Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Siguldā 2021. gada 23. septembrī

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. septembra lēmumu
(prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
un "Likumu par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam saskaņā ar 1. un 2. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu apvienotajā Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2021. gada 1. janvārī ir 9 918 172.00 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2021. gadam 50 021 064.00 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

1.3. 2021. gadā piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 3 458 693.00 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumus 55 996 920.00 euro apmērā;

1.5. 2021. gadā atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 4 194 671.00 euro apmērā;

1.6. Akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 371 413.00 euro apmērā;

1.7. Brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada apvienotās pašvaldības budžetā 2021. gada 31. decembrī 2 834 925.00 euro apmērā."

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"",
(prot. Nr. 8, 2. §)

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APVIENOTAIS BUDŽETS 2021. GADAM

Klasifikācijas kods

Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai

Plāns 2021.g. EUR

Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -)

Plāns 2021.g. ar grozījumiem

 

BUDZETA IEŅĒMUMI

     
 

IEŅĒMUMI KOPĀ

48 227 067

1 793 997

50 021 064

1100

IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA

23 659 577

0

23 659 577

1112

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23 659 577

23 659 577

4100

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

2 737 174

0

2 737 174

4110

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 643 272

0

1 643 272

4111

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1 493 272

1 493 272

4112

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

150 000

150 000

4120

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

733 004

0

733 004

4121

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

675 704

675 704

4122

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

57 300

57 300

4130

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

360 898

0

360 898

4131

Kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

316 008

316 008

4132

Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

44 890

44 890

NODOKĻI ATSEVIŠĶĀM PRECĒM UN PAKALPOJUMU VEIDIEM

50 000

0

50 000

5410

Azartspēļu nodoklis

50 000

50 000

5500

NODOKĻI PAR TIESĪBĀM LIETOT ATSEVIŠĶAS PRECES

218 195

0

218 195

5531

Dabas resursu nodoklis

218 195

218 195

8000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

4 208

0

4 208

8640

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātās pirk. maksas daļas

4 208

4 208

9000

VALSTS, PAŠVALDĪBAS NODEVAS

28 974

-700

28 274

9100

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

350

0

350

9186

Nodeva par ziņu par dzīvesvietas deklarēšanu

350

350

9400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

13 528

0

13 528

9420

Valsts nodeva par apliecinājumiem bāriņtiesā, pagasttiesā

7 000

7 000

9430

Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu personu apliec. dok.

1 000

1 000

9450

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 050

4 050

9490

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

1 478

1 478

9500

Pašvaldības nodevas

15 096

-700

14 396

9511

Pašvaldības nodeva par oficiālo izstrādāto dokumentu izsniegšanu

170

170

9514

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

12 816

-700

12 116

9517

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

1 110

1 110

9529

Pašvaldības novada pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība

1 000

1 000

10000

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

27 460

0

27 460

10140

Naudas sodi, ko piemēro pašvaldības administratīvā komisija, pašvaldības polic.

19 260

19 260

10154

Naudas sodi, ko uzliek pašv. policija par automašīnu stāvēšanas noteik. pārkāp.

8 200

8 200

12000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

18 799

0

18 799

12260

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursu izmantošanu

1 500

1 500

12300

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

17 299

0

17 299

12393

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

10 004

10 004

12395

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

200

200

12399

Nenodokļu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš

7 095

7 095

13000

IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

1 754 601

0

1 754 601

13100

Ieņēmumi no pašvaldības ēku un būvju pārdošanas

60 874

60 874

13200

Ieņēmumi no zemes un meža resursu atsavināšanas

1 693 224

1 693 224

13400

Ieņēmumi no kustamās mantas atsavināšanas

503

503

17200

PAŠVALDĪBAS SAŅEMTIE TRANSFERTI NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒTĀM DAĻĒJI ATSAVINĀTĀM IESTĀDĒM

154 167

0

154 167

17200

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta finansētām iestādēm

154 167

154 167

18000

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

15 185 104

1 796 506

16 981 610

18600

Saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem

15 185 104

1 796 506

16 981 610

18620

Valsts budžeta transferti pašvaldības budžetam

1 077

1 077

18621

Sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai

234 969

7 022

241 991

18622

Dotācija Mākslas un Mūzikas skolai pedagoģisko darbinieku darba samaksai

631 534

631 534

18624

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku algām vispārizglītojošajās skolās un interešu izglītībai

5 322 644

2 822

5 325 466

18625

Mērķdotācija 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībai

578 653

578 653

18629

Pārējās mērķdotācijas

1 405 500

1 242 296

2 647 796

18630

Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai

3 196 476

544 366

3 740 842

18640

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

3 814 251

3 814 251

19000

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

1 999 575

-4 447

1 995 128

19200

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

1 999 575

-4 447

1 995 128

192001

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

545 005

545 005

192003

Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām

376 620

-4 447

372 173

192003

Ieņēmumi no savstarpējo norēķinu veikšanas ar Ropažu novada pašvaldību

1 077 950

1 077 950

21000

IESTĀŽU IEŅĒMUMI

2 389 233

2 638

2 391 871

21100

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

0

1 168

1 168

21194

Ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem ES politiku instrumentu projektiem

0

1 168

1 168

21300

IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM

2 389 233

1 470

2 390 703

21350

Maksa par izglītības pakalpojumiem

404 315

0

404 315

21351

Mācību maksa

169 448

169 448

21352

Ieņēmumi no vecāku maksām

171 096

171 096

21359

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem

63 771

63 771

21370

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem

1 528

0

1 528

21379

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumi

1 528

1 528

21380

Ieņēmumi par nomu

949 229

0

949 229

21381

Ieņēmumi par telpu un kiosku nomu

593 947

593 947

21382

Mālpils novada ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

125 000

125 000

21383

Ieņēmumi par kustamās mantas iznomāšanu

6 095

6 095

21384

Ieņēmumi par zemes nomu

41 266

41 266

21389

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

182 921

182 921

21390

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

918 448

0

918 448

21391

Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās palīdz. Iestādēs

593 142

593 142

21393

Ieņēmumi no biļešu realizācijas

321 806

321 806

21397

Krimuldas novada saņemtā atlīdzība no apdroš. sab. par bojātu nekustamo īpaš. un kust. mantu

3 500

3 500

21399

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

115 363

1 470

116 833

213991

Siguldas novada ieņēmumi par koncesiju

13 108

13 108

213992

Laulību ceremonijas pakalpojumi

11 000

11 000

213994

Ieņēmumi par ID karšu un suvenīru realizācijas

35 730

35 730

213996

Būvvaldes pakalpojumi

22 000

22 000

213997

Siguldas novada reklāmas pakalpojumi

82

82

213998

Dalības maksa par semināru un citu pasākumu organizēšanu

2 700

1 470

4 170

213999

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

30 743

30 743

21490

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

350

0

350

21429

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

350

350

 

BUDŽETA IZDEVUMI

     
 

BUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

52 625 886

3 371 034

55 996 920

01.000

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

5 168 594

241 103

5 409 697

01.110

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

4 011 332

241 103

4 252 435

1111

Siguldas novada pašvaldības pārvalde

1 006 738

1 006 738

11111

Administratīvi terotoriālās refors izdevumi

263 644

263 644

1113

Siguldas novada Mores pagasta pārvalde

30 766

30 766

1115

Siguldas novada vēlēšanu komisijas darbība

103 662

-17 990

85 672

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

11 500

-2 255

9 245

11152

Inčukalna novada Inčukalna vēlēšanu komisija

13 815

-1 410

12 405

11152V

Inčukalna novada Vangažu vēlēšanu komisija

10 855

10 855

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

14 320

-886

13 434

1116

Siguldas novada sabiedriskās attiecības

189 706

189 706

11162

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskās attiecības

16 543

16 543

11162V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskās attiecības

5 345

5 345

1117

Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs

166 732

166 732

11171

Mālpils novada klientu apkalpošanas centrs

20 000

20 000

11172

Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs

19 975

19 975

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

10 663

10 663

1118

Siguldas novada Allažu pagasta pārvalde

24 896

24 896

1120

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

59 390

59 390

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

21 000

21 000

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

22 276

22 276

1121

Siguldas novada Informācijas tehnoloģiju nodaļa

239 246

239 246

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

387 163

387 163

1123

Inčukalna nova Inčukalna pašvaldības pārvalde

857 804

857 804

1123V

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde

197 474

197 474

1124

Krimuldas nova pašvaldības pārvalde

541 788

541 788

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

39 675

39 675

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

6 000

0

6 000

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

6 000

01.720

Pašvaldības parāda darījumi

146 927

0

146 927

1721

Siguldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

122 816

122 816

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

10 820

10 820

17212

Inčukalna novada Inčukalna iekšējie valsts parāda darījumi

1 420

1 420

17212V

Inčukalna novada Vangažu novada iekšējie valsts parāda darījumi

6 325

6 325

17213

Krimuldas novada irkšējie valsts parāda darījumi

5 546

5 546

01.830

Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem

840 847

0

840 847

1831

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

253 247

253 247

18311

Mālpils novada savstarpējie norēķini ar cirtām pašvaldībām

105 000

105 000

18312

Inčukalna novada Inčukalna savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

185 000

185 000

18312V

Inčukalna novada Vangažu savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

146 000

146 000

18313

Krimuldas novada norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

140 000

140 000

18313

Krimuldas novada norēķini par citu pašvaldību soc.palīdz.iest. sniegtajiem pak.

11 600

11 600

01.890

Pārējie neklasificētie vispārēja rakstura transferti

163 488

0

163 488

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

41 688

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

5 000

5 000

1892

Inčukalna novada Inčukalna izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

80 500

1892V

Inčukalna novada Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

36 300

36 300

03.000

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

879 132

17 347

896 479

03.200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodobinājumiem

19 050

0

19 050

3200

Krimuldas ugundrošības pasākumi

13 900

13 900

3200

Krimuldas civilās aizsardzības pasākumi

5 150

5 150

03.310.

Tiesa un prokuratūras iestādes

287 975

0

287 975

3312

Siguldas novada Bāriņtiesa

132 845

132 845

33121

Mālpils bāriņtiesa

40 000

40 000

33122

Inčukalna Bāriņtiesa

45 600

45 600

33123

Krimuldas bāriņtiesa

69 530

69 530

03.600.

Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

572 107

17 347

589 454

3610

Siguldas novada pašvaldības policija

337 722

17 347

355 069

36101

Mālpils novada pašvaldības policija

82 000

82 000

36102

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskā kārtība un civilā aizsardzība

82 740

82 740

36102V

Inčukalna novada vangažu sabiedriskā kārtība

49 645

49 645

36103

Krimuldas novada pašvaldības policija

20 000

20 000

04.000

EKONOMISKĀ DARBĪBA

7 050 066

2 902 350

9 952 416

04.120

Vispārējie nodarbinātības jautājumi

84 910

-44 576

40 334

4121

Siguldas novada bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

74 000

-60 000

14 000

4122

Inčukalna NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

4 400

4 400

4122V

Vangažu NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

6 510

6 510

4123

Krimuldas NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

15 424

15 424

0

04.430

Būvniecība

429 266

0

429 266

4431

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa

139 158

139 158

44311

Mālpils novada būvvalde

26 500

26 500

44312

Inčukalna novada būvvalde

126 890

126 890

44313

Krimuldas novada būvvalde

136 718

136 718

04.500

Transports

5 254 914

2 966 026

8 220 940

4507

Siguldas novada transporta būves

2 885 534

2 403 234

5 288 768

45071

Mālpils novada transporta būves

788 074

469 570

1 257 644

45072

Inčukalna transporta būves

630 080

93 222

723 302

45072V

Vangažu transporta būves

18 480

18 480

4509

Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

522 454

522 454

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

83 426

83 426

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

89 600

89 600

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

70 400

70 400

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

166 866

166 866

04.730

Tūrisms

1 196 465

-19 100

1 177 365

4731

Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas attīstības aģentūra"

1 034 044

-19 100

1 014 944

4733

Inčukalna novada sporta un atpūtas pasākumi

5 000

5 000

4732-1

Projekts "Meža dienas"

1 500

1 500

4732

Krimuldas novada tūrisma pasākumi

131 921

131 921

4732-1

Projekts "Anšlavs Eglītis Inciemā "

24 000

24 000

04.740

Attīstības projekti

73 111

0

73 111

4746

Siguldas novada līdzfinansējums infrastruktūras objektu sakārtošanai

10 500

10 500

47496

Siguldas novada līdzfinansējums biedrību realizētajiem ES projektiem

6 162

6 162

47497

Krimuldas novada attīstības projekti

56 449

56 449

04.920

Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība

11 400

0

11 400

4921

Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšana

11 400

11 400

05.000

VIDES AIZSARDZĪBA

479 444

93 983

573 427

05.100

Atkritumu apsaimniekošana

91 189

93 983

185 172

5101

Siguldas novada atkritumu apswaimniekošana

1 000

93 983

94 983

51011

Mālpils novada vides aizsardzības projekti (DR nodoklis)

90 189

90 189

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

0

28 498

5201

Siguldas novada lietus ūdens kanalizācija no DR nodokļa

28 498

28 498

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

0

76 697

5401

Krimuldas novada Lēdurgas dendroparks

72 337

72 337

5401

Mērķdotācija Krimuldas novada LAD projektiem

4 360

4 360

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

283 060

0

283 060

5600

Krimuldas novada vides aizsardzības pasākumi no DR nodokļa

283 060

283 060

06.000

PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 871 893

0

6 871 893

06.200

Teritoriju attīstība

5 378 524

0

5 378 524

6210

Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvalde

704 703

704 703

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

396 825

396 825

62101-2

Mālpils video novērošana

15 000

15 000

62102

Inčukalna novada Inčukalna teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

475 705

475 705

62102V

Inčukalna novada Vangažu teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

628 004

628 004

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

212 277

212 277

6212

Siguldas novada zaļumsaimniecība

681 785

681 785

62121-1

Mālpils bērnu laukuma izveidošana

210 000

210 000

62121-2

Mālpils parka celiņu izveidošana

100 000

100 000

62122

Inčukalna novada terorijas apsaimniekošana

208 095

208 095

62123

Krimuldas novada ielu, teritorijas apsaimniekošana

342 595

342 595

6213

Siguldas novada kapu saimniecība, un kapu apsaimniekošana

87 288

87 288

62133

Krimuldas novada kapu saimniecība

61 009

61 009

6214

Siguldas novada pašvaldības pārējie nekustamie īpašumi

68 309

68 309

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā - biroja ēka

8 350

8 350

6219-1

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija"

769 487

769 487

6219-2

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - finansējums pārējiem partneriem

121 547

121 547

6219-3

Proj. "Siltumnīcgāzu emisijas samazināšana Siguldas Jaunās pils ēkā"

13 744

13 744

6226

Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

93 947

93 947

62262

Inčukalna novada Inčukalna dzīvokļu uzturēšana

4 500

4 500

62262V

Inčukalna novada Vangažu dzīvokļu uzturēšana

10 950

10 950

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība

82 054

82 054

6227

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas apsaimniekošana

82 350

82 350

06.400

Ielu apgaismošana

654 756

0

654 756

6410

Siguldas novada ielu apgaismojums

324 326

324 326

64101

Mālpils novada ielu apgaismojums

95 000

95 000

64102

Inčukalna novada Inčukalna ielu apgaismojums

83 720

83 720

64102V

Inčukalna novada vangažu ielu apgaismojums

27 280

27 280

64103

Krimuldas novada ielu apgaismojums

124 430

124 430

06.600

Pārējie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi

838 613

0

838 613

6610

Siguldas novada koncesiju uzraudzība

12 162

12 162

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

249 280

6615

Siguldas novada Transporta nodaļa

264 515

264 515

66151

Mālpils novada skolēnu pārvadājumi

60 000

60 000

66152

Inčukalna novada Inčukalna skolēnu pārvadājumi

102 226

102 226

66152V

Inčukalna novada Vangažu skolēnu pārvadājumi

20 200

20 200

66153

Krimuldas novada skolēnu pārvadājumi

130 230

130 230

07.000

VESELĪBA

33 938

0

33 938

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

33 938

0

33 938

7621

Krimuldas novada Krimuldas doktorāts

11 151

11 151

7622

Krimuldas novada Lēdurgas doktorāts

22 787

22 787

08.000

ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

4 219 369

-66 255

4 153 114

08.100

Atpūtas un sporta iestādes

1 331 448

-4 995

1 326 453

8110

Siguldas novada Sporta pārvalde

381 032

381 032

8111

Siguldas novada Sporta komitejas lēmumu īstenošana

109 690

-4 995

104 695

8112

Mālpils Sporta komplekss

231 778

231 778

8113

Inčukalna Sporta komplekss

358 095

358 095

8115

Inčukalna novada Inčukalna sporta pasākumi

77 630

77 630

8115

Inčukalna novada sporta laukuma uzturēšana

10 045

10 045

8113V

Inčukalna novada vangažu sporta pasākumi

8 770

8 770

8114

Krimuldas novada atpūtas un sporta pasākumi

154 408

154 408

08.200

Bibliotēkas

527 508

0

527 508

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

169 169

8213

Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

16 979

8214

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

33 212

8215

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka

14 396

14 396

8216

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka

21 258

21 258

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

40 000

8218

Mālpils novada Sidgundas bibliotēka

15 000

15 000

8219

Inčukalna novada Inčukalna bibliotēka

70 164

70 164

8222

Inčukalna novada Vangažu bibliotēka

58 285

58 285

8220

Krimuldas novada Krimuldas pagasta bibliotēka

59 290

59 290

8221

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka

29 755

29 755

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

2 245 878

-61 260

2 184 618

8231

Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons"

727 388

-61 260

666 128

82311

Siguldas pils kompleksa paviljons

15 400

15 400

8232

Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nams

86 137

86 137

8233

Siguldas novada Mores Tautas nams

65 259

65 259

8235

Siguldas novada Allažu Tautas nams

74 100

74 100

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģellis"

16 320

16 320

8238

Mālpils Kultūras centrs

456 746

456 746

8238-01

Mālpils simtgades pasākumi

8 894

8 894

8239

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams

262 693

262 693

8242

Inčukalna novada Vangažu Kultūras nams

208 735

208 735

8240

Krimuldas tautas nams

136 499

136 499

8241

Lēdurgas tautas nams

187 707

187 707

08.600

Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi

114 535

0

114 535

8610

Siguldas novada Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

47 700

47 700

8611

Inčukalna novada Inčukalna finansējums dziesmu svētkiem

27 010

27 010

8611V

Inčukalna novada vangažu finansējums dziesmu svētkiem

13 160

13 160

8614

Mālpils maksājumi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

3 664

3 664

86141

Krimuldas novada pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi

3 400

3 400

8613

Avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana

19 601

19 601

09.000

IZGLĪTĪBA

21 891 647

197 930

22 089 577

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

15 387 700

188 086

15 575 786

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

6 503 947

9 844

6 513 791

09.100

Pirmskolas izglītība

6 991 736

39 605

7 031 341

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 364 381

39 605

6 403 986

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

627 355

0

627 355

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

625 123

11 000

636 123

9101

Pašvaldības budžeta līdzekļi

552 205

11 000

563 205

9111

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

72 918

72 918

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

389 235

0

389 235

9102

Pašvaldības budžeta līdzekļi

342 704

342 704

9112

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

46 531

46 531

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

577 510

0

577 510

9103

Pašvaldības budžeta līdzekļi

492 352

492 352

9113

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

85 158

85 158

Siguldas novada privātie bērnudārzi

450 000

9 000

459 000

9104

Dotācijas privātajiem bērnudārziem

450 000

9 000

459 000

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

400 523

0

400 523

9106

Pašvaldības budžeta līdzekļi

347 456

347 456

9117

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

53 067

53 067

Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas

478 267

0

478 267

9107

Pašvaldības budžeta līdzekļi

456 346

456 346

9115

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 921

21 921

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

345 676

1 000

346 676

9108

Pašvaldības budžeta līdzekļi

345 676

1 000

346 676

9118

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

51 540

51 540

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši"

601 384

14 420

615 804

9109

Pašvaldības budžeta līdzekļi

601 384

14 420

615 804

9119

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

77 866

77 866

91101

Mālpils pirmskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

576 762

0

576 762

Pašvaldības budžeta līdzekļi

508 600

508 600

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

1 743

1 743

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 419

66 419

91102

Inčukalna pirmskolas izglītības iestāde "Minka"

575 107

4 185

579 292

Pašvaldības budžeta līdzekļi

539 119

4 185

543 304

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

35 988

35 988

91106

Vangažu pirmskolas izglītības iestāde "Jancis"

685 425

0

685 425

Pašvaldības budžeta līdzekļi

664 090

664 090

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 335

21 335

91103

Pirmskolas izglītības iestāde "Krimulda"

592 143

0

592 143

Pašvaldības budžeta līdzekļi

542 245

542 245

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

49 898

49 898

91104

Krimuldas nova pirmskolas izglītības iestāde "Ezerciems"

380 528

0

380 528

Pašvaldības budžeta līdzekļi

349 897

349 897

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

30 631

30 631

91105

Krimuldas novada Lēdurgas pamatskolas pirmskolas grupas

184 647

0

184 647

Pašvaldības budžeta līdzekļi

170 564

170 564

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 083

14 083

09.210

Vispārējā izglītība

11 739 216

125 400

11 864 616

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 926 559

122 578

7 049 137

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

4 812 657

2 822

4 815 479

Siguldas Valsts ģimnāzija

1 118 784

0

1 118 784

9211

Pašvaldības budžeta līdzekļi

420 864

420 864

9221

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

697 920

697 920

Siguldas novada Laurenču sākumskola

790 979

0

790 979

9213

Pašvaldības budžeta līdzekļi

422 525

422 525

9223

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

368 454

368 454

Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola

930 759

0

930 759

9214

Pašvaldības budžeta līdzekļi

411 001

411 001

9224

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

519 758

519 758

Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola

1 816 813

855

1 817 668

9216

Pašvaldības budžeta līdzekļi

588 542

855

589 397

9216-1

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija"

191 388

191 388

9226

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 036 883

1 036 883

Siguldas novada Mores pamatskola

566 600

-3 235

563 365

9217

Pašvaldības budžeta līdzekļi

343 307

-5 687

337 620

9227

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

205 564

2 452

208 016

9229

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

17 729

17 729

9230

Mērķdotācija asistentu darba samaksai

23 643

23 643

9218

Siguldas novada norēķini ar privātajām izglītības iestādēm

16 000

16 000

Siguldas novada Allažu pamatskola

364 530

0

364 530

9220

Pašvaldības budžeta līdzekļi

215 837

215 837

9228

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

148 693

148 693

92201

Mālpils novada vidusskola

1 039 727

127 410

1 167 137

Pašvaldības budžeta līdzekļi

484 681

127 410

612 091

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

7 482

7 482

Mērķdotācija ēdināšanas pakalpojumiem

15 681

15 681

92201-1

Projekts "Skolas soma"

2 220

2 220

92201-2

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

7 483

7 483

92201-3

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

30 904

30 904

92201-4

Projekts "EDC/KA2 skolu partnerība"

9 362

9 362

92201-5

Projekts "RESPECT"

16 472

16 472

92201-6

Projekts "DRAMA"

17 272

17 272

92201-7

Projekts "ROCHIL"

27 435

27 435

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

2 154

2 154

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

418 581

418 581

92202

Inčukalna novada Inčukalna pamatskola

948 221

0

948 221

Pašvaldības budžeta līdzekļi

510 933

510 933

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

346 178

346 178

ERASMUS projekts

30 210

30 210

Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai"

58 160

58 160

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 740

2 740

92206

Inčukalna novada Vangažu vidusskola

1 048 527

0

1 048 527

Pašvaldības budžeta līdzekļi

602 998

602 998

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

443 199

443 199

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 330

2 330

92203

Krimuldas vidusskola

2 416 455

370

2 416 825

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 879 394

1 879 394

Projekts "Skolas soma"

5 572

5 572

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

6 899

6 899

COMENIUS projekts Krimuldas vidusskolā

1 100

1 100

Projekts "krimuldas vidusskolai "Vides nometne "

6 448

6 448

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

4 219

4 219

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

512 823

370

513 193

92204

Krimuldas vidusskolas peldbaseins

254 136

254 136

92205

Krimuldas novada Lēdurgas pamatskola

358 054

0

358 054

Pašvaldības budžeta līdzekļi

290 229

290 229

Projekts "Skolas soma"

966

966

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 859

66 859

9231

Allažu sporta centrs

45 988

45 988

09.510

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2 605 422

18 478

2 623 900

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 541 487

11 456

1 552 943

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 063 935

7 022

1 070 957

Siguldas novada mākslu skola "Baltais flīģelis"

800 512

-3 530

796 982

9512

Pašvaldības budžeta līdzekļi

385 093

-3 530

381 563

9522

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

415 419

415 419

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

203 850

0

203 850

Pašvaldības budžeta līdzekļi

110 000

110 000

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

93 850

93 850

9516

Inčukalna novada Inčukalna mūzikas skola

114 966

0

114 966

Pašvaldības budžeta līdzekļi

114 966

114 966

9516V

Inčukalna novada Vangažu mūzikas skola

212 112

0

212 112

Pašvaldības budžeta līdzekļi

41 783

41 783

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

170 329

170 329

9517

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

251 475

0

251 475

Pašvaldības budžeta līdzekļi

145 423

145 423

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

106 052

106 052

9518

Krimuldas novada maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola

63 950

0

63 950

Pašvaldības budžeta līdzekļi

48 990

48 990

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 960

14 960

Siguldas novada Jaunrades centrs

329 543

9 991

339 534

9514

Pašvaldības budžeta līdzekļi

302 858

9 991

312 849

9524

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

26 685

26 685

Siguldas novada sporta skola

629 014

12 017

641 031

9515

Pašvaldības budžeta līdzekļi

392 374

4 995

397 369

9525

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

236 640

7 022

243 662

09.810

Pārējā izglītības vadība

555 273

14 447

569 720

9811

Siguldas novada Izglītības pārvalde

428 251

39 377

467 628

9812

Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības centrs

78 182

-24 930

53 252

9815

Inčukalna novada PII uzņemšanas komisija

3 100

3 100

9815

Inčukalna novada norēķini par izglītības vadību

15 222

15 222

9813

|Mālpils atbalsta fonds

20 000

20 000

9814

Krimuldas norēķini par izglītības vadību

10 518

10 518

10.900

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

6 031 803

-15 424

6 016 379

1091

Siguldas novada Sociālais dienests

1 372 402

1 372 402

1091-

Siguldas novada Grupu māju būvniecība

65 040

65 040

10911

Mālpils Sociālais dienests

201 054

201 054

10911-1

ERAF DI projekts "Sociālā aizsardzība"

341 718

341 718

10912

Inčukalna novada Inčukalna sociālā aizsardzība

511 864

511 864

10932

Inčukalna novada asistentu pakalpojumi

30 772

30 772

10995

Inčukalna sociālās aprūpes māja "Gauja"

558 424

558 424

10912-1

Inčukalna novada ERAF projekts "pakalpojumu infrastruktūra"

20 910

20 910

10912V

Inčukalna novada Vangažu sociālā aizsardzība

458 905

458 905

10913

Krimuldas novada sociālā aizsardzība

837 235

837 235

1093

Siguldas novada asistentu pakalpojumi

301 276

301 276

10931

Mālpils asistentu pakalpojumi

47 428

47 428

1094

Siguldas novada sociālie pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

229 345

229 345

1097

Siguldas novada algotie pagaidu sabiedriskie darbi

14 725

14 725

10971

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Mālpils novadā

19 441

19 441

10972

Inčukalna novada pagaidu sabiedriskie darbi

17 334

17 334

10973

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Krimuldas novadā

28 053

-15 424

12 629

1098

Siguldas novada sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

271 878

271 878

10991

Mālpils sociālās aprūpes centrs

415 000

415 000

10993

Krimuldas novada veco ļaužu mītne "Pēterupe"

266 535

266 535

10994

Krimuldas novada veco ļaužu nams "Krimulda"

22 464

22 464

 

FINANSĒŠANA

     

Aizdevumu saņemšana no valsts kases

1 393 028

2 065 665

3 458 693

Aizdevuma pamatsummas atmaksa Valsts kasei

3 831 972

362 699

4 194 671

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pamatkapitālā

260 283

111 130

371 413

Budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2021.

9 918 172

9 918 172

Budžeta līdzekļu atlikums 31.12.2021.

2 820 126

14 799

2 834 925

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"",
(prot. Nr. 8, 2. §)

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA APVIENOTĀ IZDEVUMU TĀME 2021. GADAM

STRV kods

Izdevumu veidi

Plāns 2021.g.

Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -)

Plāns ar grozījumiem 2021.g.

Ekonomiskās klasifikācijas kodi

1100

1200

2100

2200

2300

2400

2500

3200

4000

5100

5200

6200

6300

6400

7200

Darba alga

VOSA un pabalsti

Komandējumi

Pakalpojumi

Materiāli, energoresursi

Periodikas iegāde

Nodokļu nomaksa

Dotācijas

Procentu maksājumi

Nemateriālie ieguldījumi

Kapitālie ieguldījumi

Pabalsti naudā

Pabalsti natūrā

Palīdzība trūcīgajiem

Transferti

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

5 168 594

241 103

5 409 697

2 187 093

594 245

9 791

1 316 365

164 462

1 350

9 738

87 000

16 840

6 665

165 524

14 390

0

919

835 315

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

4 011 332

241 103

4 252 435

2 172 338

590 800

7 791

1 082 990

164 462

1 350

9 738

0

0

6 665

125 524

14 390

0

919

75 468

1111

Siguldas novada pašvaldības pārvalde

1 006 738

1 006 738

664 957

180 790

2 000

136 911

11 930

150

5 300

4 700

11111

Administratīvi teritoriālās reformas izdevumi

263 644

263 644

50 000

11 795

201 849

1113

Siguldas novada Mores pagasta pārvalde

30 766

30 766

20 174

5 317

4 650

610

15

1115

Siguldas novada vēlēšanu komisijas darbība

103 662

-17 990

85 672

54 480

12 729

2 867

15 596

11151

Mālpils novada vēlēšanu komisijas darbība

11 500

-2 255

9 245

9 245

11152

Inčukalna novad Inčukalna vēlēšanu komisija

13 815

-1 410

12 405

12 405

11152V

Inčukalna novada Vangažu vēlēšanu komisija

10 855

10 855

6 002

1 416

11

286

2 692

448

11153

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas darbība

14 320

-886

13 434

13 434

1116

Siguldas novada sabiedriskās attiecības

189 706

189 706

68 141

17 115

1 100

95 800

7 350

200

11162

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskās attiecības

16 543

16 543

16 543

11162V

Inčukalna novada Vangažu sabiedriskās attiecības

5 345

5 345

5 345

1117

Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs centrs

166 732

166 732

95 432

26 747

280

41 318

2 255

700

11171

Mālpils novada klientu apkalpošanas centrs

20 000

20 000

10 120

3 105

2 510

4 265

11172

Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs

19 975

19 975

13 460

4 370

10

905

1 230

11173

Krimuldas novada klientu apkalpošanas centrs

10 663

10 663

4 840

1 142

791

2 660

325

666

239

1118

Siguldas novada Allažu pagasta pārvalde

24 896

24 896

13 803

3 846

5 312

1 435

500

1120

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

59 390

59 390

31 954

9 016

2 630

14 290

1 500

11201

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

21 000

21 000

13 609

3 965

1 083

2 343

11203

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

22 276

22 276

14 831

3 780

100

430

2 375

760

1121

Siguldas novada Informācijas tehnoloģiju nodaļa

239 246

239 246

72 607

19 889

2 500

142 550

1 700

1122

Mālpils novada pašvaldības pārvalde

387 163

387 163

222 052

65 665

50 016

7 416

650

300

919

40 145

1123

Inčukalna nova Inčukalna pašvaldības pārvalde

857 804

857 804

342 875

97 190

1 700

267 975

33 644

350

120

5 000

106 950

2 000

1123V

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde

197 474

197 474

120 055

35 410

90

20 463

15 456

6 000

1124

Krimuldas nova pašvaldības pārvalde

541 788

541 788

352 946

87 513

62 581

30 435

1 073

1 240

6 000

1125

Lēdurgas pagasta pārvalde

39 675

39 675

20 175

6 780

230

100

12 390

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

1610

Mālpils pilsoniskās līdzdalības projekti

6 000

6 000

6 000

01.720 Pašvaldības parāda darījumi

146 927

0

146 927

0

0

0

130 087

0

0

0

0

16 840

0

0

0

0

0

0

1721

Siguldas novada iekšējie valsts parāda darījumi

122 816

122 816

110 496

12 320

17211

Mālpils novada iekšējie valsts parāda darījumi

10 820

10 820

10 000

820

17212

Inčukalna novada Inčukalns iekšējie valsts parāda darījumi

1 420

1 420

580

840

17212V

Inčukalna novada Vangažu novada iekšējie valsts parāda darījumi

6 325

6 325

5 665

660

17213

Krimuldas novada irkšējie valsts parāda darījumi

5 546

5 546

3 346

2 200

01.830 Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem

840 847

0

840 847

0

0

0

0

0

0

0

81 000

0

0

0

0

0

0

759 847

1831

Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

253 247

253 247

253 247

18311

Mālpils novada savstarpējie norēķini ar cirtām pašvaldībām

105 000

105 000

105 000

18312

Inčukalna novada Inčukalna savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

185 000

185 000

45 000

140 000

18312V

Inčukalna novada Vangažu savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām

146 000

146 000

36 000

110 000

18313

Krimuldas novada norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

140 000

140 000

140 000

18313

Krimuldas novada norēķini par citu pašvaldību soc.palīdz.iest. sniegtajiem pak.

11 600

11 600

11 600

01.890

Pārējie neklasificētie vispārēja rakstura transferti

163 488

0

163 488

14 755

3 445

2 000

103 288

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

1891

Mālpils novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

41 688

41 688

41 688

1893

Krimuldas novada izdevumi neparedzētiem gadījumiem

5 000

5 000

5 000

1892

Inčukalna novada Inčukalna izdevumi neparedzētiem gadījumiem

80 500

80 500

5 635

2 050

1 120

31 695

40 000

1892V

Inčukalna novada Vangažu izdevumi neparedzētiem gadījumiem

36 300

36 300

9 120

1 395

880

24 905

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

879 132

17 347

896 479

457 135

132 175

4 445

99 792

35 429

360

420

25 725

0

260

25 155

0

0

2 753

112 830

03.200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodobinājumiem

19 050

0

19 050

0

0

0

4 450

7 100

0

0

7 000

0

0

0

0

0

500

0

3200

Krimuldas ugundrošības pasākumi

13 900

13 900

4 150

2 250

7 000

500

3200

Krimuldas civilās aizsardzības pasākumi

5 150

5 150

300

4 850

03.310. Tiesa un prokuratūras iestādes

287 975

0

287 975

203 758

54 455

1 645

19 211

5 766

160

220

0

0

260

2 500

0

0

0

0

3312

Siguldas novada Bāriņtiesa

132 845

132 845

90 719

24 078

1 495

13 042

2 511

1 000

33121

Mālpils bāriņtiesa

40 000

40 000

26 915

8 506

3 259

660

160

500

33122

Inčukalna Bāriņtiesa

45 600

45 600

33 705

8 845

50

980

1 000

20

1 000

33123

Krimuldas bāriņtiesa

69 530

69 530

52 419

13 026

100

1 930

1 595

200

260

03.600. Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

572 107

17 347

589 454

253 377

77 720

2 800

76 131

22 563

200

200

18 725

0

0

22 655

0

0

2 253

112 830

3610

Siguldas novada pašvaldības policija

337 722

17 347

355 069

198 810

57 415

2 800

57 486

13 250

200

200

22 655

2 253

36101

Mālpils novada pašvaldības policija

82 000

82 000

42 479

17 393

17 815

4 313

36102

Inčukalna novada Inčukalna sabiedriskā kārtība un civilā aizsardzība

82 740

82 740

830

18 725

63 185

36102V

Inčukalna novada vangažu sabiedriskā kārtība

49 645

49 645

49 645

36103

Krimuldas novada pašvaldības policija

20 000

20 000

12 088

2 912

5 000

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

7 050 066

2 902 350

9 952 416

509 939

144 755

8 370

3 138 274

120 417

50

14 388

88 762

0

16 674

5 909 172

0

0

1 615

0

04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi

84 910

-44 576

40 334

23 150

5 784

0

0

0

0

0

11 400

0

0

0

0

0

0

0

4121

Siguldas novada bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā

74 000

-60 000

14 000

2 000

600

11 400

4122

Inčukalna NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

4 400

4 400

3 500

900

4122V

Vangažu NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

6 510

6 510

5 250

1 260

4123

Krimuldas NVA projekts "Nodarbinātība vasaras brīvlaikā"

15 424

15 424

12 400

3 024

0

04.430 Būvniecība

429 266

0

429 266

263 048

72 992

320

69 310

9 834

50

4 338

0

0

8 374

1 000

0

0

0

0

4431

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa

139 158

139 158

99 320

27 551

150

8 372

1 765

2 000

44311

Mālpils novada būvvalde

26 500

26 500

19 311

5 670

300

1 219

44312

Inčukalna novada būvvalde

126 890

126 890

78 920

23 220

20 950

2 350

50

400

1 000

44313

Krimuldas novada būvvalde

136 718

136 718

65 497

16 551

170

39 688

4 500

1 938

8 374

04.500 Transports

5 254 914

2 966 026

8 220 940

0

0

0

2 563 647

8 009

0

0

0

0

0

5 649 284

0

0

0

0

4507

Siguldas novada transporta būves

2 885 534

2 403 234

5 288 768

1 588 910

8 000

3 691 858

45071

Mālpils novada transporta būves

788 074

469 570

1 257 644

1 257 644

45072

Inčukalna transporta būves

630 080

93 222

723 302

29 520

693 782

45072V

Vangažu transporta būves

18 480

18 480

12 480

6 000

4509

Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

522 454

522 454

522 454

45091

Mālpils ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

83 426

83 426

83 426

45092

Inčukalna ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

89 600

89 600

89 600

45092V

Vangažu ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

70 400

70 400

70 400

45093

Krimuldas ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem

166 866

166 866

166 857

9

07.730 Tūrisms

1 196 465

-19 100

1 177 365

220 881

65 155

900

483 017

102 574

0

10 000

27 650

0

8 300

258 888

0

0

0

0

4731

Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas attīstības aģentūra"

1 034 044

-19 100

1 014 944

207 081

62 746

500

455 581

80 774

10 000

25 150

8 000

165 112

4733

Inčukalna novada sporta un atpūtas pasākumi

6 500

6 500

2 500

2 500

1 500

4732

Krimuldas novada tūrisma pasākumi

155 921

155 921

13 800

2 409

400

24 936

21 800

300

92 276

04.740 Attīstības projekti

73 111

0

73 111

2 860

824

7 150

10 950

0

0

0

49 712

0

0

0

0

0

1 615

0

4746

Siguldas novada līdzfinansējums infrastruktūras objektu sakārtošanai

10 500

10 500

10 500

47496

Siguldas novada līdzfinansējums biedrību realizētajiem ES projektiem

6 162

6 162

6 162

47497

Krimuldas novada attīstības projekti

56 449

56 449

2 860

824

7 150

450

43 550

1 615

04.920 Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība

11 400

0

11 400

0

0

0

11 350

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

4921

Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšana

11 400

11 400

11 350

50

05.000

VIDES AIZSARDZĪBA

479 444

93 983

573 427

24 400

5 976

87

141 126

8 780

0

15

6 000

0

1 000

386 043

0

0

0

0

05.100

Atkritumu apsaimniekošana

91 189

93 983

185 172

0

0

0

85 189

0

0

0

6 000

0

0

93 983

0

0

0

0

5101

Siguldas novada atkritumu apsaimniekošana no DR nodokļa

1 000

93 983

94 983

1 000

93 983

51011

Vides aizsardzības projekti (DR nodoklis)

90 189

90 189

84 189

6 000

05.200

Notekūdeņu apsaimniekošana

28 498

0

28 498

0

0

0

28 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5201

Siguldas novada lietus ūdens kanalizācija no DR nodokļa

28 498

28 498

28 498

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

76 697

0

76 697

24 400

5 976

87

8 439

8 780

0

15

0

0

1 000

28 000

0

0

0

0

5401

Krimuldas novada Lēdurgas dendroparks

72 337

72 337

24 400

5 976

87

4 079

8 780

15

1 000

28 000

5401

Mērķdotācija Krimuldas novada LAD projektiem

4 360

4 360

4 360

05.600

Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

283 060

0

283 060

0

0

0

19 000

0

0

0

0

0

0

264 060

0

0

0

0

5600

Krimuldas novada vides aizsardzības pasākumi no DR nodokļa

283 060

283 060

19 000

264 060

06.000 PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

6 871 893

0

6 871 893

1 329 210

383 108

3 628

2 279 523

268 172

300

29 450

101 500

0

38 045

2 291 708

24 602

0

1 100

121 547

06.200 Teritoriju attīstība

5 378 524

0

5 378 524

1 030 512

301 044

1 368

1 685 488

137 616

300

14 135

1 500

0

38 045

2 028 267

17 602

0

1 100

121 547

6210

Siguldas novadea Teritorijas attīstības pārvalde

704 703

704 703

403 864

107 879

578

122 059

20 318

2 720

23 716

5 967

17 602

62101

Mālpils Attīstības un nekustamo īpašumu nodaļa

396 825

396 825

58 925

17 948

267 573

4 500

7 400

40 479

62101-2

Mālpils video novērošana

15 000

15 000

15 000

62102

Inčukalna novada Inčukalna teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

475 705

475 705

217 515

73 280

500

120 440

28 300

300

970

2 200

32 100

100

62102V

Inčukalna novada Vangažu teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

628 004

628 004

79 045

24 260

90

86 424

10 930

5

427 250

62103

Krimuldas novada teritorijas attīstība

212 277

212 277

25 534

7 098

60 449

7 031

350

581

111 234

6212

Siguldas novada zaļumsaimniecība

681 785

681 785

49 680

13 029

200

566 676

11 600

100

40 500

62121-1

Mālpils bērnu laukuma izveidošana

210 000

210 000

1 000

11 993

197 007

62121-2

Mālpils parka celiņu izveidošana

100 000

100 000

100 000

62122

Inčukalna novada terorijas apsaimniekošana

208 095

208 095

98 500

31 900

50 535

20 860

6 300

62123

Krimuldas novada ielu, teritorijas apsaimniekošana

342 595

342 595

54 828

14 628

196 185

10 358

66 596

6213

Siguldas novada kapu saimniecība, un kapu apsaimniekošana

87 288

87 288

27 051

7 019

27 991

1 442

23 785

62133

Krimuldas novada kapu saimniecība

61 009

61 009

15 570

4 003

15 214

3 634

11 448

11 140

6214

Siguldas novada pašvaldības pārējie nekustamie īpašumi

68 309

68 309

8 706

100

59 503

6218

Siguldas pils kompleksa sabiedriskā - biroja ēka

8 350

8 350

7 550

800

6219-1

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija"

769 487

769 487

769 487

6219-2

Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - finansējums pārējiem partneriem

121 547

121 547

121 547

6219-3

Proj. "Siltumnīcgāzu emisijas samazināšana Siguldas Jaunās pils ēkā"

13 744

13 744

13 744

6226

Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

93 947

93 947

48 560

160

45 227

62262

Inčukalna novada Inčukalna dzīvokļu uzturēšana

4 500

4 500

4 500

62262V

Inčukalna novada Vangažu dzīvokļu uzturēšana

10 950

10 950

10 950

62263

Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība

82 054

82 054

27 626

5 550

230

1 500

46 148

1 000

6227

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas apsaimniekošana

82 350

82 350

63 050

300

2 200

16 800

06.400 Ielu apgaismošana

654 756

0

654 756

0

0

0

374 785

16 500

0

30

0

0

0

263 441

0

0

0

0

6410

Siguldas novada ielu apgaismojums

324 326

324 326

241 600

500

30

82 196

64101

Mālpils novada ielu apgaismojums

95 000

95 000

67 185

2 000

25 815

64102

Inčukalna novada Inčukalna ielu apgaismojums

83 720

83 720

29 120

5 600

49 000

64102V

Inčukalna novada vangažu ielu apgaismojums

27 280

27 280

22 880

4 400

64103

Krimuldas novada ielu apgaismojums

124 430

124 430

14 000

4 000

106 430

06.600 Pārējie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi

838 613

0

838 613

298 698

82 064

2 260

219 250

114 056

0

15 285

100 000

0

0

0

7 000

0

0

0

6610

Siguldas novada koncesiju uzraudzība

12 162

12 162

8 000

1 887

2 275

6611

Mālpils dienesta viesnīca

249 280

249 280

95 076

28 037

90 707

26 180

9 280

6615

Siguldas novada Transporta nodaļa

264 515

264 515

77 805

20 270

2 000

44 863

17 077

2 500

100 000

66151

Mālpils novada skolēnu pārvadājumi

60 000

60 000

19 193

5 548

16 200

18 559

500

66152

Inčukalna novada Inčukalna skolēnu pārvadājumi

102 226

102 226

45 351

13 315

260

26 100

13 300

3 900

66152V

Inčukalna novada Vangažu skolēnu pārvadājumi

20 200

20 200

7 400

9 700

3 100

66153

Krimuldas novada skolēnu pārvadājumi

130 230

130 230

53 273

13 007

33 980

29 240

730

07.000

VESELĪBA

33 938

0

33 938

0

0

0

10 651

560

0

0

0

0

0

22 727

0

0

0

0

07.620

Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi

33 938

0

33 938

0

0

0

10 651

560

0

0

0

0

0

22 727

0

0

0

0

7621

Krimuldas novada Krimuldas doktorāts

11 151

11 151

10 651

500

7622

Krimuldas novada Lēdurgas doktorāts

22 787

22 787

60

22 727

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

4 219 369

-66 255

4 153 114

1 645 347

451 127

5 669

1 002 465

336 757

13 630

21 061

380 806

0

330

281 042

0

0

4 000

10 880

08.100 Atpūtas un sporta iestādes

1 331 448

-4 995

1 326 453

381 098

109 912

1 570

306 156

79 994

0

16 291

317 706

0

0

109 726

0

0

4 000

0

8110

Siguldas novada Sporta pārvalde

381 032

381 032

41 016

9 454

101 640

4 965

13 461

208 111

2 385

8111

Siguldas novada Sporta komitejas lēmumu īstenošana

109 690

-4 995

104 695

104 695

8112

Mālpils Sporta komplekss

231 778

231 778

90 725

26 992

80 897

24 386

2 180

6 598

8113

Inčukalna Sporta komplekss

358 095

358 095

178 520

55 010

300

92 210

27 105

650

4 300

8115

Inčukalna novada Inčukalna sporta pasākumi

77 630

77 630

15 480

4 820

830

4 200

5 700

45 000

1 600

8115

Inčukalna novada sporta laukuma uzturēšana

10 045

10 045

4 950

1 195

3 500

400

8113V

Inčukalna novada vangažu sporta pasākumi

8 770

8 770

440

3 230

2 800

900

1 400

8114

Krimuldas novada atpūtas un sporta pasākumi

154 408

154 408

50 407

12 441

20 479

14 638

4 000

51 443

1 000

08.200 Bibliotēkas

527 508

0

527 508

278 657

75 941

669

74 585

20 299

13 450

60

0

0

0

57 215

0

0

0

6 632

8211

Siguldas novada bibliotēka

169 169

169 169

85 145

22 684

50

46 865

2 010

2 000

9 000

1 415

8213

Siguldas novada Siguldas pagasta Centra bibliotēka

16 979

16 979

9 871

2 983

2

568

855

700

2 000

8214

Siguldas novada Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka

33 212

33 212

17 927

4 817

75

6 457

1 506

600

30

1 800

8215

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka

14 396

14 396

9 087

2 515

60

753

319

600

1 062

8216

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka

21 258

21 258

13 611

3 582

976

459

600

30

2 000

8217

Mālpils bibliotēka

40 000

40 000

20 646

5 898

162

1 182

3 712

1 300

6 400

700

8218

Mālpils novada Sdgundas bibliotēka

15 000

15 000

6 885

2 127

1 264

710

1 000

2 654

360

8219

Inčukalna novada Inčukalna bibliotēka

70 164

70 164

34 150

10 240

230

5 240

4 694

1 500

13 100

1 010

8222

Inčukalna novada Vangažu bibliotēka

58 285

58 285

32 650

8 990

1 025

3 674

1 500

9 799

647

8220

Krimuldas novada Krimuldas pagasta bibliotēka

59 290

59 290

33 372

8 202

60

5 356

1 450

2 450

5 900

2 500

8221

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka

29 755

29 755

15 313

3 903

30

4 899

910

1 200

3 500

08.230 Kultūras centri, nami, klubi

2 245 878

-61 260

2 184 618

976 860

263 104

3 430

573 294

228 025

180

4 710

20 000

0

330

114 101

0

0

0

584

8231

Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons"

727 388

-61 260

666 128

325 580

82 933

1 700

177 830

41 641

60

3 510

20 000

300

12 574

82311

Siguldas pils kompleksa paviljons

15 400

15 400

2 900

200

9 700

2 600

8232

Siguldas novada Siguldas pagasta kultūras nams

86 137

86 137

51 042

12 890

100

15 767

6 038

300

8233

Siguldas novada Mores Tautas nams

65 259

65 259

36 106

8 872

14 925

5 356

8235

Siguldas novada Allažu Tautas nams

74 100

74 100

34 227

9 131

250

24 762

5 640

90

8237

Siguldas koncertzāle "Baltais flīģellis"

16 320

16 320

4 394

120

10 256

1 430

120

8238

Mālpils Kultūras centrs

456 746

456 746

202 697

59 506

300

92 348

84 671

640

16 000

584

8238-01

Mālpils simtgades pasākumi

8 894

8 894

8 894

8239

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams

262 693

262 693

91 379

28 379

250

34 665

40 650

120

67 250

8242

Inčukalna novada Vangažu Kultūras nams

208 735

208 735

92 660

27 835

260

66 325

18 622

3 033

8239

Krimuldas tautas nams

136 499

136 499

55 704

13 478

570

51 408

13 237

30

2 072

8240

Lēdurgas tautas nams

187 707

187 707

80 171

19 760

75 308

8 140

50

4 278

08.600 Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi

114 535

0

114 535

8 732

2 170

0

48 430

8 439

0

0

43 100

0

0

0

0

0

0

3 664

8610

Siguldas novada Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti

47 700

47 700

6 700

1 300

39 700

8611

Inčukalna novada Inčukalna finansējums dziesmu svētkiem

27 010

27 010

23 860

3 150

8611V

Inčukalna novada vangažu finansējums dziesmu svētkiem

13 160

13 160

10 910

2 250

8614

Mālpils maksājumi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

3 664

3 664

3 664

86141

Krimuldas novada pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi

3 400

3 400

3 400

8613

Avīzes "Krimuldas novada vēstis" sagatavošana

19 601

19 601

8 732

2 170

6 960

1 739

09.000 IZGLĪTĪBA

21 891 647

197 930

22 089 577

11 696 029

3 055 630

135 317

2 459 504

1 639 108

3 155

9 597

492 000

19 320

3 236

2 515 104

5 403

0

8 238

47 936

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

15 387 700

188 086

15 575 786

6 450 464

1 812 166

135 317

2 459 504

1 625 740

3 155

9 597

492 000

19 320

3 236

2 505 578

5 403

0

8 238

46 068

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

6 503 947

9 844

6 513 791

5 245 565

1 243 464

0

0

13 368

0

0

0

0

0

9 526

0

0

0

1 868

09.100 Pirmskolas izglītība

6 991 736

39 605

7 031 341

3 962 547

1 091 373

10 239

680 103

432 772

336

4 071

459 000

0

0

390 740

0

0

0

160

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 364 381

39 605

6 403 986

3 457 919

970 855

10 239

680 103

430 723

336

4 071

459 000

0

0

390 740

0

0

0

0

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

627 355

0

627 355

504 628

120 518

0

0

2 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

625 123

11 000

636 123

422 163

112 583

200

70 828

21 830

116

826

0

0

0

7 577

0

0

0

0

9101

Pašvaldības budžeta līdzekļi

552 205

11 000

563 205

363 162

98 666

200

70 828

21 830

116

826

7 577

9111

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

72 918

72 918

59 001

13 917

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

389 235

0

389 235

251 813

67 194

50

55 548

14 354

0

0

0

0

0

276

0

0

0

0

9102

Pašvaldības budžeta līdzekļi

342 704

342 704

214 162

58 314

50

55 548

14 354

276

9112

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

46 531

46 531

37 651

8 880

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

577 510

0

577 510

368 228

97 061

600

63 825

23 481

0

350

0

0

0

23 965

0

0

0

0

9103

Pašvaldības budžeta līdzekļi

492 352

492 352

299 302

80 829

600

63 825

23 481

350

23 965

9113

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

85 158

85 158

68 926

16 232

Siguldas novada privātie bērnudārzi

450 000

9 000

459 000

0

0

0

0

0

0

0

459 000

0

0

0

0

0

0

0

9104

Dotācijas privātajiem bērnudārziem

450 000

9 000

459 000

459 000

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

400 523

0

400 523

259 897

69 203

8 187

34 653

20 902

100

600

0

0

0

6 981

0

0

0

0

9106

Pašvaldības budžeta līdzekļi

347 456

347 456

216 957

59 076

8 187

34 653

20 902

100

600

6 981

9117

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

53 067

53 067

42 940

10 127

Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas

478 267

0

478 267

182 411

45 985

30

26 638

30 681

70

0

0

0

0

192 452

0

0

0

0

9107

Pašvaldības budžeta līdzekļi

456 346

456 346

164 667

41 808

30

26 638

30 681

70

192 452

9115

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 921

21 921

17 744

4 177

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

345 676

1 000

346 676

233 869

60 670

520

37 127

12 694

50

920

0

0

0

826

0

0

0

0

9108

Pašvaldības budžeta līdzekļi

345 676

1 000

346 676

233 869

60 670

520

37 127

12 694

50

920

826

9118

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

51 540

51 540

41 724

9 816

Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši"

601 384

14 420

615 804

343 597

94 115

402

59 829

37 544

0

745

0

0

0

79 572

0

0

0

0

9109

Pašvaldības budžeta līdzekļi

601 384

14 420

615 804

343 597

94 115

402

59 829

37 544

745

79 572

9119

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

77 866

77 866

63 011

14 855

91101

Mālpils pirmskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

576 762

0

576 762

330 962

100 560

100

109 301

16 366

0

600

0

0

0

18 713

0

0

0

160

Pašvaldības budžeta līdzekļi

508 600

508 600

277 314

87 949

100

109 301

14 973

600

18 363

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

1 743

1 743

1 393

350

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 419

66 419

53 648

12 611

160

91102

Inčukalna pirmskolas izglītības iestāde "Minka"

575 107

4 185

579 292

346 262

111 505

50

35 934

76 357

0

0

0

0

0

9 184

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

539 119

4 185

543 304

319 137

103 871

50

35 934

75 128

9 184

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

35 988

35 988

27 125

7 634

1 229

91106

Vangažu pirmskolas izglītības iestāde "Jancis"

685 425

0

685 425

412 727

129 889

0

78 820

59 159

0

30

0

0

0

4 800

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

664 090

664 090

396 442

125 659

78 820

58 339

30

4 800

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

21 335

21 335

16 285

4 230

820

91103

Pirmskolas izglītības iestāde "Krimulda"

592 143

0

592 143

355 417

89 581

0

54 173

72 539

0

0

0

0

0

20 433

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

542 245

542 245

315 042

80 058

54 173

72 539

20 433

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

49 898

49 898

40 375

9 523

91104

Krimuldas nova pirmskolas izglītības iestāde "Ezerciems"

380 528

0

380 528

220 648

56 022

70

45 542

34 205

0

0

0

0

0

24 041

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

349 897

349 897

195 845

50 194

70

45 542

34 205

24 041

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

30 631

30 631

24 803

5 828

91105

Krimuldas novada Lēdurgas pamatskolas pirmskolas grupas

184 647

0

184 647

129 818

32 334

30

7 885

12 660

0

0

0

0

0

1 920

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

170 564

170 564

118 423

29 646

30

7 885

12 660

1 920

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 083

14 083

11 395

2 688

09.210 Vispārējā izglītība

11 739 216

125 400

11 864 616

5 826 683

1 487 155

84 046

1 322 337

1 007 942

2 305

4 034

16 000

0

1 736

2 086 428

1 203

0

3 500

21 247

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

6 926 559

122 578

7 049 137

1 951 407

568 716

84 046

1 322 337

996 623

2 305

4 034

16 000

0

1 736

2 076 902

1 203

0

3 500

20 328

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

4 812 657

2 822

4 815 479

3 875 276

918 439

0

0

11 319

0

0

0

0

0

9 526

0

0

0

919

Siguldas Valsts ģimnāzija

1 118 784

0

1 118 784

737 772

181 358

2 100

157 392

30 053

200

100

0

0

0

9 756

0

0

0

53

9211

Pašvaldības budžeta līdzekļi

420 864

420 864

172 972

48 238

2 100

157 392

30 053

200

100

9 756

53

9221

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

697 920

697 920

564 800

133 120

Siguldas novada Laurenču sākumskola

790 979

0

790 979

456 772

112 444

1 800

104 301

106 699

300

550

0

0

500

7 613

0

0

0

0

9213

Pašvaldības budžeta līdzekļi

422 525

422 525

158 588

42 174

1 800

104 301

106 699

300

550

500

7 613

9223

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

368 454

368 454

298 184

70 270

Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola

930 759

0

930 759

560 338

138 988

28 079

97 778

96 304

160

500

0

0

0

8 612

0

0

0

0

9214

Pašvaldības budžeta līdzekļi

411 001

411 001

139 767

39 801

28 079

97 778

96 304

160

500

8 612

9224

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

519 758

519 758

420 571

99 187

Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola

1 816 813

855

1 817 668

1 044 596

251 641

11 383

123 060

162 074

700

0

0

0

0

224 214

0

0

0

0

9216

Pašvaldības budžeta līdzekļi

588 542

855

589 397

205 614

53 740

11 383

123 060

162 074

700

32 826

9216-1

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija

191 388

191 388

191 388

9226

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 036 883

1 036 883

838 982

197 901

Siguldas novada Mores pamatskola

566 600

-3 235

563 365

340 460

85 943

1 757

60 424

66 489

50

100

0

0

0

8 142

0

0

0

0

9217

Pašvaldības budžeta līdzekļi

343 307

-5 687

337 620

157 800

42 858

1 757

60 424

66 489

50

100

8 142

9227

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

205 564

2 452

208 016

168 312

39 704

9229

Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai

17 729

17 729

14 348

3 381

9230

Mērķdotācija asistentu darba samaksai

23 643

23 643

19 130

4 513

9218

Norēķini ar privātajām izglītības iestādēm

16 000

16 000

16 000

Siguldas novada Allažu pamatskola

364 530

0

364 530

223 674

57 796

65

31 381

49 495

65

374

0

0

0

1 680

0

0

0

0

9220

Pašvaldības budžeta līdzekļi

215 837

215 837

103 357

29 420

65

31 381

49 495

65

374

1 680

9228

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

148 693

148 693

120 317

28 376

92201

Mālpils novada vidusskola

1 039 727

127 410

1 167 137

486 456

130 241

37 802

232 228

90 753

150

900

0

0

0

167 210

203

0

0

21 194

Pašvaldības budžeta līdzekļi

484 681

127 410

612 091

114 032

42 242

218 846

70 828

150

900

164 710

203

180

Mērķdotācija mācību līdzekļiem

7 482

7 482

4 982

2 500

Mērķdotācija ēdināšanas pakalpojumiem

15 681

15 681

15 681

92201-1

Projekts "Skolas soma"

2 220

2 220

1 780

440

92201-2

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

7 483

7 483

6 055

1 428

92201-3

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

30 904

30 904

25 005

5 899

92201-4

Projekts "EDC/KA2 skolu partnerība"

9 362

9 362

8 018

1 000

344

92201-5

Projekts "RESPECT"

16 472

16 472

12 372

2 600

1 500

92201-6

Projekts "DRAMA"

17 272

17 272

13 172

2 800

1 300

92201-7

Projekts "ROCHIL"

27 435

27 435

4 240

2 000

1 100

20 095

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

2 154

2 154

1 742

412

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

418 581

418 581

337 842

79 820

919

92202

Inčukalna novada Inčukalna pamatskola

948 221

0

948 221

506 426

140 646

450

169 955

113 073

500

0

0

0

400

15 571

0

0

1 200

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

510 933

510 933

194 036

64 852

450

142 885

95 555

500

400

11 055

1 200

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

346 178

346 178

272 240

66 014

4 308

3 616

ERASMUS projekts

30 210

30 210

20 000

10 210

Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai"

58 160

58 160

39 900

9 760

4 600

3 000

900

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 740

2 740

250

20

2 470

92206

Inčukalna novada Vangažu vidusskola

1 048 527

0

1 048 527

601 022

169 078

50

114 725

132 452

180

0

0

0

0

27 720

1 000

0

2 300

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

602 998

602 998

255 021

84 801

50

112 395

125 441

180

21 810

1 000

2 300

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

443 199

443 199

346 001

84 277

7 011

5 910

Projekts "Latvijas skolas soma"

2 330

2 330

2 330

92203

Krimuldas vidusskola

2 416 455

370

2 416 825

598 244

149 602

360

128 930

101 236

0

0

0

0

700

1 437 753

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 879 394

1 879 394

171 095

48 866

360

121 824

99 371

700

1 437 178

Projekts "Skolas soma"

5 572

5 572

5 572

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

6 899

6 899

5 560

1 339

COMENIUS projekts Krimuldas vidusskolā

1 100

1 100

525

575

Projekts "krimuldas vidusskolai "Vides nometne "

6 448

6 448

2 880

694

1 534

1 340

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai

4 219

4 219

3 400

819

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

512 823

370

513 193

415 309

97 884

92204

Krimuldas vidusskolas peldbaseins

254 136

254 136

49 429

12 760

62 090

11 090

118 767

92205

Lēdurgas pamatskola

358 054

0

358 054

174 654

44 480

200

31 841

46 893

0

460

0

0

136

59 390

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

290 229

290 229

120 556

31 719

200

30 875

46 893

460

136

59 390

Projekts "Skolas soma"

966

966

966

Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai

66 859

66 859

54 098

12 761

9231

Allažu sporta centrs

45 988

45 988

27 710

7 665

8 232

1 331

1 050

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

2 605 422

18 478

2 623 900

1 674 329

417 149

40 366

352 156

110 217

514

1 478

0

0

1 500

23 932

0

0

1 470

789

Pašvaldības budžeta līdzekļi

1 541 487

11 456

1 552 943

808 668

212 642

40 366

352 156

110 217

514

1 478

0

0

1 500

23 932

0

0

1 470

0

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

1 063 935

7 022

1 070 957

865 661

204 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

789

Siguldas novada mākslu skola "Baltais flīģelis"

800 512

-3 530

796 982

567 342

138 411

416

58 395

20 906

156

446

0

0

0

9 440

0

0

1 470

0

9512

Pašvaldības budžeta līdzekļi

385 093

-3 530

381 563

231 200

59 134

416

58 395

20 906

156

446

9 440

1 470

9522

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

415 419

415 419

336 142

79 277

9513

Mālpils mūzikas un mākslas skola

203 850

0

203 850

149 749

37 553

0

10 029

4 886

50

0

0

0

0

1 000

0

0

0

583

Pašvaldības budžeta līdzekļi

110 000

110 000

74 284

19 751

10 029

4 886

50

1 000

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

93 850

93 850

75 465

17 802

583

9516

Inčukalna novada Inčukalna mūzikas skola

114 966

0

114 966

52 100

19 810

0

31 750

5 100

50

0

0

0

0

6 156

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

114 966

114 966

52 100

19 810

31 750

5 100

50

6 156

9516V

Inčukalna novada Vangažu mūzikas skola

212 112

0

212 112

153 767

36 589

0

21 050

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Pašvaldības budžeta līdzekļi

41 783

41 783

16 418

3 815

21 050

500

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

170 329

170 329

137 349

32 774

206

9517

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

251 475

0

251 475

176 768

43 981

200

7 330

16 150

0

0

0

0

1 000

6 046

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

145 423

145 423

90 958

23 739

200

7 330

16 150

1 000

6 046

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

106 052

106 052

85 810

20 242

9518

Krimuldas novada maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola

63 950

0

63 950

35 536

9 152

300

14 692

3 970

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi

48 990

48 990

23 431

6 297

300

14 692

3 970

300

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

14 960

14 960

12 105

2 855

Siguldas novada Jaunrades centrs

329 543

9 991

339 534

200 189

48 265

23 809

43 694

22 577

200

0

0

0

200

600

0

0

0

0

9514

Pašvaldības budžeta līdzekļi

302 858

9 991

312 849

178 573

43 196

23 809

43 694

22 577

200

200

600

9524

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

26 685

26 685

21 616

5 069

Siguldas novada Sporta skola

629 014

12 017

641 031

338 878

83 388

15 641

165 216

36 128

58

1 032

0

0

0

690

0

0

0

0

9515

Pašvaldības budžeta līdzekļi

392 374

4 995

397 369

141 704

36 900

15 641

165 216

36 128

58

1 032

690

9525

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai

236 640

7 022

243 662

197 174

46 488

09.810 Pārējā izglītības vadība

555 273

14 447

569 720

232 470

59 953

666

104 908

88 177

0

14

17 000

19 320

0

14 004

4 200

0

3 268

25 740

9811

Siguldas novada Izglītības pārvalde

428 251

39 377

467 628

201 994

53 036

666

101 878

81 448

14

7 000

19 320

1 004

1 268

9812

Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības centrs

78 182

-24 930

53 252

25 662

6 060

2 530

6 000

13 000

9815

Inčukalna novada PII uzņemšanas komisija

3 100

3 100

2 500

600