Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

Rīgā 2021. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 67 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu,
30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu,
39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu,
6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu,
6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu";

1.2. svītrot 5.1. apakšpunktu;

1.3. papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un tām ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.4. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:
"71. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu nodrošina, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības:
71.1. tiek nodrošināta individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana, distances un pulcēšanās ierobežojumu ievērošana, telpu vēdināšana un citu atbilstošo prasību ievērošana;
71.2. pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.5. izteikt 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"72.2. klātienē, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.6. izteikt 106. punktu šādā redakcijā:
"106. Lai starp izglītības iestādi un laboratoriju nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu par Covid-19 testa rezultātiem un centrs operatīvi iegūtu epidemioloģiskai izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas kontroles pasākumus:
106.1. izglītības iestādei ir tiesības attiecīgajai laboratorijai no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodot izglītojamo datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa) un nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese un mobilā tālruņa numurs;
106.2. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības piešķirt centram piekļuvi Valsts izglītības informācijas sistēmai, lai centrs varētu iegūt:
106.2.1. izglītojamo datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa), izglītības iestādes nosaukums un adrese, nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese un mobilā tālruņa numurs;
106.2.2. izglītības iestāžu darbinieku datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, elektroniskā pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, izglītības iestādes nosaukums un adrese.";

1.7. izteikt 161.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"161.3.1. personas, kas nav minētas šo noteikumu 161.3.2. apakšpunktā, un viņu klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai četru stundu laikā pēc Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā kādā no tuvākajām tūrisma mītnēm vai ārstniecības iestādē;"

1.8. izteikt 161.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"161.3.2. Latvijas Republikas pilsoni, nepilsoni vai ārvalstnieku, kuram Latvijas Republikā ir izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, un viņa klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai četru stundu laikā pēc Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā dzīvesvietā, uzturēšanās vietā, kādā no tuvākajām tūrisma mītnēm vai ārstniecības iestādē, ja personai nav iespējas izolāciju nodrošināt dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citas personas;"

1.9. izteikt 162. punktu šādā redakcijā:
"162. Nogādājot personu izolācijas ievērošanai tūrisma mītnē vai ārstniecības iestādē, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē tūrisma mītni vai ārstniecības iestādi par to, ka personai veiktā Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs vai ka persona nav veikusi Covid-19 testu.";

1.10. izteikt 164. punktu šādā redakcijā:
"164.  Ja pārvadātāja kravas vai pasažieru transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro obligātā izolācija tūrisma mītnē, pārvadātāja pienākums ir risināt ar attiecīgā pārvadājuma nodrošināšanu saistītos jautājumus, kā arī segt izdevumus, kas saistībā ar uzturēšanos tūrisma mītnē vai ārstniecības iestādē radušies attiecīgajai iestādei.";

1.11. izteikt 174. punktu šādā redakcijā:
"174. Ārstniecības iestāde nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem attiecībā uz Covid-19 infekcijas izmeklēšanu un diagnostiku.";

1.12. papildināt ar 206.1 punktu šādā redakcijā:
"206.1 Lai uzlabotu epidemioloģisko drošību un palielinātu vakcinācijas pret Covid-19 infekciju aptveri attiecībā uz personām, kuras vecākas par 70 gadiem, ģimenes ārsts ir tiesīgs konkrētajā ģimenes ārsta praksē reģistrēto nevakcinēto pacientu personas datus (vārds (vārdi), uzvārds, faktiskā dzīvesvieta, kontakttālruņa numurs) nodot šo noteikumu 206. punktā minētajiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 infekciju, attiecīgo personu uzrunāšanai un vakcinācijas nodrošināšanai personas dzīvesvietā. Dati par ģimenes ārsta prakses teritorijai piesaistīto izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju tiek ievietoti Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.";

1.13. izteikt 232. punktu šādā redakcijā:
"232. Ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī un personai nav izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, Nacionālais veselības dienests ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc personas iesnieguma un ārvalstīs veikto vakcināciju apliecinošo dokumentu saņemšanas izvērtē to autentiskumu un atbilstību vakcinācijas sertifikātā obligāti iekļaujamai informācijai un ievada datus šo noteikumu 225.2. apakšpunktā minētajā datu platformā.";

1.14. papildināt ar 238.1 punktu šādā redakcijā:
"238.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 238. punktā minēto prasību izpildi ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinātu sniegto pakalpojumu apmaksas un noslēgto līgumu izpildes uzraudzību, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3. un 280.5. apakšpunktā minētos datus un salīdzināt tos ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datiem par ārstniecības iestādēs nodarbinātajām personām.";

1.15. izteikt 288. punktu šādā redakcijā:
"288. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5. un 280.5. apakšpunktā minētos datus, salīdzināt tos ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīvesvietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2. un 280.1.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas drošumu un nepieciešamību un nodotu šo noteikumu 280.1.1.,​​​​​​ 280.1.2., 280.1.3., 280.1.8.1.280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai.";

1.16. izteikt 329. punktu šādā redakcijā:
"329. Šo noteikumu 24. un 25. punktā, 70.4., 71.2. un 72.2. apakšpunktā, 103. punktā, 104.1.1., 104.1.2. un 104.1.4. apakšpunktā un 238. punktā ietvertos nosacījumus piemēro ar 2021. gada 15. novembri. Līdz minētajam datumam šo noteikumu 70.4., 71.2. un 72.2. apakšpunktā, 103. punktā, 104.1.1., 104.1.2. un 104.1.4. apakšpunktā un 238. punktā minētie darbinieki savus darba pienākumus var veikt, ja viņiem ir testēšanas sertifikāts, un šiem darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, RNS vai antigēna testi tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam.";

1.17. izteikt 335. punktu šādā redakcijā:
"335. Līdz 2021. gada 15. novembrim persona var sniegt šo noteikumu 70., 71. un 72. punktā minētos pakalpojumus, kā arī līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonākt saskarē ar šo noteikumu 70., 71. un 72. punktā minēto pakalpojumu saņēmējiem, ja persona var uzrādīt apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 72 stundu laikā atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 11. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 676Pieņemts: 08.10.2021.Stājas spēkā: 11.10.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 195A, 09.10.2021. OP numurs: 2021/195A.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326730
11.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"