Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 630

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 20. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1. pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 6.1.7.1. pasākumu "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir uzlabot gājēju un transporta piekļuvi Rīgas Centrālās stacijas multimodālajam sabiedriskā transporta mezglam saistībā ar Rail Baltica dzelzceļa stacijas izbūvei nepieciešamajiem transporta un infrastruktūras pārkārtojumiem Rīgas centrā.

3. Pasākuma mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki, komersanti un iedzīvotāji.

4. Specifiskā atbalsta mērķa un pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzams rezultāta rādītājs – vidējais sabiedriskā transporta aizkavējuma laiks samazināts no 4 līdz 3 minūtēm;

4.2. pasākuma ietvaros sasniedzams iznākuma rādītājs – pārbūvēto krustojumu skaits – 3.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 28 000 000 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 23 800 000 euro un nacionālais finansējums (pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībai) – vismaz 4 200 000 euro.

8. Projekta iesniedzēja līdzfinansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

9. Maksimālais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

11. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam, elektroniski iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām, pievienojot projekta iesniegumam izmaksu un ieguvumu analīzi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

12. Pasākuma atbalstāmās darbības ir ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi saistīto infrastruktūras pārkārtojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas centrā un piegulošajā teritorijā, tai skaitā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, sekmējot multimodāla transporta mezgla izveidi.

13. Pasākuma tiešās attiecināmās izmaksas:

13.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos par darba atlīdzību noteiktās piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:

13.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

13.1.2. attiecināma ir ne mazāk kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata;

13.2. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tajā skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

13.3. vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā;

13.4. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas, ja nekustamā īpašuma iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzēto darbību īstenošanai;

13.5. ceļu drošības audita izmaksas;

13.6. būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta izstrādes izmaksas visām projektā paredzētajām darbībām un ar to saistīto būvekspertīžu un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;

13.7. jaunas būves būvniecība, esošas būves pārbūves, restaurācijas vai atjaunošanas izmaksas atbilstoši būvprojektā paredzētajam:

13.7.1. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

13.7.2. tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu, ielu vai ceļu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā lietusūdens kanalizācijas infrastruktūras un ielu apgaismojuma būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;

13.7.3. apbraucamo ielu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas transporta būvju un ielu būvniecības laikā, kā arī šo apbraucamo ceļu vai to vajadzībām izmantoto teritoriju atjaunošana sākotnējā veidolā ne vairāk kā 10 % apmērā no būvdarbu attiecināmo izmaksu kopsummas;

13.7.4. satiksmes mezglu izveides un likvidācijas izmaksas, lai nodrošinātu satiksmei drošus pievienojumus pamatielai un ielu savienošanu ar esošo ielu tīklu vai sistēmu;

13.7.5. ar velosipēdistu un gājēju ceļu, tai skaitā noejas rampu, velonovietņu un pārējās velo infrastruktūras izbūvi saistītās izmaksas;

13.8. teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam, lai nodrošinātu multimodālā mezgla risinājumu pilnvērtīgu integrēšanu piegulošajā pilsētvidē;

13.9. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (tai skaitā ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

13.10. transportbūvju un ielu tīklam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas ne vairāk kā 20 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas attiecināmas tikai tādā gadījumā, ja ir sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka projekta ietvaros, veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārcelšanas, vienlaikus nodrošinot, ka netiek mainīti inženiertīklu tehniskie parametri un investīcijas nerada priekšrocības šo inženiertīklu īpašniekam;

13.11. būvuzraudzības, autoruzraudzības, arheoloģiskās uzraudzības izmaksas un attiecīgo būvspeciālistu apdrošināšanas un normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas;

13.12. vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam.

14. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

15. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

16. Šo noteikumu 13.5., 13.6. un 13.11. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

17. Šo noteikumu 13.2. un 13.11. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

18. Pasākuma īstenošanā atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), iepirkumus veicot saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un organizējot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

19. Pasākuma īstenošanā atbalstāmas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās iekļaujot projektēšanas vai būvniecības līgumu izmaksās.

20. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām atbalsta darbībām, šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 13.4., 13.7.3. un 13.10. apakšpunktā un 15., 16. un 17. punktā minētajiem ierobežojumiem, kā arī radušās ne agrāk kā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4., 13.5. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no 2021. gada 16. jūnija.

21. Neattiecināmās izmaksas:

21.1. ir izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 13.4., 13.7.3. un 13.10. apakšpunktā, 15., 16. un 17. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

21.2. ir izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 13. punktā un nav tieši saistītas ar šo noteikumu 12. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai atbilstoši būvprojektam.

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

22. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

22.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

22.2. ne retāk kā reizi pusgadā savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

22.3. ja projekta izmaksas ir pieaugušas, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

22.4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

22.5. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto rezultāta rādītāju un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāja uzskaitei;

22.6. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

22.7. nodrošina projekta īstenošanā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot nodilušo konstrukciju periodisku atjaunošanu un piešķirot šiem darbiem finansējumu turpmākos piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

22.8. nodrošina, ka nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, projekta īstenošanas laikā ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai arī tam ir lietošanas vai valdījuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

23. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

24. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, nepārsniedzot 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībai kopsummas.

25. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

25.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tostarp netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

25.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

26. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 630Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 21.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 20.09.2021. OP numurs: 2021/181.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
326197
21.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)