Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 98

Rīgā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 38, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 2.martā un 5.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS", vienotais reģistrācijas numurs: 41203035896, juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201 (turpmāk - SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS"), iesniegumu (2021.gada 2.marts Nr.21/2-1e/430 un 2021.gada 5.marts Nr.21/2-4/444) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2021.gada 2.jūnijā, 20.jūlijā, 20.augustā, 23.augustā un 13.septembrī papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumu (2021.gada 28.maijs Nr.21/2-1/1116, 2021.gada 20.jūlijs Nr.21/2-4e/1395, 2021.gada 20.augusts Nr.21/2-4e/1557, 2021.gada 23.augusts Nr.21/2-4e/1578 un 2021.gada 13.septembris Nr.21/2-4e/1659) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 15.martā ("Latvijas Vēstnesis", 2021, 51.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā un SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas, malkas un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS", sniedzot siltumenerģijas apgādes pakalpojumus, ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai "TALSU NAMSAIMNIEKS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nozīmē SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14. un 26.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8, 43.9punktu, un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 48,41 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,46 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,84 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 67,71 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2021.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.oktobrim;

3. apstiprināt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 46,09 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,16 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,84 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 65,09 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.novembra;

5. piešķirt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenu izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu;

8. uzdot SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

9. uzdot SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

10. atcelt no 2021.gada 1.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" ("Latvijas Vēstnesis", 2015, 250.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 98Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 23.09.2021.Zaudē spēku: 01.02.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
326347
23.09.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)