Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 198

Rīgā 2021. gada 27. septembrī

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
10., 13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu,
24. panta otro daļu un piektās daļas 1. punktu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17 un Nr. 144; 2019, Nr. 64; 2020, Nr. 16 un Nr. 82; 2021, Nr. 58 un Nr. 81) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 354. punktu šādā redakcijā:

"354. Klients vai klienta galvinieks reģistrā iekļautās ziņas var saņemt:

354.1. klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšēja pieraksta;

354.2. ierakstīta pasta sūtījuma veidā;

354.3. uz oficiālo elektronisko adresi;

354.4. reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv).";

1.2. aizstāt 355. punktā vārdus "interneta vietnē" ar vārdu "tīmekļvietnē";

1.3. izteikt 357. punktu šādā redakcijā:

"357. Latvijas Banka izsniedz klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšēja pieraksta:

357.1. ja klientam vai klienta galviniekam nav iespējas saņemt reģistrā iekļautās ziņas attālināti šo noteikumu 354.2.-354.4. apakšpunktā noteiktajā veidā;

357.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 363. punktā minētā rakstiskā pieteikuma saņemšanas.";

1.4. izteikt 358. punktu šādā redakcijā:

"358. Latvijas Banka nosūta klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 367. punktā minētā rakstiskā pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.";

1.5. aizstāt 359. punktā vārdus "interneta vietnē" ar vārdu "tīmekļvietnē";

1.6. aizstāt 360. punktā skaitli "373." ar skaitli "367.";

1.7. aizstāt 361. punktā vārdus "piecu darbadienu laikā" ar vārdiem "nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā";

1.8. izteikt 7.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7.2. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšējā pieraksta";

1.9. svītrot 363. punktā vārdus "vai elektroniskā dokumenta";

1.10. izteikt 7.3. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7.3. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi";

1.11. izteikt 367. un 368. punktu šādā redakcijā:

"367. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, fiziskā vai juridiskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 28. vai 29. pielikuma prasībām.

368. Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt arī tā aizgādnis vai pilnvarnieks, iesniedzot Latvijas Bankai papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā šo noteikumu 367. punktā minēto pieteikumu un šādus dokumentus:

368.1. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis - bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šā lēmuma kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, bāriņtiesas lēmumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai šā lēmuma kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu;

368.2. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks - notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šīs pilnvaras kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, pilnvarai par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai šīs pilnvaras kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu. Pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;

368.3. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks - pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.";

1.12. svītrot 369. un 370. punktu;

1.13. izteikt 371. punktu šādā redakcijā:

"371. Ja reģistrā iekļautās ziņas nosūtāmas uz pasta adresi citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, paraksta īstums uz šo noteikumu 367. punktā minētā rakstiskā pieteikuma apliecināms notariāli vai līdzvērtīgā veidā (paraksta īstums nav jāapliecina, ja šis rakstiskais pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi).";

1.14. papildināt noteikumus ar 371.1 punktu šādā redakcijā:

"371.1 Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā, klients, klienta galvinieks, tā aizgādnis vai pilnvarnieks samaksā Latvijas Bankai par pasta pakalpojumiem, ieskaitot maksu par pasta pakalpojumiem Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X.";

1.15. izteikt 372. punktu šādā redakcijā:

"372. Ja šo noteikumu 367. punktā minētais rakstiskais pieteikums un 368. punktā minētie dokumenti nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām vai Latvijas Banka nav saņēmusi pasta pakalpojumu sniedzēja tarifiem atbilstošu maksu par pasta pakalpojumiem, Latvijas Banka par to rakstiski vai pa tālruni informē attiecīgo klientu, klienta galvinieku, tā aizgādni vai pilnvarnieku.";

1.16. svītrot 7.4. apakšnodaļu;

1.17. papildināt noteikumus ar 7.4.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.4.1 Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē

374.1 Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, fiziskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, vai juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvis autentificējas reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv) ar Latvijā izsniegtu šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

374.11. personas apliecību;

374.12. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzētu citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

374.13. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kurš atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas Nr. 910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

374.14. maksājumu pakalpojuma sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Eiropas Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.

374.2 Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē ir tiesīgs saņemt arī tā aizgādnis vai pilnvarnieks, iesniedzot Latvijas Bankai šādus dokumentus:

374.21. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis - ar drošu elektronisko parakstu parakstītu bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šā lēmuma kopiju;

374.22. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks - notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šīs pilnvaras kopiju (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis);

374.23. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks - pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

374.3 Ja šo noteikumu 374.2 punktā minētie dokumenti nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, Latvijas Banka par to rakstiski informē attiecīgo klienta vai klienta galvinieka aizgādni vai pilnvarnieku.".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 198Pieņemts: 27.09.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 28.09.2021. OP numurs: 2021/187.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326381
01.10.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"