Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Grobiņā 2021. gada 30. septembrī
Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē (prot. Nr. 9, 165. §)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes pakalpojums) piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

2. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi (turpmāk – bērns) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību un, ja bērna likumiskais vai audžuģimenes pārstāvis strādā algotu darbu.

3. Aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt bērna likumiskā pārstāvja izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīga pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti un izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs).

5. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu Ministru kabineta 15.05.2021. noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" noteiktajā minimālajā apmērā.

6. Primāri bērnam tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros, bet ja tas nav iespējams, vai projekta ietvaros piešķirtais aprūpes pakalpojuma apjoms nav pietiekams, bērnam piešķir pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu šajos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā un apjomā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršana

7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei iesniegums (1. pielikums) jāiesniedz Dienvidkurzemes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests). Parakstot un iesniedzot iesniegumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene dod Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

8. Iesniegumā norāda:

8.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

8.3. vēlamo aprūpes pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu, vēlamo saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

8.4. konkrētās dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

8.5. vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, personas kodu, kontaktinformāciju.

9. Iesniegumam pievieno:

9.1. darba devēja apliecinājumu, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra mēnesī;

9.2. informāciju par saimnieciskajai darbībai izmantojamajām stundām kalendāra mēnesī, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;

9.3. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē;

9.4. Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

9.5. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra mēnesī.

9.6. vēlamā aprūpētāja apliecinājumu par piekrišanu sniegt aprūpes pakalpojumu, norādot aprūpētāja personas datus, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus.

10. Pēc iesnieguma un šo saistošo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienesta sociālā darba speciālists novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar kritērijiem (2. pielikums).

11. Dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

11.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī), nepārsniedzot Ministru kabineta 15.05.2021. noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" noteikto maksimālo stundu skaitu mēnesī;

11.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšanas periodu (ne ilgāku par vienu gadu);

11.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja bērns:

11.2.1. neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 2.4 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

11.2.2. atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai stacionārā ārstniecības iestādē.

12. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju (bērna likumisko pārstāvi).

13. Ja bērnam nepieciešams saņemt aprūpes pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas pamatojums un tādēļ bērnam nepieciešams mainīt piešķirtā aprūpes pakalpojuma apjomu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Dienestā iesniegumu un izmaiņas nepieciešamības dokumentus, ja tādi attiecināmi, par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Dienests slēdz līgumu ar aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību, citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

15. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Dienestā apliecinājumu (3. pielikums) par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, kuru paraksta aprūpes pakalpojuma pieprasītājs un pakalpojuma sniedzējs.

IV. Aprūpes pakalpojuma izbeigšanas un pārtraukšanas kārtība

16. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

16.1. personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

16.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.3. beidzies šo noteikumu 11.1.2. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

16.4. Dienests konstatē, ka persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

16.5. Dienests konstatē, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots divus kalendāros mēnešus pēc kārtas, izņemot šo noteikumu 17. punktā minētos gadījumos.

17. Aprūpes pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

18. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

19. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
1. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Dienvidkurzemes novada Sociālam dienestam

Bērna likumiskais pārstāvis:_________________________________________

Personas kods:______________________________

Deklarētā adrese:_________________________________________________

Faktiskā adrese:___________________________________________________

Iesniedzēja tālrunis:__________________________

iesniegums.

Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada domes saistošajiem noteikumiem "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti" lūdzu piešķirt manam bērnam
 ,

(bērna vārds uzvārds, personas kods, adrese)

aprūpes pakalpojumu līdz ____ stundām kalendāra mēnesī (t.sk. līdz ____ stundām kalendāra mēnesī vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai).

Vēlamais aprūpes pakalpojuma sniedzējs .
 

(vārds, uzvārds / nosaukums, personas kods / reģ. nr., adrese, kontakttālrunis)

Samaksu par sniegto aprūpes pakalpojumu ieskaitīt Pakalpojuma sniedzēja kontā:

.
(norēķina konta numurs)

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

darba devēja apliecinājums, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

informācija par saimnieciskajai darbībai izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;

izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē;

Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

Apliecinu, ka

• sniegšu informāciju Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam anketas "Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana" aizpildīšanai;

• atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

________.______________  

(datums)

 

(paraksts)

Datu pārzinis ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tālr.63490458, 29447641; e-pasta adrese: pasts@dkn.lv

Personu datu apstrādes mērķis: pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu nodrošināšana.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt klātienē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālā dienestā.

2. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana
Nr. _____

Bērna vārds, uzvārds 
Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) 
Dzimums (S/V) 
Novērtēšanas vieta/laiks 
Ģimenes ārsts 
Speciālista vārds, uzvārds, amats, institūcijas nosaukums 

Aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamais pakalpojuma apjoms:

lai strādātu algotu darbu ____ stundas mēnesī;

lai gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības ____ stundas mēnesī;

lai apgūtu vispārējās vai profesionālās pamata, vidējās vai augstākās izglītības programmu:

klātienē ____ stundas mēnesī; neklātienē ____ stundas mēnesī;

lai piedalītos Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātību veicinošos pasākumos ____ stundas mēnesī;

lai saņemtu dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja ____ stundas mēnesī;

vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ____ stundas mēnesī;

Kopējais vēlamais pakalpojuma apjoms _____ stundas mēnesī.

Bērna ikdienas aktivitātes:

apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi _________________________________________ ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī apgūst izglītību:

vispārējās pamatizglītības iestādes _______________________________ _____. klasē klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

vispārējās vidējās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

speciālās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

cits variants ______________________________________________________________

izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas pakalpojumu

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

nē (norādiet iemeslu kāpēc neizmanto) __________________________________________

apgūst profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu:

jā ____ dienas nedēļā; ___ stundas mēnesī;

saņem sociālos pakalpojumus:

dienas aprūpes centrā ____ dienas nedēļā; ___ stundas mēnesī;

dienas centrā ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

"atelpas brīža" pakalpojums ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; stundas mēnesī;

cits variants ___________________________________________________________________

saņem regulārus ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus (piemēram, ergoterapija, fizioterapija u.c.):

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

Institūcijās bērna aprūpe un uzraudzība nodrošināta ____ stundas mēnesī.

Norādīt pilngadīgās personas, kuras var sniegt bērnam nepieciešamo aprūpi/atbalstu (kopā/atsevišķi dzīvojošie ģimenes locekļi, personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, radi, paziņas, kaimiņi u.c.):

Vārds, Uzvārds

Radniecība/saikne ar pieprasītāju

Dzīvesvietas vai darbavietas adrese, tālrunis

Atbalsta veids, biežums

    
    
    

Bērna pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves
prasmju novērtēšanas kritēriji

  
 

Spēj

Prot

1. Veic patstāvīgi/funkcionalitāte nav traucēta – 3 punkti.

2. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk nav traucēta – 2 punkti.

3. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk ir traucēta – 1 punkts.

4. Nespēj veikt patstāvīgi/funkcionalitāte ir traucēta – 0 punktu.

Piezīmes.

1. "Spēj" – novērtē personas psihiskās vai fiziskās īpašības, kas rada iespēju sekmīgi veikt konkrētu darbību, uzdevumu, uztvert un reaģēt atbilstoši situācijai un sociālai videi.

2. "Prot" – novērtē personas zināšanas, iemaņas un prasmes veikt kādu darbību, uzdevumu.

(Sadaļās, kur tiek vērtētas spējas un prasmes (spēj un prot), vērtējums tiek dubultots, kur katrā ailē maksimālais punktu skaits – 6 = 3 + 3)

  
   
1. Sevis apzināšanās
1.1. Spēj un prot nosaukt (zina) savu vārdu un uzvārdu.

Kontroljautājums: Kāds ir Jūsu vārds, uzvārds?

-

 

-

 
1.2. Zina savu dzimšanas gadu un datumu, vecumu, dzimumu, dzīvesvietu.

Kontroljautājums: Cik Jums gadu? Kad Jums ir dzimšanas diena? Kāda ir Jūsu adrese?

 

-

 

-

1.3. Spēj apzināties savas stiprās un vājās puses.

Kontroljautājums: Ko Jūs spējat darīt vislabāk? Ko vislabāk patīk darīt? Ko nepatīk darīt?

 

-

 

-

1.4. Spēj izprast un apzināties savas rīcības sekas.

Kontroljautājums: Izstāstiet (klients spēj informēt), kas būs, ja Jūs kaitināsiet svešu suni?

    
1.5. Spēj un prot pastāstīt (spēj informēt) par savu ģimeni, tuviniekiem.

Kontroljautājums atkarīgs no tā, vai klientam ir ģimene, tuvinieki: Kādas Jums ir attiecības ar ģimeni?

    
Punktu skaits 6/9    
Maksimālais punktu skaits 15

 

 

Piezīmes
 
2. Ēšana, ēdiena gatavošana, šķidruma uzņemšana
2.1. Spēj ēst pastāvīgi.

Kontroljautājums: Kur ēdat brokastis, pusdienas, vakariņas?

 

-

 

-

2.2. Spēj sakošļāt un norīt barību.

Kontroljautājums: Kas vislabāk garšo? Ko visgrūtāk apēst/ norīt?

 

-

 

-

2.3. Spēj un prot atbilstoši lietot galda piederumus.

Kontroljautājums: Kādus galda piederumus parasti izmantojat, lai paēstu?

    
2.4. Spēj un prot sevi apkalpot pie galda, ielikt ēdienu šķīvī, ieliet tēju, sagriezt maizi.

Kontroljautājums: Kā ieliekat ēdienu šķīvī? Kādas sviestmaizes vislabāk garšo?

    
2.5. Spēj un prot sagatavot uzkodas.

Kontroljautājums: Kā var pagatavot, piemēram, sviestmaizes?

    
2.6. Spēj un prot uzņemt nepieciešamo šķidruma daudzumu.

Kontroljautājums: Ko Jūs labprāt dzerat – tīru ūdeni, sulu, tēju, kafiju vai kādu citu dzērienu? Cik daudz šķidruma dienā izdzerat?

    
2.7. Spēj un prot lietot virtuves tehniku: plīti, mikroviļņu krāsni utt.

Kontroljautājums: Uz kā var pagatavot ēst? Ar ko var uzvārīt ūdeni?

    
2.8. Prot un spēj uzklāt un novākt galdu.

Kontroljautājums: Kādi trauki nepieciešami, lai paēstu, piemēram, zupu? Pastāstiet (klients zina), kā uzklājat un novācat galdu?

    
2.9. Spēj un prot nomazgāt, noslaucīt un nolikt vietā traukus.

Kontroljautājums: Kad paēdat, ko dara ar netīriem traukiem? Kur liek tīros traukus?

    
2.10. Spēj un prot izvērtēt, ko drīkst ēst un ko nedrīkst ēst atbilstoši noteiktai diētai.

Kontroljautājums: Kādi produkti ir veselīgi un kādus nav ieteicams ēst bieži un daudz? Pastāstiet (klients zina vai spēj informēt), vai ir kādi produkti, kurus nedrīkstat lietot? Kādēļ?

    
Punktu skaits 48/6    
Maksimālais punktu skaits 54

 

 

Piezīmes
 
 
3. Ģērbšanās
3.1. Spēj un prot apģērbties un noģērbties pats.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Cik reižu dienā Jūs pārģērbjaties?

    
3.2. Spēj un prot aizpogāt apģērbu.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Kādas pogas kreklam/ blūzei Jums patīk vislabāk – lielas vai mazas? Cik laika paiet, kamēr aizpogājat vai atpogājat savu kreklu/ blūzi?

    
3.3. Spēj un prot tikt galā ar rāvējslēdzēju apģērbā.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir rāvējslēdzēj? Cik bieži Jūs to velkat?

    
3.4. Spēj un prot sasiet un atsiet auklas apģērbā un apavos.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir sasienamās auklas? Vai bieži to nēsājat? Kurām kurpēm vai zābakiem ir sienamās auklas? Kā Jūs tiekat galā ar auklām?

    
3.5. Spēj un prot izvēlēties apģērbu atbilstoši laikapstākļiem.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Kurš apģērba Jums vislabāk patīk? Ko Jūs parasti valkājat vasarā, ko ziemā? kad jāsāk vilkt kādu siltāku jaku?

    
Punktu skaits 30/0    
Maksimālais punktu skaits 30

 

 

Piezīmes
 
 
4. Personīgās higiēnas uzturēšana
4.1. Saprot personīgās higiēnas nepieciešamību (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet, kādēļ cilvēks mazgājas?

 

-

 

-

4.2. Spēj un prot nomazgāties dušā, vannā.

Kontroljautājums: Kur Jūs parasti mazgājaties? Kur vēl var mazgāties?

    
4.3. Spēj un prot rūpēties par saviem matiem (mazgāt, ķemmēt, žāvēt, skūties).

Kontroljautājums: Kurš Jums mazgā matus? Kad Jūs ķemmējat matus? Kad Jūs parasti skujaties – no rītiem vai vakaros?

    
4.4. Spēj un prot rūpēties par nagiem (apgriezt).

Kontroljautājums: Kas Jums parasti griež nagus?

    
4.5. Spēj un prot iztīrīt savus zobus/ kopt mutes dobumu un zobu protēzes.

Kontroljautājums: Kad Jūs parasti tīrāt zobus? Ja klientam ir zobu protēzes – kā tīrāt savas zobu protēzes?

    
4.6. Spēj un prot lietot higiēnas procedūrām nepieciešamos līdzekļus (ziepes, sūkli, šampūnus, krēmus, kabatas lakatiņu, dezodorantu u.c.).

Kontroljautājums: Kādā krāsā ir Jūsu sūklis? Kādas ziepes vai šampūns Jums vislabāk patīk? Kādus higiēnas līdzekļus pazīstat, kādus parasti lietojat? Kur Jūs tos glabājat?

    
4.7. Spēj un prot apmeklēt tualeti pats gan pa dienu, gan naktī.

Kontroljautājums: Kur atrodas tualetes telpa? Kas Jums palīdz nokļūt līdz tualetes telpai? Kā Jūs varat aiziet līdz tualetei naktī, kad ir tumšs?

    
4.8. Spēj un prot lietot autiņbikses, ieliktņus, higiēniskās paketes.

Kontroljautājums: Kad vajag lietot autiņbikses? Ja klientam nepieciešamas autiņbikses – kurš palīdz uzlikt autiņbikses? Ja kliente ir sieviete – kad vajag lietot higiēniskās paketes?

    
Punktu skaits 42/3    
Maksimālais punktu skaits 45

 

 

Piezīmes
 
 
5. Veselības uzturēšana
5.1. Ir izpratne par medikamentu lietošanu, ja tas nepieciešams (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kādos gadījumos ir jālieto medikamenti? Kādus medikamentus Jums ir nepieciešams lietot?

-

 

-

 
5.2. Spēj izprast uzvedības traucējumu saistību ar medikamentu lietošanas regularitāti, ja ir vai mēdz būt uzvedības traucējumi (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kā medikamentu lietošana ietekmē Jūsu veselības stāvokli/ uzvedību?

 

-

 

-

5.3. Spēj un prot ievērot medikamentu lietošanas laiku (klients zina un spēj informēt).

Kontroljautājums: Kā Jūs parasti lietojat medikamentus?

    
5.4. Spēj un prot pateikt (klients zina un spēj informēt), ka jūtas slikti vai par sāpēm (zobu, vēdera, galvas, muguras, kāju, roku) un spēj aprakstīt pašsajūtu.

Kontroljautājums: Kā parasti stāstāt, ka Jums kaut kas sāp?

    
5.5. Spēj un prot meklēt medicīnisko palīdzību (klients zina vai spēj informēt), ja nepieciešams (traumas, saslimšanas u.c.).

Kontroljautājums: Kam Jūs parasti stāstāt, ka kaut kas sāp vai ka jūtaties slims?

    
5.6. Spēj atpazīt un aprakstīt maņu sajūtas (klients spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet par to, kā redzat un dzirdat? Var iedot iepriekš sagatavotus maisiņus ar zirņiem, pupām, putraimiem, miltiem un iedot klientam aptaustīt – Kādas atšķirības sajūtat?

 

-

 

-

Punktu skaits 18/9    
Maksimālais punktu skaits 27

 

 

Piezīmes
 
 
6. Mobilitāte
6.1. Spēj un prot mainīt pozu un sēdēt.

Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā: Kā

jūtaties, ilgstoši sēžot?

    
6.2. Spēj un prot apsēsties uz krēsla, piecelties no tā.

Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā (klients spēj informēt): Kādas grūtības sagādā piecelšanās vai apsēšanās uz/ no krēsla?

    
6.3. Spēj un prot iekāpt un izkāpt no gultas.

Kontroljautājums: Pastāstiet (klients zina), kā parasti iekāpjat gultā? Kā tiekat ārā nogultas?

    
6.4. Spēj un prot piecelties pēc kritiena.

Kontroljautājums: (klients zina): Ko darāt, ja nejauši paklūpat un nokrītat?

    
6.5. Spēj un prot pārvietoties telpā, lietot tehniskos palīglīdzekļus, ja ir nepieciešams.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, apmēram, cik liela ir Jūsu istaba? Ar kādām kurpēm Jūs parasti staigājat pa istabu? Kur ejat skatīties televizoru? Ja persona izmanto tehniskos palīglīdzekļus – Kurš palīdz lietot, piemēram, ratiņus, spieķi u.c.

    
6.6. Spēj un prot pārvietoties pa kāpnēm.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt):

Kurš Jums palīdz nokāpt vai uzkāpt pa kāpnēm?

    
6.7. Spēj uzturēties un pārvietoties svaigā gaisā.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Kur Jūs parasti pastaigājaties? Cik ilgi Jūs staigājat ārā?

 

-

 

-

Punktu skaits 42/0    
Maksimālais punktu skaits 42

 

 

Piezīmes
 
 
7. Orientēšanās spējas telpā un vidē
7.1. Spēj un prot orientēties telpā.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kādas telpas ir tuvu Jūsu istabai?

    
7.2. Spēj un prot orientēties apkārtnē/ teritorijā.

Kontroljautājums: (klients zina vai spēj informēt): Uz kuru pusi ir parks, dīķis, u.c.? Kur Jums vislabāk patīk uzturēties, kad esat izgājis ārā?

    
7.3. Ir izpratne par drošību uz ielas un rīcību atbilstoši situācijai (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Pastāstiet, ko zināt par to, kā pareizi uzvesties uz ielas? Kur drīkst iet pāri ielai? Kur nedrīkst iet pāri ielai? Ja stāvat ielas malā un Jums ir nepieciešams iet pāri, ko darāt vispirms?

-

 

-

 
7.4. Spēj un prot lietot sabiedrisko transportu, nopirkt biļeti.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kad pēdējo reizi braucāt ar autobusu, vilcienu vai pilsētas sabiedrisko transportu? Kur Jūs parasti iekāpjat autobusā vai citā transportlīdzeklī (atkarībā no tā, ko klients izmanto vai ir izmantojis)? Kā Jūs zināt, kur jāizkāpj? Kur pērkat biļeti?

    
7.5. Spēj un prot atpazīt sev vajadzīgo braukšanas maršrutu, izkāpt vēlamajā pieturā.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ar kuru autobusu Jums jābrauc, lai nokļūtu (atbilstoši klienta braukšanas maršrutam)? Līdz kādai pieturai Jums jābrauc?

    
Punktu skaits 24/3    
Maksimālais punktu skaits 27

 

 

Piezīmes
 
 
8. Drošība
8.1. Izprot tādus apzīmējumus kā "gājēju pāreja", "luksofors", "autobusa pietura", "tualete" u.c.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): klientam parāda attēlus ar šiem apzīmējumiem un jautā, ko tie nozīmē?

-

 

-

 
8.2. Ir zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, prot atbilstoši rīkoties.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko Jūs zināt par ugunsdrošību? Kā rīkotos, ja sajustu dūmu smaržu telpās? Kā rīkotos, ja redzētu, ka aizdedzies papīrgrozs?

 

-

 

-

Punktu skaits 0/6    
Maksimālais punktu skaits 6    
Piezīmes
 
 
9. Pamatizglītība
9.1. Spēj un prot pazīt skaitļus, atņemt, var veikt vienkāršas matemātiskas darbības līdz 10 (klients zina vai spēj informēt).

Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus attēlus ar cipariem un matemātiskām darbībām, uzdod jautājumus, piemēram, cik ir 5 +4; 6-4; 3x3 vai 10:5.

    
9.2. Spēj un prot lasīt. Pazīst burtus (klients zina vai spēj informēt).

Klientam iedod iepriekš sagatavotu tekstu un palūdz nolasīt.

    
9.3. Spēj un prot rakstīt.

Klientam diktē dažus iepriekš sagatavotus teikumus.

    
9.4. Spēj un prot izmantot telefonu.

Kontroljautājums: Vai Jums ir telefons? Kam jūs parasti zvanāt? Parādiet, kā lietojat telefonu?

    
9.5. Spēj un prot izmantot datoru.

Kontroljautājums: vai Jums ir dators? Vai Jūs izmantojiet datoru, lai uzzinātu, kā jūtas draugi, radinieki? Parādiet, kā Jūs lietojat datoru?

    
Punktu skaits 30/0    
Maksimālais punktu skaits 30

 

 

Piezīmes
 
 
10. Orientācija laikā
10.1. Sapratne par laiku (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Kas tagad ir – rīts, pusdienlaiks, pēcpusdiena vai vakars?

 

-

 

-

10.2. Spēj saprast jēdzienus (klients zina vai spēj informēt): datums, diena, gads, mēnesis, sezona.

Kontroljautājums: Kāds šodien datums, kāda nedēļas diena? Kāds mēnesis? Kāda sezona?

 

-

  
10.3. Spēj izprast kalendāru (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Lūdzu, parādiet kalendārā – kā ir apzīmēta šodiena?

 

-

 

-

10.4. Spēj un prot nosaukt pulksteņa laiku (klients zina vai spēj informēt).

Kontroljautājums: Sakiet, lūdzu, cik ir pulkstenis?

    
10.5. Spēj un prot lielot pulksteņa modinātāju.

Kontroljautājums: Parādiet, kā lieto pulksteņa modinātāju?

    
10.6. Spēj saprast vajadzību būt laikā, nenokavēt (klients zina).

Kontroljautājums: Pastāstiet, cikos parasti ceļaties? Cikos parasti ir brokastis?

 

-

 

-

Punktu skaits 12/12    
Maksimālais punktu skaits 24

 

 

Piezīmes
 
 
11. Saskarsme
11.1. Spēj verbāli komunicēt (klients spēj informēt): saprotamā valodā izteikties, risināt sarunu, veidot dialogu.

Novēro klientu intervēšanas intervijas laikā.

 

-

 

-

11.2. Izprot dažādus neverbālus signālus (klients zina vai spēj informēt): sejas mīmiku, balss toņa, žestu u pozu nozīmi.

Kontroljautājums: Kāds parasti izskatās, izklausās priecīgs cilvēks? Kāds skumjš? Kāds dusmīgs?

-

 

-

 
11.3. Spēj un prot saprotami pastāstīt par savām vēlmēm un jūtām.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt: Pastāstiet, kas Jūs iepriecina? Ko Jūs gribētu?

    
11.4. Spēj izprast un respektēt citu cilvēku vajadzības (klients zina).

Kontroljautājums: Kā Jūs rīkojaties, ja kāds no tuviniekiem ir aizmidzis?

 

-

 

-

11.5. Spēj un prot adekvāti risināt konfliktsituācijas.

Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja esat sastrīdējies ar kādu no tuviniekiem?

    
11.6. Spēj veidot kontaktu ar apkārtējiem.

Kontroljautājums: Vai Jums ir draugi?

 

-

 

-

11.7. Spēj atpazīt savējos, veidot kontaktu ar piederīgajiem.

Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā sauc…?

 

-

 

-

Punktu skaits 12/15    
Maksimālais punktu skaits 27

 

 

Piezīmes
 
 
12. Uzvedība
12.1. Spēj un prot uzvesties atbilstoši savam vecumam un dzimumam.

Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā.

    
12.2. Spēj un prot ievērot elementāras pieklājības normas (sasveicināties, pateikties, uzrunāt utt.).

Kontroljautājums (klients zina): Kā uzvedas pieklājīgi cilvēki? Novēro klienta uzvedību izvērtēšanas intervijas laikā.

    
12.3. Spēj un prot novērtēt un kontrolēt savu uzvedību.

Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja kāda Jūs lūdz pagaidīt, būt pacietīgam?

    
Punktu skaits 18/0    
Maksimālais punktu skaits 18

 

 

Piezīmes
 
3. pielikums
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Apliecinājums par faktiski sniegto aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti
Saskaņā ar ____.____. 202___. Uzņēmuma līgumu par Aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam ar invaliditāti Nr._________________

Aprūpes pakalpojuma sniedzējs ______________________________________, faktiski sniedzis aprūpes pakalpojumu _______________________________________________________, 202___. gada _____________________ mēnesī.

 

Datums

Faktiski nostrādātās stundas

Veikto darbu apraksts

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

16

  

17

  

18

  

19

  

20

  

21

  

22

  

23

  

24

  

25

  

26

  

27

  

28

  

29

  

30

  

31

  
Kopā:  

Datums: _________________________

Pakalpojuma pieprasītājs: _______________________________

Pakalpojuma sniedzējs: _________________________________

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2021 "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz noteikt jaunu pašvaldības sniegto pakalpojuma veidu – aprūpes pakalpojumu, kas ir pasākumu kopums bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem, tā piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus. Šis pakalpojums ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā. Tiesības uz aprūpes pakalpojumu ir tad, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā. Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms kopumā ir 80 stundas mēnesī. Atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Invaliditātes likumā, nosakot invaliditātes seku mazināšanai, personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, nodrošinot tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Tāpat grozījumi Invaliditātes likumā paredz, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos jānosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem uz 2021. gada 1. februāri Dienvidkurzemes novadā reģistrēti 36 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai. Pēc sociālo dienestu sniegtās informācijas aprūpes pakalpojums būtu nepieciešams 10 bērniem. Bērnu skaits x stundas x 4.50 euro). 10 x 80 x 4.50= 3600.00 x 12.mēn. = 43200.00 euro/gadā.

2021. gadā (novembris, decembris) papildus būtu nepieciešami 2160.00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes sēdē.

Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Dienvidkurzeme" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobina.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Dienvidkurzemes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 23.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 22.10.2021. OP numurs: 2021/205.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327044
23.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)