Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 684

Rīgā 2021. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 69 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
7. panta pirmās daļas 6. punktu,
12. panta otrās daļas 6. punktu, 22. panta 1.1 un 1.2 daļu
un otrās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2015, 218. nr.; 2016, 245. nr.; 2018, 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Atkritumu poligonu noteikumi".

2. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7. panta pirmās daļas 6. punktu, 12. panta otrās daļas 6. punktu, 22. panta 1.1 un 1.2 daļu un otrās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu".

3. Papildināt noteikumus ar 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas apjomu un termiņus;

1.7. kritērijus, atbilstoši kuriem novērtē sadzīves atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanu;

1.8. kārtību, termiņus un veidu, kādā sadzīves atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs iesniedz ziņojumu par sadzīves atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu;

1.9. prasības plāna saturam, lai pagarinātu termiņus sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanai (turpmāk - pagarināšanas plāns)."

4. Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. poligonu gāzes - visas gāzes, kas veidojas no poligonā apglabātajiem atkritumiem. Par poligonu gāzēm uzskatāmas arī gāzes, kas radušās poligonā bioloģisko atkritumu reģenerācijas vai pārstrādes rezultātā;".

5. Svītrot 3.6. apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šie noteikumi neattiecas uz tādu derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu, ko regulē normatīvie akti par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtību."

7. Papildināt noteikumus ar 34.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.9. atkritumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju ir savākti dalīti, lai tos sagatavotu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un materiālu reģenerācijai, ja vien tie nav atkritumi, kuri radušies dalīti savāktu atkritumu turpmākās pārstrādes vai reģenerācijas procesu rezultātā un kuru apglabāšana poligonā ir videi nekaitīgākais rezultāts atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas darbību prioritārajai secībai."

8. Izteikt 41. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Bīstamo atkritumu paraugus ņem un to analīzes veic laboratorijas, kuras atbilst šo noteikumu 39. punktā minētajām prasībām."

9. Papildināt noteikumus ar 47.12. un 47.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.12. sadzīves atkritumu daudzums (tonnās), kas radies, sadzīves atkritumu poligonā veicot sadzīves atkritumu sagatavošanu pārstrādei vai reģenerācijai (tajā skaitā sadzīves atkritumu šķirošana un sadzīves atkritumu mehāniski bioloģiskā apstrāde), un kurš ir apglabāts sadzīves atkritumu poligonā;

47.13. sadzīves atkritumu daudzums (tonnās), kas radies, sadzīves atkritumu poligonā veicot sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu aerobo vai anaerobo pārstrādi, un kurš ir apglabāts sadzīves atkritumu poligonā."

10. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Pēc izgāztuves, poligona vai tā daļas rekultivācijas operators nodrošina rekultivētās izgāztuves, poligona vai tā daļas uzturēšanu un monitoringu atbilstoši šo noteikumu 84. un 85. punktam un 5. pielikumam, kā arī nodrošina poligona gāzu un infiltrāta analīžu veikšanu un pazemes ūdeņu stāvokļa mērījumus rekultivētās izgāztuves, poligona vai tā daļas tuvumā, izmantojot šo noteikumu 39. punktā minēto laboratoriju pakalpojumus."

11. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, kritēriji apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanas izvērtēšanai un prasības pagarināšanas plāna saturam

87.1 Lai sasniegtu apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu samazina šādā apjomā un termiņā:

87.1 1. līdz 2024. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 45 % no attiecīgajā kalendāra gadā radītās sadzīves atkritumu masas;

87.1 2. līdz 2027. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 35 % no attiecīgajā kalendāra gadā radītās sadzīves atkritumu masas;

87.1 3. līdz 2030. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 25 % no attiecīgajā kalendāra gadā radītās sadzīves atkritumu masas;

87.1 4. līdz 2034. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masa nepārsniedz 10 % no attiecīgajā kalendāra gadā radītās sadzīves atkritumu masas.

87.2 Šo noteikumu 87.1 punktā minētā mērķa sasniegšanu izvērtē atbilstoši šādam kritērijam - atbilstība šo noteikumu 87.3 1. un 87.3 2. apakšpunktā veikto aprēķinu rezultātā iegūtajam rādītājam. Šo noteikumu 87.1 1., 87.1 2., 87.1 3. vai 87.1 4. apakšpunktā minētais mērķis ir novērtējams kā sasniegts, ja šo noteikumu 87.3 1. un 87.3 2. apakšpunktā veikto aprēķinu rezultātā iegūtais rādītājs ir mazāks par 87.1 1., 87.1 2., 87.1 3. vai 87.1 4. apakšpunktā noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķi attiecīgajā kalendāra gadā vai vienāds ar to.

87.3 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu 10 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, izmantojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām sniegto informāciju, citu valsts iestāžu publiski pieejamos pārskatus, kā arī operatora gada pārskatā minēto informāciju atbilstoši šo noteikumu 47. punktam un ievērojot šo noteikumu 87.4 un 87.5 punktā minētās prasības, aprēķina:

87.3 1. katrā sadzīves atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu un tās attiecību pret attiecīgajā kalendāra gadā radīto sadzīves atkritumu masu;

87.3 2. kopējo sadzīves atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu masu un tās attiecību pret attiecīgajā kalendāra gadā radīto sadzīves atkritumu masu.

87.4 Veicot šo noteikumu 87.3 punktā minētos aprēķinus, par apglabātu sadzīves atkritumu poligonā uzskata attiecīgajā kalendāra gadā apglabāto sadzīves atkritumu masu, tostarp:

87.4 1. attiecīgajā kalendāra gadā radīto sadzīves atkritumu masu, kas apglabāta sadzīves atkritumu poligonā;

87.4 2. sadzīves atkritumu masu, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir radusies pēc sadzīves atkritumu sagatavošanas pārstrādei vai reģenerācijai citā veidā, piemēram, pēc sadzīves atkritumu šķirošanas vai mehāniskas bioloģiskas apstrādes, un kura ir apglabāta sadzīves atkritumu poligonā;

87.4 3. sadzīves atkritumu masu, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir sadedzināta sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās, kuru darbībai izsniegtajā atļaujā piesārņojošās darbības veikšanai ir noteikts, ka sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās tiek veikta atkritumu sadedzināšana kā atkritumu apglabāšanas darbība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem, izņemot no sadzīves atkritumu sadedzināšanas procesā radītajiem atkritumiem iegūto materiālu masu, ņemot vērā sadzīves atkritumu īpatsvaru sadedzināmajos atkritumos;

87.4 4. sadzīves atkritumu masu, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir radusies bioloģiski noārdāmo atkritumu stabilizācijas rezultātā un kuru apglabā sadzīves atkritumu poligonā;

87.4 5. sadzīves atkritumus, kuri rodas, sagatavojot sadzīves atkritumus atkārtotai izmantošanai un veicot sadzīves atkritumu pārbaudīšanu, tīrīšanu un labošanu, un kurus apglabā sadzīves atkritumu poligonā;

87.4 6. materiālus, kurus mehāniski atdala sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu aerobā vai anaerobā pārstrādē vai pēc tās un kurus pēc tam apglabā sadzīves atkritumu poligonā.

87.5 Veicot šo noteikumu 87.3 punktā minētos aprēķinus, sadzīves atkritumu (stikls, metāli, papīrs un kartons, plastmasas, koks, tekstilmateriāli, kompozītmateriāli, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi) masu, kas radusies minēto sadzīves atkritumu pārstrādes vai citādas reģenerācijas procesā un kas galarezultātā apglabāta sadzīves atkritumu poligonā, neieskaita šo noteikumu 87.4 punktā minētajā apglabātajā sadzīves atkritumu masā.

87.6 Ja sadzīves atkritumi tiek nosūtīti pārstrādei vai materiālu reģenerācijai atbilstoši Regulai Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, to atkritumu daudzumu, kuri rodas atkritumu sagatavošanā pirms pārstrādes vai materiālu reģenerācijas un kurus galamērķa valstī apglabā sadzīves atkritumu poligonā vai sadedzina ar tai sekojošu apglabāšanu poligonā, iekļauj sadzīves atkritumu daudzumā, kurus uzskata kā apglabātus sadzīves atkritumu poligonā.

87.7 Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 87.3 punktā veikto aprēķinu rezultātiem, konstatē, ka šo noteikumu 87.1 4. apakšpunktā minētais mērķis netiks sasniegts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ne vēlāk kā līdz 2032. gada 31. decembrim sagatavo plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam, lai pagarinātu termiņus sadzīves atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķa sasniegšanai.

87.8 Ja Eiropas Komisija apstiprina šo noteikumu 87.7 punktā minēto plānu, līdz 2034. gada 31. decembrim sadzīves atkritumu poligonā apglabātais sadzīves atkritumu apjoms nepārsniedz 25 % no attiecīgajā kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu apjoma."

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Direktīvas 2018/850/ES, ar ko groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem."

13. Papildināt noteikumus ar 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 1032

Plāns, lai pagarinātu termiņus sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanai

Lai pagarinātu termiņus sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanai, plānā iekļauj:

1) novērtējumu par iepriekšējiem, pašreizējiem un plānotajiem sadzīves atkritumu pārstrādes, apglabāšanas poligonos un citiem atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas rādītājiem, kā arī plūsmām, no kurām šie atkritumi sastāv;

2) novērtējumu par to, kā tiek īstenots atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns un atkritumu rašanās novēršanas valsts programma;

3) apsvērumus, uz kuriem pamatojoties Latvija uzskata, ka tā, iespējams, nespēs noteiktajā termiņā sasniegt attiecīgo sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, un novērtējumu attiecībā uz termiņa pagarinājumu, kas nepieciešams, lai sasniegtu minēto mērķi;

4) pasākumus, kas nepieciešami, lai sasniegtu sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, un kas ir piemērojami termiņa pagarinājuma laikā, tostarp atbilstīgus ekonomikas instrumentus un citus pasākumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto atkritumu apsaimniekošanas veidu prioritāro secību;

5) grafiku, kādā tiek īstenoti šā pielikuma 4. punktā minētie pasākumi, kompetentās institūcijas, kas ir atbildīgas par to īstenošanu, un novērtējumu par katras institūcijas individuālo ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kas piemērojami, ja ir noteikts termiņa pagarinājums;

6) informāciju par atkritumu apsaimniekošanas finansēšanu atbilstoši principam "piesārņotājs maksā";

7) pasākumus datu kvalitātes uzlabošanai, kas nepieciešami, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un uzraudzītu tās rezultātus."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 684Pieņemts: 12.10.2021.Stājas spēkā: 16.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 15.10.2021. OP numurs: 2021/200.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326811
16.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"