Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 668

Rīgā 2021. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 66 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 13. panta piekto un devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 147. nr.; 2013, 179., 198. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 44., 131. nr.; 2017, 128. nr.; 2019, 206. nr.; 2020, 193A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13.1 Pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā vai pašvaldības noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina, lai sabiedriskā transportlīdzekļa salonā būtu uzstādītas:".

2. Aizstāt 18. punktā skaitli "72" ar skaitli "36".

3. Papildināt II nodaļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Pasūtītājs, piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, paredzētajos gadījumos un kārtībā līgumā nosaka pakalpojuma sniegšanā izmantojamo mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvaru no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita. Mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvars no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita nav mazāks par šo noteikumu 7. pielikumā minētajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiem. Pasūtītājs reizi gadā līdz kalendāra gada 1. maijam iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" informāciju par minēto līgumu ietvaros kopējo pakalpojumā izmantojamo autotransporta līdzekļu skaitu un kategoriju, papildus norādot, cik no autotransporta līdzekļiem ir tīri un kādas ir to kategorijas, kā arī cik no tiem ir lielas noslodzes bezemisiju autotransporta līdzekļi."

4. Izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Biļetes pasažierim pārdod pārvadātāja vai pasūtītāja noteiktās biļešu tirdzniecības vietās - piemēram, biļešu kasēs, elektroniski, biļešu tirdzniecības automātā, pa tālruni, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs to nodrošina, sabiedriskajā transportlīdzeklī vai citās tirdzniecības vietās (turpmāk - biļešu tirdzniecības vietas).

24. Biļetes reģionālas nozīmes maršrutos sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes. Biļetes pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes, ja pilsētas nozīmes maršrutos netiek nodrošinātas alternatīvas biļešu tirdzniecības vietas."

5. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā (izņemot pasažieru vilcienu vagonu) bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars - 8 kg. Pasažieru vilcienu vagonā pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmēri (garums, platums, augstums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet svars - 20 kg. Bagāžu novieto tai paredzētajā vietā - bagāžas plauktā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi, vai vietā zem priekšā esošā sēdekļa."

6. Papildināt noteikumus ar 108.1 punktu šādā redakcijā:

"108.1 Pārvadātājs kontroles pasākumu laikā ir tiesīgs noteikt pasažiera identitāti pēc pasažierim izsniegtas personalizētas biļetes, ja tā izsniegta, pirmreizēji pārbaudot pasažiera identitāti pārvadātāja noteiktajā kārtībā, un satur vismaz šādus obligātos rekvizītus:

108.1 1. dokumenta nosaukums;

108.1 2. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums;

108.1 3. dokumenta numurs;

108.1 4. dokumenta derīguma termiņš;

108.1 5. dokumenta turētāja fotogrāfija un citi identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods)."

7. Aizstāt 114. punktā skaitli "71,14" ar skaitli "72".

8. Izteikt 119. un 120. punktu šādā redakcijā:

"119. Šo noteikumu 118. punktā minētās kvītis par līgumsoda samaksu papīra veidā brošē grāmatiņā vai noformē elektroniski. Uz kvīts norāda kvīts numuru. Numuru piešķiršanu un uzskaiti nodrošina pārvadātājs.

120. Kvīti par līgumsoda samaksu aizpilda divos eksemplāros papīra veidā vai noformē elektroniski. Iekasējot līgumsodu, vienu noformētās kvīts eksemplāru izsniedz pasažierim. Ja, piemērojot līgumsodu, pasažieris kontrolierim atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai šo noteikumu 108.1 punktā minēto dokumentu, kvītī par līgumsoda samaksu norādītos pasažiera rekvizītus neaizpilda. Ja, piemērojot līgumsodu, pasažieris atsakās parakstīties par līgumsoda samaksu, kontrolieris to norāda rindā "Piezīmes"."

9. Papildināt noteikumus ar 120.1 punktu šādā redakcijā:

"120.1 Ja pārvadātājs nodrošina iespēju iegūt personas paraksta digitālo attēlu, pasažiera personisko parakstu aizstāj ar pasažiera paraksta digitālo attēlu, pasažierim parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Šādā gadījumā pārvadātājs nodrošina tādu papildu datu pievienošanu (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta numurs vai personalizētās biļetes numurs) elektroniskajam parakstam, kuri ir nepieciešami un pietiekami, lai nepārprotami identificētu pasažieri, kurš parakstījies."

10. Izteikt 121. punktu šādā redakcijā:

"121. Šo noteikumu 117.2. apakšpunktā minēto rēķinu par līgumsoda samaksu sagatavo papīra veidā vai noformē elektroniski. Papīra veidā sagatavotu rēķinu aizpilda divos eksemplāros un vienu eksemplāru izsniedz pasažierim, otrs paliek pie pārvadātāja. Elektroniski noformētu rēķinu izsniedz pasažierim, un pasažieris rēķina saņemšanu apliecina, parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Rēķina izrakstīšanas un uzskaites kārtību nosaka pārvadātājs."

11. Izteikt 123. punktu šādā redakcijā:

"123. Šo noteikumu 117.2. apakšpunktā minēto līgumsoda maksāšanas kārtību var piemērot, ja pasažieris kontrolierim var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai tam izsniegto personalizēto biļeti, kura satur šo noteikumu 108.1 punktā minētos rekvizītus."

12. Izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Ja pasažieris atsakās maksāt līgumsodu un šo noteikumu 123. punktā minētajā kārtībā nevar kontrolierim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai šo noteikumu 108.1 punktā minēto personalizēto biļeti, kontrolierim ir tiesības pieaicināt policiju šā pasažiera personības noskaidrošanai vai izmantot šo noteikumu 126., 127. un 128. punktā minētās tiesības."

13. Papildināt noteikumus ar 141. punktu šādā redakcijā:

"141. Šo noteikumu 18.1 punktu piemēro attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuri, sākot ar 2021. gada 2. augustu, tiek piešķirti tieši, neievērojot atklāta konkursa procedūru."

14. Papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas 2019/1161, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu."

15. Izteikt 5. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Kontroliera vārds un uzvārds vai pārvadātāja piešķirtais identifikācijas numurs, paraksts _______________".

16. Izteikt 6. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Kontroliera vārds un uzvārds vai pārvadātāja piešķirtais identifikācijas numurs, paraksts _______________".

17. Papildināt noteikumus ar 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 599

Mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvars no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita

1. Mērķrādītāji mazas noslodzes transportlīdzekļiem:

M2 kategorijas autobusi
No 2021. gada 2. augusta līdz 2025. gada 31. decembrim No 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim
22 % 22 %

2. Mērķrādītāji lielas noslodzes transportlīdzekļiem:

M3 kategorijas I un A klases pilsētas autobusi*
No 2021. gada 2. augusta līdz 2025. gada 31. decembrim No 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim
35 % 50 %

Piezīme. * Puse no tīro pilsētas autobusu īpatsvara minimālā mērķrādītāja jānodrošina ar bezemisiju pilsētas autobusiem.

3. No 2031. gada 1. janvāra katram piecu gadu laikposmam piemērojams tīro autotransporta līdzekļu procentuālais īpatsvars, kas šā pielikuma 1. un 2. punktā noteikts laikposmam no 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim."

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 668Pieņemts: 05.10.2021.Stājas spēkā: 08.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2021. OP numurs: 2021/194.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326638
08.10.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"