Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 628

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 5. panta trešās daļas 4. punktu,
11. panta pirmo, otro un 2.1 daļu, 12. panta trešo daļu
un 16. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 155. nr.; 2016, 131. nr.; 2017, 41., 128. nr.; 2018, 182. nr.; 2021, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta trešās daļas 4. punktu, 11. panta pirmo, otro un 2.1 daļu, 12. panta trešo daļu un 16. panta otro daļu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "reģionālās nozīmes maršruti" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt noteikumus ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. pašvaldība ir tiesīga līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos)."

4. Papildināt noteikumus ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. ja pasūtītājs ir noteicis vai nav noteicis sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu, - pašvaldība, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo publisko tiesību līgumu, šajos noteikumos minētajos gadījumos var līdzfinansēt zaudējumus, kas radušies, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu."

5. Papildināt 3. punktu aiz vārdiem "maksas atvieglojumi" ar vārdiem "(tai skaitā aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis)".

6. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. Autotransporta direkcija veic prognozētos aprēķinus nākamajam kalendāra gadam par reģionālās nozīmes pārvadājumiem, pamatojoties uz apstiprināto maršrutu tīklu, kā arī ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteikto zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību un plānoto pasažieru skaitu un ieņēmumus. Pēc prognožu sagatavošanas Autotransporta direkcija līdz kārtējā gada 1. jūnijam tās saskaņo ar pārvadātājiem;".

7. Izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Veicot šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētos aprēķinus, valstspilsētas pašvaldība ievēro šo noteikumu 7., 8. un 9.1 punktā un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos minētos nosacījumus.

15. Autotransporta direkcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 12. un 36. punktā minēto aprēķinu un informācijas saņemšanas un prognozēto aprēķinu saskaņošanas sniedz Sabiedriskā transporta padomei informāciju par valstspilsētu pašvaldībām un pārvadātājiem reģionālās nozīmes maršrutā nepieciešamā finansējuma apmēru nākamajā kalendāra gadā un vidējā termiņā."

8. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Autotransporta direkcija un valstspilsētu pašvaldības pārskata šo noteikumu 12. punktā minētos aprēķinus un pamatojumu, ja, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumus kārtējā gadā, sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ ir:".

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Valstspilsētu pašvaldības, iesniedzot šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētos aprēķinus par nākamā kalendāra gada zaudējumu apmēru, informē Autotransporta direkciju par plānotajām braukšanas maksas (tarifa) izmaiņām valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Ja par plānotajām izmaiņām netiek sniegta informācija, bet valstspilsētas pašvaldība nākamajā kalendāra gadā ievieš braukšanas maksas (tarifa) izmaiņas, Autotransporta direkcija informē par to Sabiedriskā transporta padomi, lai lemtu par finansējuma izmaiņām kārtējā gadā."

10. Papildināt 21. punktu aiz vārdiem "(ceturksnī, kalendāra gadā)" ar vārdiem "vai pārdala normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zaudējumu kompensēšanai konkrētam pārvadājumu veidam".

11. Izteikt 28.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3.2. netiešās izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, attiecina pret nobrauktajiem kilometriem (sliežu transportam - pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem) pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos, neietverot tehnisko nobraukumu. Tehniskais nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri) ir nobraukums, kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām (piemēram, nobraukums no bāzes vai stāvlaukuma līdz maršruta sākumpunktam, nobraukums no maršruta galapunkta līdz bāzei vai stāvlaukumam, nobraukums no tehniskās apskates vietas, mazgātavas, remonta vai apkopes vietas vai uz to);".

12. Papildināt 29. punktu aiz vārda "zaudējumi" ar vārdiem "(izņemot aprēķināto pievienotās vērtības nodokli)".

13. Papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja pārvadātājs saņem no pašvaldības vai citas juridiskas personas maksājumus par fizisko personu (piemēram, skolēnu, juridisko personu darbinieku, pašvaldību iedzīvotāju, kuriem nav noteikti atsevišķi normatīvajos aktos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi) veiktajiem braucieniem reģionālās nozīmes maršrutos, pārvadātāja pienākums ir uzskaitīt pasažierus un minētos ieņēmumus kā biļešu ieņēmumus un par šādu maksājumu esību informēt pasūtītāju."

14. Svītrot 36.1. apakšpunktu.

15. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 36. punktā minēto aprēķinu, pārskatu un informāciju pārvadātājs pasūtītājam iesniedz šādos gadījumos un termiņos:

37.1. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu un 36.4. apakšpunktā minēto informāciju iesniedz:

37.1.1. par kalendāra mēnesi - 27 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām;

37.1.2. par pārskata (kalendāra) gadu - līdz kārtējā gada 25. martam vai pasūtītāja noteiktajā termiņā;

37.2. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minēto informāciju par kalendāra mēnesi iesniedz 10 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

37.3. pārvadātājs, ar kuru noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums un kuram kompensācija nosakāma saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu, aprēķinot faktiskos zaudējumus reģionālās nozīmes maršrutos, šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto pārskatu iesniedz:

37.3.1. par kalendāra mēnesi - 27 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām, ievērojot šo noteikumu 3. pielikuma 1.3. apakšpunktu;

37.3.2. par kalendāra gada sešiem mēnešiem - 30 dienu laikā pēc pārskata perioda (sešu mēnešu) beigām, ievērojot šo noteikumu 3. pielikuma 1.4. apakšpunktu;

37.3.3. par pārskata (kalendāra) gadu - līdz kārtējā gada 25. martam vai pasūtītāja noteiktajā termiņā, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā 1.4. apakšpunktu."

16. Aizstāt 38.1 punktā vārdus "var iesniegt arī" ar vārdu "iesniedz".

17. Aizstāt 42. punktā skaitli un vārdu "37.2.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "37.1.2. un 37.3.3. apakšpunktā".

18. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība

"58.1 Pašvaldība ir tiesīga līdzfinansēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos) šādos gadījumos:

58.1 1. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas pārsniedz minimālo valsts garantēto sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla valsts pasūtītajā daļā, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti ar autobusiem darbdienās un brīvdienās;

58.1 2. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas neatbilst iedzīvotāju pieprasījumam, un šajos maršrutos (reisos) pakalpojumu sniedzēja kalendāra gada faktiskie vai plānotie ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus, kas gūti, pārvadājot personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem) ir zemāki par 25 % no pakalpojumu sniedzēja kalendāra gada faktiskajām vai plānotajām izmaksām;

58.1 3. ja ir ierosināti grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas paredz braucienu ar vilcienu, tādējādi palielinot nobraukumu maršrutu tīklā;

58.1 4. ja ir ierosināti grozījumi pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, kas paredz reisu skaita palielinājumu vai reisa (reisu) pagarinājumu, tādējādi palielinot nobraukumu maršrutu tīklā."

58.2 Pašvaldība, pārvadātājs un pasūtītājs slēdz trīspusēju publisko tiesību līgumu par līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtību, paredzot tajā informācijas un pārskatu iesniegšanas kārtību, finansēšanas un norēķinu kārtību un termiņus.

58.3 Pašvaldības līdzfinansējumu nosaka, ņemot vērā līgumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā noteiktos faktiskos un aprēķinātos rādītājus:

Pašvaldības līdzfinansējums = (Izd(km) x km) - Ieņ, kur

Izd(km) - maršrutā (reisā) radušies faktiskie izdevumi par nobraukumu jeb viena kilometra pašizmaksa (euro/km). Faktiskos izdevumus nosaka, ievērojot šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajā pārskatā sniegto informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi. Ja faktiskās izmaksas ir lielākas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto līgumcenu, pašvaldības līdzfinansējumu (izdevumus) nosaka atbilstoši līgumcenas apmēram, tai skaitā reisa (maršruta) apkalpes vietu izmantošanas izdevumus;

Ieņ - maršrutā (reisā) gūtie biļešu ieņēmumi bez pievienotās vērtības nodokļa. Faktiskos ieņēmumus no reisa (maršruta) vai tā daļas nosaka atbilstoši faktiskajam pasažieru skaitam maršrutā (reisā) un no pasažieriem gūtajiem ieņēmumiem. Ja maršrutā (reisā) vai tā daļā sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto personas ar valsts un pasūtītāja noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem, pašvaldības līdzmaksājuma daļu samazina piešķirto braukšanas maksas atvieglojumu apmērā. Ieņēmumi par reisa (maršruta) daļu tiek noteikti, vidējos ieņēmumus maršrutā (reisā) par veikto kilometru reizinot ar maršruta (reisa) daļas nobraukumu.

km - aprēķinātais faktiskais nobraukums kilometros.

58.4 Pašvaldība un pārvadātājs savstarpējos norēķinus veic šādā kārtībā:

58.4 1. par šo noteikumu 58.1 punktā ierosinātajiem grozījumiem pasūtītājs veic prognozējošus aprēķinus par pašvaldības līdzmaksājuma apmēru;

58.4 2. atbilstoši veiktajiem pārvadājumiem maršrutu tīklā pārvadātājs sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju pasūtītājam, un pasūtītājs aprēķina faktiskā līdzfinansējuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 58.3 punktam;

58.4 3. pasūtītājs informē pārvadātāju un pašvaldību par faktiskā līdzfinansējuma apmēru, kuru pašvaldība pārskaita pārvadātājam uz trīspusējā publisko tiesību līgumā norādīto norēķinu kontu.

58.5 Veicot norēķinus ar pārvadātāju par kalendāra gadu un sastādot aktu par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu, pasūtītājs ņem vērā pašvaldības izmaksāto līdzfinansējumu zaudējumu segšanai reģionālās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos)."

19. Svītrot 64. un 65. punktā vārdus "par ceturksni (summējot trīs mēnešus)".

20. Izteikt 66. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"66. Pēc šo noteikumu 64. un 65. punktā minētā zaudējumu apmēra aprēķināšanas pārvadātājs un pasūtītājs pārskata periodā (kalendāra mēnesis, ceturksnis) pēc nepieciešamības sastāda salīdzināšanas aktu, un pasūtītājs paredz kompensācijas izmaksas kārtību atbilstoši pieejamam finansējumam:".

21. Aizstāt 68. punktā skaitli un vārdu "37.2.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "37.1.2. apakšpunktā".

22. Aizstāt 71. punktā skaitli un vārdu "37.2.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "37.1.2. apakšpunktā".

23. Papildināt 72.1. apakšpunktu aiz vārda "apmēra" ar vārdiem "vai novirza cita sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai, kas pārskata periodā radušies pasūtījuma līguma ietvaros".

24. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Pasūtītājs reģionālās nozīmes maršrutos un pasūtītājs pilsētas nozīmes maršrutos, savstarpēji vienojoties, var noteikt tarifu (braukšanas maksu) vienotai reģionālās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutos izmantojamai vienreizējai biļetei, kombinētai vienreizējai biļetei, abonementa biļetei un mēnešbiļetei. Autotransporta direkcija līgumu ar valstspilsētas pašvaldību par tarifu (braukšanas maksu) vienotai reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētas nozīmes maršrutos izmantojamai vienreizējai biļetei, kombinētai vienreizējai biļetei, abonementa biļetei un mēnešbiļetei un par biļešu tirdzniecību ir tiesīga slēgt pēc saskaņošanas ar Sabiedriskā transporta padomi. Līgumā tiek ietverti šajā punktā minētajiem biļešu veidiem noteiktie tarifi (braukšanas maksa), piemērojamo atlaižu lielums, norēķinu kārtība, biļešu atpakaļatdošanas kārtība un citi nosacījumi, kas saistīti ar šajā punktā minēto biļešu veidu tirdzniecību un izmantošanu."

25. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Ja sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu) nosaka pārvadātājs, tas vismaz mēnesi pirms tarifa (braukšanas maksas) maiņas iesniedz pasūtītājam informāciju par plānoto sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) lielumu kopā ar šo noteikumu 93. punktā minēto informāciju. Tarifu nosaka euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, ievērojot šo noteikumu 95. un 96. punktā minēto viena pasažierkilometra pašizmaksu un viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu attiecīgajam pārvadājumu veidam vai maršruta tīklam."

26. Svītrot 2. pielikumu.

27. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435

Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem

Pārskata periods  
Pārvadājumu veids Reģionālās nozīmes maršruti

Pilsētas nozīmes maršruti

Pārvadātāja nosaukums  
Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma numurs  
     
Nr. 
p. k.
Rādītāja nosaukums Aprēķins par pasūtījuma līgumā noteikto maršrutu tīklu (EUR)
1. Ieņēmumi  
2. Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums  
3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (3.1. + 3.2.):  
3.1. Pārējie ieņēmumi  
3.2. Saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu  
4. Ieņēmumi kopā (1. + 2. + 3.)  
5. Materiālu izmaksas kopā (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.):  
5.1. Izejvielas, materiāli  
5.2. Rezerves daļas  
5.3. Degviela (energoresursi) (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3.)  
5.3.1. Degviela  
5.3.2. Elektroenerģija elektrotransporta piedziņai  
5.3.3. Ūdeņradis, gāze  
5.4. Riepas/riteņu pāri  
5.5. Citi materiāli sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai  
6. Personāla izmaksas kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.):  
6.1. Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem  
6.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem  
6.3. Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem  
6.4. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem  
6.5. Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas  
7. Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas kopā (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5. + 7.6. + 7.7.):  
7.1. Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļu reģistrēšana  
7.2. Sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanas izmaksas (7.2.1. + 7.2.2. + 7.2.3.)  
7.2.1. Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā  
7.2.2. Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma  
7.2.3. Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamo ierīču apkope, programmēšana  
7.3. Remonta izmaksas (7.3.1. + 7.3.2.)  
7.3.1. Sabiedriskā transporta remonts pārvadātāja uzņēmumā  
7.3.2. Sabiedriskā transporta remonts ārpus pārvadātāja uzņēmuma  
7.4. Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)  
7.5. Maksājumi par autobusu maršrutu apkalpes vietu izmantošanu un maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu  
7.6. Citas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas  
7.7. Citi pakalpojumi (ārpakalpojumi) (7.7.1. + 7.7.2.)  
7.7.1. Pārvadātājam sniegtie pakalpojumi  
7.7.2. Sabiedriskā transporta nomas maksājumi  
8. Līdzekļu vērtību norakstīšana un procentu maksājumi (8.1. + 8.2. + 8.3. + 8.4.):  
8.1. Sabiedriskie transportlīdzekļi  
8.2. Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs  
8.3. Citi pamatlīdzekļi  
8.4. Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem  
9. Administrācijas izmaksas kopā (9.1. + 9.2. + 9.3.):  
9.1. Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai  
9.2. Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai  
9.3. Pārējās administrācijas izmaksas  
10. Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas  
11. Apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas  
12. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11.)  
13. Izmaksas kopā (euro)  
14. Nobraukums maršrutu tīklā  
15. Tehniskais nobraukums  
16. Nobraukums apbraucamā ceļa izmantošanai  
17. Kopējais nobraukums (14. + 15. + 16.)  
18. Dīzeļdegvielas patēriņš (litros)  
19. Gāzes patēriņš (kg)    
20. Elektroenerģijas patēriņš elektrotransporta piedziņai (kWh)  
21. Ūdeņraža patēriņš (kg)  
22. Faktiskā viena kilometra pašizmaksa (13./14.) (euro/km)  
   

(pārskata sagatavošanas un iesniegšanas datums)

 
 

(atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda:

1.1. ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" (turpmāk - noteikumi) 45. punktā minētās prasības;

1.2. atsevišķi par maršrutu tīklā kopā saņemtajiem ieņēmumiem un izmaksām, tai skaitā izdevumiem, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

1.3. sagatavojot pārskatu par kalendāra mēnesi, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuros noteikts kompensācijas apmērs (līgumcena) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtība, pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, aizpilda 1., 4., 6., 6.1., 6.2., 7.5., 13. un 14. pārskata rindu;

1.4. sagatavojot pārskatu par sešiem mēnešiem (janvāris-jūnijs un jūlijs-decembris) un kalendāra gadu, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuros noteikts kompensācijas apmērs (līgumcena) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtība, pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, papildus 1.3. apakšpunktā norādītajai informācijai aizpilda 18., 19., 20. un 21. pārskata rindu.

2. Aizpildot pārskatu:

2.1. ieņēmumu posteņos iekļauj tikai tos ieņēmumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

2.2. izmaksu posteņos iekļauj tikai tās tiešās un netiešās izmaksas, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildei un radušās, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. Izmaksu posteņos iekļaujamas arī tās izmaksas, kas pārvadātājam nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, tehnisko nobraukumu izdevumi);

2.3. izmaksas norāda faktiskajās cenās bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Pārskatā neiekļauj:

3.1. reprezentācijas izdevumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi;

3.2. izdevumus saistībā ar informācijas publicēšanu plašsaziņas līdzekļos, izņemot normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktos gadījumus;

3.3. pētījumu (aptaujas, eksperta viedokļa noskaidrošana, rādītāju analīze, priekšizpēte u. c.) izmaksas, kas nav saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi vai nav saskaņotas ar pasūtītāju pirms to uzsākšanas;

3.4. juridisko pakalpojumu izmaksas, kas nav tieši saistītas ar noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildes nodrošināšanu vai nav saskaņotas ar pasūtītāju pirms to rašanās;

3.5. ar sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma izpildi nesaistītu ārvalstu komandējumu izdevumus;

3.6. sabiedrisko transportlīdzekļu vērtības norakstīšanas izmaksas, ja sabiedriskais transportlīdzeklis ilgstoši (autobusiem un pilsētas elektrotransportam - ilgāk par trim mēnešiem, vilcieniem - ilgāk par četriem mēnešiem) netiek izmantots sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (tai skaitā atrodas remontā vai ir paredzēts kā rezerves transportlīdzeklis);

3.7. soda naudas, kas pārvadātājam piemērotas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma neizpildi vai normatīvo aktu neievērošanu, kā arī soda naudas par maksājumu kavējumiem;

3.8. uzkrājumus un uzkrātās saistības, kas paredzētas, lai segtu noteikta veida saistības (piemēram, kompensāciju izmaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalstu izmaksai, uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem);

3.9. uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus;

3.10. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma dalību finanšu instrumentu tirgū;

3.11. kompensācijas kaitējumu atlīdzībai trešajām personām, ko pārvadātājs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību, pretenziju maksājumus un citus tamlīdzīgus izdevumus, kas nav tieši saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi;

3.12. izdevumus aizdevumu pamatsummas atmaksai;

3.13. pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezultātā iegūto nolietojuma palielinājumu, ja pārvērtēšana veikta bez finansiāla ieguldījuma pamatlīdzekļa atjaunošanā;

3.14. biedru naudas dažādās sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās, asociācijās, biedrībās un citās organizācijās;

3.15. norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību;

3.16. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma reorganizāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

4. Pārskatā datus norāda euro un centos.

5. Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja pārskats sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniegts saskaņā ar noteikumu 38.1 punktu.

1. rinda Ieņēmumi
  Neto ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas gūti no visu veidu biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas, tostarp ieņēmumi par noteikumu 29.1 punktā minētajiem maksājumiem. Ieņēmumos nenorāda pasūtītāja izmaksātās dotācijas, zaudējumu un izdevumu kompensācijas saskaņā ar noteikumu 2. un 43. punktu, kā arī nenorāda citas saņemtās kompensācijas un dotācijas
2. rinda Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
  Norāda ieņēmumus, kas attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"
3. rinda Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (3.1. rinda + 3.2. rinda)
3.1. rinda Pārējie ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi, kas nav iekļauti pārskata 1. rindā un gūti, veicot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi (šādus ieņēmumus pārvadātājs nevarētu gūt, ja ar pārvadātāju nebūtu noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums), piemēram, ieņēmumi par reklāmas izvietošanu, papildu komforta nodrošināšanu (piemēram, preses izdevumu, informatīvo bukletu pārdošana), ieņēmumi no līgumsodu iekasēšanas

3.2. rinda Saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu

No autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieka (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves un remontdarbu pasūtītāja) vai būvnieka saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu

4. rinda Ieņēmumi kopā (1. rinda + 2. rinda + 3. rinda)
5. rinda Materiālu izmaksas (5.1. rinda + 5.2. rinda + 5.3. rinda + 5.4. rinda + 5.5. rinda)
5.1. rinda Izejvielas, materiāli
  Sabiedrisko transportlīdzekļu apkalpošanai un ekspluatācijai nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas, t. i., smērvielas, eļļas, dažādi materiāli, kases aparātu lentes, maršrutu zīmes (ja nav elektroniskas), kustības saraksti, tahogrammas
5.2. rinda Rezerves daļas
  Sabiedrisko transportlīdzekļu remontam un uzturēšanai nepieciešamo rezerves daļu izmaksas
5.3. rinda Degviela (energoresursi) (5.3.1. rinda + 5.3.2. rinda + 5.3.3. rinda)
5.3.1. rinda Degviela
  Degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna) izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
5.3.2. rinda Elektroenerģija elektrotransporta piedziņai
  Elektroenerģijas izmaksas elektrotransporta (elektrovilcienu, tramvaju, trolejbusu, elektroautobusu) piedziņai
5.3.3. rinda Ūdeņradis
  Ūdeņraža, sašķidrinātās naftas gāzes vai sašķidrinātās dabas gāzes izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
5.4. rinda Riepas/riteņu pāri
  Riepu (autobusiem, trolejbusiem) vai riteņu pāru (tramvajiem, vilcieniem) un to atjaunošanas darbu izmaksas
5.5. rinda Citi materiāli sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

Citi materiāli, kas nepieciešami saimnieciskās darbības un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma nodrošināšanai, kas nav minēti 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. rindā, piemēram, saimnieciskā degviela, kurināmais

6. rinda Personāla izmaksas kopā (6.1. rinda + 6.2. rinda + 6.3. rinda + 6.4. rinda + 6.5. rinda)
6.1. rinda Atlīdzība par darbu sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
  Darba samaksa sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu saskaņā ar pārvadātāja norādīto darba algas aprēķina metodiku
6.2. rinda Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
6.3. rinda Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
  Darba samaksa par darbu citiem darbiniekiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu, piemēram, operatoriem (dispečeriem), sabiedriskā transporta kontrolieriem, ekonomistiem, grāmatvežiem, noliktavas pārziņiem, ja tie veic ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās funkcijas
6.4. rinda Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem, piemēram, operatoriem (dispečeriem), sabiedriskā transporta kontrolieriem, ekonomistiem, grāmatvežiem, noliktavas pārziņiem, ja tie veic ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās funkcijas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
6.5. rinda Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas
  Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas, piemēram, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, veselības un darba drošības izmaksas un citi pabalsti. Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tādas ir paredzētas, slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
7. rinda Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas (7.1. rinda + 7.2. rinda + 7.3. rinda + 7.4. rinda + 7.5. rinda + 7.6. rinda + 7.7. rinda)
7.1. rinda Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļu reģistrēšana
  Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšanu, licencēm, transportlīdzekļu reģistrēšanu, tehniskās apskates veikšanu
7.2. rinda Sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanas izmaksas (7.2.1. rinda + 7.2.2. rinda + 7.2.3. rinda)
7.2.1. rinda Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanu, - transportlīdzekļa uzkopšana, tīrīšana pārvadātāja uzņēmumā. Faktiskās izmaksas pārvadātāja uzņēmumā, kuras nepieciešamas noteiktās funkcijas izpildei, kas ietver cilvēkresursu izmaksas (tostarp darba alga, sociālās garantijas), palīgtelpu izmaksas (tostarp telpu noma, komunālie pakalpojumi), materiālu izmaksas (tīrīšanas līdzekļi) un iekārtu amortizāciju, izņemot administrācijas resursus

7.2.2. rinda Sabiedriskā transporta uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta apkopes nodrošināšanu, - transportlīdzekļa uzkopšana, tīrīšana ārpus pārvadātāja uzņēmuma

7.2.3. rinda Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamo ierīču apkope, programmēšana
  Izmaksas par kases aparātu vai citu transportlīdzeklī izmantojamo iekārtu apkopi, programmēšanu
7.3. rinda Remonta izmaksas (7.3.1. rinda + 7.3.2. rinda)
7.3.1. rinda Sabiedriskā transporta remonts pārvadātāja uzņēmumā

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu un diagnostiku. Faktiskās izmaksas pārvadātāja uzņēmumā, kuras nepieciešamas remontdarbu veikšanai, kas ietver remontzonā esošā aprīkojuma izmaksas, cilvēkresursu izmaksas (tostarp darba alga, sociālās garantijas), palīgtelpu izmaksas (tostarp telpu noma, komunālie pakalpojumi) un iekārtu amortizāciju, izņemot administrācijas izmaksas

7.3.2. rinda Sabiedriskā transporta remonts ārpus pārvadātāja uzņēmuma
  Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu remontu un diagnostiku ārpus pārvadātāja uzņēmuma. Ja attaisnojuma dokumentos bez sniegtā remonta pakalpojuma tiek norādītas arī rezerves daļas vai materiāli, to izmaksas norāda 5.1. un 5.2. rindā
7.4. rinda Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)
  Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību) tirdzniecības vietās, tostarp ar interneta starpniecību un mobilo lietotni, bezskaidras naudas norēķinu komisijas maksa
7.5. rinda Maksājumi par autobusu maršrutu apkalpes vietu izmantošanu, maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
  Maksa par autoostas pakalpojumiem par attiecīgās kategorijas autoostas obligāti sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu. Maksa par autoostas pakalpojumiem norādāma arī par autobusu iebraukšanu uzņēmuma valdījumā esošas autoostas teritorijā. Maksa par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
7.6. rinda Citas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas
  Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav iekļaujamas 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.7. rindā un pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, vai izriet no tā, piemēram, kontroles dienestu un saimnieciskā transporta izmaksas, kas saistītas ar materiālu, izejvielu, rezerves daļu iegādi, telpu un teritorijas izmaksas (stāvvietas, garāžas, noliktavas, apsardzes telpas)
7.7. rinda Citi pakalpojumi (ārpakalpojumi) (7.7.1. rinda + 7.7.2. rinda)
7.7.1. rinda Pārvadātājam sniegtie pakalpojumi

Izmaksas, kas saistītas ar pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem, - dažādi līgumi, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pārvadātājam, piemēram, apsardzes pakalpojumi, telpu (garāžas, noliktavas) noma, stāvvietu pakalpojumi

7.7.2. rinda Sabiedriskā transporta nomas maksājumi

Izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļu nomu, piemēram, operatīvā līzinga maksājumi, transportlīdzekļu nomas maksājumi un citu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra nomas maksājumi

8. rinda Līdzekļu vērtības norakstīšana un procentu maksājumi (8.1. rinda + 8.2. rinda + 8.3. rinda + 8.4. rinda)
8.1. rinda Sabiedriskie transportlīdzekļi
  Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā izmantoto sabiedrisko transportlīdzekļu (tai skaitā tādu, kas iegādāti uz finanšu līzinga nosacījumiem) nolietojums un norakstīšana saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
8.2. rinda Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
  Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra (piemēram, kases aparātu, tahogrāfu, elektronisko tablo, izsekošanas ierīču, degvielas kontroles ierīču) nolietojums un norakstīšana
8.3. rinda Citi pamatlīdzekļi
  7.2., 7.3., 8.1. un 8.2. rindā neminēto pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
8.4. rinda Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
  Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas izmantoti sabiedrisko transportlīdzekļu, to inventāra un citu pamatlīdzekļu iegādei, arī finanšu līzinga procentu maksājumi
9. rinda Administrācijas izmaksas kopā (9.1. rinda + 9.2. rinda + 9.3. rinda)
9.1. rinda Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
  Administrācijas personāla un administrācijas darba samaksa saskaņā ar darba līgumu un/vai darba koplīgumu. Administrācijas personāls - valde, padome, darbinieki, kas pārrauga kopējo uzņēmuma saimniecisko darbību (tostarp grāmatveži, juristi, saimniecības pārvaldnieki), un administrācijas apkalpojošais personāls
9.2. rinda Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
  Sociālās nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")
9.3. rinda Pārējās administrācijas izmaksas
  Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar administratīvo telpu uzturēšanu, pamatlīdzekļu nolietojumu un norakstīšanu, transporta izdevumi, sakaru izdevumi, juridiskie pakalpojumi, revidentu pakalpojumi
10. rinda Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
  Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo kredītresursu piesaisti
11. rinda Apbraucamā ceļa izmantošanas izmaksas

Izdevumi par apbraucamā ceļa izmantošanu, kurus kompensē autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieks (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves un remontdarbu pasūtītājs) vai būvnieks

12. rinda Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. rinda - 5. rinda - 6. rinda - 7. rinda - 8. rinda - 9. rinda - 10. rinda - 11. rinda)
  Pārskata periodā gūtā peļņa vai zaudējumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
13. rinda Izmaksas kopā (euro)
  Faktiskās izmaksas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
14. rinda Nobraukums maršrutu tīklā
  Faktiskais nobraukums, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
15. rinda Tehniskais nobraukums
  Faktiskais tehniskais nobraukums, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
16. rinda Nobraukums apbraucamā ceļa izmantošanai
  Nobraukums, kas rodas, ja jauna autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai esoša autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves remonta dēļ pārvadājumā noteiktais maršruts tiek novirzīts pa apvedceļu, tiek mainīts pieturu izvietojums vai ir paredzēts citādi būtiski ierobežot vai mainīt sabiedriskā transporta satiksmi.
17. rinda Kopējais nobraukums (14. rinda + 15. rinda + 16. rinda)
  Summēts kopējais nobraukums, kas veikts, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu
18. rinda Dīzeļdegvielas patēriņš (litros)
  Kopējais faktiskais dīzeļdegvielas vai benzīna patēriņš litros par tiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu, tiek darbināti ar dīzeļdzinēju vai ar benzīnu darbināmu dzinēju
19. rinda Gāzes patēriņš (kg)  
  Kopējais faktiskais sašķidrinātās naftas gāzes vai sašķidrinātās dabas gāzes patēriņš kilogramos sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantots minētais energoresursu veids
20. rinda Elektroenerģijas patēriņš elektrotransporta piedziņai (kWh)
  Kopējais faktiskais elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās par tiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu, pamatā tiek darbināti ar elektromotoru
21. rinda Ūdeņraža patēriņš (kg)
  Kopējais faktiskais ūdeņraža patēriņš kilogramos sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantots minētais energoresursu veids
22. rinda Faktiskā viena kilometra pašizmaksa (13. rinda/14. rinda) (euro/km)
  Aprēķinātā viena kilometra pašizmaksa, kuru nosaka, dalot faktiskās izmaksas ar nobraukumu maršrutu tīklā"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 628Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 21.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 20.09.2021. OP numurs: 2021/181.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326198
21.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)