Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 97. nr.; 2019, 91., 132. nr.; 2020, 227. nr.; 2021, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot vārdu savienojumu "Komisijas lēmumu" 1. panta pirmās daļas 52. punktā, nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) visā likumā, kā arī pārejas noteikumus.

2. Aizstāt visā likumā vārdus "finanšu un kapitāla tirgus" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "finanšu tirgus" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1. panta pirmās daļas 36. punktu šādā redakcijā:

"36) mātes sabiedrība - komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību grupas uzraudzības mērķiem par mātes sabiedrību tiek uzskatīta arī komercsabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Bankas vērtējumu ir izšķiroša ietekme citā komercsabiedrībā;".

4. 14. pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātājs veic maksājumus Latvijas Bankai no ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas šādā apmērā:";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārapdrošinātājs Latvijas Bankai maksā līdz 0,7 procentiem no ceturksnī saņemto pārapdrošināšanas prēmiju kopsummas.";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

5. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbības uzraudzība
".

6. Papildināt 40. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Komisija nosaka tai iesniedzamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apdrošināšanas sabiedrības, ārvalsts apdrošinātāja filiāles un pārapdrošināšanas sabiedrības uzraudzības veikšanai, tajā skaitā šajā likumā paredzēto atļauju un saskaņojumu saņemšanai."

7. Izslēgt 46. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu "normatīvo".

8. Papildināt VI nodaļu ar 52.1 pantu šādā redakcijā:

"52.1 pants. (1) Ja Komisija konstatē, ka apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs neievēro šā likuma, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu vai citu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību regulējošu normatīvo aktu prasības vai apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja darbība apdraud minēto prasību izpildi, Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga piemērot šādus uzraudzības pasākumus:

1) pieprasīt, lai apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs nekavējoties veic nepieciešamās darbības attiecīgās situācijas novēršanai un iesniedz Komisijai tās noteiktajā termiņā pasākumu plānu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2) dot apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam saistošus norādījumus, kas nepieciešami šādas situācijas novēršanai.

(2) Komisija ir tiesīga atbilstoši ES Regulas Nr.  1286/2014 24. pantam par šīs regulas pārkāpumiem piemērot šādus uzraudzības pasākumus:

1) aizliegt apdrošināšanas ieguldījumu produkta izplatīšanu;

2) uzlikt par pienākumu apturēt apdrošināšanas ieguldījumu produkta izplatīšanu;

3) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst ES Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām, un pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod publicēt jaunu, šai regulai atbilstošu pamatinformācijas dokumentu;

4) uzlikt par pienākumu personai, kas ir apdrošināšanas ieguldījumu produkta izveidotājs vai sniedz konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktu vai to pārdod, informēt klientu, kurš nav profesionāls klients un kura tiesības un intereses tika skartas, par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un par to, kur klients var iesniegt sūdzību vai var vērsties, lai uzsāktu ārpustiesas strīdu izskatīšanu, kā arī par viņa tiesībām ar prasību vērsties tiesā.

(3) Ja Komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta otrajā daļā minēto uzraudzības pasākumu piemērošanu tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

9. 76. pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdu "normatīvajos";

papildināt piektās daļas 5. punktu pēc vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas".

10.  83. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Komisijas padome" ar vārdiem "Latvijas Banka";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā minētās ierobežotas pieejamības informācijas statuss attiecas arī uz informāciju par apdrošinātāju, pārapdrošinātāju un tā klientu, kā arī apdrošinātāja, pārapdrošinātāja un tā klienta darbību, ja apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam pasludināts maksātnespējas vai likvidācijas process vai tas likvidēts.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas noteikumi neaizliedz Komisijai izpaust ierobežotas pieejamības informāciju, saglabājot ierobežotas pieejamības informācijas statusu:

1) procesa virzītājam krimināllietā, pamatojoties uz attiecīgu pieprasījumu;

2) tiesībaizsardzības institūcijai par uzraudzības funkciju pildīšanas laikā konstatētu iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "informāciju" ar vārdiem "informāciju par attiecīgo komersantu";

izslēgt trešajā daļā vārdus "atbilstoši tās kompetencei";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "un ir ievērotas Latvijā spēkā esošās prasības personas datu aizsardzības jomā";

izteikt piektās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) tiesvedībā, kas ierosināta par šā likuma un uz tā pamata izdoto noteikumu pārkāpumiem.";

aizstāt sestās daļas ievaddaļā vārdu "ceturtās" ar vārdu "piektās";

izslēgt sestās daļas 5. punktu;

papildināt astoto daļu ar vārdiem "kā arī sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas uzdevuma izpildē, un ka tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības atbilstoši šā panta septītajai daļai";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Šā panta sestās daļas 10. punktā minētajām iestādēm informācija, kas saņemta atbilstoši šā panta trešajai daļai un sestās daļas 1., 2., 3. un 4. punktam vai kas iegūta, veicot pārbaudes, tiek sniegta, ja citas valsts finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības iestāde, no kuras attiecīgā informācija saņemta vai kuras valstī veikta pārbaude, ir devusi piekrišanu šīs informācijas izpaušanai.";

papildināt pantu ar divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Komisija ir tiesīga pieprasīt no apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja informāciju, pamatojoties uz citas dalībvalsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības iestādes pieprasījumu un tādas ārvalsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības iestādes pieprasījumu, ar kuru ir noslēgts informācijas apmaiņas līgums. Šo informāciju citas valsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības iestādes drīkst izmantot tikai mērķim, kādam tā pieprasīta.

(13) Papildus šā panta sestajā daļā noteiktajam Komisijai ir tiesības sniegt šajā pantā minēto ierobežotas pieejamības informāciju šā panta piecpadsmitajā daļā minētajā kārtībā šādām starptautiskajām institūcijām:

1) Starptautiskajam Valūtas fondam un Pasaules Bankai - finanšu sektora novērtēšanas programmai paredzētajiem izvērtējumiem;

2) Starptautisko norēķinu bankai - kvantitatīvās ietekmes pētījumiem;

3) Finanšu stabilitātes padomei - tās funkciju izpildei.

(14) Komisija šā panta trīspadsmitajā daļā minētajām starptautiskajām institūcijām ierobežotas pieejamības informāciju, ievērojot šā panta piecpadsmitajā daļā noteikto, sniedz, ja ir saņemts motivēts pieprasījums un ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) pieprasījums ir pienācīgi pamatots, ņemot vērā konkrētos uzdevumus, ko pieprasītāja institūcija veic saskaņā ar tās darbību regulējošos tiesību aktos noteiktajām pilnvarām;

2) pieprasījums ir pietiekami precīzs attiecībā uz pieprasītās informācijas saturu un apjomu un tās izpaušanas līdzekļiem;

3) ir sniegts apliecinājums, ka pieprasītā informācija ir nepieciešama konkrētu pieprasītājas institūcijas uzdevumu veikšanai un ka tā nepārsniedz šai institūcijai tās darbību regulējošos tiesību aktos noteikto uzdevumu apjomu;

4) ir sniegts apliecinājums, ka informācija būs pieejama tikai tām personām, kuras ir iesaistītas uzdevuma izpildē, un ka tām ir saistošas informācijas aizsardzības prasības, kas ir līdzvērtīgas šā panta septītās daļas 2. punktā noteiktajām prasībām.

(15) Šā panta trīspadsmitajā daļā minētās starptautiskās institūcijas ar ierobežotas pieejamības informāciju var iepazīties tikai klātienē Komisijas telpās."

11. Aizstāt 87. panta sestajā daļā vārdus "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta ceturtajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "publicē tos Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē".

12. 93. pantā:

izslēgt 1. punktu;

papildināt 2. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šā likuma 147. panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 7. punktu un otro daļu".

13. 93.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktu;

izslēgt otro daļu.

14. Papildināt 93.2 pantu pēc vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas".

15. Papildināt 94. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbības veikšanu bez apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licences saņemšanas Komisija ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt personai soda naudu līdz 142 000 euro."

16. 95. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "veiktajām šā likuma 93.1 pantā minētajām darbībām" ar vārdiem un skaitli "piemērotajiem šā likuma 52.1 panta otrajā daļā minētajiem uzraudzības pasākumiem";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija" ar vārdiem "fiziskās personas datu atklāšana";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija informē EAAPI par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 52.1 panta otrajā daļā un 93.1 pantā minētajiem pārkāpumiem."

17. Aizstāt 239. panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "93. panta" ar skaitļiem un vārdiem "52.1 panta pirmās daļas, 93. panta".

18. Izslēgt 283. panta trešo daļu.

19. Izteikt 284. pantu šādā redakcijā:

"284. pants. (1) Apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta šā likuma 285. panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā un Latvijas Bankas noteiktajā kārtībā pēc tam, kad tiesa pasludinājusi apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas procesu.

(2) Ja Apdrošināto aizsardzības fondā nepietiek līdzekļu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai saskaņā ar šo likumu, Latvijas Banka var noslēgt līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos Latvijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgū.

(3) Slēdzot šā panta otrajā daļā minēto līgumu, nepiemēro Publisko iepirkumu likuma noteikumus. Latvijas Banka šādu līgumu slēdz, izvēloties piedāvājumu ar zemāko aizdevuma procentu likmi.

(4) Naudas līdzekļus, kurus Latvijas Banka saskaņā ar šā panta otro daļu aizņēmusies trūkstošās summas segšanai apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, Latvijas Banka atmaksā no Apdrošināto aizsardzības fonda."

20. Aizstāt 285. panta otrajā daļā vārdus "Komisijas padomes" ar vārdiem "Latvijas Bankas".

21. Aizstāt 287. panta sestajā daļā vārdus "Komisijas kontā Latvijas Bankā" ar vārdiem "attiecīgā Latvijas Bankas kontā".

22. 289. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "soda nauda" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nokavējuma nauda" (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā daļā vārdus "Soda nauda" ar vārdiem "Nokavējuma nauda".

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:

"33. Šā likuma grozījumi par vārda "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā, izņemot vārdu savienojumu "Komisijas lēmumu" 1. panta pirmās daļas 52. punktā, nosaukumu "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā) un pārejas noteikumus, par vārdu "finanšu un kapitāla tirgus" aizstāšanu ar vārdiem "finanšu tirgus" visā likumā, grozījums šā likuma 1. panta pirmās daļas 36. punktā par tās izteikšanu jaunā redakcijā, 14. panta otrās daļas ievaddaļas jaunā redakcija un trešās daļas jaunā redakcija, grozījums 14. pantā par ceturtās un piektās daļas izslēgšanu, grozījums 46. panta pirmās daļas 1. punktā un 76. panta pirmajā un otrajā daļā, grozījums 83. panta pirmajā daļā par vārdu "Komisijas padome" aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" un grozījums 83. panta sestajā daļā par 5. punkta izslēgšanu, grozījums 283. pantā par trešās daļas izslēgšanu, 284. panta jaunā redakcija, grozījumi 285. panta otrajā daļā un 287. panta sestajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

34. Šo pārejas noteikumu 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. punktā noteikto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevumu izpildi pēc Latvijas Bankas likuma stāšanās spēkā nodrošina Latvijas Banka.

35. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

36. Uzņēmumu reģistrs par šā likuma 87. panta piektajā daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 87. panta sestajā daļā, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati vai konsolidētā gada pārskati, zvērināta revidenta ziņojums un tam pievienojamo dokumentu kopijas elektroniskā formā ir pieejami Uzņēmumu reģistrā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 23. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 20.10.2021.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2021. OP numurs: 2021/193.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326557
20.10.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"