Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

Madonā 2021. gada 21. septembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Madonas novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
21.09.2021. lēmumu Nr. 222 (prot. Nr. 10, 38. p.)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka

1.1. kārtību, kādā Madonas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām

1.2. maksu par Topogrāfiskās informācijas sniegšanu

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Madonas novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

(Grozīts ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1. AS "Sadales tīkls";

6.2. SIA "Tet" ciemu un pilsētu teritorijās

7. Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir publicēts Madonas novada mājaslapā www.madona.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

12. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. (Svītrots ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

14. (Svītrots ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

15. (Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.)

16. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

17. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

18. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

19. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

20. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 35 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā".

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām"45. pantā noteiktajā kārtībā.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Pielikums
Madonas novada pašvaldības domes 21.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums grozīts ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena, EUR* (bez PVN)
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai: (Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Piezīmes:
Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu.
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)1 objekts17,50
1.2.platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)1 objekts20,50
1.3.platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)1 objekts26,00
1.4.platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha1 objekts5,70
 Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu 300,00
2.Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)1 objekts6,70
2.2.inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)1 objekts10,0
2.3.inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m1 objekts3,00
2.4.Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu 300,00
3.

(Svītrots ar Madonas novada domes 31.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

4.Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts1 objekts10,00
5.Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):
5.1.Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts12,00
5.2.Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.  
6.Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām)1 objekts12.00
7.Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē.1 objekts12.00
8.Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1.platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)1 zemes vienība29,50
8.2.par katru hektāru virs 1 hektāra1 zemes vienība6,50
9.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos.

1 karšu lapa***3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Madonas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 21.09.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 30.09.2021. OP numurs: 2021/189.26
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326441
{"selected":{"value":"23.06.2022","content":"<font class='s-1'>23.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.06.2022","iso_value":"2022\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-22.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.06.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"