Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 633

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.; 2016, 155. nr.; 2017, 199. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.2. apakšpunktā vārdus "sezonas darbu veikšanai".

2. Aizstāt 8. punktā skaitli "70 000" ar skaitli "150 000".

3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu 8.2.2. un 8.2.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā."

4. Svītrot 13.5. apakšpunktā vārdus "kā pašnodarbināta persona".

5. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. atbalsta pretendents, izņemot vietējo pašvaldību, un šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā arī kopprojekta dalībnieki ar projektam pievienoto finanšu plānu apliecina saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju un spēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Finanšu plānā ir pozitīvs atlikums starp ieņēmumiem un izdevumiem pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas un gadā, kad plānots sasniegt saimnieciskās darbības rādītāju, bet šo noteikumu 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem - arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos projekta īstenošanas gados. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 50 000 euro, atbalsta pretendents nodrošina atbilstību vismaz diviem no šādiem ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

14.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

14.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir vismaz 1,00, nerēķinot nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu;

14.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma (reizināta ar 50 procentiem) summa ir nulle vai vairāk;".

6. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja pretendents pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 14. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus nesasniedz nepārvaramas varas dēļ, no tā neatkarīgu vispārēju tirgus pārmaiņu vai tādu vispārēju cenu izmaiņu dēļ kā, piemēram, valsts ekonomiskā krīze, pretendents, iesniedzot pamatojumu, ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu:

19.1 1. pārskatīt plānoto rādītāju palielinājumu, bet ne zemāk par šo noteikumu 14. punktā noteikto, ja projektā sākotnēji plānotie rādītāji ir augstāki. Šo nosacījumu nepiemēro, ja par atbalsta pretendenta projektā plānotā rādītāja palielinājumu vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projekta vērtēšanas kritērijos;

19.1 2. pagarināt projekta uzraudzības periodu plānoto rādītāju sasniegšanai šo noteikumu 14. punktā minētajā līmenī."

7. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu:

25.1. piešķirtais atbalsts pēdējo triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

25.2. atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad Lauku atbalsta dienests pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.3. atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

25.4. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

25.5. ja atbalsta pretendents ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu attiecībā uz apakšpasākumā attiecināmajām izmaksām, tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par šīm izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta intensitāti un summu;

25.6. ja atbalsta pretendents darbojas kādā no regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajām nozarēm, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu;

25.7. atbalsta saņēmējs informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas brīža;

25.8. Lauku atbalsta dienests informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo apakšpasākumu ir piešķirts pēdējais atbalsts;

25.9. atbalstu piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;

25.10. de minimis atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem elektroniskā formā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

25.11. ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam visu projektā saņemto komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma V nodaļas nosacījumiem."

8. Izteikt 28.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), un būves restaurācijas izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;"

9. Papildināt 28.3. apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajiem būvniecības darbiem".

10. Izteikt 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;".

11. Papildināt noteikumus ar 28.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.7. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs."

12. Papildināt 31.3. apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētajiem būvniecības darbiem".

13. Izteikt 31.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.7. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, piemērojot Zemkopības ministrijas apstiprināto vienotās likmes aprēķina metodiku, izņemot, ja atbalsta pretendents nav Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs;".

14. Papildināt noteikumus ar 31.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.8. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs."

15. Svītrot 43. punkta ievaddaļā vārdus "projekta iesniegumu (1. pielikums) un tam pievieno".

16. Papildināt noteikumus ar 43.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1.1 projekta iesniegumu, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, saņemtais publiskais finansējums), informāciju par projektu (projekta mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas darbības virziens, ar investīcijām sasniedzamie rādītāji un ieguldījums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, inovāciju apraksts, projektā plānotās izmaksas, informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju), pavaddokumentus, esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu;".

17. Izteikt 43.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus (ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):".

18. Svītrot 44. punkta ievaddaļā vārdus "projekta iesniegumu (2. pielikums) un tam pievieno".

19. Papildināt noteikumus ar 44.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1.1 projekta iesniegumu, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemtais publiskais finansējums) un projektu (projekta mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, ar investīcijām sasniedzamie rādītāji un ieguldījums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, inovāciju apraksts, projektā plānotās izmaksas, informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju), un pavaddokumentus;".

20. Papildināt 44.5. apakšpunktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "(ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā)".

21. Izteikt 50.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.1 2. lēmumus par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. Attiecībā uz inovatīviem projektiem lēmumā par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai iekļauj projekta atbilstības pamatojumu vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem inovatīvajiem risinājumiem un inovāciju kritērijiem;".

22. Aizstāt 54.1 punktā vārdus "gada laikā pēc projekta īstenošanas" ar vārdiem "līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā".

23. Svītrot 1. un 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 24.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 23.09.2021. OP numurs: 2021/184.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326282
24.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"