Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par aprūpes mājās pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 165. §)


Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti" 44. punktu
(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma personām ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes mājās pakalpojums) piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējam.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

2. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētai un faktiski dzīvojošai personai:

2.1. no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurai noteikta invaliditāte un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

2.2. pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja pēc pilngadības ir noteikta invaliditāte un VDEĀVK ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

2.1 Noteikumu 2. punktā minētajām personām aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, izglītības programmas apguves, dalības nodarbinātības pasākumos, vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību personai nepieciešamajā apjomā un sociālā darba speciālists konstatējis šāda pakalpojuma nepieciešamību.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

3. Aprūpes mājās pakalpojums ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta personas aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

4. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīga sniegt:

4.1. personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīga pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti vai kurai ir atbilstoša izglītība, un izvēlētā persona nav personas pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo ar personu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs);

4.2. juridiska persona, kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un spēj nodrošināt, ka aprūpes mājās pakalpojumu sniedz darbinieki, kuriem ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti vai atbilstoša izglītība, un ar kuru Pašvaldība publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgusi līgumu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

5. Aprūpes mājās pakalpojums tiek finansēts no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes mājās pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos noteiktajā minimālajā apmērā, izņemot, ja aprūpes mājās pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4. punkta 4.2. apakšpunktu.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

6. Primāri personai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros, bet ja tas nav iespējams, vai projekta ietvaros piešķirtais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms nav pietiekams, personai piešķir pašvaldības finansētu aprūpes mājās pakalpojumu šajos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā un apjomā.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

II. Aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

7. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei iesniegums jāiesniedz Dienvidkurzemes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests). Parakstot un iesniedzot iesniegumu, personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene dod Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

8. Iesniegumā norāda:

8.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt aprūpes mājās pakalpojumu;

8.2. personas likumiskā pārstāvja personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

8.3. vēlamo aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu, vēlamo saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

8.4. konkrētās dienas, kad sociālās aprūpes mājās pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

8.5. vēlamā aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, personas kodu, kontaktinformāciju.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

9. Iesniegumam pievieno:

9.1. darba devēja apliecinājumu, ka personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra mēnesī;

9.2. informāciju par saimnieciskajai darbībai izmantojamajām stundām kalendāra mēnesī, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;

9.3. izglītības iestādes apliecinājumu, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē, kurā norādīta izglītības programma (klātienē/ neklātienē), studiju mācību dienas un laiks mācību gada laikā un sesijas laikā;

9.4. Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

9.5. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

9.5.1 ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apliecinājumu, ja personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes loceklim nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi vai medicīniskā rehabilitācija, norādot pakalpojumu saņemšanas periodu;

9.6. vēlamā aprūpētāja apliecinājumu par piekrišanu sniegt aprūpes mājās pakalpojumu, norādot aprūpētāja personas datus, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus;

9.6.1 citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai pēc Dienesta pieprasījuma, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

10. Pēc iesnieguma un šo saistošo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests:

10.1. pārliecinās VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā, vai personai ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;

10.2. pārliecinās valsts un pašvaldību reģistros, vai personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs un apmeklē NVA rīkotos nodarbinātību veicinošos pasākumus, apgūst izglītību, saņem dienas aprūpes centra vai citus sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus;

10.3. ja nepieciešams, pieprasa papildus informāciju no VDEĀVK, citām institūcijām vai personas likumiskā pārstāvja;

10.4. nosakot aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību, atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam izvērtē:

10.4.1. personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātību un citus objektīvos apstākļus, kuru dēļ viņi nevar nodrošināt personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

10.4.2. ar personu kopā dzīvojošo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu vai citu tuvinieku iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu;

10.4.3. laiku, ko persona pavada izglītības iestādē, dienas aprūpes centrā vai citās aktivitātēs;

10.4.4. citu sociālo pakalpojumu vai atbalsta pasākumu esamību, kas pamatoti izslēdz vai samazina aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību;

10.4.5. bērna pašaprūpes un ar mājas dzīvi saistītās prasmes (atbilstoši bērna vecuma posmam un funkcionālo traucējumu veidam);

10.5. nosaka personai nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma apjomu:

10.5.1. līdz 20 stundām mēnesī, ja aprūpes mājās pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai;

10.5.2. līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

10.5.3. līdz 60 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

10.5.4. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

10.5.5. līdz 160 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darbu laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

11. Dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

11.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī);

11.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par vienu gadu. Ja šo saistošo noteikumu 9. punktā pievienotajos dokumentos vai šo saistošo noteikumu 10. punktā minētajās informācijas sistēmās vai reģistros ir norādīta informācija par īsāku periodu, kurā aprūpes mājās pakalpojums būtu nodrošināms, aprūpes mājās pakalpojumu piešķir atbilstoši minētajos dokumentos, informācijas sistēmās vai reģistros norādītajam periodam. Personas likumiskā pārstāvja izglītības apguves laikā pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;

11.2. par atteikumu piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu, ja persona:

11.2.1. neatbilst Invaliditātes likumā minētajiem pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem;

11.2.2. atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

12. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju (personas likumisko pārstāvi).

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

13. Ja personai nepieciešams saņemt aprūpes mājās pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies aprūpes mājās pakalpojuma pieprasīšanas pamatojums un tādēļ personai nepieciešams mainīt piešķirtā aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Dienestā iesniegumu un izmaiņas nepieciešamības dokumentus, ja tādi attiecināmi, par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

III. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu Dienests:

14.1. slēdz līgumu ar personas likumisko pārstāvi un aprūpētāju, līgumā nosakot pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību, citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus;

14.2. izsniedz nosūtījumu aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojuma sniegšanu nodrošina šo saistošo noteikumu 4. punkta 4.2. apakšpunktā norādītais pakalpojuma sniedzējs.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

15. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes mājās pakalpojumu. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts aprūpes mājās pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, kuru paraksta aprūpes mājās pakalpojuma pieprasītājs un pakalpojuma sniedzējs.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

IV. Aprūpes mājās pakalpojuma izbeigšanas un pārtraukšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

16. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

16.1. personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes mājās pakalpojuma;

16.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.3. beidzies šo noteikumu 11.1.2. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

16.4. Dienests konstatē, ka persona neatbilst Invaliditātes likumā minētajiem pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un šajos saistošajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

16.5. Dienests konstatē, ka aprūpes mājās pakalpojums faktiski netiek izmantots divus kalendāros mēnešus pēc kārtas, izņemot šo noteikumu 17. punktā minētos gadījumos.

(Grozīts ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

17. Aprūpes pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr tā atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

(Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

18. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

19. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
1. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

(Pielikums svītrots ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

2. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

(Pielikiums Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 2024/7 redakcijā)

Nepieciešamības novērtēšana aprūpes mājas pakalpojumam personai (bērnam/jaunietim) ar invaliditāti
1. Personas vārds, uzvārds 
2. Personas kods 
3. Personas dzīvesvietas adrese 
  
  
 
4. Personas atbilstība aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem
4.1. Personas vecums
5–18 gadi (neieskaitot)
18–24 gadi (neieskaitot)
4.2. Informācija par personas invaliditāti
izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, spēkā līdz ____.____._________.
bērns, kuram noteikta invaliditāte līdz ____.____._________.
persona, kurai noteikta ____. grupas invaliditāte ____.____._________.
 
5. Aprūpes pakalpojuma pieprasīšana
5.1. Aprūpes mājās pakalpojuma pieprasīšanas mērķi – lai personas likumiskais pārstāvis (audžuģimene) (norādīt visus aktuālos iemeslus):
strādātu algotu darbu
veiktu saimniecisko darbību
apmeklētu izglītības iestādi, vai profesionālās pilnveides kursus
iesaistītos Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotos nodarbinātības veicināšanas pasākumos
regulāri saņemtu sociālos pakalpojumus (dienas aprūpes centra, dienas centra, specializētās darbnīcas u.tml.)
apmeklētu vienreizējus pasākumus un saturīgi pavadītu brīvo laiku
citi objektīvie iemesli, kuru dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā:
   
 
5.2. Vēlamais aprūpes pakalpojuma izmantošanas biežums, laiks
pastāvīga palīdzība un uzraudzība (ikdienā)
periodiska palīdzība un uzraudzība 3 dienas nedēļā un vairāk
periodiska palīdzība un uzraudzība 1–2 dienas nedēļā
epizodiska palīdzība dažas dienas mēnesī
epizodiska palīdzība vienu reizi mēnesī vai retāk
 
6. Valsts, pašvaldības un citu atbalsta resursu izmantošana personas aprūpes un uzraudzības nodrošināšanai

Stundu skaits diennaktī / mēnesī

6.1. Personas likumisko pārstāvju iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu aprūpei
mājsaimniecībā dzīvo abi vecāki (abiem jāatbilst kādam no 5.1. punktā norādītajiem iemesliem) 
mājsaimniecībā dzīvo viens vecāks, otrs vecāks iesaistās bērna audzināšanā/aprūpē (abiem jāatbilst kādam no 5.1. punkta norādītajiem iemesliem) 
mājsaimniecībā dzīvo viens vecāks, otrs vecāks neiesaistās bērna audzināšanā/aprūpē 
mājsaimniecībā dzīvo viens vecāks, otrs vecāks atrodas ārpus valsts 
Komentāri:
 
 
6.2. Likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu locekļu apgrūtinājumi iesaistīties personas aprūpē un uzraudzībā
noslodze darbā (norādīt darba slodzi / darba laiku) 
   
 
citi apgrūtinājumi: 
   
   
 
Komentāri:
 
 
6.3. Personas dienas pārklājums 
persona apmeklē izglītības iestādi (tai skaitā pirmskolas izglītības iestādi) 
persona apgūst izglītību mājas apmācībā 
persona izglītību apgūst speciālajā izglītības iestādē 
persona izmanto skolas pagarinātās dienas pakalpojumu 
cits   
   
 
Komentāri:
 
 
6.4. Personas izmantotās aktivitātes, pasākumi, sociālie un ārstniecības pakalpojumi
asistenta pakalpojums pašvaldībā 
dienas aprūpes centrs vai cits regulārs sociālais pakalpojums 
rehabilitācijas, terapijas pakalpojumi 
cits 
   
   
 
Komentāri:
 
 
7. Aprūpes pakalpojuma apjoma (h) noteikšana.

Aprūpes mājās pakalpojuma noteikšana ir saistīta ar darba dienas nosacītu indikatīvu laika sadalījumu (nosacīti pieņemot, ka 8 h diennaktī ir paredzētas miegam, 8 h persona (bērns/jaunietis) ir iesaistīta izglītības vai citās aktivitātēs un 8 h persona ir tiešā likumisko pārstāvju (vecāku) aprūpē).

 
7.1. Pusei no laika, kad persona ir likumisko pārstāvju aprūpē (4 h dienā jeb 80 h/mēnesī) tiek sniegts valsts atbalsts asistenta pakalpojuma veidā 
7.2. Šobrīd nodrošinātais sociālo pakalpojumu apjoms, h/mēnesī 
7.3. Vēlamais pakalpojuma apjoms, h/mēnesī 
Komentāri:
 
 
7.4. Pakalpojuma apjoms atbilstoši saistošo noteikumu 10. punkta 10.5. apakšpunktam 
aprūpes mājās pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai

līdz 20 h/mēnesī

persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā

līdz 40 h/mēnesī

persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā

līdz 60 h/mēnesī

persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā

līdz 80 h/mēnesī

persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darbu laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā

līdz 160 h/mēnesī

Piezīmes:

 

 
 
Speciālista paraksts:  
   
Vecāka paraksts:  
   
Aizpildīšanas datums:  
3. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Apliecinājums par faktiski sniegto aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti

(Pielikums svītrots ar Dienvidkurzemes novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/7)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes mājās pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 23.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 22.10.2021. OP numurs: 2021/205.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327044
{"selected":{"value":"23.05.2024","content":"<font class='s-1'>23.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2024","iso_value":"2024\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2021","iso_value":"2021\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2021.-22.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"