Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52., 129., 259.A nr.; 2020, 123., 138. nr.; 2021, 22., 84.B, 110., 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Bankas likums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 6. panta trešo daļu pēc skaitļa "96." ar skaitli "100.1".

5. Izslēgt 7. pantu.

6. Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kredītiestādēm un personām, uz kurām attiecas šā likuma prasības, ir pienākums Latvijas Bankas noteiktajos termiņos sniegt tai visu pieprasīto normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju pildīšanai."

7. Aizstāt 10.1 panta deviņpadsmitajā daļā, 59.2 panta ceturtajā daļā, 101.2 panta piektajā daļā, 101.3 panta astotajā daļā, 123. pantā, 129. panta ceturtajā daļā, 148. panta ceturtajā daļā un 208.1 panta pirmajā daļā vārdu "pārsūdzēšana" ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana".

8. Aizstāt 21. panta ceturtajā daļā vārdus "publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "iesniegt publicēšanai Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē".

9. Aizstāt 50. panta otrajā daļā vārdus "finanšu un kapitāla tirgum un kredītiestāžu darbībai piemītošiem" ar vārdiem "finanšu sistēmai, tai skaitā kredītiestāžu darbībai, piemītošiem".

10. Aizstāt 59.1 panta pirmajā daļā vārdus "publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "iesniegt publicēšanai Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē".

11. Izslēgt 61. panta otrajā daļā vārdus "normatīvajiem norādījumiem un".

12. 63. panta pirmajā daļā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Latvijas Bankai - savu funkciju īstenošanai saskaņā ar Latvijas Bankas darbību un finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem;";

izslēgt 16. punktu.

13. Izslēgt 64. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

14. Aizstāt 89.1 panta trešajā daļā vārdus "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta pirmajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "publicē tos Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē".

15. Aizstāt 90. panta otrajā daļā vārdu "rīkojumu" ar vārdu "lēmumu".

16. Izteikt 100.1 pantu šādā redakcijā:

"100.1 pants. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle Latvijā un ārvalsts kredītiestādes filiāle Latvijā maksā Latvijas Bankai līdz 0,033 procentiem (ieskaitot) no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī."

17. Izteikt 101. panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Ja saskaņā ar šā likuma 101.3 pantu veiktā novērtējumā konstatēta tāda nepieciešamība, Latvijas Banka ir tiesīga veikt šādus pasākumus:".

18. Izslēgt 106. panta trešo daļu.

19. 108. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankai, un Latvijas Banka ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā, vai arī noraidīt sūdzību.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā pieņemtais Latvijas Bankas lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

20. Izteikt 110.1 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. (1) Informācija par kredītiestādi un tās klientu, kredītiestādes darbību un tās klienta darījumiem, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai par kuras izpaušanu lēmumu nav pieņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, šajā pantā noteiktajā kārtībā no dalībvalstu, ārvalstu kompetentajām institūcijām un personām, kā arī no dalībvalstu un ārvalstu izveidotajām institucionālajām vienībām saņemtā informācija un kredītiestāžu uzraudzības vajadzībām pārbaudēs iegūtā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā ir izpaužama trešajām personām tikai pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu kredītiestādi vai tās klientu. Šādai informācijai par kredītiestādi un tās klientu, kā arī kredītiestādes darbību un tās klienta darījumiem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss arī tad, ja kredītiestādei vai tās klientam ierosināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija, vai kredītiestāde vai tās klients (juridiskā persona) ir likvidēts.

(2) Aizliegums izpaust ierobežotas pieejamības informāciju neattiecas uz informāciju:

1) kas saistīta ar tiesvedību civillietā, ja ir pasludināts kredītiestādes maksātnespējas process vai uzsākta tās likvidācija un šī informācija nav par trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās kredītiestādes finansiālā stāvokļa uzlabošanai;

2) kuru Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniegusi procesa virzītājam krimināllietā, pamatojoties uz attiecīgu pieprasījumu;

3) par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu kredītiestādes darbībā, par kuru tā informē tiesībaizsardzības institūcijas;

4) par personām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu komercdarbības jomā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) informācijas sniegšana nepieciešama komercdarbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanai un izmeklēšanai,

b) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas uzdevuma izpildē, un ka tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības,

c) ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepieciešamo informāciju ir ieguvusi no citas valsts finanšu tirgus dalībnieka uzraudzības institūcijas, to izpauž vienīgi tad, ja ir saņemta informāciju sniegušās institūcijas piekrišana.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neaizliedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai atbilstoši kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar citas dalībvalsts tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām un Eiropas Centrālo banku, Eiropas Banku iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, saglabājot sniegtajai informācijai ierobežotas pieejamības informācijas statusu, kā arī izpaust atklātībā (publicēt savā tīmekļvietnē) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto stresa testu rezultātus.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar šā panta trešo, septīto un devīto daļu saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi tās funkciju veikšanai:

1) lai pārliecinātos par kredītiestāžu dibināšanu un darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu kredītiestāžu darbības uzraudzībā, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, pārvaldību un grāmatvedības organizāciju, un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos administratīvos pasākumus un sankcijas;

3) tiesvedībā, kurā tiek pārsūdzēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt no kredītiestādes informāciju, pamatojoties uz citas dalībvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas pieprasījumu un tādas ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas pieprasījumu, ar kuru ir noslēgts informācijas apmaiņas līgums. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto informāciju minētajām institūcijām tās ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu, un šo informāciju drīkst izmantot tikai mērķim, kādam tā pieprasīta.

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kuru funkcijas ir pielīdzināmas šā panta septītajā un devītajā daļā minēto institūciju funkcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz šim pantam līdzvērtīgu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību un ir ievērotas Latvijā spēkā esošās prasības personas datu aizsardzības jomā. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai vai attiecīgajām institūcijām likumā noteikto funkciju veikšanai.

(7) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi, saglabājot ierobežotas pieejamības informācijas statusu, neaizliedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) citas dalībvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijām un šo valstu finanšu ministrijām;

2) institūcijām, kurām ir uzticēts pienākums uzraudzīt finanšu tirgu vai finanšu tirgus dalībniekus;

3) dalībvalstu institūcijām, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kurām ir pienākums uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti dalībvalstīs un kuras nosaka vai īsteno makrouzraudzības politiku;

4) dalībvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku reorganizāciju, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kā arī ar valsts institūcijām, kuru mērķis ir aizsargāt finanšu sistēmas stabilitāti;

5) dalībvalstu līgumiskajām vai institucionālajām klientu aizsardzības sistēmām;

6) kompetentajām institūcijām, kas iesaistītas kredītiestāžu maksātnespējas, likvidācijas un citu dalībvalstu tiesību aktos noteiktās līdzīgās procedūrās;

7) personām, kas ir atbildīgas par kredītiestāžu finanšu pārskatu obligātajām revīzijām;

8) dalībvalsts institūcijām, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas, ja šāda informācija nepieciešama to funkciju veikšanai;

9) institūcijām, kas ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, un Finanšu izlūkošanas dienestam līdzīgām institūcijām;

10) kompetentajām institūcijām, valsts institūcijām vai institucionālajām vienībām, kas ir atbildīgas par noteikumu piemērošanu attiecībā uz darbību strukturālu nodalīšanu banku grupā.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo Eiropas Banku iestādei par valsts institūcijām un institucionālajām vienībām, kuras var saņemt ierobežotas pieejamības informāciju pārraudzības vai uzraudzības funkciju izpildei vai kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgas par normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu komercdarbības jomā.

(9) Šā panta noteikumi neaizliedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar dalībvalstu centrālajām bankām un citām dalībvalsts institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmu pārraudzīšanu, ja šādas informācijas sniegšana nepieciešama tām likumā noteikto funkciju veikšanai, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju.

(10) Ja rodas ārkārtas situācija, nelabvēlīgi notikumi vai stāvoklis, kad finanšu tirgos vērojama nelabvēlīga attīstība, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgus pienācīgu darbību, likviditāti un integritāti un finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti Eiropas Savienībā vai kādā no dalībvalstīm, Finanšu un kapitāla tirgus komisija dalībvalstu centrālajām bankām un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai pēc attiecīga pieprasījuma nekavējoties sniedz informāciju, kas šīm institūcijām nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai, tostarp monetārās politikas īstenošanai un ar to saistītās likviditātes nodrošināšanai, maksājumu, tīrvērtes un norēķinu sistēmu pārraudzībai un finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai.

(11) Šā panta noteikumi neaizliedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā šādām starptautiskajām institūcijām:

1) Starptautiskajam Valūtas fondam un Pasaules Bankai - finanšu sektora novērtēšanas programmai paredzēto izvērtējumu veikšanai;

2) Starptautisko norēķinu bankai - kvantitatīvās ietekmes pētījumu veikšanai;

3) Finanšu stabilitātes padomei - tās funkciju izpildei.

(12) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta vienpadsmitajā daļā minētajām institūcijām ierobežotas pieejamības informāciju, ievērojot šā panta trīspadsmitajā daļā noteikto, sniedz, ja ir saņemts motivēts pieprasījums un ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) pieprasījums ir pienācīgi pamatots, ņemot vērā konkrētos uzdevumus, ko pieprasītāja institūcija veic saskaņā ar tās darbību regulējošiem tiesību aktiem;

2) pieprasījums ir pietiekami precīzs attiecībā uz pieprasītās informācijas saturu, apjomu un tās izpaušanas līdzekļiem;

3) ir sniegts apliecinājums, ka pieprasītā informācija ir nepieciešama konkrētu pieprasītājas institūcijas uzdevumu izpildei un nepārsniedz šai institūcijai tās darbību regulējošos tiesību aktos noteikto funkciju apjomu;

4) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas attiecīgā uzdevuma izpildē, un tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības.

(13) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētās institūcijas ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties tikai klātienē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas telpās."

21. Izslēgt 111. pantu.

22. Izslēgt 112.5 panta 1.1 daļu.

23. Izslēgt 129. panta trešo daļu.

24. Izteikt 137. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja likvidators konstatē, ka kredītiestādes akcionāri, padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, rīkotājdirektori, iekšējā audita dienesta vadītājs vai locekļi, sabiedrības kontrolieris, revidenti vai zvērināti revidenti ir pārkāpuši savas pilnvaras vai nav ievērojuši normatīvo aktu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu prasības, kredītiestādes statūtu noteikumus vai kredītiestādes akcionāru sapulces lēmumus, vai arī nolaidīgi pildījuši darba pienākumus vai ļaunprātīgi izmantojuši savas pilnvaras vai tās pārsnieguši, viņa pienākums ir ziņot par to tiesībaizsardzības institūcijām pēc piekritības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai."

25. Izslēgt 146. panta piekto daļu.

26. Izslēgt 159. panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Bankai".

27. 161. panta otrajā daļā:

izslēgt 9. punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un";

aizstāt 14. punktā vārdus "Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteikumu un lēmumu prasības".

28. 196. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "normatīvo aktu" ar vārdiem "tiesību aktu" un vārdu "var" - ar vārdiem "ir tiesīga";

izslēgt pirmās daļas 3. un 4. punktu;

izteikt pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) anulēt licenci (atļauju) saskaņā ar šā likuma 27. panta pirmās daļas 2. un 8. punktu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par šā likuma, tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto tiesību aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu pārkāpumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai kredītiestāde vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai veikt tai noteiktos pienākumus kredītiestādē."

29. Izteikt 198. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja persona nepilda šā likuma 8. panta prasības, ir sniegusi apzināti nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, nav darījusi zināmu saskaņā ar šo likumu prasīto informāciju vai traucējusi Latvijas Bankas pilnvarotai personai veikt pārbaudes, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai personai soda naudu no 1400 līdz 14 200 euro."

30. Izslēgt 199. pantā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija un".

31. 201.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "sankcijām" ar vārdiem "administratīvajiem pasākumiem";

izslēgt otrajā daļā vārdu "tās" un vārdus "kurai piemērota sankcija";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un administratīvajiem pasākumiem".

32. 208.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "sankciju" ar vārdiem "un administratīvo pasākumu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieņemot lēmumu par sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu tirgu regulējošus normatīvos aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ņem vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā norādītos apstākļus, kā arī iespējamās pārkāpuma sistēmiskās sekas."

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 109., 110., 111., 112. un 113. punktu šādā redakcijā:

"109. Šā likuma 64. pantu piemēro arī tiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas līdz dienai, kad stājas spēkā Latvijas Bankas likums.

110. Šā likuma grozījumi par vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Latvijas Bankas likums" (attiecīgā locījumā), vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdu "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā), izņemot pārejas noteikumus, vārda "pārsūdzēšana" aizstāšanu ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana" šā likuma 10.1 panta deviņpadsmitajā daļā, 59.2 panta ceturtajā daļā, 101.2 panta piektajā daļā, 101.3 panta astotajā daļā, 123. pantā, 129. panta ceturtajā daļā, 148. panta ceturtajā daļā un 208.1 panta pirmajā daļā, grozījumi 6. panta trešajā daļā, grozījums par 7. panta izslēgšanu, grozījums par 8. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 50. panta otrajā daļā, 61. panta otrajā daļā, 63. panta pirmajā daļā, 64. pantā, grozījums par 100.1 panta, 101. panta otrās daļas ievaddaļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums par 106. panta trešās daļas izslēgšanu, grozījums par 108. panta otrās un trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi par 108. panta ceturtās un piektās daļas, 111. panta, 112.5 panta 1.1 daļas, 129. panta trešās daļas izslēgšanu, grozījums par 137. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums par 146. panta piektās daļas izslēgšanu, grozījumi 159. panta pirmajā daļā un 161. panta otrās daļas 9. un 14. punktā, grozījums par 198. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 199. pantā stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

111. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

112. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 89.1 panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 89.1 panta trešajā daļā, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata un tam pievienojamo dokumentu kopijas elektroniskā formā ir pieejamas Uzņēmumu reģistrā.

113. Grozījumi šā likuma 21. panta ceturtajā daļā un 59.1 panta pirmajā daļā, kas noteic pienākumu publicēt paziņojumus Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kredītiestāžu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326586
20.10.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"