Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15. nr.; 1998, 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 22. nr.; 2002, 14. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2009, 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 70. nr.; 2013, 16. nr.; 2017, 5. nr.; 2019, 248.A nr.; 2021, 71. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Latvijas Bankas noteikumus un iekšējos normatīvos aktus izdod Latvijas Bankas padome.

Latvijas Bankas padome, ievērojot Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu regulējumu, var:

1) izveidot komiteju, kuru pilnvaro izdot administratīvos aktus:

a) skaidrās naudas aprites jomā (tai skaitā pieņemt lēmumus par šā likuma 34. panta otrajā daļā minēto naudaszīmju izņemšanu no apgrozības un bojāto naudaszīmju aizstāšanu un par šā likuma 34. panta trešās daļas otrajā teikumā minēto skaidrās naudas apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā aizliegšanu),

b) ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas jomā (tai skaitā šā likuma 11. panta pirmajā un otrajā daļā minētos lēmumus par atļaujas (licences) izsniegšanu un anulēšanu);

2) pilnvarot Latvijas Bankas padomes locekli vai darbinieku pieņemt lēmumus saistībā ar kredītiestāžu skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā un maksājumu sistēmu darbības un monetārās politikas īstenošanas jomā.

Šā panta otrās daļas 1. punktā minēto komiteju sastāvā iekļauj Latvijas Bankas padomes locekļus vai darbiniekus. Latvijas Bankas padome nosaka katras komitejas sastāvu, uzdevumus un darba organizāciju. Komiteja ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Komiteja lēmumus pieņem ar sēdes dalībnieku balsu vairākumu."

2. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Latvijas Bankas padome izveido revīzijas komiteju ar vismaz trim locekļiem, kuru vairākums ir neatkarīgi savu profesionālo pienākumu izpildē. Revīzijas komiteja pārrauga Latvijas Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu un iekšējās kontroles sistēmas darbību, kā arī Latvijas Bankas iekšējā audita un ārējo revidentu darbību.

Latvijas Bankas padome izdod iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka revīzijas komitejas darbību."

3. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

"30. pants. Latvijas Bankas padomes locekļu (tai skaitā Latvijas Bankas prezidenta un viņa vietnieka) un Latvijas Bankas darbinieku atlīdzības sistēmas noteikšana, Latvijas Bankas padomes locekļu (tai skaitā Latvijas Bankas prezidenta un viņa vietnieka) darba samaksas noteikšana, kā arī Latvijas Bankas struktūras apstiprināšana ir Latvijas Bankas padomes kompetencē.

Latvijas Bankas padomes locekļu (tai skaitā Latvijas Bankas prezidenta un viņa vietnieka) darba samaksas izmaksai, izdevumu atlīdzināšanai, ieturējumiem no darba samaksas un to ierobežojumiem, darba laikam un atpūtas laikam, kā arī darba aizsardzības pasākumiem piemēro attiecīgās Darba likuma un Darba aizsardzības likuma normas, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi."

4. Izslēgt 32. pantu.

5. Papildināt likumu ar 40.1, 40.2 un 40.3 pantu šādā redakcijā:

"40.1 pants. Latvijas Banka statistiskos datus iegūst tieši no šā likuma 39. panta otrajā daļā minētajām personām vai netieši no administratīvajiem datu avotiem (reģistriem, datubāzēm, informācijas sistēmām un citiem informācijas avotiem).

40.2 pants. Administratīvā datu avota turētājam ir pienākums Latvijas Bankai sniegt statistiskos datus pēc Latvijas Bankas pamatota pieprasījuma. Statistiskos datus no publisko personu (tai skaitā no komercreģistra iestādes) administratīvajiem datu avotiem un to privātpersonu administratīvajiem datu avotiem, kurām deleģēti vai ar pilnvarojumu nodoti valsts pārvaldes uzdevumi, Latvijas Bankai sniedz bez maksas.

Latvijas Banka pieprasījumā par statistisko datu izsniegšanu no administratīvā datu avota norāda pieprasījuma tiesisko pamatu, statistisko datu apjomu, izsniegšanas veidu un šajā likumā noteiktās statistisko datu un statistiskās informācijas aizsardzības prasības.

40.3 pants. Latvijas Banka statistiskos datus izmanto tikai šajā likumā noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Latvijas Banka fizisko personu datus nekavējoties pēc to saņemšanas, pārbaudes un savienošanas ar citiem statistiskajiem datiem anonimizē, izņemot gadījumus, kad fizisko personu dati joprojām ir nepieciešami, lai nodrošinātu nepieciešamo statistisko informāciju Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai. Latvijas Banka identificējošos datus glabā šķirti no anonimizētajiem statistiskajiem datiem."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"7. Latvijas Bankas padome šā likuma 29.1 pantā minēto revīzijas komiteju izveido līdz 2022. gada 31. janvārim.

8. Latvijas Bankas padome sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomi līdz 2021. gada 31. decembrim izveido komisiju Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanai Latvijas Bankai (turpmāk - pievienošanas komisija). Pievienošanas komisijā uz paritātes pamata iekļauj Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvjus. Pievienošanas komisiju vada Latvijas Bankas amatpersona. Pievienošanas komisijas vadītāja vietnieks ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersona. Pievienošanas komisijas lietvedību nodrošina Latvijas Banka.

9. Pievienošanas komisija izstrādā un īsteno plānu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanai Latvijas Bankai (turpmāk - pievienošanas plāns). Pievienošanas plānu apstiprina Latvijas Bankas padome sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomi ne vēlāk kā līdz 2022. gada 28. februārim. Pievienošanas plānā nosaka kārtību, kādā tiek pārņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas manta, lietvedība un arhīvs, finanšu aktīvi, tiesības un saistības. To Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pamatfunkcijas īstenojošo darbinieku sarakstu, kuri tiek pārcelti darbā Latvijas Bankā, sagatavo pievienošanas komisija, ņemot vērā Latvijas Bankas padomes apstiprināto Latvijas Bankas struktūru un Latvijas Bankas amatu vietas.

10. Īstenojot pievienošanas plānu, Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 26. panta 1. punktu ir kopīgi pārziņi attiecībā uz personas datu apstrādi pievienošanas plānā paredzēto uzdevumu izpildei.

11. Īstenojot pievienošanas plānu, Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina pievienošanas procesā saņemtās informācijas glabāšanu, izmantošanu un aizsardzību atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

12. Latvijas Banka, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, pārņem no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevuma - sabiedrības finanšu pratības un ekonomikas zināšanu apguves veicināšana - izpildi.

13. Latvijas Banka ir tiesīga sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās uzdevumu izpildei nepieciešamos atbalsta funkciju pakalpojumus, slēdzot sadarbības līgumu, kurā nosaka sniedzamo pakalpojumu veidus un apjomu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atlīdzina Latvijas Bankai ar minēto pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajam.

14. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pamatfunkcijas īstenojošie darbinieki tiek pārcelti darbā Latvijas Bankā atbilstoši pievienošanas komisijas sagatavotajam to darbinieku sarakstam, kuri tiek pārcelti darbā Latvijas Bankā.

15. Latvijas Banka ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim noslēdz darba līgumus ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem, kuri tiek pārcelti darbā Latvijas Bankā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) darba līgums stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri;

2) darba līgumā darba alga tiek noteikta atbilstoši Latvijas Bankas atlīdzības sistēmai, bet ne zemāka par attiecīgajam darbiniekam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā noteikto darba algu;

3) darbiniekam tiek saglabātas tiesības uz neizmantoto atvaļinājumu;

4) darbinieka darba stāžā Latvijas Bankā ieskaita darba stāžu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

16. Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija sedz tos izdevumus saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai, kuri attiecīgajai iestādei rodas līdz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanai Latvijas Bankai.

17. Latvijas Banka konsultējas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi par konsultatīvās finanšu tirgus padomes, kas tiks izveidota uz Latvijas Bankas likuma pamata, kompetencē esošajiem jautājumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326577
20.10.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"