Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 87

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 32. §)

Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu

Izdarīt Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 114, Nr. 120) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šo saistošo noteikumu 2. punktā minētais projekts ir darbību kopums, kuru īstenošanas rezultātā Līdzfinasējuma saņemējs plāno:

3.1. atjaunot Mājokli, novēršot tā bīstamību cilvēku dzīvībai vai veselībai (turpmāk - Atjaunošanas projekts);

3.2. panākt pārbaudāmu, izmērāmu vai aprēķināmu Mājokļa energoefektivitātes pieaugumu (turpmāk - Siltināšanas projekts)."

2. Svītrot 4., 5. un 6. punktu.

3. Izteikt 7. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Nolikumu apstiprina Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija (turpmāk - Komisija)."

4. Svītrot 9.1. apakšpunktā vārdus "(turpmāk - NĪN parāds)".

5. Svītrot 9.2.2. apakšpunktu.

6. Papildināt II nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja Mājoklis ir vairāku personu kopīpašums, Līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam (kura parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošās domājamas daļas lielumam Mājoklī."

7. Aizstāt 16.1. apakšpunktā vārdus "iesniedzamos dokumentus, to" ar vārdu "tā".

8. Izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;".

9. Svītrot 16.6. apakšpunktu.

10. Papildināt 16.9. apakšpunktu aiz vārda "darbības" ar vārdiem "un to izpildes termiņus".

11. Izteikt 16.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.10. civiltiesiskā līguma par Atjaunošanas projekta vai Siltināšanas projekta īstenošanas kārtību projektu (turpmāk - Līgums);".

12. Izteikt 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"17. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

18. Komisija atstāj bez izskatīšanas nepieļaujamos projektus.

19. Ievērojot Nolikumā noteiktos kritērijus, Komisija apstiprina pēc kārtējā saimnieciskā gada budžeta apstiprināšanas tos pieļaujamos projektus, kuru atbalstam ir pieejami Pašvaldības budžeta līdzekļi. Pārējos pieļaujamos projektus noraida."

13. Papildināt IV nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad Komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas Komisija veic izvērtējumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam."

14. Izteikt 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"21. Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk - Departaments) Pašvaldības vārdā slēdz Līgumu, atzīst projekta īstenošanas faktu un izmaksā Līdzfinansējumu.

22. Paziņojumu par apstiprināto projektu sarakstu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot Līdzfinansējuma saņēmēju un Mājokļa adresi.

23. Apstiprināto projektu, par kura īstenošanu ir noslēgts Līgums, īsteno ne vēlāk kā līdz Līguma noslēgšanas saimnieciskā gada 15. novembrim."

15. Papildināt VI nodaļu ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Programmai "Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022. gadā" iesniegtie projekti ir apstiprināmi, noraidāmi, kā arī Līgumi slēdzami un izpildāmi atbilstoši programmas nolikumam un saistošo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā programmas apstiprināšanas dienā."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 87 "Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai (turpmāk - Komisija) atļauts apstiprināt līdzfinansējamos projektus arī gadījumos, kad kopīpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds pārsniedz 50 euro. Šādos gadījumos Komisija samazinās līdzfinansējuma apmēru.

1.2. Ir grozītas vairākas procesuālās tiesību normas saistībā ar to, ka turpmāk līdzfinansējumu apstiprinātiem projektiem piešķirs nevis Rīgas dome saistošajos noteikumos par pašvaldības budžeta apstiprināšanu, bet gan Komisija, sadalot kārtējā saimnieciskā gada budžetā piešķirtos finanšu līdzekļus starp finansiālā atbalsta programmām, kuru ietvaros Komisijai ir deleģētas tiesības izdot individuālos tiesību aktus.

1.3. Izdarīti atsevišķi tehniski grozījumi, kas neietekmēs grozāmos saistošos noteikumus pēc būtības.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Konkursu ietvaros Komisija saskaras ar to, ka dzīvojamās mājās ir situācijas, kad nekustamā īpašuma nodokļa parāds dzīvokļu īpašnieku kopībai ir neatrisināms jautājums, kas faktiski liedz piekļuvi Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam. Tie ir dažādi ilgstoši krāti un bieži liela apmēra parādi, vienam vai vairākiem kopīpašniekiem, vai dzīvokļa īpašumu īpašniekiem. Piemēram, miruša dzīvokļa īpašuma īpašnieka gadījumā ilgstoši netika kārtota mantojuma lieta vai nodokļa maksātājam parāds ir izveidojies lielākoties citu (kas nav projekta objekts) nekustamo īpašumu dēļ, kā arī citi gadījumi. Rezultātā ir negatīvi ietekmētas to kopīpašnieku tiesiskās intereses, kuriem pieder mājokļi ar ievērojamu dzīvokļu skaitu (ievērojamu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaitu). Ar mērķi mazināt šķēršļus mājokļu uzlabošanai Rīgas pilsētas pašvaldība atzīst par samērīgu samazināt piešķiramā līdzfinansējuma apmēru šādu ēku kopīpašniekiem proporcionāli nodokļa parādnieka daļai kopīpašumā un neatstāt projektu pavisam bez atbalsta. Piemēram, Atjaunošanas programmā ir iesniegts projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, un tās sastāvā ir 95 dzīvokļi. Vienam dzīvokļa īpašuma īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir lielāks par 50 euro, savukārt vēl četriem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir mazāks par 50 euro. Dzīvokļa īpašuma īpašnieka, kura parāds pārsniedz 50 euro, dzīvokļa īpašuma attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas lielums ir 4732/445336 domājamās daļas. Tātad projekta potenciālā līdzfinansējuma summa ir nebūtiski samazināma par 318,77 euro (30000 - ([(445336 - 4732)/445336]*30000)), un Komisija neatzīs projektu par nepieļaujamu. Četru iepriekšminēto personu nekustamā īpašuma nodokļa parāda esības fakts (parāds ir mazāks par 50 euro), tāpat kā pirms šo saistošo noteikumu izdošanas, neietekmēs līdzfinansējuma apmēru. Šis saistošo noteikumu regulējums attiecināms kā uz dzīvokļa īpašumos sadalītajiem mājokļiem, tā arī uz Civillikuma 1067. panta izpratnē kopīpašumā esošiem mājokļiem. Saistošajos noteikumos piedāvātais risinājums ir tāds, lai tomēr motivētu dzīvokļu īpašniekus visos iespējamos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomaksāt, tādējādi saglabājot stimulu tiem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt atbalstu no pašvaldības budžeta, izpildīt savas finansiālās saistības pret pašvaldības budžetu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Komisijas 2021. gada 29. janvāra sēdē nolemts atbalstīt Avotu apkaimes biedrības un citu iedzīvotāju ierosinājumus saistībā ar Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par pašvaldības palīdzību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 87Pieņemts: 18.08.2021.Stājas spēkā: 09.09.2021.Zaudē spēku: 20.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 08.09.2021. OP numurs: 2021/173.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325942
09.09.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"