Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10. nr.; 2004, 2. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 160. nr.; 2012, 92. nr.; 2013, 193. nr.; 2014, 113. nr.; 2017, 222. nr.; 2018, 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot vārdu savienojumu "Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas" 5. panta 1.1 daļā, kā arī pārejas noteikumus.

2. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā).

3.  2. pantā:

izteikt pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) ar Latvijas Bankas atļauju veic citus darījumus, kas pēc būtības ir līdzīgi šajā daļā minētajiem finanšu pakalpojumiem.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Krājaizdevu sabiedrībām un personām, uz kurām attiecas šā likuma prasības, ir pienākums Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tai visu pieprasīto normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju pildīšanai."

4. Papildināt likumu ar 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) Informācija par krājaizdevu sabiedrību un tās biedriem, par krājaizdevu sabiedrības darbību un tās biedru darījumiem, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai par kuras izpaušanu Komisija nav pieņēmusi lēmumu, kā arī Komisijas rīcībā esošā ar krājaizdevu sabiedrību un tās darbību saistītā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un ir izpaužama trešajām personām tikai pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu krājaizdevu sabiedrību vai tās biedru. Šādai informācijai par krājaizdevu sabiedrību un tās biedriem, kā arī krājaizdevu sabiedrības darbību un tās biedru darījumiem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss arī tad, ja krājaizdevu sabiedrībai vai tās biedriem ierosināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija (juridiskajai personai) vai krājaizdevu sabiedrība vai tās biedrs (juridiskā persona) ir likvidēts.

(2) Aizliegums izpaust ierobežotas pieejamības informāciju neattiecas uz informāciju:

1) kas saistīta ar tiesvedību civillietā, ja ir pasludināts krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas process vai uzsākta tās likvidācija un šī informācija nav par trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās krājaizdevu sabiedrības finansiālā stāvokļa uzlabošanai;

2) kuru Komisija sniegusi procesa virzītājam krimināllietā, pamatojoties uz attiecīgu pieprasījumu;

3) par Komisijas konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu krājaizdevu sabiedrības darbībā, par kuru tā informē tiesībaizsardzības iestādes;

4) ko izpauž personām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu komercdarbības jomā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) informācijas sniegšana nepieciešama komercdarbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanai un izmeklēšanai,

b) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas uzdevuma izpildē, un ka tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības,

c) ja Komisija nepieciešamo informāciju ir ieguvusi no citas valsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, to izpauž vienīgi tad, ja ir saņemta informāciju sniegušās institūcijas piekrišana.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neaizliedz Komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar citas dalībvalsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām un Eiropas Centrālo banku, un Eiropas Banku iestādi, saglabājot sniegtajai informācijai ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

(4) Komisija saskaņā ar šā panta trešo, septīto un astoto daļu saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi tās funkciju veikšanai:

1) lai pārliecinātos par krājaizdevu sabiedrības dibināšanu un darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, pārvaldību un grāmatvedības organizāciju, un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos uzraudzības pasākumus un sankcijas;

3) tiesvedībā, kurā tiek pārsūdzēti Komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Komisija ir tiesīga pieprasīt no krājaizdevu sabiedrības informāciju, pamatojoties uz citas dalībvalsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas pieprasījumu un tādas ārvalsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas pieprasījumu, ar kuru ir noslēgts informācijas apmaiņas līgums. Komisijas sniegto informāciju minētajām institūcijām tās ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Komisijas rakstveida piekrišanu, un šo informāciju drīkst izmantot tikai mērķim, kādam tā pieprasīta.

(6) Komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kuru funkcijas ir pielīdzināmas šā panta septītajā daļā minēto institūciju funkcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz šim pantam līdzvērtīgu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību un ir ievērotas Latvijā spēkā esošās prasības personas datu aizsardzības jomā. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai vai attiecīgajām institūcijām likumā noteikto funkciju veikšanai.

(7) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi, saglabājot ierobežotas pieejamības informācijas statusu, neaizliedz Komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) citas dalībvalsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām un šo valstu finanšu ministrijām;

2) institūcijām, kurām ir uzticēts pienākums uzraudzīt finanšu tirgu vai finanšu tirgus dalībniekus;

3) dalībvalstu institūcijām, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kurām ir pienākums uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti dalībvalstīs un kuras nosaka vai īsteno makrouzraudzības politiku;

4) dalībvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku reorganizāciju, tostarp dalībvalstu izveidotajām koleģiālajām institūcijām un institucionālajām vienībām, kā arī ar valsts institūcijām, kuru mērķis ir aizsargāt finanšu sistēmas stabilitāti;

5) dalībvalstu līgumiskajām vai institucionālajām klientu aizsardzības sistēmām;

6) kompetentajām institūcijām, kas iesaistītas krājaizdevu sabiedrību maksātnespējas procesā vai likvidācijā;

7) dalībvalsts institūcijām, kas pārvalda noguldījumu kompensācijas shēmas, ja šāda informācija nepieciešama to funkciju veikšanai;

8) institūcijām, kas ir atbildīgas par finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, un Finanšu izlūkošanas dienestam līdzīgām institūcijām.

(8) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar dalībvalstu centrālajām bankām un citām dalībvalsts institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmu pārraudzīšanu, ja šādas informācijas sniegšana nepieciešama tām likumā noteikto funkciju veikšanai, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju."

5. Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdu "pārsūdzēšana" ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana".

6. Aizstāt 23. panta 3.3 daļā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta 3.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "publicē tos Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē".

7. Aizstāt 24.1 panta piektajā daļā vārdu "pārsūdzēšana" ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana".

8. Aizstāt 24.4 panta septītajā daļā vārdu "pārsūdzēšana" ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana".

9. Izteikt 26.3 pantu šādā redakcijā:

"26.3 pants. Maksājumi Latvijas Bankai

Krājaizdevu sabiedrība maksā Latvijas Bankai līdz 0,033 procentiem (ieskaitot) no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apjoma ceturksnī."

10. 31. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "veikt vienu vai vairākas šādas darbības" ar vārdiem "piemērot šādus uzraudzības pasākumus";

izslēgt pirmās daļas 2. un 5. punktu;

papildināt 1.1 daļu pēc vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja Komisija konstatē, ka krājaizdevu sabiedrība neievēro šo likumu vai Komisijas izdotos normatīvos noteikumus, krājaizdevu sabiedrības darbība neatbilst tās galvenajiem uzdevumiem vai veidošanas pamatprincipiem, apdraud tās stabilitāti vai maksātspēju, Latvijas finanšu sektora drošību vai stabilitāti, draud nodarīt ievērojamus zaudējumus valsts tautsaimniecībai vai notiek pārmērīga noguldījumu vai citu piesaistīto līdzekļu aizplūde no krājaizdevu sabiedrības, vai ja Komisija secina, ka krājaizdevu sabiedrības politika un procedūras un to īstenošana nenodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga piemērot šādas sankcijas:

1) brīdināt krājaizdevu sabiedrību;

2) uzlikt soda naudu;

3) anulēt speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar šā likuma 13. panta pirmo daļu.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "pārsūdzēšana" ar vārdiem "apstrīdēšana un pārsūdzēšana".

11. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības turpināšana bez speciālās atļaujas (licences)

Komisija par krājaizdevu sabiedrības darbības turpināšanu bez speciālās atļaujas (licences) ir tiesīga par pārkāpumu atbildīgajai personai piemērot sankciju - soda naudu līdz 7100 euro."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma grozījumi par vārda "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot vārdu savienojumu "Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas" 5. panta 1.1 daļā un pārejas noteikumus, un vārdu "normatīvie noteikumi" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "noteikumi" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, grozījums par 2. panta pirmās daļas 10. punkta un septītās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 13. panta trešajā daļā, 24.1 panta piektajā daļā, 24.4 panta septītajā daļā, grozījums par 26.3 panta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums 31. panta piektajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

15. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

16. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 23. panta 3.2 daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 23. panta 3.3 daļā, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati, zvērināta revidenta ziņojums un tam pievienojamo dokumentu kopijas elektroniskā formā ir pieejami Uzņēmumu reģistrā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326558
20.10.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"