Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2021

Ludzā 2021. gada 26. augustā

Grozījumi Ludzas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Ludzas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 48. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums":

1. Izslēgt saistošo noteikumu 6. punktā 6.57., 6.58., 6.60., 6.61. apakšpunktus.

2. Izteikt saistošo noteikumu 6. punkta 6.56. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.56. Ludzas kultūras nams".

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. punkta 6.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.31. Blontu pagasta pirmskolas izglītības iestāde".

4. Izteikt saistošo noteikumu 6. punkta 6.33. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.33. Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Taurenītis"".

5. Izteikt saistošo noteikumu 6. punkta 6.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.34. Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"".

6. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu ar 6.64. apakšpunktu uz izteikt to šādā redakcijā:

"6.64. Ludzas novada vēlēšanu komisija".

7. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu ar 6.11.¹ apakšpunktu uz izteikt to šādā redakcijā:

"6.11.¹ Līdumnieku pagasta pārvalde"

8. Papildināt saistošos noteikumu 13. punktu ar 13.9.¹ apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

"13.9.¹ Līdumnieku pagasta pārvalde".

9. Izteikt saistošo noteikumu 8.un 9. punktus šādās redakcijās:

"8. Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.

9. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu un centrālās administrācijas vadītāja apstiprinātiem centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem".

10. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pagasta un pilsētas pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Priekšlikumus par pagasta un pilsētas pārvaldes vadītāju kandidatūrām iesniedz domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, deputāti, pašvaldības izpilddirektors. Pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs nedrīkst būt domes deputāts".

11. Izslēgt saistošo noteikumu 23.23. apakšpunktu.

12. Izslēgt 18.17. apakšpunktā vārdus "iestāžu vadītājiem un pašvaldības amatpersonām".

13. Izteikt saistošo noteikumu 20., 21. un 22. punktus šādās redakcijās:

"20. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks:

20.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

20.2. Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās iedalījuma vienībās (Kārsavas pilsētā, Goliševas pagastā, Malnavas pagastā, Mežvidu pagastā, Mērdzenes pagastā, Salnavas pagastā):

20.2.1. koordinē pašvaldības autonomo funkciju izpildi;

20.2.2. pārzina un koordinē pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) sniegšanu;

20.2.3. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komunālo saimniecību uzturēšanā un komunālo pakalpojumu attīstībā;

20.2.4. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par esošo pilsētas un pagastu pārvalžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, pilētas un pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu;

20.2.5. koordinē teritoriālajās vienībās esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

20.2.6. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei;

20.2.7. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

20.2.8. koordinē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti, atbild par informācijas apriti starp pagastu un pilsētu pārvaldēm, domi, pašvaldības administrāciju, kā arī citām pašvaldības institūcijām;

20.2.9. koordinē pilsētas un pagastu pārvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību;

20.3. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

21. Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks:

21.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

21.2. Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās iedalījuma vienībās (Zilupes pilsētā, Briģu pagastā, Istras pagastā, Lauderu pagastā, Pasienes pagastā, Rundēnu pagastā, Zaļesjes pagastā):

21.2.1. koordinē pašvaldības autonomo funkciju izpildi;

21.2.2. pārzina un koordinē pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) sniegšanu;

21.2.3. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komunālo saimniecību uzturēšanā un komunālo pakalpojumu attīstībā;

21.2.4. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par esošo pilsētas un pagastu pārvalžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, pilētas un pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu;

21.2.5. koordinē teritoriālajās vienībās esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

21.2.6. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei;

21.2.7. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

21.2.8. koordinē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti, atbild par informācijas apriti starp pagastu un pilsētu pārvaldēm, domi, pašvaldības administrāciju, kā arī citām pašvaldības institūcijām;

21.2.9. koordinē pilsētas un pagastu pārvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību;

21.3. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

22. Domes priekšsēdētāja 3. vietnieks:

22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

22.2. Ludzas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās iedalījuma vienībās (Blontu pagastā, Ciblas pagastā, Cirmas pagastā, Isnaudas pagastā, Līdumnieku pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Pureņu pagastā, Pušmucovas pagastā, Zvirgzdenes pagastā):

22.2.1. koordinē pašvaldības autonomo funkciju izpildi;

22.2.2. pārzina un koordinē pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde) sniegšanu;

22.2.3. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komunālo saimniecību uzturēšanā un komunālo pakalpojumu attīstībā;

22.2.4. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par esošo pagastu pārvalžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu;

22.2.5. koordinē teritoriālajās vienībās esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

22.2.6. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei;

22.2.7. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

22.2.8. koordinē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti, atbild par informācijas apriti starp pagastu un pilsētu pārvaldēm, domi, pašvaldības administrāciju, kā arī citām pašvaldības institūcijām;

22.2.9. koordinē pagastu pārvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību;

22.3. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus".

14. Izteikt saistošo noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, pašvaldības iestāžu vadītāji un citi pašvaldības administrācijas darbinieki atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saņem atbilstoši pašvaldības darbinieku atlīdzību reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem domes lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".

15. Izteikt 36. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš, pieslēdzoties deputātam e-pastā nosūtītai videokonferences saitei, ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē videokonferences režīmā un komitejas loceklim ir nodrošināta elektroniskā balsošana video režīmā Microsoft Teams video platformā, paceļot roku, nosaucot savu balsojumu vārdiski. Komitejas loceklim komitejas sēdes protokols jāparaksta klātienē".

16. Izteikt 69. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš, pieslēdzoties deputātam e-pastā nosūtītai videokonferences saitei, ir reģistrējies dalībai domes sēdē videokonferences režīmā un domes deputātam ir nodrošināta elektroniskā balsošana video režīmā Microsoft Teams video platformā, paceļot roku, nosaucot savu balsojumu vārdiski. Deputātam sēdes protokols jāparaksta klātienē".

17. Izteikt 95. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Balsošana ir atklāta un vārdiska".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Paskaidrojuma raksts
Ludzas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts pašvaldības iestāžu saraksts, domes priekšsēdētāja vietnieku kompetence un kārtība, kādā notiek domes komitejas un domes sēdes videokonferences režīmā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ludzas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2021Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 02.09.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 06.09.2021. OP numurs: 2021/171.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325863
02.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)