivētajā iesniegumā jānorāda nodokļa maksātāja vai tā nomnieka ieņēmumus 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī un ārkārtējas situācijas izsludināšanas laikā 2021. gada novembrī vai decembrī, to samazinājumu procentos un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

33.1. pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) par attiecīgajiem periodiem – ja nodokļa maksātājs ir PVN maksātājs;

33.2. konta (apgrozījums) pārskatu – ja nodokļa maksātājs nav PVN maksātājs;

33.3. mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) – ja nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs;

33.4. rīcībā esošu dokumentu apliecinātu(-as) kopiju (-as), kas pierāda apgrozījuma samazinājumu (piem. Ieņēmumu-izdevumu žurnāla kopija par 2021.gada attiecīgajiem periodiem), ja nodokļa maksātājs ir fiziskā persona;

33.5. pārskatu par nomniekiem piešķirto nomas maksas atlaides apmēru;

33.6. starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas;

33.7. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

34. Departaments pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, Departaments lūdz nodokļa maksātāju precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu.

VI. Noslēguma jautājums

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
1. pielikums
Daugavpils domes
2021. gada 21. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 60
Nodokļa maksātāja pārskats
 (nosaukums) 
par tirdzniecības centra nomniekiem
 (nosaukums) 

piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru laika periodā kopš 2021. gada 11. oktobra

Nr. p.k.Nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukumsPersonas kods vai reģistrācijas numursPamatdarbības veids*Tirdzniecības vietasTirdzniecības vietas nomas maksaMēnešu/dienu skaits, par kuru piešķirams nomas atvieglojumsNomas maksas atvieglojuma summa
(EUR)
Nr….platība
( m2)
līgumā noteikta (EUR)pēc nomas atvieglojuma piešķiršanas (EUR)
12345678910=(7-8)x9
          
          
          
          
        Kopā: 

* šeit nav jānorāda nekustamie īpašumi, kas tiek izmantoti finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī vakcinācijas kabineti, optikas veikali, automašīnu tirdzniecības veikali/centri, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, degvielas uzpildes stacijas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2022. gadā, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, dome var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr.720) visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, ir noteikti stingri ierobežojumi, t.sk.: ierobežota tirdzniecības vietas, pakalpojumu sniegšanas vietas iedzīvotājiem klātienē un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbība, aizliegti jebkādi publiskie pasākumi un privātie pasākumi, skaistumkopšanas pakalpojumi klātienē, kā arī saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu u.c.

Saistošie noteikumi paredz atbalstu nodokļa maksātājiem par dažādām nekustamo īpašumu kategorijām 2022. gada 1. ceturksnī sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību nodokļa maksātājiem par atsevišķām nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kategorijām, sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību.

Saistošie noteikumi paredz nodokļa atvieglojumu 90 % piešķiršanu par šādām nekustamo īpašumu kategorijām:

– par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211).

– par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta vajadzībām un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (kods 1265).

– par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots bērnu izklaides centram un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas veids (vai viens no lietošanas veidiem) "Ēkas plašizklaides pasākumiem; plašizklaides pasākumu telpu grupa" (kods 1261).

– par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots skaistumkopšanas pakalpojumiem un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons".

– par nekustamo īpašumu ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs" vai "Tirdzniecības paviljons", ar nosacījumu, ka nodokļa atvieglojuma summa (EUR) nepārsniedz šo noteikumu 27. punktā noteikto ierobežojumu un ja izpildīts šo noteikumu 28. punktā noteiktais.

– par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada mēnesī – novembrī vai decembrī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

– par nekustamo īpašumu, kas iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, ar nosacījumu, ka nomnieka, kurš faktiski izmanto nekustamo īpašumu, ieņēmumi no saimnieciskās darbības (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") konkrētajā 2021.gada mēnesī – novembrī vai decembrī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

– par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kuru lieto vai nomā sabiedriskā labuma organizācijas.

Saistošie noteikumi paredz nodokļa atvieglojumu 50 % piešķiršanu par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots saimnieciskajā darbībā un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā ar nosacījumu, ka saimnieciskās darbības veicējs ir nodibināts pēc MK rīkojuma Nr. 720 spēkā stāšanās dienas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas, tas būs papildus slogs Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta darbiniekiem.

Saistošajos noteikumos paredzētie atvieglojumi samazinās 2022. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Provizoriski atvieglojumu summa varētu sastādīt 80000 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kopsummu ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un to atbilstība šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi palīdzēs uzņēmējiem Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pārvarēt finansiālo krīzi, kas ir saistīta ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī sakarā ar Covid-19.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbalsts tiks sniegts uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNenotika.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2022. gadā, lai mazinātu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 26.10.2021. OP numurs: 2021/207.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327085
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"