Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 88

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 34. §)

Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 5. punktu, 43. panta trešo daļu
un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24. panta otro daļu

Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 231; 2017, Nr. 5, Nr. 227; 2018, Nr. 240) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1. pieminekļa īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;".

2. Izteikt 4.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.3. neviena dzīvokļa īpašuma īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro, un piemineklis nav divu vai vairāku dzīvokļu māja;".

3. Izteikt 4.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.2. dzīvokļa īpašuma īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;".

4. Izteikt 4.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4.2. neviena kopīpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro, un piemineklis nav divu vai vairāku dzīvokļu māja;".

5. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. pieminekļa saglabāšanai:

8.1.1. 30 000 euro piemineklim - ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir 16 vai vairāk dzīvokļu un vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no dzīvojamās mājas;

8.1.2. 25 000 euro piemineklim - ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir no sešiem līdz 15 dzīvokļiem un vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no dzīvojamās mājas;

8.1.3. 21 000 euro piemineklim - ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir no trīs līdz pieciem dzīvokļiem un vienam kopīpašniekam pieder viens dzīvoklis vai ir nodotas lietošanas tiesības uz vienu dzīvokli, vai vismaz divu kopīpašnieku īpašumā esošai ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "divu dzīvokļu māja";

8.1.4. 20 000 euro pārējiem pieminekļiem;".

6. Papildināt 8. punktu ar 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajā līdzfinansējuma summā ietilpst 1000 euro attiecīgā pieminekļa būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācijas izstrāde)."

7. Papildināt II nodaļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja piemineklis ir divu vai vairāku dzīvokļu māja, līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam (kura parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošās domājamas daļas lielumam piemineklī."

8. Aizstāt 13.1. apakšpunktā vārdus "iesniedzamos dokumentus, to" ar vārdu "tā".

9. Aizstāt 16. un 17. punktā vārdus "Pašvaldības portālā www.riga.lv kā arī mājaslapās www.rdid.lv un" ar vārdu "tīmekļvietnē".

10. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, līdzfinansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 88 "Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai (turpmāk - Komisija) atļauts apstiprināt līdzfinansējamos projektus arī gadījumos, kad kopīpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds pārsniedz 50 euro. Šādos gadījumos Komisija samazinās līdzfinansējuma apmēru.

1.2. Būtiski palielināts līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saglabāšanai.

1.3. Izdarīti atsevišķi tehniski grozījumi, kas neietekmēs grozāmos saistošos noteikumus pēc būtības.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Konkursu ietvaros Komisija saskaras ar to, ka dzīvojamās mājās ir situācijas, kad nekustamā īpašuma nodokļa parāds dzīvokļu īpašnieku kopībai ir neatrisināms jautājums, kas faktiski liedz piekļuvi Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam. Tie ir dažādi ilgstoši krāti un bieži liela apmēra parādi vienam vai vairākiem kopīpašniekiem vai dzīvokļa īpašumu īpašniekiem. Piemēram, miruša dzīvokļa īpašuma īpašnieka gadījumā ilgstoši netika kārtota mantojuma lieta vai nodokļa maksātājam parāds ir izveidojies citu (kas nav projekta objekts) nekustamo īpašumu dēļ, kā arī citi gadījumi. Rezultātā primāri ir negatīvi ietekmētas to kopīpašnieku tiesiskās intereses, kuriem pieder dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ar mērķi stimulēt tieši daudzdzīvokļu kulturvēsturisko māju saglabāšanu Rīgas pilsētas pašvaldība atzīst par samērīgu samazināt piešķiramā līdzfinansējuma apmēru šādu ēku kopīpašniekiem proporcionāli nodokļa parādnieka daļai kopīpašumā, taču neatstāt projektu pavisam bez atbalsta. Piemēram, konkursam ir iesniegts projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, un tās sastāvā ir 95 dzīvokļi. Vienam dzīvokļa īpašuma īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir lielāks par 50 euro, savukārt vēl četriem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir mazāks par 50 euro. Dzīvokļa īpašuma īpašnieka, kura parāds pārsniedz 50 euro, dzīvokļa īpašuma attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas lielums ir 4732/445336 domājamās daļas. Tātad projekta potenciālā līdzfinansējuma summa ir nebūtiski samazināma par 318,77 euro (30000 - ([(445336 - 4732)/445336]*30000)), un Komisija neatstās projektu bez izskatīšanas. Četru iepriekšminēto personu nekustamā īpašuma nodokļa parāda esības fakts (parāds ir mazāks par 50 euro), tāpat kā pirms šo saistošo noteikumu izdošanas, neietekmēs līdzfinansējuma apmēru. Šis saistošo noteikumu regulējums attiecināms kā uz dzīvokļa īpašumos sadalītajiem mājokļiem, tā arī uz Civillikuma 1067. panta izpratnē kopīpašumā esošiem mājokļiem. Savukārt gadījumos, kad piemineklis pieder vienai personai, plānots saglabāt atsevišķu īpašuma elementu dzīvokļa īpašuma sastāvā, vai arī piemineklis ir nedzīvojamā ēka vai viena dzīvokļa māja, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, vai ir kopīpašums, līdzfinansējuma saņemšanai pieļaujamais nekustamā īpašuma nodokļa parāda lielums paliks bez izmaiņām. Saistošajos noteikumos piedāvātais risinājums ir tāds, lai tomēr motivētu dzīvokļu īpašniekus visos iespējamos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomaksāt, tādējādi saglabājot stimulu tiem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt atbalstu no pašvaldības budžeta, izpildīt savas finansiālās saistības pret pašvaldības budžetu.

2.2. Ar mērķi motivēt daudzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašniekus aktīvāk iesaistīties kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanā Rīgas pilsētas pašvaldība ievērojami, līdz pat 30 000 euro atkarībā no dzīvokļu skaita, palielina maksimālo līdzfinansējuma summu. Turklāt līdzfinansējums 1000 euro apmērā ir paredzēts projektēšanas izdevumu kompensācijai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Komisijas 2021. gada 29. janvāra sēdē nolemts atbalstīt Avotu apkaimes biedrības un citu iedzīvotāju ierosinājumus saistībā ar Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 18.08.2021.Stājas spēkā: 25.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 24.09.2021. OP numurs: 2021/185.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326311
25.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)