Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā

Izdarīt Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 6. nr.; 2015, 118. nr.; 2018, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "maskētā" ar vārdu "diskrētā".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas datubāzē" ar vārdiem "valsts informācijas sistēmā".

3. 1. pantā:

izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4) ziņojums - Sistēmā iekļaujamo datu kopums par personu vai priekšmetu;

5) papildinformācija - Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. novembra regulas (ES) Nr.  2018/1862 par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas lēmumu 2010/261/ES (turpmāk - Regula 2018/1862) 3. panta 2. punktā noteiktā informācija;";

papildināt pantu ar 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā: 

"6) diskrētā pārbaude - kompetentās iestādes amatpersonas veikta darbība saskaņā ar Regulas 2018/1862 37. panta 3. punktu;

7) īpašā pārbaude - kompetentās iestādes amatpersonas veikta darbība saskaņā ar Regulas 2018/1862 37. panta 5. punktu;

8) intervija - kompetentās iestādes amatpersonas veikta darbība saskaņā ar Regulas 2018/1862 37. panta 4. punktu;

9) priekšmets - Regulas 2018/1862 38. panta 2. punktā minētais objekts, par kuru Sistēmā ievada ziņojumu."

4. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Lēmums par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā

(1) Lēmumu par to, ka ziņojums par personām, kas tiek meklētas, lai apcietinātu izdošanas nolūkā, ir iekļaujams Sistēmā, pieņem Ģenerālprokuratūra. 

(2) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņem procesa virzītājs konkrētā kriminālprocesa ietvaros vai tiesnesis sprieduma izpildes kontroles ietvaros par personu, kuras apcietināšanu izdošanas nolūkā nav pamata lūgt, bet kuru meklē, lai noskaidrotu tās pastāvīgās atrašanās vietu procesuālo darbību veikšanai.

(3) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņem procesa virzītājs konkrētā kriminālprocesa ietvaros vai operatīvās darbības subjekts operatīvās darbības procesa ietvaros par neidentificētu personu, lai veiktu procesuālās darbības vai operatīvās darbības pasākumus.

(4) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņem procesa virzītājs konkrētā kriminālprocesa ietvaros par Regulas 2018/1862 38. panta 2. punktā minētajiem priekšmetiem, lai nodrošinātu to izņemšanu vai izmantošanu par pierādījumu kriminālprocesā, ievērojot arī citus Sistēmas darbību regulējošus normatīvos aktus.

(5) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņem operatīvās darbības subjekts konkrētā operatīvās darbības procesa ietvaros attiecībā uz ziņojumu par:

1) bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai noskaidrotu tās atrašanās vietu;

2) bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku aizsargātu;

3) personu, lai, veicot diskrēto pārbaudi, īpašo pārbaudi vai interviju, iegūtu informāciju par to, kā noteikts Regulas 2018/1862 36. panta 1. punktā;

4) Regulas 2018/1862 36. panta 1. punktā minēto priekšmetu vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli, lai, veicot diskrēto pārbaudi vai īpašo pārbaudi, iegūtu informāciju par to.

(6) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņem resoriskās pārbaudes veicējs konkrētās policijas resoriskās pārbaudes ietvaros attiecībā uz ziņojumu par:

1) bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai noskaidrotu tās atrašanās vietu;

2) bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku aizsargātu.

(7) Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. novembra regulas (ES) 2018/1860 par Šengenas Informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi 3. panta 1. punktā minētajā gadījumā pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai Valsts robežsardzes amatpersona.

(8) Amatpersona - iekšlietu ministrs, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības amatpersona, kura ir pilnvarota veikt konsulārās funkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona -, kas pieņem lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, katrā atsevišķā gadījumā var pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā, lai liegtu attiecīgā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalstīs, kuras piemēro Šengenas acquis attiecībā uz robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām."

5. 9. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ziņojumu Sistēmā iekļauj, labo un dzēš:

1) Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iekšējās drošības birojs, prokuratūras struktūrvienības, Valsts drošības dienests - šā likuma 7. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem mērķiem;

2) Valsts policija - šā likuma 7. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajiem mērķiem;

3) Satversmes aizsardzības birojs un Militārās izlūkošanas un drošības dienests - šā likuma 7. panta piektās daļas 3. un 4. punktā minētajiem mērķiem;

4) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - šā likuma 7. panta septītajā un astotajā daļā minētajiem mērķiem;

5) Valsts robežsardze - šā likuma 7. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā minētajiem mērķiem.

(2) Ziņojumu iekļaušana Sistēmā ir pieļaujama:

1) ja kādā valsts informācijas sistēmā ir iekļauts ieraksts par to pašu personu vai priekšmetu šā likuma 7. pantā noteiktajam mērķim identiska mērķa sasniegšanai (turpmāk - ziņojumam līdzvērtīgs ieraksts);

2) atbilstoši šā likuma 7. panta otrajai daļai arī tad, ja kādā valsts informācijas sistēmā ir iekļauts ieraksts par to pašu personu, kura tiek meklēta, lai nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistīta piespiedu līdzekļa piemērošanu vai soda izpildi, bet kuras apcietināšanu izdošanas nolūkā nav pamata lūgt (turpmāk - saistīts ieraksts).";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā: 

"(21) Valsts drošības dienests Regulas 2018/1862 21. panta 2. punktā minētajā gadījumā var pieņemt lēmumu par ziņojuma neiekļaušanu Sistēmā.

(22) Dzēšot šā panta otrajā daļā minēto ziņojumam līdzvērtīgo ierakstu vai saistīto ierakstu, dzēšams arī ziņojums Sistēmā. Dzēšot šā panta otrajā daļā minēto ziņojumu par personu, dzēšams arī ziņojums par priekšmetu."

6. 10. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 

"10. pants. Ziņojumu iekļaušana Sistēmā nederīgu priekšmetu izmantošanas novēršanai, šo ziņojumu labošana un dzēšana";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "vīzām" ar vārdiem "vīzām, uzturēšanās atļaujām un ceļošanas dokumentiem";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Sistēmā iekļauj ziņojumus par Regulas 2018/1862 38. panta 2. punktā minētajām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmēm, lai nodrošinātu to izņemšanu, ja minētie priekšmeti atzīti par nederīgiem, bet ir iespējama to nelikumīga izmantošana."

7. 12. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "personu, priekšmetu vai dokumentu" ar vārdiem "personu vai priekšmetu";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(3) Atkarībā no mērķa, kura dēļ Sistēmā iekļaujami ziņojumi par personām, šiem ziņojumiem noteiktas prioritātes šādā secībā:

1) lai apcietinātu izdošanas nolūkā;

2) lai liegtu ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalstīs;

3) lai atgrieztu personu atbilstoši lēmumam;

4) lai noskaidrotu pazudušas personas atrašanās vietu;

5) lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku aizsargātu;

6) lai, veicot īpašo pārbaudi, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

7) lai, veicot īpašo pārbaudi, iegūtu informāciju;

8) lai, veicot interviju, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

9) lai, veicot interviju, iegūtu informāciju;

10) lai, veicot diskrēto pārbaudi, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

11) lai, veicot diskrēto pārbaudi, iegūtu informāciju;

12) lai noskaidrotu atrašanās vietu;

13) lai noskaidrotu pastāvīgās uzturēšanās vietu;

14) lai atgrieztu personu, ja nav pievienots lēmums.

(4) Atkarībā no mērķa, kura dēļ Sistēmā iekļaujami ziņojumi par priekšmetiem, šiem ziņojumiem noteiktas prioritātes šādā secībā:

1) lai izņemtu vai izmantotu par pierādījumu kriminālprocesā;

2) lai izņemtu nederīgu ceļošanas dokumentu;

3) lai izņemtu;

4) lai, veicot īpašo pārbaudi, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

5) lai, veicot īpašo pārbaudi, iegūtu informāciju;

6) lai, veicot interviju, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

7) lai, veicot interviju, iegūtu informāciju;

8) lai, veicot diskrēto pārbaudi, iegūtu informāciju - tūlītēja rīcība;

9) lai, veicot diskrēto pārbaudi, iegūtu informāciju."

8. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā: 

"14. pants. Piekļuve Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem

(1) Piekļuve visiem Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem atbilstoši Sistēmas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir šādām institūcijām:

1) Valsts policijai;

2) Valsts drošības dienestam;

3) Valsts robežsardzei;

4) pašvaldības policijai;

5) Militārajai policijai;

6) Valsts ieņēmumu dienestam;

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

8) Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

9) prokuratūras struktūrvienībām;

10) tiesām;

11) Satversmes aizsardzības birojam;

12) Iekšējās drošības birojam;

13) Militārās izlūkošanas un drošības dienestam.

(2) Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Regulas 2018/1862 45. panta 1. punktu, vienīgi lai pārlūkotu attiecīgos ziņojumus.

(3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam un Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem un veikt tajos meklēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. novembra regulas (ES) 2018/1861 par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ regulu (EK) Nr. 1987/2006 34. panta 1. un 4. punktu un Regulas 2018/1862 44. pantu.

(4) Latvijas Jūras administrācijai un Civilās aviācijas aģentūrai ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Regulas 2018/1862 46. panta 1. punktu, vienīgi lai pārlūkotu attiecīgos ziņojumus.

(5) Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem saskaņā ar Regulas 2018/1862 44. panta 1. punkta "b" apakšpunktu un 46. panta 1. punktu ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem par laivām, laivu dzinējiem un par Regulas 2018/1862 38. panta 2. punkta "l" apakšpunktā minētajiem priekšmetiem, izņemot transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vienīgi lai pārlūkotu attiecīgos ziņojumus.

(6) Centrs piešķir piekļuvi Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem šajā pantā minēto institūciju un iestāžu amatpersonām, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja rakstveida pieprasījumu."

9. 16. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Šā likuma 14. panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto institūciju un iestāžu amatpersonas, kas konstatē personu vai priekšmetu, par kuru Sistēmā iekļauts ziņojums, atbilstoši kompetencei veic normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai sasniegtu ziņojumā norādīto mērķi. Par konstatēto personu vai priekšmetu nekavējoties informē Biroju.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "otrajā un trešajā" ar vārdiem "otrajā, trešajā un ceturtajā".

10. Aizstāt 17. panta otrajā daļā vārdus "personu, priekšmetu vai dokumentu" ar vārdiem "personu vai priekšmetu".

Likums stājas spēkā 2021. gada 28. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 28.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.24
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326559
28.12.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)