Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 634

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 127. nr.; 2018, 251. nr.; 2019, 187. nr.; 2020, 94., 157. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts izglītības attīstības aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Zinātnes padome" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdus "9. Ietvara programma" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "programma "Apvārsnis Eiropa"" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 2.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.5. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, - pētniecības organizācijas darbība, tai skaitā:";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.21.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21.1 programma "Apvārsnis Eiropa" - Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa";";

1.5. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 407 134 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 396 063 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 011 071 euro apmērā.";

1.6. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Projekta iesniedzējam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nepārsniedz:

15.1. Izglītības un zinātnes ministrijai - 7 338 080 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 6 237 368 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 100 712 euro);

15.2. Valsts izglītības attīstības aģentūrai - 6 069 054 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 5 158 695 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 910 359 euro).";

1.7. izteikt 19.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.5. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu organizēšana;";

1.8. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja kādu no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 20.1., 20.3., 20.4. un 20.6. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 12. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.";

1.9. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 590 500 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 001 925 euro (tai skaitā virssaistību finansējums - 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 588 575 euro (tai skaitā virssaistību finansējums -71 010 euro).";

1.10. izteikt 40.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei - 4 857 300 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 128 705 euro (tai skaitā virssaistību finansējums - 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 728 595 euro (tai skaitā virssaistību finansējums - 71 010 euro)), no kuriem 873 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, 2 500 000 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 700 000 euro šo noteikumu 44.9. un 44.10 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;";

1.11. papildināt noteikumus ar 41.6. un 41.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.6. specifiskais iznākuma rādītājs - augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kas pilnveidojis kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (vismaz 30 personas);

41.7. specifiskais iznākuma rādītājs - izveidots starptautisks kompetences centrs izglītības un inovāciju jomā, lai veicinātu izglītības izcilību un transformāciju, starptautiskās labās prakses pieredzes pārnesi, digitālās transformācijas un reformu ieviešanu.";

1.12. papildināt noteikumus ar 44.9. un 44.10 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.9. augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla kompetences pilnveidošana un kapacitātes stiprināšana starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā - attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;

44.10.  starptautiska kompetences centra izveide izglītības un inovāciju jomā - attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju.";

1.13. aizstāt 45.1.1.2. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 44.5." ar skaitļiem un vārdu "44.5., 44.8., 44.9. un 44.10.";

1.14. aizstāt 45.1 4.2. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 45.1.5." ar skaitļiem un vārdu "45.1.5. un 45.2.";

1.15. papildināt noteikumus ar 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.2 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas (izmaksas attiecināmas ar 2021. gada 1. augustu):

45.2 1. šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto darbību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas;

45.2 2. šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5. un 45.2. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

45.2 3. maksa par iesaisti starptautiskā mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, politikas ekspertu un pētnieku kopienā, kas nodrošina šo noteikumu 41.6. un 41.7. apakšpunktā noteikto specifisko iznākuma rādītāju sasniegšanu.";

1.16. papildināt 48. punktu ar ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam avansa maksājums nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kopsummas un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.";

1.17. aizstāt 49. punktā skaitļus un vārdus "2022. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 30. novembrim";

1.18. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja kādu no šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4., 44.5., 44.7., 44.8., 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 35. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.";

1.19. papildināt III nodaļu ar 51.2 punktu šādā redakcijā:

"51.2 Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs, īstenojot šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, apkopo un uzkrāj datus par personām, kas pilnveidojušas kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā, un līdz 2023. gada 31. decembrim katru gadu atbildīgajā un sadarbības iestādē iesniedz pārskatu par šo noteikumu 41.6. un 41.7. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja izpildi.";

1.20. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Trešajai kārtai pieejamais kopējais publiskais attiecināmais finansējums ir 10 678 517 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 076 739 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 601 778 euro.";

1.21. papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Šo noteikumu 53.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo apakšprogrammas projektu īstenošanai personāla izmaksas, ja projektā darbinieks ir nodarbināts mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, ir attiecināmas. Atlīdzības izmaksas ir veicamas saskaņā ar zinātniskās institūcijas atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj tikai darbinieka algu bez normatīvajos aktos noteiktajām piemaksām un sociālo garantiju izmaksām.";

1.22. izteikt 67.4. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pamatojoties uz gala izvērtējumu par projektā plānoto rezultātu sasniegšanas līmeni, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.";

1.23 izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Ja kādas šo noteikumu 56. punktā minētā projekta darbības šo noteikumu 54. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā."

2. Šo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 634Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 21.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 20.09.2021. OP numurs: 2021/181.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326202
21.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"