Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 14., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 142., 192. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 132. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. 59. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6. punktu;

izslēgt otro daļu.

2. Aizstāt 75.2 panta 4.3 daļā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta 4.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "publicē tos savā tīmekļvietnē".

3. 76. pantā:

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Informāciju un dokumentus, kas sniegti saskaņā ar šā panta septīto daļu, Komisija izskata 15 darbdienu laikā. Ja informācijas un dokumentu izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka plānoto grozījumu rezultātā sabiedrība vairs neatbildīs šā likuma prasībām, Komisija par to paziņo sabiedrībai un informē sabiedrības uzņēmējvalsts uzraudzības institūciju.";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Komisija nekavējoties informē sabiedrības uzņēmējvalsts uzraudzības institūciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti sabiedrībai sakarā ar to, ka neatkarīgi no šā panta astotajā daļā minētā Komisijas paziņojuma saņemšanas šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajā informācijā un dokumentos ir izdarīti grozījumi, kuru dēļ sabiedrība vairs neatbilst šā likuma prasībām."

4. 77.2 pantā:

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas grozīt informāciju, kas minēta šā panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā, vai izdarīt grozījumus ar izplatāmo fonda ieguldījumu apliecību klasēm saistītajā informācijā, tā 30 dienas pirms plānoto grozījumu izdarīšanas nosūta Komisijai un fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai rakstveida paziņojumu par plānotajiem grozījumiem.";

papildināt pantu ar trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Informāciju un dokumentus, kas sniegti saskaņā ar šā panta divpadsmito daļu, Komisija izskata 15 darbdienu laikā. Ja informācijas un dokumentu izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka plānoto grozījumu rezultātā fonds vairs neatbildīs šā likuma prasībām, Komisija par to paziņo fondu pārvaldošajai sabiedrībai un informē fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūciju.

(14) Komisija nekavējoties informē fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti fondu pārvaldošajai sabiedrībai sakarā ar to, ka ir izdarīti grozījumi šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādītajā informācijā vai grozījumi, kas saistīti ar izplatāmo fonda ieguldījumu apliecību klasēm, un šo grozījumu dēļ fonds vairs neatbilst šā likuma prasībām."

5. 77.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas plāno Latvijā izplatīt dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, nodrošina pasākumus, kas vajadzīgi, lai Latvijā:

1) pieņemtu un apstrādātu ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu citus maksājumus fondu ieguldītājiem atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3. punktā minētajiem dokumentiem;

2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniegšanu un ar tiem saistītajiem norēķiniem;

3) palīdzētu apstrādāt informāciju saistībā ar ieguldītāju sūdzību izskatīšanu un informētu ieguldītājus par iesniegumu un sūdzību (strīdu) iesniegšanas un izskatīšanas kārtību;

4) nodrošinātu ieguldītājiem pieeju šā panta ceturtās daļas 3. punktā minētajai informācijai un dokumentu kopijām;

5) sniegtu ieguldītājiem informāciju, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par pasākumiem, kurus veic šā panta 2.1 daļā minētās personas;

6) veiktu kontaktpunkta funkciju, norādot personu saziņai ar Komisiju un citām uzraudzības institūcijām.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Veicot šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus, fondu pārvaldošajai sabiedrībai nav pienākuma nodrošināt tās fizisku klātbūtni Latvijā vai deleģēt minēto pasākumu veikšanu trešajai personai.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Veicot šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus, saziņā tiek izmantota latviešu valoda un cita valoda, kuras izmantošanai piekritusi Komisija.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus drīkst veikt:

1) fondu pārvaldošā sabiedrība;

2) finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuru uzraudzību veic Komisija vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai Eiropas Centrālās bankas uzraudzītie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki;

3) šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas kopīgi.";

izteikt ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) fondu pārvaldošās sabiedrības paziņojums, kas atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr. 584/2010 1. pielikumam un ietver informāciju par:

a) attiecīgā fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā,

b) adresi, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izrakstīt rēķinu vai paziņot Komisijai veicamos maksājumus,

c) to, kā tiks nodrošināta šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšana;";

izteikt 9.1 un desmito daļu šādā redakcijā:

"(91) Fondu pārvaldošā sabiedrība, slēdzot līgumu ar šā panta 2.1 daļas 2. punktā minētajām personām, līgumā iekļauj:

1) noteikumus par šā panta devītās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktā noteikto prasību ievērošanas kārtību;

2) noteikumus, kas paredz pušu atbildību par to neievērošanu;

3) noteikumus, kas precizē, kurus pasākumus veiks pati fondu pārvaldošā sabiedrība un kurus - šā panta 2.1 daļas 2. punktā minētās personas;

4) apliecinājumu tam, ka šā panta 2.1 daļas 2. punktā minētās personas visu tām nepieciešamo informāciju un dokumentus saņems no fondu pārvaldošās sabiedrības.

(10) Ja fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas grozīt informāciju, kas minēta šā panta ceturtās daļas 2. punktā norādītajā paziņojumā, vai izdarīt grozījumus ar izplatāmo fonda ieguldījumu apliecību klasēm saistītajā informācijā, tā 30 dienas pirms plānoto grozījumu izdarīšanas nosūta Komisijai rakstveida paziņojumu par plānotajiem grozījumiem.";

izslēgt trīspadsmito daļu.

6. Papildināt VIII nodaļu ar 77.5 un 77.6 pantu šādā redakcijā:

"77.5 pants. Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšana dalībvalstī

(1) Fondu pārvaldošā sabiedrība, kura citā dalībvalstī sākusi izplatīt Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, ir tiesīga pārtraukt ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību, tostarp dažādu klašu ieguldījumu apliecību, izplatīšanu šajā dalībvalstī, ja minētā fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai paziņojumu, kurā norādīta informācija par visu šādu nosacījumu izpildi:

1) piedāvājums bez komisijas maksas piemērošanas atpakaļpirkt vai atpakaļpieņemt visas ieguldījumu apliecības, kas izplatītas fonda ieguldītājiem attiecīgajā dalībvalstī, ir:

a) izteikts,

b) bijis publiski pieejams vismaz 30 darbdienas,

c) tieši vai ar finanšu starpnieku starpniecību izteikts individuāli katram zināmajam fonda ieguldītājam attiecīgajā dalībvalstī;

2) publiski, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir izplatīts paziņojums par nodomu pārtraukt ieguldījumu apliecību izplatīšanu un izplatīšanas nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus;

3) noteiktā datumā, kurš uzskatāms par ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas dienu, tiek grozītas vai izbeigtas jebkādas no līguma izrietošās saistības ar finanšu starpniekiem vai ārpakalpojuma sniedzējiem, lai nepieļautu fonda ieguldījumu apliecību tiešas vai netiešas izplatīšanas uzsākšanu vai turpināšanu pēc ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā piedāvājumā un 2. punktā minētajā paziņojumā ir iekļaujama informācija fonda ieguldītājiem par sekām, kas radīsies, ja netiks iesniegti viņiem piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas pieteikumi.

(3) Informācija, kas iekļauta šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā piedāvājumā un 2. punktā minētajā paziņojumā, sniedzama attiecīgās fonda uzņēmējvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai valodā, kuras izmantošanu akceptējusi šīs dalībvalsts uzraudzības institūcija.

(4) Ar ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas dienu fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegts tieši vai netieši izplatīt fonda ieguldījumu apliecības dalībvalstī, attiecībā uz kuru tā iesniegusi paziņojumu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja fondu pārvaldošās sabiedrības iesniegtais paziņojums satur šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, Komisija paziņojumu 15 darbdienu laikā pārsūta attiecīgās fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. Komisija nekavējoties informē fondu pārvaldošo sabiedrību par paziņojuma pārsūtīšanu.

(6) Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums Komisijai un fonda ieguldītājiem attiecīgajā dalībvalstī, kuri pēc ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas saglabā fonda ieguldījumu apliecības, sniegt šā likuma 57.1 pantā minēto informāciju. Fondu pārvaldošā sabiedrība ir tiesīga izmantot jebkādus elektroniskos saziņas līdzekļus, ja informācija fonda ieguldītājiem tiek sniegta un izmantotie saziņas līdzekļi ir attiecīgās fonda uzņēmējvalsts oficiālajā valodā vai valodā, kuras izmantošanu akceptējusi šīs valsts uzraudzības institūcija.

(7) Komisija nosūta fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai informāciju par grozījumiem šā likuma 77.2 panta ceturtajā daļā minētajos dokumentos.

77.6 pants. Dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšana Latvijā

(1) Fondu pārvaldošā sabiedrība, kura Latvijā sākusi izplatīt citā dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, ir tiesīga pārtraukt ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību, tostarp dažādu klašu ieguldījumu apliecību, izplatīšanu Latvijā, ja Komisija no fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas ir saņēmusi pārsūtītu fondu pārvaldošās sabiedrības paziņojumu, kurš satur informāciju par ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanu un kurā norādīta informācija par visu šādu nosacījumu izpildi:

1) piedāvājums bez komisijas maksas piemērošanas atpakaļpirkt vai atpakaļpieņemt visas ieguldījumu apliecības, kas izplatītas fonda ieguldītājiem Latvijā, ir:

a) izteikts,

b) bijis publiski pieejams vismaz 30 darbdienas,

c) tieši vai ar finanšu starpnieku starpniecību izteikts individuāli katram zināmajam fonda ieguldītājam Latvijā;

2) publiski, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir izplatīts paziņojums par nodomu pārtraukt ieguldījumu apliecību izplatīšanu un izplatīšanas nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus;

3) noteiktā datumā, kurš uzskatāms par ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas dienu, tiek grozītas vai izbeigtas jebkādas no līguma izrietošās saistības ar finanšu starpniekiem vai ārpakalpojuma sniedzējiem, lai nepieļautu fonda ieguldījumu apliecību tiešas vai netiešas izplatīšanas uzsākšanu vai turpināšanu pēc ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā piedāvājumā un 2. punktā minētajā paziņojumā ir iekļaujama informācija fonda ieguldītājiem par sekām, kas radīsies, ja netiks iesniegti viņiem piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas pieteikumi.

(3) Informācija, kas iekļauta šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā piedāvājumā un 2. punktā minētajā paziņojumā, sniedzama latviešu valodā un citā valodā, kuras izmantošanai piekritusi Komisija.

(4) Ar ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas dienu fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegts tieši vai netieši izplatīt fonda ieguldījumu apliecības Latvijā.

(5) Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums fonda ieguldītājiem Latvijā, kuri pēc ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas pārtraukšanas saglabā fonda ieguldījumu apliecības, sniegt šā likuma 57.1 pantā minēto informāciju. Fondu pārvaldošā sabiedrība ir tiesīga izmantot jebkādus elektroniskos saziņas līdzekļus, ja informācija fonda ieguldītājiem tiek sniegta un izmantotie saziņas līdzekļi ir latviešu valodā un citā valodā, kuras izmantošanai piekritusi Komisija.

(6) No dienas, kad Komisija ir saņēmusi no fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas pārsūtītu šā panta pirmajā daļā minēto sabiedrības paziņojumu, Komisija nav tiesīga pieprasīt, lai fondu pārvaldošā sabiedrība pierāda, ka tās darbība atbilst šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasībām par ieguldījumu apliecību izplatīšanu."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 75.2 panta 4.3 daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 75.2 panta 4.3 daļā, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati vai konsolidētie gada pārskati, zvērināta revidenta ziņojums un tam pievienoto dokumentu kopijas elektroniskā formā ir pieejamas Uzņēmumu reģistrā."

8. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1160, ar ko direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.10.2021.Stājas spēkā: 02.11.2021.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326946
02.11.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"