Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.; 2017, 196., 222. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 52., 132., 257.A nr.; 2020, 119.A nr., 2021, 84.B, 110. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Bankas likums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) 1. panta pirmās daļas 5. punktā, 28. panta ceturtajā daļā, 40.1 panta otrajā daļā, 63.1 panta sestajā un septītajā daļā, 64.3 panta trešajā daļā, 120. panta ceturtajā daļā, 123.5 panta otrajā daļā, 126.2 panta 12.2 daļā, 140. panta otrajā un piektajā daļā, 140.1 panta otrajā daļā, 140.2 panta otrajā daļā un 147. pantā, Eiropas Komisijas regulu nosaukumus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu nosaukumus, kā arī pārejas noteikumus.

5. Aizstāt 3. panta divpadsmitajā daļā skaitļus un vārdus "148. panta astoto un 8.1 daļu" ar skaitļiem un vārdiem "148. panta astoto, 8.1 un 8.2 daļu".

6. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likumā noteiktajos gadījumos Latvijas Banka izdod administratīvos aktus.";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas izdotu administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību, ja Latvijas Bankas izdotais administratīvais akts ir lēmums:";

aizstāt ceturtās daļas 12. punktā skaitli un vārdus "148. panta piecpadsmitajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "148. panta piecpadsmitajā un 15.2 daļā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "par sankciju piemērošanu" ar vārdiem "par sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu".

7. Aizstāt 4. panta piektajā daļā, 31. panta otrās daļas 5. punktā, 138. panta pirmās daļas 1. punktā, 145. panta trešajā daļā, 147.1 panta trešajā daļā vārdus "finanšu un kapitāla tirgus" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "finanšu tirgus" (attiecīgā locījumā).

8. 4.1 pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdu "pārraugot" ar vārdu "uzraugot";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "pārraudzītu" ar vārdu "uzraudzītu".

9. Aizstāt 10. panta pirmās daļas 5. punktā, 95.2 panta trešās daļas 5. punktā, 106. pantā, 107. panta otrās daļas 3. punkta "f" apakšpunktā, 113.4 panta otrās daļas 1. punktā un 148. panta 15.1 daļā vārdu "terorisma" ar vārdiem "terorisma un proliferācijas".

10. Izteikt 10. panta desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Šā panta trešajā un devītajā daļā minētā Latvijas Bankas izdotā administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

11. Izslēgt 20. panta otrajā daļā vārdu "emisijas".

12. Aizstāt 24.1 panta ceturtajā daļā un 55.1 panta piektajā daļā vārdus "par veiktajiem pasākumiem un pieņemtajām sankcijām" ar vārdiem "par veiktajiem uzraudzības pasākumiem, piemērotajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem".

13. Aizstāt 39.2 panta piektajā daļā vārdu "starpniekam" ar vārdu "partnerim".

14. Izslēgt 46. panta sestajā daļā vārdu "emisijas".

15. 103.2 pantā:

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdu "pārsūdzēts" ar vārdiem "apstrīdēts un pārsūdzēts" un vārdu "izpildi" - ar vārdu "darbību";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur tā izpildi" ar vārdiem "tiek apstrīdēts un pārsūdzēts, tas neaptur šā administratīvā akta darbību".

16. Izteikt 142.2 panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā minētā Latvijas Bankas izdotā administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

17. 143. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "par sankcijām un darbības ierobežojumiem" ar vārdiem "par sankcijām un administratīvajiem pasākumiem";

aizstāt septītās daļas ievaddaļā vārdus "par uzraudzības darbībām" ar vārdiem "par piemērotajiem uzraudzības pasākumiem";

aizstāt astotajā daļā skaitļus un vārdus "138. panta pirmās daļas 10. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "138. panta ceturtās daļas 8. punktu";

aizstāt devītajā daļā vārdus "pirms plānotās uzraudzības darbības veikšanas" ar vārdiem "pirms plānotā uzraudzības pasākuma piemērošanas".

18. Papildināt 145. panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "un ir ievērotas Latvijā spēkā esošās prasības personas datu aizsardzības jomā".

19. Izteikt 146. pantu šādā redakcijā:

"146. pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) Informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās klientu, ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību un tās klienta darījumiem, kā arī par citiem šajā likumā minētajiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un to darbību, to klientiem un to darījumiem, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai par kuras izpaušanu lēmumu nav pieņēmusi Komisija, šajā pantā noteiktajā kārtībā no dalībvalstu un ārvalstu kompetentajām institūcijām un personām, kā arī no dalībvalstu un ārvalstu izveidotajām institucionālajām vienībām saņemtā informācija un ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku uzraudzības vajadzībām pārbaudēs iegūtā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un ir izpaužama trešajām personām tikai pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tās klientu, citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku vai tā klientu. Šādai informācijai par ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās klientu vai citiem šajā likumā minētajiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un to klientiem, kā arī par ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību un tās klienta darījumiem vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbību un to klientu darījumiem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss arī tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tās klientam, vai citiem šajā likumā minētajiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem vai to klientiem ierosināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tās klients (juridiskā persona), vai citi šajā likumā minētie finanšu instrumentu tirgus dalībnieki vai to klienti (juridiskās personas) ir likvidēti.

(2) Aizliegums izpaust ierobežotas pieejamības informāciju neattiecas uz informāciju:

1) kas saistīta ar tiesvedību civillietā, ja ir pasludināts ieguldījumu brokeru sabiedrības vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maksātnespējas process vai uzsākta to likvidācija un šī informācija nav par trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku finansiālā stāvokļa uzlabošanai;

2) kuru Komisija sniegusi procesa virzītājam krimināllietā, pamatojoties uz attiecīgu pieprasījumu;

3) par Komisijas konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbībā, par kuru tā informē tiesībaizsardzības iestādes;

4) par personām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu komercdarbības jomā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) informācijas sniegšana nepieciešama komercdarbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanai un izmeklēšanai,

b) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas uzdevuma izpildē, un ka tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības,

c) ja Komisija nepieciešamo informāciju ir ieguvusi no citas valsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, to izpauž vienīgi tad, ja ir saņemta informāciju sniegušās iestādes piekrišana.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju, saglabājot sniegtajai informācijai ierobežotas pieejamības informācijas statusu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai, Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei, dalībvalstu centrālajām bankām un citām institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu, tīrvērtes un norēķinu sistēmu pārraudzību, ja šāda informācija tām nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai, kā arī izpaust atklātībā (publicēt savā tīmekļvietnē) Komisijas veikto stresa testu rezultātus.

(4) Komisija šajā pantā minētajā kārtībā saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi tās funkciju veikšanai:

1) lai pārliecinātos par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku dibināšanu un darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, pārvaldību un grāmatvedības organizāciju, un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos administratīvos pasākumus un sankcijas;

3) tiesvedībā, kurā tiek pārsūdzēti Komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Komisija ir tiesīga pieprasīt no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai citiem šajā likumā minētajiem finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem informāciju, pamatojoties uz citas dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas pieprasījumu un tādas ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas pieprasījumu, ar kuru ir noslēgts informācijas apmaiņas līgums. Komisijas sniegto informāciju minētajai institūcijai tā ir tiesīga izpaust vienīgi ar Komisijas rakstveida piekrišanu, un šo informāciju drīkst izmantot tikai mērķim, kādam tā pieprasīta.

(6) Komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu šajā likumā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kuru funkcijas ir pielīdzināmas šā panta septītajā un desmitajā daļā minēto institūciju funkcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz šim pantam līdzvērtīgu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību un ir ievērotas Latvijā spēkā esošās prasības personas datu aizsardzības jomā. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai vai attiecīgajām institūcijām likumā noteikto funkciju veikšanai.

(7) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai, saglabājot ierobežotas pieejamības informācijas statusu, apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) citas dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām un šo valstu finanšu ministrijām;

2) institūcijām, kurām ir uzticēts pienākums uzraudzīt finanšu tirgu vai finanšu tirgus dalībniekus;

3) dalībvalstu institūcijām, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kurām ir uzticēts pienākums uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti dalībvalstīs un kuras nosaka vai īsteno makrouzraudzības politiku;

4) dalībvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku reorganizāciju, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kā arī ar valsts institūcijām, kuru mērķis ir aizsargāt finanšu sistēmas stabilitāti;

5) dalībvalstu līgumiskajām vai institucionālajām klientu aizsardzības sistēmām;

6) kompetentajām institūcijām, kas iesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu tirgus dalībnieku maksātnespējas, likvidācijas un citu dalībvalstu tiesību aktos noteiktās līdzīgās procedūrās;

7) personām, kas ir atbildīgas par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu tirgus dalībnieku finanšu pārskatu obligātajām revīzijām;

8) dalībvalsts institūcijām, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas, ja šāda informācija nepieciešama to funkciju veikšanai;

9) institūcijām, kas ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, un Finanšu izlūkošanas dienestam līdzīgām institūcijām.

(8) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju regulētā tirgus organizētājam, centrālajam vērtspapīru depozitārijam un institūcijām, kas dalībvalstīs nodrošina tīrvērti un norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ja Komisija uzskata, ka šādas informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo institūciju atbilstošu rīcību, ja norēķinu dalībnieki nepilda savas saistības vai ir pamats uzskatīt, ka tie nepildīs savas saistības.

(9) Šā panta trešajā, septītajā un astotajā daļā noteiktās institūcijas un personas attiecībā uz informāciju, kas saņemta no Komisijas un dalībvalstu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, ievēro šādas prasības:

1) saņemto informāciju izmanto tikai to kompetencē esošo pienākumu veikšanai;

2) institūcijām un personām, tajā skaitā to darbiniekiem, pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar minētajām institūcijām vai personām, ir aizliegts publiski vai citādā veidā izpaust ar ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi. Šajā daļā minētās institūcijas un personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies šajā daļā minēto institūciju vai personu prettiesiskas rīcības dēļ;

3) saņemto informāciju institūcijas un personas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar to personu iepriekšēju rakstveida piekrišanu, kuras tām attiecīgo informāciju sniegušas, un vienīgi tam nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(10) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar dalībvalstu centrālajām bankām un citām dalībvalstu institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmu pārraudzīšanu, ja šādas informācijas sniegšana nepieciešama tām likumā noteikto funkciju veikšanai, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju.

(11) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā šādām starptautiskajām institūcijām:

1) Starptautiskajam Valūtas fondam un Pasaules Bankai - finanšu sektora novērtēšanas programmai paredzēto izvērtējumu veikšanai;

2) Starptautisko norēķinu bankai - kvantitatīvās ietekmes pētījumu veikšanai;

3) Finanšu stabilitātes padomei - tās funkciju izpildei.

(12) Komisija šā panta vienpadsmitajā daļā minētajām institūcijām ierobežotas pieejamības informāciju, ievērojot šā panta trīspadsmitajā daļā noteikto, sniedz, ja ir saņemts motivēts pieprasījums un ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) pieprasījums ir pienācīgi pamatots, ņemot vērā konkrētos uzdevumus, ko pieprasītāja institūcija veic saskaņā ar tās darbību regulējošiem tiesību aktiem;

2) pieprasījums ir pietiekami precīzs attiecībā uz pieprasītās informācijas saturu un apjomu un tās izpaušanas līdzekļiem;

3) ir sniegts apliecinājums, ka pieprasītā informācija ir nepieciešama konkrētu pieprasītājas institūcijas uzdevumu izpildei un nepārsniedz šai institūcijai tās darbību regulējošos tiesību aktos noteikto funkciju apjomu;

4) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas attiecīgā uzdevuma izpildē, un tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības.

(13) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētās institūcijas ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties tikai klātienē Komisijas telpās."

20. 147. pantā:

izteikt piektās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, kurus Komisija par šā likuma normu pārkāpumiem ir piemērojusi tirgus dalībniekiem. Ja Komisija publisko informāciju par tirgus dalībniekam piemērotu sankciju, administratīvo pasākumu vai uzraudzības pasākumu, tā nekavējoties informē par to Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi. Reizi gadā Komisija nosūta šai iestādei apkopojumu par visiem tirgus dalībniekiem gada laikā piemērotajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem;";

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdus "148. panta piecpadsmitajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "148. panta piecpadsmitajā un 15.2 daļā".

21. Izslēgt 147.3 panta astoto daļu.

22. Aizstāt 147.5 pantā vārdus "minētās uzraudzības darbības un pārbaudes" ar vārdiem "minētos uzraudzības pasākumus un darbības".

23. 148. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"148. pants. Sankcijas un administratīvie pasākumi";

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "un uzraudzības pasākumus";

izslēgt pirmās daļas 2. punktu;

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "uzlikt soda naudu" ar vārdiem "kā alternatīvu šīs daļas 4. vai 5. punktā minētajām personām uzlikt soda naudu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisijai ir tiesības par šā panta pirmās daļas ievaddaļā minētajiem pārkāpumiem piemērot administratīvu pasākumu - pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas.";

aizstāt astotās daļas ievaddaļā vārdus "Komisijai ir tiesības" ar vārdiem "Komisija ir tiesīga piemērot šādas sankcijas";

izslēgt astotās daļas 3., 4. un 5. punktu;

aizstāt astotās daļas 8. punktā vārdu "uzlikt" ar vārdiem "kā alternatīvu uzlikt";

papildināt 8.1 daļas ievaddaļu pēc vārdiem "paredzētās sankcijas" ar vārdiem un skaitli "vai 8.2 daļā paredzētos administratīvos pasākumus";

izteikt 8.1 daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) netiek ievēroti šā likuma 138. panta pirmajā daļā noteiktie uzraudzības pasākumi, ko piemērojusi Komisija.";

papildināt pantu ar 8.2 daļu šādā redakcijā:

"(82) Komisijai ir tiesības par šā panta astotās daļas ievaddaļā minēto noteikumu un Komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu pārkāpumiem piemērot šādus administratīvus pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes, regulētā tirgus organizētāja, datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai citai par pārkāpumu atbildīgai fiziskajai personai veikt tai noteiktos pienākumus;

3) noteikt īslaicīgu darbības aizliegumu regulētā tirgus vai DT sistēmas biedram vai dalībniekam vai arī OT sistēmas klientam.";

papildināt piecpadsmitās daļas ievaddaļu ar vārdiem "piemērot šādas sankcijas";

izslēgt piecpadsmitās daļas 2. un 3. punktu;

aizstāt piecpadsmitās daļas 6. punktā vārdus "uzlikt soda naudu" ar vārdiem un skaitļiem "kā alternatīvu šīs daļas 4. vai 5. punktā minētajām personām uzlikt soda naudu";

papildināt pantu ar 15.2 daļu šādā redakcijā:

"(152) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklis neievēro šā panta piecpadsmitās daļas ievaddaļā noteiktās prasības vai neatbilst minētajām prasībām, Komisijai ir tiesības piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā.";

izslēgt sešpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "vienu vai vairākas";

izslēgt sešpadsmitās daļas 2. punktu;

papildināt pantu ar 16.1 daļu šādā redakcijā:

"(161) Ja persona nav ievērojusi šā panta sešpadsmitās daļas ievaddaļā noteiktās prasības vai nav izpildījusi tai uzlikto pienākumu, Komisija ir tiesīga piemērot administratīvu pasākumu - pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību.";

aizstāt septiņpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus" ar vārdiem "šādas sankcijas";

izslēgt septiņpadsmitās daļas 1., 5. un 7. punktu;

izslēgt septiņpadsmitās daļas 4. punktā vārdus "uz laiku apturēt vai";

izteikt septiņpadsmitās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) uzlikt par pienākumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes akcionāru sapulcei, padomei vai valdei atsaukt no amata ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes locekli vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē, ja minētās personas ir atkārtoti pārkāpušas Regulas Nr. 596/2014 14. vai 15. panta prasības;";

papildināt pantu ar 17.1 daļu šādā redakcijā:

"(171) Ja persona nav ievērojusi šā panta septiņpadsmitās daļas ievaddaļā noteiktās prasības, Komisija ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

2) uz laiku apturēt ieguldījumu brokeru sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai vai uz laiku aizliegt kredītiestādei sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus;

3) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē;

4) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt darījumus savā uzdevumā.";

aizstāt astoņpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus" ar vārdiem "šādas sankcijas";

izslēgt astoņpadsmitās daļas 3. un 4. punktu;

papildināt pantu ar 18.1 daļu šādā redakcijā:

"(181) Ja persona nav ievērojusi šā panta astoņpadsmitās daļas ievaddaļā noteiktās prasības, Komisija ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona izbeidz attiecīgo darbību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos pienākumus kapitālsabiedrībā.";

izslēgt deviņpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "un uzraudzības pasākumus";

izslēgt deviņpadsmitās daļas 2., 3., 4. un 8. punktu;

izslēgt divdesmitās daļas ievaddaļā vārdus "un uzraudzības pasākumus";

izslēgt divdesmitās daļas 2. punktu;

izteikt divdesmitās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) uzlikt par pienākumu centrālā vērtspapīru depozitārija akcionāru sapulcei, padomei vai valdei atsaukt no amata centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes locekli vai citu fizisko personu, kura ir atbildīga par pārkāpumu;";

papildināt pantu ar 20.1 daļu šādā redakcijā:

"(201) Komisija ir tiesīga par šā panta divdesmitās daļas ievaddaļā minētajiem pārkāpumiem piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;

2) noteikt pagaidu aizliegumu centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus centrālajā vērtspapīru depozitārijā.";

izslēgt divdesmit pirmās daļas ievaddaļā vārdus "un uzraudzības pasākumus";

izslēgt divdesmit pirmās daļas 1. un 4. punktu;

izslēgt divdesmit pirmās daļas 3. punktā vārdus "uz laiku apturēt vai";

aizstāt divdesmit pirmās daļas 7. punktā vārdus "uzlikt soda naudu" ar vārdiem un skaitļiem "kā alternatīvu 5. vai 6. punktā minētajām personām uzlikt soda naudu";

papildināt pantu ar 21.1 daļu šādā redakcijā:

"(211) Komisija ir tiesīga par šā panta divdesmit pirmās daļas ievaddaļā minētajiem pārkāpumiem piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;

2) par pārkāpumu atbildīgajai personai uz laiku apturēt licenci;

3) noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu atbildīgās personas valdes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus.";

aizstāt divdesmit otrās daļas ievaddaļā vārdus "vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus" ar vārdiem "šādas sankcijas";

izslēgt divdesmit otrās daļas 1. un 5. punktu;

izslēgt divdesmit otrās daļas 4. punktā vārdus "uz laiku apturēt vai";

papildināt pantu ar 23. daļu šādā redakcijā:

"(23) Ja persona nav ievērojusi šā panta divdesmit otrās daļas ievaddaļā noteiktās prasības vai ja persona nesadarbojas vai atsakās sadarboties pārbaudes procesā, ko Komisija veic saskaņā ar šā likuma 147.5 pantu, Komisija ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgais administrators Regulas Nr. 2016/1011 izpratnē (turpmāk šajā daļā - administrators) vai uzraudzītā vienība nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

2) uz laiku apturēt administratoram piešķirto atļauju vai reģistrāciju;

3) noteikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai pagaidu aizliegumu veikt tai noteiktos pienākumus administratorā vai uzraudzītā datu sniedzējā."

24. 150. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"150. pants. Sankciju, administratīvo pasākumu un uzraudzības pasākumu publiskošana";

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "Komisija informāciju par sankcijām un šā likuma 138. pantā minētajām darbībām, kas personām piemērotas" ar vārdiem un skaitli "Komisija informāciju par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un šā likuma 138. pantā minētajiem uzraudzības pasākumiem, kas personām piemēroti";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums" ar vārdiem "piemērota sankcija vai administratīvais pasākums, vai uzraudzības pasākums";

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus "piemērotajām sankcijām vai uzraudzības pasākumiem" ar vārdiem "piemērotajām sankcijām vai administratīvajiem pasākumiem, vai uzraudzības pasākumiem";

aizstāt 2.1 daļā vārdus un skaitli "Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju par šā likuma 148. panta septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā noteiktajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem" ar vārdiem un skaitļiem "Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju par šā likuma 138. panta trešajā daļā, 148. panta septiņpadsmitajā, 17.1, astoņpadsmitajā, 18.1, deviņpadsmitajā, divdesmitajā, 20.1, divdesmit pirmajā un 21.1 daļā noteiktajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem";

aizstāt 2.2 daļā vārdus "informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem" ar vārdiem "informāciju par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdus "148. panta pirmajā, astotajā, piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "138. panta trešajā daļā, 148. panta pirmajā, 1.1, astotajā, 8.2, piecpadsmitajā, 15.2, septiņpadsmitajā, 17.1, astoņpadsmitajā, 18.1, deviņpadsmitajā, divdesmitajā, 20.1, divdesmit pirmajā un 21.1 daļā";

izteikt piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija informē Eiropas Banku iestādi par sankcijām un administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta piecpadsmitajā un 15.2 daļā minētajiem pārkāpumiem.

(6) Komisija piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē Finanšu ministriju par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta astoņpadsmitajā un 18.1 daļā minētajiem pārkāpumiem.

(7) Komisija informē Eiropas Uzraudzības iestādi par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 138. panta trešajā daļā un 148. panta deviņpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem.

(8) Komisija reizi gadā informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta divdesmitajā, 20.1, divdesmit pirmajā un 21.1 daļā minētajiem pārkāpumiem.

(9) Komisija informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par šā likuma 148. panta astotajā un 8.2 daļā minētajām personai piemērotajām, bet saskaņā ar šā panta otrās daļas 3. punktu nepubliskotajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, tostarp par attiecīgā administratīvā akta pārsūdzību un tās rezultātu, kā arī par piemērotajām un publiskotajām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem. Komisija reizi gadā sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei apkopotu informāciju par visām sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti personām saskaņā ar šā likuma 148. panta astoto un 8.2 daļu.";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "iesniegšanai par sankcijām un pasākumiem" ar vārdiem "iesniegšanai par sankcijām, administratīvajiem pasākumiem un uzraudzības pasākumiem".

25. Papildināt pārejas noteikumus ar 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"73. Šā likuma grozījumi par vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Latvijas Bankas likums" (attiecīgā locījumā), vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā), grozījumi par vārdu "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā), par vārda "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) 1. panta pirmās daļas 5. punktā, 28. panta ceturtajā daļā, 40.1 panta otrajā daļā, 63.1 panta sestajā un septītajā daļā, 64.3 panta trešajā daļā, 120. panta ceturtajā daļā, 123.5 panta otrajā daļā, 126.2 panta 12.2 daļā, 140. panta otrajā un piektajā daļā, 140.1 panta otrajā daļā, 140.2 panta otrajā daļā un 147. pantā, Eiropas Komisijas regulu nosaukumus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu nosaukumus, kā arī pārejas noteikumus, grozījumi par vārdu "finanšu un kapitāla tirgus" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "finanšu tirgus" (attiecīgā locījumā) 4. panta piektajā daļā, 31. panta otrās daļas 5. punktā, 138. panta pirmās daļas 1. punktā, 145. panta trešajā un septītajā daļā, 147.1 panta trešajā daļā, 4. panta pirmā daļa un ceturtās daļas ievaddaļas jaunā redakcija, 10. panta desmitās daļas jaunā redakcija, grozījumi 103.2 panta vienpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā, 142.2 panta septītās daļas jaunā redakcija, grozījums par 147.3 panta astotās daļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

74. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326574
20.10.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"