Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr. 411/1-2

Rīgā 2021. gada 23. septembrī

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022. gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. panta trešo daļu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome)

nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam (turpmāk - Stratēģija):

1.1. papildināt terminu un saīsinājumu skaidrojumu ar jaunu terminu "SEPLP - Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome";

1.2. precizēt saīsinājuma NEPLP skaidrojumu, izsakot to šādā redakcijā "Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome)";

1.3. preambulas 1. punktā aiz vārdiem "nosacījumus sabiedriskā pasūtījuma nodošanai citiem plašsaziņas līdzekļiem" papildināt ar vārdiem "(līdz 2021. gadam, ieskaitot)", izsakot preambulas 1. punktu šādā redakcijā:

"[1] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija regulē televīzijas un radio apraides, kā arī retranslācijas tiesību ieguves un organizēšanas jautājumus; zemes apraidē bez maksas gala lietotājiem izplatāmo programmu kritērijus; sabiedrisko elektronisko mediju darbības jautājumus; nosacījumus sabiedriskā pasūtījuma nodošanai citiem plašsaziņas līdzekļiem (līdz 2021.gadam, ieskaitot) un prasības maksas zemes apraides televīzijas pakalpojumiem."

1.4. Stratēģijas sadaļā "NEPLP mandāts, darbības virzieni, misija, funkcijas, vērtības" 5. punktā 1. teikumu tā beigās papildināt ar vārdiem "(līdz 2021. gada 4. augustam, kad izveidota SEPLP)" un 2. teikumu tā beigās papildināt ar vārdiem "(līdz SEPLP izveidei 2021. gada augustā)", izsakot Stratēģijas sadaļas "NEPLP mandāts, darbības virzieni, misija, funkcijas, vērtības" 5. punktu šādā redakcijā:

"[5] NEPLP rūpējas par nacionālajām interesēm atbilstošu programmu politiku, veic nozares regulatora funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pilnvarojumam, īsteno uzraudzības iestādes funkcijas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma izpratnē, pilda sabiedrisko raidorganizāciju LTV un LR valsts kapitāla daļu turētāja un dalībnieku sapulces funkcijas (līdz 2021. gada 4. augustam, kad izveidota SEPLP). Tā nodrošina sabiedriskā pasūtījuma izstrādi sabiedriskajiem un komerciālajiem EPL, kā arī veic sabiedriskā pasūtījuma izpildes pārraudzību (līdz SEPLP izveidei 2021. gada augustā)."

1.5. Stratēģijas 361. punktā "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības prioritārie mērķi ir sabiedriskā pasūtījuma veidošana un sabiedriskā pasūtījuma pārvaldība" papildināt pirmo teikumu tā beigās ar vārdiem "(līdz SEPLP izveidei 2021.gada augustā)", kā arī izslēgt 2. un 3. teikumu ("Sabiedriskā pasūtījuma gada plānus atbilstoši vadlīnijām un pieejamajam finansējumam izstrādā Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi un iesniedz Padomei apstiprināšanai. To izstrādes gaitā tiek noskaidrotas un izvērtētas sabiedrības intereses un vajadzības, šim nolūkam izmantojot pētījumus vai citas metodes (aptaujas, darbs ar fokusa grupām, vajadzību un interešu kartēšana u.c.)."), tādējādi Stratēģijas 361. punktu izsakot šādā redakcijā:

"[361] Sabiedriskā pasūtījuma galvenos uzdevumus sabiedrības, demokrātijas, kultūras, zināšanu, radošuma un sadarbības tematiskajās jomās nosaka sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijās, kuras vidējam termiņam izstrādā Padome, sadarbojoties un konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un SKP (līdz SEPLP izveidei 2021. gada augustā)."

1.6. Stratēģijas 362. punktu tā beigās papildināt ar teikumu "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas uzraudzību no 2021. gada 4. augusta veic SEPLP.", izsakot Stratēģijas 362. punktu šādā redakcijā:

"[362] Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina šīs Stratēģijas prioritāro virzienu un uzdevumu īstenošanu, kā arī iesaistās integrētu uzdevumu īstenošanā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā:

- 1. prioritārā virziena uzdevumu izpildi atbilstoši katra sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģijai (1.2.-1.4. un 1.6.-1.9. uzdevums, rezultatīvie rādītāji A-1 līdz A3 un A-5 līdz A-6);

- 3. prioritārā virziena uzdevumu īstenošanu atbilstoši katra sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģijai un kompetencei (3.2.-3.6. uzdevums, rezultatīvie rādītāji C-1, C-3, C-4, C-5, C-7);

- 4. prioritārā virziena uzdevumu izpildi atbilstoši katra sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģijai un kompetencei (4.1.-4.7. uzdevums, rezultatīvie rādītāji D-1, D-2, D-5).

Detalizēti indikatīvie pasākumi, darbības rezultāti un rādītāji ietverti Stratēģijas ieviešanas plānā, kas publicēts Padomes tīmekļvietnē.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas uzraudzību no 2021.gada 4.augusta veic SEPLP."

1.7. Stratēģijas 364. punkta pirmo teikumu tā beigās papildināt ar vārdiem "(līdz 2021. gadam, ieskaitot)", tādējādi Stratēģijas 364. punktu izsakot šādā redakcijā:

"[364] Sabiedrisko pasūtījuma daļu, kuru īsteno komerciālie mediji, plāno saskaņā ar šīs Stratēģijas [361] punktu (līdz 2021. gadam, ieskaitot). Tā uzdevums ir bagātināt sabiedrībai pieejamu mediju viedokļu un formu daudzveidību, paplašinot cilvēkiem izvēles iespējas un veicinot mediju plurālismu. Tāpat uzdevums ir paplašināt auditorijas, kas izmanto sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pieejamo saturu, ņemot vērā, ka sabiedrisko mediju un komerciālo mediju auditorijas daļēji nepārklājas un ir noturīgi lojālas savām izvēlēm."

1.8. Stratēģijas 365. punktu tā beigās papildināt ar teikumu "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas uzraudzību no 2021. gada 4. augusta veic SEPLP.", izsakot Stratēģijas 365. punktu šādā redakcijā:

"[365] Reizi 3 gados tiek veikts komplekss sabiedriskā pasūtījuma sniegtā sabiedriskā labuma izvērtējums. Izvērtējumu veic neatkarīgs vērtētājs. Tā nolūks ir noskaidrot, kā sabiedrība vērtē sabiedriskā pasūtījuma programmas un pakalpojumus, un kādu labumu tie sniedz sabiedrībai, t.sk.:

- cik plašu un kādu auditoriju tie sasniedz (share, mēneša reach - programmu, pakalpojumu, platformu izvērsumā, vai aptvertas visas sabiedrības mērķa grupas, t.sk. mazākumgrupas);

- kāda ir sabiedriskā pasūtījuma kvalitāte (sabiedrības apmierinātības rādītāji ar programmām un pakalpojumiem tematisko jomu šķērsgriezumā, t.sk. sabiedrības, demokrātijas, kultūras, zināšanu, radošuma un sadarbības jomā; apmierinātības rādītāji ar zīmolu kopumā, pakāpe, kādā tiek apmierinātas sabiedrības gaidas oriģinalitātes, aktualitātes, inovāciju aspektos, saņemtās atzinības un apbalvojumi, ekspertu viedokļi);

- ietekme uz auditoriju (sabiedrības uztveres rādītāji par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz viņu rīcību, izvēlēm un iesaisti, kā arī norisēm sabiedrībā kopumā);

- izmaksu efektivitāte (vērtē, ņemot vērā saražotā sabiedriskā pasūtījuma vidējās izmaksas par stundu, vidējās izmaksas par vienu auditorijas vienību (nedēļas/mēneša reach), auditorijas viedoklis par pakalpojuma vērtību).

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas uzraudzību no 2021. gada 4. augusta veic SEPLP."

1.9. Izslēgt Stratēģijas 366. punktu.

1.10. Papildināt Stratēģiju ar jaunu 367. punktu šādā redakcijā:

"[367] Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotais saturs, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 6. punktā noteikto, ir nododams bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ja satura nodošana bezatlīdzības lietošanā sasniegs auditorijas, ko sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību."

2. Iesniegt Stratēģijas grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt Stratēģiju (jaunā redakcijā) Padomes mājaslapā www.neplpadome.lv internetā.

4. Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli ir Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētājs I. Āboliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 411/1-2Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 30.09.2021.Zaudē spēku: 04.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 29.09.2021. OP numurs: 2021/188.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
326402
30.09.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)