Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

Izdarīt Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14. nr.; 2008, 16. nr.; 2009, 10. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 129. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 82. nr.; 2020, 115.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"12paaugstināta riska pasākums - šā likuma izpratnē: publisks pasākums, kura plānotais kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 5000 personu vai - gadījumā, ja pasākums tiek rīkots pierobežas joslā vai pasākuma mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa, - 1000 personu vai kuru tā organizators uzskata par paaugstināta riska pasākumu un kura rīkošanai ir nepieciešama atļauja saskaņā ar šā likuma 5. pantu. Šā likuma izpratnē īpaši aizsargājamo personu grupa ir bērni, seniori, personas ar kustību traucējumiem un personas ar īpašām vajadzībām;".

2. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises dienas iesniedz iesniegumu atbilstoši šā likuma 6. panta prasībām. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām. Pašvaldība elektroniski nosūta iesnieguma kopiju Valsts policijas teritoriālajai struktūrvienībai un pašvaldības policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Valsts drošības dienestam, bet, ja publisku pasākumu paredzēts rīkot pierobežas joslā, - arī attiecīgajai Valsts robežsardzes pārvaldei."

3. Izteikt 6. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:

1) pasākuma organizators (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);

2) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);

3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

4) kārtības uzturētāji (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

5) pasākuma nosaukums, veids un mērķis;

6) pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;

7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;

8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;

9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts;

10) pasākumā izmantojamie šā likuma 4.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētie simboli, ja tādus paredzēts izmantot.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

2) detalizētu pasākuma plānu;

3) likumā noteiktajā kārtībā saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu;

4) ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska pasākums, tā organizatora apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā;

5) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators."

4. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Paaugstināta riska pasākuma drošības plāna izstrāde un saskaņošana

(1) Lai saņemtu atļauju publiska pasākuma rīkošanai saskaņā ar šā likuma 5. pantu, pasākuma organizators ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms plānotā paaugstināta riska pasākuma norises dienas informē attiecīgo Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību, Valsts drošības dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, bet, ja paaugstināta riska pasākumu plānots rīkot pierobežas joslā, - arī Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi par paaugstināta riska pasākuma norises vietu un laiku un iesniedz saskaņošanai pasākuma drošības plānu.

(2) Ja kāda no šā panta pirmajā daļā minētajām iestādēm konstatē trūkumus paaugstināta riska pasākuma drošības plānā, tā 10 darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas informē pasākuma organizatoru par konstatētajiem trūkumiem un, ja nepieciešams, rīko pasākuma drošības plāna izskatīšanas sanāksmi, kurā piedalās šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu pārstāvji. Pasākuma organizators novērš konstatētos trūkumus un līdz dienai, kad iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu tiek iesniegts pašvaldībai, saskaņo pasākuma drošības plānu ar šā panta pirmajā daļā minētajām iestādēm.

(3) Paaugstināta riska pasākuma drošības plānā norāda šādas ziņas (ciktāl attiecināms):

1) pasākuma drošības organizēšana (kārtības uzturētāju izvietojums, instrukcija par kārtības uzturētāju pienākumiem un rīcību pasākuma norises laikā, pasākuma darbiniekiem, dalībniekiem, apmeklētājiem un transportlīdzekļiem noteiktais caurlaižu režīms, medicīniskās palīdzības punkta atrašanās vieta un tā darbības nodrošinātāji, atrasto mantu biroja atrašanās vieta);

2) pasākuma drošības nodrošināšana (pasākuma teritorija un ierobežotas piekļuves zonas, videonovērošanas sistēmas shēma, plānotais aprīkojums drošības pasākumu nodrošināšanai);

3) sakaru un pasākuma darbinieku, dalībnieku un apmeklētāju apziņošanas procedūras un shēmas, norādot atbildīgo personu kontaktinformāciju;

4) rīcība apdraudējuma situācijās;

5) pasākuma darbinieku, dalībnieku un apmeklētāju evakuācijas ceļi un pulcēšanās punkti;

6) pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem sniedzamā informācija un drošības paziņojumi."

5. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Iesnieguma izskatīšana

(1) Saņemot iesniegumu, pašvaldība pārbauda, vai tajā norādītas visas šā likuma 6. panta pirmajā daļā minētās ziņas un tam pievienoti visi šā likuma 6. panta otrajā daļā minētie dokumenti.

(2) Ja iesniegumā nav norādītas visas šā likuma 6. panta pirmajā daļā minētās ziņas vai tam nav pievienoti visi šā likuma 6. panta otrajā daļā minētie dokumenti, pašvaldība par to informē pasākuma organizatoru un nosaka termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja pasākuma organizators noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, pašvaldība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai. Ja pasākuma organizators iesniegumā ir norādījis, ka pasākuma laikā tiks izmantoti šā likuma 4.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētie simboli, pašvaldība pirms iesnieguma izskatīšanas noskaidro Valsts drošības dienesta viedokli.

(3) Pašvaldība iesniegumu izskata 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(4) Uz iesnieguma izskatīšanu pašvaldība var pieaicināt pasākuma organizatoru, Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvjus, kā arī Valsts robežsardzes pārstāvjus, ja pasākums tiek rīkots pierobežas joslā, kā arī citu valsts vai pašvaldību institūciju pārstāvjus un citus speciālistus.

(5) Pašvaldība, izskatot iesniegumu, pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas šā likuma prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu attiecīgajai pašvaldībai agrāk pieteiktu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un izsniedz atļauju publiska pasākuma rīkošanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai.

(6) Ja pašvaldība konstatē, ka plānotais pasākums nevar notikt iesniegumā norādītajā vietā vai laikā, tā pasākuma organizatoram norāda, kādas izmaiņas nepieciešamas, un var piedāvāt citu pasākuma norises vietu vai laiku. Šādā gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai, ja pasākuma organizators piekrīt pasākuma norises vietas vai laika izmaiņām.

(7) Ja plānotais pasākums tiek rīkots pierobežas joslā un, izskatot iesniegumu, konstatēti draudi, ka pasākuma laikā personām ir iespējams nelikumīgi šķērsot valsts robežu un pārvietot mantas un preces, apejot valsts robežas šķērsošanai nepieciešamās pārbaudes vai robežšķērsošanas vietas, kā arī gadījumos, kad attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā vai valsts robežai piegulošajā kaimiņvalsts teritorijā ir noteikta pastiprināta robežkontrole, pasākuma organizatoram netiek izsniegta atļauja pasākuma rīkošanai.

(8) Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas pasākuma organizators iesniedz ne vēlāk kā divas darbdienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises dienas. Ja pasākuma organizators noteiktajā laikā neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai.

(9) Pašvaldības atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai pasākuma organizators var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

6. 8. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atļaujā norāda šādas ziņas:

1) tās pašvaldības nosaukums un juridiskā adrese, kura izsniegusi atļauju;

2) šā likuma 6. panta pirmās daļas 6., 7. un 9. punktā minētās ziņas;

3) publiska pasākuma organizators (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs, juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);

4) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs, juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);

5) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldības izsniegto atļauju publiska pasākuma rīkošanai var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur izsniegtās atļaujas darbību."

7. 10. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pieņemt lēmumu turpināt uz laiku apturētu publisku pasākumu, ja Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai Valsts robežsardzes atbildīgā amatpersona vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbildīgā amatpersona apstiprinājusi, ka pasākuma dalībnieku un apmeklētāju dzīvība, veselība vai drošība nav apdraudēta.";

izteikt otrās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) atcelt vai uz laiku apturēt attiecīgo pasākumu, ja netiek ievērotas šajā likumā noteiktās publiska pasākuma organizēšanas prasības vai to pieprasa par tehnisko drošību atbildīgā persona vai - sakarā ar draudiem pasākuma dalībnieka vai apmeklētāja drošībai - Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbildīgā amatpersona;";

papildināt otro daļu ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12) ar jebkuriem pieejamiem līdzekļiem nodrošināt publiska pasākuma dalībnieku un apmeklētāju informēšanu un apziņošanu par pasākuma drošības prasībām, pasākuma atcelšanu, apturēšanu uz laiku vai evakuāciju;

13) apdraudējuma situācijā rīkoties atbilstoši pasākuma drošības plānam (ja tāds ir) un izpildīt Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norādījumus."

8. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās personas tiesības un pienākumi

(1) Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir šādas tiesības:

1) pieprasīt, lai publiska pasākuma dalībnieki un apmeklētāji ievēro sabiedrisko kārtību;

2) apdraudējuma situācijā iesaistīt kārtības uzturētājus Valsts policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norādījumu izpildē.

(2) Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:

1) publiska pasākuma laikā uzturēties tā norises vietā un būt sasniedzamai, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību;

2) publiska pasākuma laikā organizēt un kontrolēt sabiedriskās kārtības un drošības prasību ievērošanu atbilstoši pasākuma drošības plānam;

3) pieprasīt, lai publiska pasākuma dalībnieks vai apmeklētājs izbeidz prettiesiskas darbības, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, vai atkarībā no attiecīgās personas veiktajām darbībām lūgt to atstāt pasākuma norises vietu, kā arī izraidīt šo personu no pasākuma norises vietas, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt sabiedriskās kārtības un drošības prasības;

4) organizēt kontroli, lai nodrošinātu, ka attiecīgā publiskā pasākuma norises vietā netiek ienesti priekšmeti, kuri nepārprotami ir izmantojami vardarbīgai rīcībai, psihotropas, narkotiskas vielas un citas pasākuma organizatora noteiktas vielas un priekšmeti, kā arī sporta pasākumu neapmeklē personas, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts sporta pasākumu apmeklēšanas liegums;

5) informēt kārtības uzturētājus un brīvprātīgos darbiniekus par pasākuma drošības plānā noteiktajām drošības prasībām un rīcību apdraudējuma situācijā;

6) nekavējoties ziņot Valsts policijai vai pašvaldības policijai, ja publiska pasākuma laikā tiek izdarīts noziedzīgs nodarījums vai sākas masu nekārtības, vai ir apdraudēta pasākuma dalībnieku un apmeklētāju dzīvība, veselība vai drošība, un informēt pasākuma organizatoru par nepieciešamību atcelt vai uz laiku apturēt attiecīgo pasākumu, ja attiecīgie likumpārkāpumi var apdraudēt pasākuma turpmāko norisi un pasākuma dalībnieku un apmeklētāju dzīvību, veselību vai drošību;

7) uzraudzīt, lai publiska pasākuma vietā un laikā netiktu izmantotas iekārtas un būves, kā arī organizētas atrakcijas, attiecībā uz kurām nav saņemta par tehnisko drošību atbildīgās personas rakstveida atļauja;

8) apdraudējuma situācijā rīkoties atbilstoši pasākuma drošības plānam (ja tāds ir) un izpildīt Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norādījumus;

9) izveidot operatīvās vadības centru, ja publiska pasākuma norises laikā sniedzamās informācijas (norādījumu) nodošanu un pieņemšanu tās apjoma dēļ nespēs nodrošināt par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona;

10) ja Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai Valsts robežsardze izveido operatīvās vadības centru, piedalīties tā darbībā un nodrošināt minētās iestādes ar to pieprasīto informāciju par pasākuma drošības plāna izpildi.

(3) Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona paaugstināta riska pasākumā var būt tikai tāda persona, kurai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā."

9. Papildināt 12. panta otro daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) apdraudējuma situācijā rīkoties atbilstoši pasākuma drošības plānam (ja tāds ir) un izpildīt Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norādījumus."

10. Papildināt 13. panta otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) apdraudējuma situācijā rīkoties atbilstoši pasākuma drošības plānam (ja tāds ir) un izpildīt Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norādījumus, kā arī par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās personas norādījumus."

11. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

"17. pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts robežsardze informē pašvaldību, kas izsniegusi atļauju publiska pasākuma rīkošanai, par plānotajā publiskajā pasākumā iespējamiem sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumiem vai terorisma draudiem. Ja atļauja nav nepieciešama, minētā iestāde informāciju par iespējamiem apdraudējumiem sniedz pasākuma organizatoram. Iestādes sniegtā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija."

12. Izslēgt 18. pantu.

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 6. panta otrās daļas 4. punktā un 11. panta trešajā daļā attiecībā uz divu gadu pieredzi, kas nepieciešama par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai, stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2021. gada 27. septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.09.2021.Stājas spēkā: 11.10.2021.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Kultūra un māksla; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 186A, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186A.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326367
11.10.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)